© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

8 September extra infoavond van Rijkswaterstaat over gevolgen voor inwoners van Loenersloot door verbreding A2

Plan Loenersloot A2 2.jpg

Rijkswaterstaat gaat een extra informatieavond organiseren voor de inwoners van Loenersloot over de gevolgen van de verbreding van de A2 en de plaatsing van een geluidsscherm. De avond zal op dinsdag 8 september plaatsvinden en is van 19.00 tot 20.30 uur in de Montessorischool, Hollandstraat 25 te Loenersloot.
 
 
Programma:

19.00 uur - 20.30
uur
19.15 uur Centrale presentatie met aansluitend gelegenheid voor vragen
 
Voor meer informatie zie; http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/
a_wegen/a2/knooppunt_holendrecht_aansluiting_maarssen/
meer_weten/documenten/index.aspx


Bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning plaatsing geluidsscherm aan de westzijde van de A2, nabij de toe- en afrit, ter hoogte van de woonkern Loenersloot.


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loenen aan de Vecht 

Betreft: bezwaar tegen de op 14 mei 2009 verleende bouwvergunning onder BWT-nummer 2009/020

Loenersloot, 9 juli 2009

Geacht College,

Ondergetekenden maken hierbij ernstig bezwaar tegen de door uw College verleende bouwvergunning voor het plaatsen van geluidsschermen aan de westzijde van de A2, nabij de toe- en afrit, ter hoogte van de woonkern Loenersloot.
Hoewel wij zowel van de zijde van de gemeente als van de zijde van Rijkswaterstaat hebben begrepen dat strikt formeel gesproken aan alle wettelijke voorwaarden en voorschriften met betrekking tot het plaatsen van onderhavige schermen is voldaan, menen wij desondanks op goede gronden bezwaar te kunnen aantekenen tegen het verlenen van de gewraakte vergunning .

Ons bezwaar is gebaseerd  op de volgende overwegingen:

In de eerste plaats bestaat er gerede twijfel aan de validiteit van de geluidsanalyses van RWS, die ten grondslag liggen aan de verleende vergunning.  
Zo is consequent sprake van gemiddelde waardes als het gaat om geluidsoverlast, terwijl de spreiding rondom dit gemiddelde aanzienlijk is en de mate van hinder vooral bepaald wordt door piekbelasting.  
Voorts blijkt dat RWS, bij het prognosticeren van toekomstige geluidsbelasting, met de door haar gehanteerde modellen, systematisch komt tot uitkomsten die in het merendeel van de gevallen, later in de praktijk hoger blijken uit te komen. Tijdens onze oriŽntatie met betrekking tot deze problematiek zijn we hier ook een aantal schrijnende voorbeelden van tegen gekomen.                                                                                                                            Overigens wordt dit ook door eigen metingen bevestigd, waarbij in de Stichtstraat te Loenersloot waardes zijn gemeten van 45 , oplopend tot 65 DB(A). 
  


Geluidsscherm Loenensloot 2 009.jpg

In concreto werden een aantal metingen uitgevoerd tijdens de ochtendspits om 07.45 uur met waardes van 55 tot 65 dB(A); in de loop van de dag met waardes van 50 tot 60 dB(A); en uitschieters tot 65 en s'nachts om 01.00 met waardes van 40 tot 50 dB(A), hetgeen altijd nog het lawaai van een stofzuiger die in de kamer bezig is, benadert.
Dat met betrekking tot de prognoses van RWS geen sprake is van incidentele afwijkingen, maar van een systematisch positieve tendentie, wordt onderschreven door een gerenommeerd ingenieursbureau, dat algemeen beschouwd wordt als een expert op dit terrein die in dit verband door ons is geraadpleegd.

Wij zijn op grond van het bovenstaande van oordeel dat de gemeente Loenen een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft zich er van te vergewissen dat de gegevens waarop het verlenen van de vergunning is gebaseerd, ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn. In dat verband is het uitvoeren van een zo genaamde nulmeting zoals ook in de Raad werd besproken alleszins noodzakelijk. Voorts zou in aansluiting daarop door de gemeente  tenminste overwogen moeten worden om nu reeds voorwaarden te formuleren waaraan voldaan zal moeten worden indien bij een latere verificatie mocht blijken dat ook in dit geval de prognoses van RWS niet correct zijn.
   


Geluidsscherm Loenensloot 2 007.jpg

In de tweede plaats heeft de gemeente de vergunning verleend op basis van plannen van RWS die uitgaan van een reconstructie van de A2 in 2 maal 4 rijbanen.  Inmiddels is een significante wijziging van deze plannen aan de orde, waarbij niet langer sprake is van 2 maal 4, maar van 2 maal 5 rijbanen. De consequenties die deze uitbreiding met 25% heeft voor de verkeersintensiteit, en derhalve voor de geluidsbelasting, hebben geen deel uitgemaakt van de overwegingen op grond waarvan de gemeente heeft besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Wij zijn op grond van deze constatering van oordeel dat de gemeente alleen al vanwege deze reden de verleende vergunning opnieuw dient te beoordelen en te bezien of aan het verlenen van de vergunning alsnog aanvullende voorwaarden moeten worden verbonden.
 
In de derde plaats hebben wij ernstige twijfels of de gemeente bij het verlenen van de vergunning wel een evenwichtige afweging van belangen heeft gemaakt, zoals van de gemeente krachtens de beginselen van behoorlijk bestuur zou mogen worden verwacht.


woonvilla loenersloot.jpg

Het plaatsen van een geluidsscherm aan de westzijde van de A2, met een hoogte van 5,5 meter, uitgevoerd in beton, veroorzaakt volgens opgave van RWS een reflectie van 2 a 2,5 dB(A), hetgeen als aanzienlijk kan worden aangemerkt. Volgens een inschatting van RWS zou het plaatsen van een geluidsabsorberend voorzetscherm deze reflectie met tenminste 60% reduceren; een inschatting die wij inmiddels hebben geverifieerd met als resultaat dat een voorzetscherm van 1,50 meter hoog, inderdaad een geluidsreductie van ca. 1,5 dB(A) op zal leveren. Nadere informatie heeft uitgewezen dat een dergelijke maatregel tegen aanvaardbare kosten kan worden gerealiseerd.

Wij zijn van oordeel dat een evenwichtige afweging van belangen in casu betekent dat onverlet het belang van een goede verkeersdoorstroming in de randstad en via de A2 in het bijzonder, de belangen van aanwonende burgers van Loenen, daardoor niet onevenredig mogen worden geschaad. Het proportionaliteitsbeginsel is bij het verlenen van de bouwvergunning ons inziens onvoldoende in acht genomen, althans ons is niet gebleken dat op enigerlei wijze een dergelijke afweging is gemaakt.

Teneinde de voortdurend toenemende geluidshinder, inmiddels beschouwd als een van de belangrijkste milieubelastende ontwikkelingen, enigszins te beperken, had de gemeente aan het verlenen van de vergunning  de voorwaarde moeten verbinden geluidsabsorberende voorzetschermen te plaatsen. Dit zou in overeenstemming zijn geweest met een evenwichtige belangenafweging, waarbij voor zover wij hebben kunnen vaststellen de operationele en financiŽle consequenties van een dergelijke maatregel, bepaald als proportioneel kunnen worden beschouwd in relatie tot de daarmee te realiseren geluidsreductie.


Plan Loenersloot A2 1b.jpg

GELUIDSSCHERM VINKEVEEN - WESTZIJDE LOENERSLOOT
Deze schermen zijn met dezelfde horizontale stroken gebouwd als bij Abcoude. Aan de woonzijde zijn bijzondere kolommen ontworpen, die het beeld vanaf het fietspad bepalen. (Bron RWS)

Hieronder ziet u een voorbeeld van het geluidsscherm met de kant naar Loenersloot toe. (Bron RWS)


Geluidsscherm westkant Loenersloot 1.jpg

Samenvattend zijn wij van oordeel dat de gemeente de onderhavige vergunning niet zonder meer had mogen verlenen, maar daaraan nadere voorwaarden had moeten verbinden, teneinde de belangen van een relatief grote groep van haar inwoners, die hun bezorgdheid ook hebben kenbaar gemaakt middels het ondertekenen van een petitie, beter te behartigen.
 
Wij verzoeken u ons uit te nodigen voor de hoorzitting van uw bezwarencommissie teneinde onze bezwaren nader toe te lichten, in welk verband wij u tevens verzoeken ons alle stukken die betrekking hebben op onderhavige beslissing dan wel te maken hebben met  de behandeling van dit bezwaar, tijdig te doen toekomen.
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Jan Burger, Freek Busweiler, Dirk Kuus

Correspondentieadres:
E.J.F Busweiler, Rijksstraatweg 234, Loenersloot
0294 293235 / 06 53732260
Busweiler@kabelfoon.nl 


Plan Loenersloot A2 1a.jpg

VIADUCT GEUZENSLOOT
Naast de N201 en de Geuzensloot komt een grote ecologische stapsteen, ingericht als een legakkerplas. De viaducten zijn een paar honderd meter lang. De opvallende kolommen zijn zo ontworpen dat het doorzicht zoveel mogelijk wordt vrijgehouden. Bij het naderen van de A2 geven ze een dynamisch effect. (Bron RWS)

2e flyer huis aan huis in Loenersloot verspreidt
Betreft: Plaatsing geluidsscherm langs A-2

Loenersloot,15 juli 2009

Beste dorpsgenoten, 

Hoe het begon Ö
Medio mei verspreidde Dirk Kuus huis-aan-huis in Loenersloot een briefje, waarin hij zijn zorgen kenbaar maakte omtrent de plaatsing van een geluidsscherm.
Sindsdien is er veel gebeurd. Daarover willen wij u met deze brief informeren.

Wat er sindsdien is gedaan
Als reactie op de brief meldde zich spontaan een aantal mensen om nader actie te nemen. Via een e-mailcircuit hielden ruim 30 dorpsgenoten elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.
Dirk Kuus, Jan Burger en Freek Busweiler zijn gedrieŽn aan de slag gegaan. Allereerst is geprobeerd meer te weten te komen over de ontwikkelingen rondom de A-2.

Daarbij:
-
hebben we 215 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van onze zorgen;
- hebben we het internet afgezocht naar informatie over soortgelijke situaties;
- hebben we verschillende keren contact gehad met de gemeente Loenen aan de Vecht;
- hebben we meerdere keren contact gehad met een geluidsexpert en hem vragen voorgelegd;
- hebben we onszelf uitgenodigd bij Rijkswaterstaat en daar een lang gesprek gehad;
- zijn we zelf begonnen met het meten van geluidsniveau's in ons dorp.


Geluidsscherm Loenensloot 2 001.jpg

Wat we te weten zijn gekomen
- Een aantal bewoners in ons dorp strijdt al 15 jaar tevergeefs tegen het lawaai van de A-2.
- De gemeente Loenen aan de Vecht hield de vergunning voor het geluidsscherm vier weken aan.
In die periode vroeg zij advies aan de Milieudienst Noord West Utrecht. Vermoedelijk was de reden voor de aanhouding onzekerheid over de juistheid van afwegingen bij het verlenen van de vergunning mede als gevolg van de 'acties' door de bewoners van Loenersloot. De vergunning werd 25 juni alsnog verleend. 
- De vergunning voor het geluidsscherm in de aangrenzende gemeente (Abcoude) werd reeds half mei 2009 verleend.
- Rijkswaterstaat heeft een tracťbesluit (vergunning) gekregen voor een snelweg van 2 keer 4 banen; ze bouwen echter 2 keer 5 banen. De procedure voor inspraak en vergunning die hoort bij 2 keer 5 banen moet nog starten. Dit zal gaan via een versnelde procedure, die deels openbaar zal zijn en inspraak kent.
- Rijkswaterstaat hanteert optimistische prognoses, wat betreft verkeerstoename.
     


Geluidsscherm Loenensloot 2 005.jpg

- In het verleden heeft Rijkswaterstaat, om overlastklachten te weerspreken, geluidsmetingen gebruikt uit het weekend, wanneer er weinig verkeer is.
- Om de toename van de geluidsbelasting (toename van het autoverkeer van 132.000 naar 242.000 voertuigen in 2022) te beperken, wordt over het hele traject een dubbele laag Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) aangelegd. Tevens wordt de maximum snelheid verlaagd naar 100 km per uur in combinatie met trajectcontrole.
- Het nieuwe geluidsscherm zal, volgens Rijkswaterstaat, iets meer reflectie geven dan het oude scherm, door de extra hoogte.
- Met name vrachtwagens die 's nachts rijden (op de rechter baan, direct naast het scherm), zorgen voor veel reflectie.
- Door realisatie van de nieuwe A-2 verschuift de geluidsoverlast grens (48dB) circa 200 meter naar het westen. Deze theoretische lijn lag grofweg over de Stichtstraat. In de toekomst zal die aan de westzijde van de Angstel liggen.
- Deze overlastgrens zou verder naar het westen verschuiven, als het onderste deel van het nieuwe scherm geluidsabsorberend zou worden uitgevoerd.
- Rijkswaterstaat gaat in al haar modellen uit van gemiddelden. Oftewel gemiddeld hebben we weinig te klagen. Maar onder ongunstige omstandigheden blijft de overlast groot.
- Het ministerie van VROM heeft het stuk A-2 tussen Breukelen en Abcoude benoemd tot 'Snelwegpanorama'. Daarin past geen geluidsscherm aan onze kant van de A-2.
- Loenersloot ligt verder dan 600 meter van de A-2, behoudens een paar woonboten op de Angstel. Dat betekent dat we volgens de regels nergens recht op hebben.
- Woonboten bestaan niet voor Rijkswaterstaat; er wordt met woonboten geen rekening gehouden.
- Rijkswaterstaat zal onder de huidige omstandigheden nimmer een geluidsscherm aan de oostkant van de A-2 plaatsen, eenvoudigweg omdat de regelgeving dat niet vereist.


Geluidsscherm Loenensloot 2 002.jpg

Onze conclusies
Alles overziend denken wij dat in het meest gunstige geval de geluidsoverlast van de A-2 op de korte termijn vermoedelijk niet zal toenemen. Zodra de dubbele laag ZOAB (medio 2010) is aangebracht, zal die overlast zelfs iets kunnen afnemen. Daarna zal die geleidelijk weer toe nemen, doordat het aantal auto's fors zal stijgen.
Indien de ontwikkelingen echter minder gunstig zijn, bijvorbeeld als de prognoses en modellen van Rijkswaterstaat te optimistisch blijken te zijn of het aantal auto's of de mix van personen- en vrachtwagens, anders uitpakt dan nu verondersteld wordt, dan heeft dat direct een toename van de geluidsoverlast voor Loenersloot tot gevolg. Het is daarom erg jammer dat Rijkswaterstaat en/of de gemeente Loenen aan de Vecht niet hebben besloten om de onderste helft van het geplande geluidsscherm absorberend uit te voeren. Tegen een geringe meerprijs had dat gekund. En volgens ons kan dat nog steeds, door een absorberend voorzetscherm te plaatsen op het geplande scherm. Dat absorberende deel vangt, naar verwachting, het grootste deel van de reflectie af. Door een bedrag van enkele tonnen extra te investeren, bovenop de honderden miljoenen, wordt werkelijk iets gedaan waar wij profijt van zouden hebben.
Gezien de discussie die nog plaatsvindt omtrent 2 keer 5 banen, zijn wij van mening dat de gemeente Loenen aan de Vecht een positie heeft ten opzichte van Rijkswaterstaat om dat alsnog te bereiken. Wij zouden dan ook graag zien dat ons college van B&W plus de gemeenteraad zich daarvoor actief gaan inzetten de komende maanden tijdens de spoedprocedure voor 2 keer 5 die  binnenkort gaat starten.


Geluidsscherm Loenensloot 2 010.jpg

Wat u kunt doen
De ondergetekenden hebben, op persoonlijke titel, een bezwaarschrift ingediend bij het Gemeentebestuur tegen het verlenen van de bouwvergunning voor een reflecterend geluidsscherm op het grondgebied van de gemeente Loenen aan de Vecht, onder de voorwaarden zoals ze zijn gepubliceerd. Een afschrift van dat bezwaar is tevens verzonden naar de leden van de gemeenteraad.

Bij het bezwaarschrift hebben wij de 215 handtekeningen gevoegd van de dorpsgenoten die evenals wij ongerust zijn over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen wat betreft verkeersgeluidoverlast. Het spreekt voor zich dat deze ondertekenaars niet gebonden zijn aan de inhoud van ons bezwaarschrift dat pas later tot stand kwam.
Het bezwaarschrift zal een dezer dagen ter informatie worden verspreid binnen het email-circuit.

Wanneer u, na kennis te hebben genomen van het bovenstaande, de behoefte voelt om uw eigen bezwaar of ongerustheid ter kennis te brengen van het Gemeentebestuur, danwel van uw eigen politieke partij, dan kunt u desgewenst gebruik maken van het bijgaand formulier.  Reacties dienen uiterlijk 6 augustus 2009 op het gemeentehuis te zijn.
Met vriendelijke groet,

Freek Busweiler, Jan Burger, Dirk Kuus


1e flyer huis aan huis in Loenersloot verspreidt

Loenersloot 12 mei 2009 

Beste medebewoner,
  

Ik wil een zorg met u delen.  
Sinds begin maart ligt een bouwaanvraag voor een geluidscherm langs de A-2 bij de gemeente Loenen aan de Vecht. Een scherm wat ter hoogte van Loenersloot zal worden geplaatst aan de west-zijde (voor ons dus de verkeerde kant) van de A-2. Het scherm wat plaatselijk 6,5 meter hoog zal zijn en uit beton is opgetrokken moet de bewoners van Vinkeveen en het Golden Tulip Hotel vrijwaren van geluidsoverlast.  

Ik heb bij de gemeente Loenen aan de Vecht navraag gedaan met betrekking tot de toetsingscriteria op basis waarvan de vergunning zal worden verleend. Het antwoord van de gemeente verontrust mij zeer. Er wordt slechts op bouwbesluit en welstandscriteria vanuit het bestemmingsplan getoetst. Met andere woorden, negatieve gevolgen voor de bewoners van Loenersloot, het gevolg van reflectie van geluid tegen het scherm, worden niet meegenomen in de toets. De ambtenaar vertelde mij letterlijk dat er geen criteria zijn om daarop te toetsen.

Geluidsscherm Loenensloot 2 014.jpg

Ik heb daarop een brief gestuurd aan de gemeente Loenen aan de Vecht waarin ik het college heb gewezen op verschillende problemen in Nederland. Problemen die onstonden na de plaatsing van geluidschermen. Ik heb het college gevraagd om de belangen van de inwoners van Loenersloot mee te nemen in de afweging al dan niet vergunning te verlenen. Pas na 5 weken kreeg ik desgevraagd een ontvangstbevestiging van mijn brief die al gearchiveerd bleek te zijn. Dat alles stemt mij niet hoopvol.   Ondertussen heb ik zelf wat onderzoek gedaan en heb ik contact gehad met een gerenomeerd adviesbureau op gebied van geluid. Ik ben zodoende tot de conclusie gekomen dat de plaatsing van het scherm wel eens erg vervelende gevolgen voor ons kan hebben met name met westenwind.  

Geluidsscherm Loenensloot 2 013.jpg

In een vergelijkbaar geval als het onze werd langs de A-28 ter hoogte van Vathorst een geluidscherm geplaatst. De bewoners van Hoevelaken ondervinden sindsdien grote overlast.
Zie http://west.euro-mail.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=258119   Op Google zoeken naar; geluidscherm refelectie overlast, geeft vele problemen in Nederland op dit gebied. In al die gevallen is het scherm al geplaatst.   Naar verwachting zal de gemeente de vergunning de komende weken afgeven. Er resteren dan nog 6 weken om bezwaar te maken. De gemeente heeft een positie ten opzichte van de aanvrager zolang de vergunning niet is verstrekt. Zodra de vergunning onherroepelijk is zal de aanvrager minder genegen zijn om zaken aan te passen. Er wordt immers hard gewerkt om de nieuwe A-2 medio 2010 berijdbaar te hebben in 2 maal 5 banen. Ik ben van mening dat wij daar niet het slachtoffer van mogen worden. De beste oplossing zou zijn een scherm aan beide zijden van de A-2. De minst slechte een scherm waarin rekening gehouden wordt reflectie door materiaal of hellingshoek. 

Wat te doen.
Dat bepaald u natuurlijk zelf. Ik wil u vooral wijzen op deze ontwikkeling. Met elkaar kunnen we er welicht voor zorgen dat de put gedempt wordt voordat het kalf verdrinkt. Ik adviseer u de komende weken de V.A.R. te lezen voor wat betreft de verleende vergunningen. En voorzover u het belangrijk vindt nu op te komen voor uw belang.  
Met vriendelijke groet,   Dirk Kuus, Voorburgstraat 26, Loenersloot 

Voor meer informatie zie;
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a2/knooppunt_holendrecht_aansluiting_maarssen/meer_weten/documenten/index.aspx

Geluidsscherm Loenensloot 2 004.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg