Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Welkom.

Al vele jaren is Het Vechtse Verbond een politieke partij met als kern het verbond tussen inwoner en raadslid. Weten wat er speelt in de woonkernen van de gemeente. Een partij waarop altijd een beroep kan worden gedaan en bereid is "de nek uit te steken" als de belangen van de inwoners dit vragen. Een verbond dat staat voor participatie en zorgt dat Uw stem een stem wordt in de gemeenteraad.

Dat vereist raadsleden die "dichtbij" en aanspreekbaar zijn, Het Vechtse Verbond is één met de regio en kent de problematiek van de inwoners.
Al vele jaren is Het Vechtse Verbond een politieke partij met als kern het verbond tussen inwoner en raadslid. Weten wat er speelt in de woonkernen van de gemeente. Een partij waarop altijd een beroep kan worden gedaan en bereid is "de nek uit te steken" als de belangen van de inwoners dit vragen. Een verbond dat staat voor participatie en zorgt dat Uw stem een stem wordt in de gemeenteraad.

Dat vereist raadsleden die "dichtbij" en aanspreekbaar zijn, Het Vechtse Verbond is één met de regio en kent de problematiek van de inwoners.
Actueel.

Het Vechtse Verbond heeft op donderdag 1 september 2022, technische vragen gesteld over de onlangs in de pers verschenen berichten dat de Gedeputeerde Staten provincie Utrecht gemeenten dreigen plaatsen aan te wijzen waar gemeenten windmolens moeten plaatsen.
Dreiging plaatsen windmolens in Gemeente Stichtse Vecht door de provincie!


LEES DE GESTELDE VRAGEN
LEES MEER
Uit de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën (RES) in de provincie Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES foodvalley een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name het achterblijven van planvorming rond windenergie zet de doelstellingen onder druk. Mochten gemeenten vóór 1 december 2022 onvoldoende plannen aandragen, dan is het alternatief dat zij de keuze voor locaties overlaten aan de provincie. Wettelijk is de provincie bevoegd om plannen vast te stellen voor windparken van meer dan 5 MW. Eén moderne molen van rond de 230 meter hoog, zit hier al boven. Gedeputeerde Staten stellen dan ook voor aan Provinciale Staten om - indien nodig - gebruik te maken van deze ruimtelijke bevoegdheden. Dat zou inhouden dat de provincie zelf locaties kiest en daarvoor de benodigde onderzoeken en participatietrajecten start en procedures om tot besluiten en vergunningen te komen in werking zet.

Het Vechtse Verbond heeft op donderdag 1 september 2022, zogenaamde technische vragen gesteld over de financiële gevolgen van de uitspraak Rechtbank in de zaak Gemeente Stichtse Vecht versus Verheij Integrale groenzorg.


LEES DE GESTELDE VRAGEN
LEES MEER
Op 25 mei 2022, heeft de Rechtbank Midden Nederland, onder zaaknummer: C/16/ 520197/ HA ZA 21-260, op het rechtsgebied: Verbintenissenrecht, uitspraak gedaan in de zaak: Gemeente Stichtse Vecht versus Verheij Integrale groenzorg. De Rechtbank heeft besloten de Gemeente Stichtse Vecht te veroordelen tot het betalen van een bedrag van rond de 1,5 miljoen euro, exclusief BTW, handelsrente en contractuele verhogingen van twee procentpunten. Er is door de gemeente besloten geen hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland, mede omdat, na bestudering van het vonnis, er teleurstelling was over de uitspraak en de argumentatie. De gemeente stelde dat het onbevredigend voelde en onrechtvaardig. Tevens werd het argument gebruikt dat een hoger beroep, een te grote druk teweeg zou brengen op de schaarse ambtelijke capaciteit. Ook het stellen van prioriteiten in het werk was een argument om geen hoger beroep in te stellen.

Maandagmiddag 29 augustus was Het Vechtse Verbond
aanwezig bij de Bingo voor senioren/ ouderen in het activiteitencentrum de
Vondel te Maarssen


LEES MEER
Deze bingo was georganiseerd door de SP van de gemeente
Stichtse Vecht. Dit in het kader van dreigende sluiting van onder andere dit
activiteitencentrum, waardoor senioren/ ouderen hun ontmoetingsplek/
activiteitenplek wordt ontnomen. Ook RTV Stichtse Vecht en de VAR waren
aanwezig om verslag te doen van deze "protest" bijeenkomst.
Een uitstekende actie van de SP, waar honderd senioren/ouderen aanwezig
waren uit onze gehele gemeente. Er was sprake van een gemoedelijke sfeer,
die soms overschaduwd werd, tussen de bingo rondjes door, door verdrietige
verhalen van de aanwezige senioren/ouderen.
Bij deze verhalen kwamen vele emoties naar boven, onbegrip, bezorgdheid over
het verlies van de contacten, bezorgdheid over eenzaamheid, hulploosheid,
maar ook boosheid van de senioren/ ouderen over het door hun ervaren
onbegrip vanuit de politiek.
Emoties moeten niet leidend zijn in de politieke discussie, maar de politiek
kan en mag niet voorbijgaan aan de emoties van onze senioren/ ouderen. Het
Vechtse Verbond zal zich blijven inzetten om ook de stem van onze senioren/
ouderen in de politieke arena te laten horen.
Er zal onder andere uitvoering gegeven moeten worden aan de motie van Het
Vechtse Verbond, Streekbelangen en Maarssen 2000 van 08 juli 2020, (unaniem
aangenomen) die het college opriep:
"mocht het bestuur om welke reden dan ook niet langer in staat zijn het
beheer en de exploitatie voldoende uit te voeren, dit niet per definitie
leidt tot opheffing van buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra"
Het Vechtse Verbond zal het huidige college houden aan deze unaniem
aangenomen motie.

Raymond Fiscalini
Commissielid Het Vechtse Verbond

RTV Stichtse Vecht is in gesprek met onze eigen Raymond Fiscalini.


LEES MEER
Tijdens de Raadsvergadering van 28 juni 2022 werd Raymond Fiscalini beëdigd als commissielid van Het Vechtse Verbond. Raymond Fiscalini is sinds vorig jaar zomer actief in de politiek van Stichtse Vecht. Wie is die Raymond Fiscalini en wat wil hij bereiken?
Raymond Fiscalini is inmiddels oud-medewerker van de gemeentepolitie Amsterdam. Een baan die hem de mogelijkheid gaf veel bestuurlijke ervaring op te doen. Deze kennis komt Fiscalini goed van pas in de politiek arena van Stichtse Vecht. De keuze voor een lokale partij is om geen ‘last te hebben’ van landelijke partij opvattingen en belangen. Raymond Fiscalini woont sinds 1985 in Maarssenbroek is gehuwd en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.
Hoe is het om in de lokale politiek actief te zijn?
Het is interessant en complex, zeker in een gemeente als Stichtse Vecht, welke gemeente na een turbulente samenvoeging tot stand is gekomen. Ondanks het feit dat dit feit tien jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn de verschillen tussen de kernen punten van aandacht en voelen niet alle inwoners van de gemeente, verbondenheid en eenheid. Dat is jammer, maar is ook een uitdaging in de complexe materie waar wij als gemeente voor staan. Het vertrouwen in de politiek is niet groot, het is belangrijk om dit vertrouwen terug te krijgen. Dit is mogelijk om vooral tussen de inwoners te staan en samen op te trekken. Reëel zijn naar de inwoners toe over wat wel en niet kan. Niets beloven wat je niet kunt waarmaken of later niet gaat uitvoeren.
Gemeenten zijn ook gebonden aan wet- en regelgeving en afspraken die op landelijk niveau worden bepaald door het Rijk. Ook heeft men rekening te houden met datgene wat in de Provinciale Staten wordt afgesproken.
Hierin een rol te hebben voor alle inwoners is een uitdaging en een grote verantwoordelijkheid.
U keuze is Het Vechtse Verbond, een kleine partij, waarom?
Het Vechtse Verbond is inderdaad een kleine partij maar met een aanzienlijke aanhang in vooral de kleine kernen. Daar ligt ook de oorsprong van de partij. Aanspreekbaar, betrokken, open. Het Vechtse Verbond is de afgelopen maanden onder andere actief geweest op het gebied van energie en veiligheid. Wij hebben moties ingediend over de plaatsing van windmolens nabij de gemeentegrens en over een lachgasverbod, beiden aangenomen. Waar een kleine partij groot in kan zijn! Het is de kracht van Het Vechtse Verbond, door de jarenlange ervaring, om op belangrijke items de verbindende schakel te zijn tussen partijen om een goed resultaat te behalen, dat hebben onder andere de genoemde moties uitgewezen. Dat spreekt mij aan en wil ik dan ook aan bijdragen.
Het gaat mij in de politiek vooral om het samen doen, verbinden, open en transparant.
Op welke wijze geeft u hier invulling aan?
Ik zet mij in op maximale participatie. In de huidige tijd is samenwerking een ‘must-have’. Je kunt de complexe dossiers niet alleen, ook een partij met negen zetels kan dat niet. We missen domweg kennis. Dan is samenwerking met bewoners de enige weg.
Participatie vormt de kern van onze politiek, Het Vechtse Verbond is aanspreekbaar voor inwoners en zal zich, binnen de mogelijkheden, inzetten om resultaat te behalen.
De huidige ontwikkelingen aangaande de ouderen baart mij grote zorgen, bijvoorbeeld het sluiten van de diverse ontmoetingsplekken. Dat voorkomen is voor Het Vechtse Verbond een belangrijk item. Daarbij moeten wij kijken naar de historische ontwikkelingen die tot deze besluitvorming hebben geleid. In het kader van de “nieuwe bestuurscultuur” moeten alle kaarten op tafel, zodat een open en inhoudelijke discussie mogelijk is om in september tot een goed besluit te komen. De huidige ontmoetingsplekken voor ouderen zoveel mogelijk in stand houden!
De energietransitie, woningen & bouwen, veiligheid en sport zijn onderwerpen waar ik mij in de komende tijd voor wil inzetten. Ook jeugd heeft mijn bijzondere aandacht, de jeugd is de toekomst, daarin investeren op een zo breed mogelijk vlak is noodzakelijk.


Raymond Fiscalini, commissielid Het Vechtse Verbond

Op vrijdag 26 augustus 2022 heeft Het Vechtse Verbond, “technische” vragen gesteld over:
Riskante nicotinekick (Snus) uit klein zakje een even groot probleem als het lachgas!!

LEES MEER
In het AD van maandag 18 juli 2022, (artikel van Annemieke van Dongen en Rachel van Kommer) stond een alarmerend bericht over een nieuwe verslavingsvorm onder jongeren. Vooral onder jonge scholieren zijn ze een trend: verslavende illegale nicotinezakjes, ook wel bekend als “Snus”.
Snus is een veilig alternatief voor roken, stelt de tabaksindustrie?? Er komen geen verbrandingsproducten vrij, veiliger dan roken wordt gesteld, maar de schadelijke werking van nicotine, namelijk verhoging van bloeddruk en schade aan de vaatwanden blijft. Het risico op verslaving is groot.
Grootverbruiker van snus is Zweden. Dat is het enige land binnen de Europese Unie waar snus niet verboden is!
De nicotine zorgt voor een geestelijke en lichamelijke boost die aan de ene kant ontspant en aan de andere kant een opwekkend effect heeft. Nicotine komt via de bloedvaatjes van je bovenlip in je mond rechtstreeks in je bloedbaan terecht. (Bron: Google)
Nu al maken verslavingsdeskundigen zich grote zorgen zo is te lezen in het AD.
Het spul, zo is te lezen, zit verpakt in kleurrijk, hip vormgegeven bakjes en hebben namen als tropic, breeze, bubblegum en mango tango.
Het betreft poeder met tabak, smaakjes en nicotine die je tussen je voortanden en bovenlip stopt.
Jongeren schijnen er een goed en lekker gevoel van te krijgen. De nicotine wordt razendsnel in het lichaam opgenomen.
Arts en epidemioloog bij het Trimbos instituut, het landelijke kenniscentrum voor verslavingen Ester Croes, stelt dat het gebruik onder jongeren in de afgelopen twee jaar enorm is toegenomen.
Scholen maken zich zorgen, zo blijkt bij een onderzoek in Noord-Brabant (verslavingsinstelling Novadic-Kentron. Scholieren van 12,13 en 14 jaar gebruiken snus. Het is een hype aan het worden onder jongeren/ scholieren.
Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVCI) van het UMC Utrecht trekt aan de bel.
Er is een significante stijging van vergiftigingen door nicotinezakjes te zien tov november 2021. (bron:Europese Hof van Justitie


Snus
Nadelige effecten:
Het stimulerende effect van nicotine kan zorgen voor een opgejaagd gevoel, hartkloppingen, een hoge bloedruk, misselijkheid en duizeligheid zegt dokter Croes (Trimbos Instituut). Om steeds hetzelfde euforische gevoel te krijgen schijnt men steeds zwaardere zakjes te moeten gebruiken met meer nicotine. Nicotine is een schadelijke/ giftige stof. Er schijnen ook maar liefst 28 kankerverwekkende stoffen in snus te zitten. Verhoogt dus mogelijk de kans op neuskanker en mondkanker.
Het heeft tevens een verslavend effect. Tandvlees gaat branden, duizeligheid, lichaam gaat tintelen, je wordt rustig en licht. Na anderhalf uur is het effect gehalveerd, dat maakt dat de gebruiker een leeg en onrustig gevoel krijgt, na langere tijd wordt de gebruiker nerveus, onzeker, geagiteerd en geprikkeld. Bij weer tot zich nemen van snus wordt de persoon weer ontspannen.
Schadelijk voor volwassenen, maar bij gebruik door kinderen die minder wegen komt het schadelijke effect harder aan. Echter op internet zijn er vele webshops die merken als Killa, Lyft en Zyn verkopen in allerlei smaken. Per bakje schijnt de prijs nu te liggen tussen de 7,50 euro en 15,00 euro. Sinds eind vorig jaar, november 2021, is het verkopen van snus, nicotinezakjes zonder tabak, officieel verboden. Niotinezakjes met 0,035 of meer mg nicotine per zakje mogen niet meer verkocht of verhandeld worden in Nederland. Het product is schadelijk voor de gezondheid. Het wordt gekwalificeerd als een schadelijk levensmiddel (NVWA). Nicotinezakjes zonder tabak vallen onder de Warenwet. De schadelijkheid van nicotinezakjes blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Zakjes met hogere dosering nicotine schijnen overal te koop te zijn, via internet, op schoolpleinen en in sportkantines. Zij worden onder andere “gepromoot” door social media-influencers en door de tabaksindustrie, waardoor nieuwe verslaafden gecreëerd worden.
Een nieuwe verslavingstrend naast de al alom bekende lachgaspatronen.
Een dreigende situatie die onze jongeren kan schaden.
Juist nu aan de voorkant gaan zitten levert winst op, actie is nodig in het kader van voorlichting aan scholen en op scholen, ook door politie.

Verboden in Nederland door Europese wetgeving
Zuigtabak fijngemalen tabak met geur en smaakstoffen. De tabak is vermengd met zout voor de smaak. Om de wet te omzeilen worden er snus varianten zonder tabak verkocht de zogenaamde nicotinezakjes of nicotine pouches.
Snus met nicotine valt niet onder de Opiumwet en is in dat opzicht niet als drugs aan te merken.
De wetgeving verbiedt de verkoop van snus met tabak, maar dan op basis van de Tabakswet en niet op grond van de Opiumwet.
Nicotinezakjes vallen op dit moment niet onder de Tabaks- en rookwarenwet, omdat ze geen tabak bevatten. Wel vallen deze producten onder de Warenwet.
Wetgeving:
Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen artikel 2, tiende lid
Verordening (EG) Nr. 178/2002, artikel 14, eerste en tweede lid.
Is nicotine in het lichaam traceerbaar?
Nicotine in bloed, speeksel en urine. Slechts paar uur in het bloed te traceren en binnen ongeveer twee dagen uit het lichaam.

De gestelde technische vragen:
-Op welke wijze is de gemeente bereid de samenwerking met jongeren- en hulpverleningsorganisaties op dit vlak te starten?

-Is deze nieuwe verslavingsrage bekend binnen Stichtse Vecht?

-Welke indicaties zijn er en op welke wijze wordt hierop geacteerd?

-Op welke wijze is er zicht op verkooppunten, dan wel is er controle op de verkoop bij bestaande zaken binnen Stichtse Vecht die oa tabaksartikelen verkopen?

-Hoe staat de portefeuillehouder hier tegenover en op welke wijze wil hij hierop acteren, in het belang van de jeugd binnen de gemeente Stichtse Vecht en in het kader van preventie en gezondheidszorg?

-Is het fenomeen van deze verslavingstrend bekend en wat zijn tot nu toe de ervaringen?
-Welke indicatie is er bij de politie?

-Het product is schadelijk voor de gezondheid. In het kader van de gezondheidszorg en preventie, is actie noodzakelijk om niet achter de feiten aan te lopen zoals bij het fenomeen lachgas, op welke wijze is de gemeente bereid om aan de voorkant actie te genereren?


Lachgas verbod en overlast worden aangepakt mede dankzij Het Vechtse Verbond.


LEES MEER
Het Vechtse Verbond diende een motie in die het college oproept om voor 01 april 2022 aan te geven in welk gebied of in welke gebieden een aanwijzingsbesluit op lachgasverbod is toe te passen. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad. Met het aannemen van een wijziging in de APV en een 2-tal moties, gaat de gemeente Stichtse Vecht het gebruik en de bijhorende overlast van lachgas in de gemeente aanpakken.
Burgemeester Reinders tevreden
Portefeuillehouder en burgemeester Reinders was tevreden met het aannemen van de wijzigingen en de 2-tal moties. Hij gaf aan te hopen dat het nieuwe Kabinet zal besluiten lachgas op de Opiumlijst te plaatsen zodat lachgas landelijk wordt verboden en er in gemeentes geen 'lapmiddelen' te hoeven worden gebruikt om overlast en verkoop ervan tegen te gaan.
RTV Stichtse Vecht nieuws bericht.

Standpunten.


Info@HetVechtseVerbond.nl