© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Informatie over herindeling

Het standpunt van Het Vechtse Verbond

spinnerie loenen aan de vecht.jpg

Loenen en Breukelen samen groot genoeg

Het Vechtse Verbond heeft zich samen met VVD, D66 en SBN+ fel verzet tegen de vorming van Vecht en Venen ( Loenen, Breukelen, Ronde Venen, Abcoude) De tweede kamer heeft geluisterd en het voorstel van het kabinet afgewezen. Deze kans moeten we benutten en er voor zorgen dat de kamer in het belang van Loenen een goed besluit neemt.

Het Vechtse Verbond wil dat er in het belang van de inwoners van de gemeente Loenen een toekomstbestendig besluit genomen wordt. In 2006 kozen we ook al, samen met VVD, D66 en SBN+ voor  samenvoeging van de ambtelijke apparaten van de gemeenten Loenen en Breukelen en samenwerking met Maarssen. Loenen moest zelfstandig blijven en alleen op vrijwillige basis met Breukelen te fuseren. Nu drie jaar later gaan we een stap verder en kiezen we voor herindeling met Breukelen in 2011.

Waarom herindelen met Breukelen

Loenen en Breukelen zijn authentieke Vechtgemeenten en kennen weinig sociale problemen. Herindeling met Breukelen versterkt het ambtelijk apparaat en biedt garanties voor het voorzieningenniveau. Er wordt al veel gebruik gemaakt van elkaars voorzieningen, zoals middelbare scholen en sportaccommodaties zoals bv. hockeyvelden en zwembaden. De financiŽle positie van Loenen en Breukelen is goed te noemen.
Loenen staat er goed voor met de uitbreiding van ťťn school en de bouw van drie nieuwe brede scholen. Daarmee blijven onze monumentale kernen ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen.
 
Waarom samenwerken met Maarssen

Maarssen is in de eerste plaats een vechtgemeente maar kent op kleine schaal net als Mijdrecht grootstedelijke, problemen. Naast de Vecht delen Loenen en Breukelen ook de A2 het kanaal en het spoor met Maarssen. Door samen te werken met Maarssen op het gebied van bouw en woningtoezicht, infrastructuur, handhaving en gebiedsontwikkeling kunnen we geld besparen. De nieuwe gemeente van 23.000 inwoners bestaande uit Loenen en Breukelen, is niet te groot en uitstekend in staat om al haar dorpen mooi en leefbaar te houden. Samenwerking met Maarssen is bovendien financieel voordeliger dan herindeling met Maarssen.
Elke gemeente krijgt een uitkering, een basisbedrag, uit het gemeentefonds. Dat basisbedrag wordt vermeerderd op basis van de oppervlakte van de gemeente, het aantal inwoners, de sociale samenhang en nog wat factoren. Alle gemeenten, die bij de herindeling betrokken zijn krijgen elk een basisbedrag, dus 3 basisbedragen. Indien er 1 nieuwe gemeente wordt gevormd krijg je nog maar 1 keer het basisbedrag. Je gaat dus elk jaar 2 basisbedragen missen.

Indien gekozen wordt voor samenwerking behoudt Maarssen haar jaarlijkse uitkering ter grootte van bijna een 1/2 miljoen euro. Een bedrag dat je bij herindeling met Maarssen verliest.


Motie aangenomen n.a.v. onderzoek Staatssecretaris naar alternatieve varianten voor een herindeling

010.jpg

MOTIE INZAKE ARHI-PROCEDURE
 
De raad van Loenen in vergadering bijeen op 16 juni 2009
 
Overwegende dat Tijdens de plenaire behandeling in de tweede kamer op 14 mei 2009 de een ruime kamermeerderheid het draagvlak voor de herindelingsvariant Vecht en Venen als onvoldoende heeft beoordeeld
De kamer de staatssecretaris heeft verzocht om met de vier bij de Vecht en Venen betrokken gemeenten en de gemeente Maarssen in overleg te treden teneinde alternatieven te onderzoeken
De raad van Loenen onverkort vasthoudt aan haar eerder genomen besluit om te kiezen voor een herindeling met Breukelen
De raad de meerwaarde van samenwerking met Maarssen herkent en al in een eerder stadium van de arhi procedure samenwerking met Maarssen als mogelijkheid heeft genoemd              
BESLUIT  
Op basis van het eerder genomen raadsbesluit waarmee de gemeenteraad van Loenen kiest voor herindeling met een ongedeeld Breukelen, mee te werken aan het onderzoek van de Staatssecretaris naar  

-  een variant met een herindeling van Breukelen en Loenen met een niet-vrijblijvende samenwerking met Maarssen dan wel
-  een herindelingsvariant bestaande uit de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen  

Het college te verzoeken om in nauw overleg met de raad de nodige voorbereidingen te treffen ten behoeve van een  standpuntbepaling in het kader van het onderzoek van de Staatssecretaris.  

en gaat over tot de orde van de dag  
Johan Buitenga  VVD
Mieke Hoek       Het Vechtse Verbond
Gjalt Jellesma    SBN+  D66


Vecht en Venen afgeblazen

Cartoon herindeling Fokke en Sukke].jpg

De Kamer heeft 14 mei tijdens een plenaire vergadering de Staatssecretaris mevrouw Ank Bijleveld (CDA) de opdracht gegeven om te ondezoeken of er draagvlak is voor een Vechtgemeente tussen Loenen, Breukelen en  een samenwerking met Maarssen.

Dit onderzoek zal z'n tijd nodig hebben. Een herindeling voor 1 januari 2010 zal niet meer haalbaar zijn. Op z'n vroegst 1 januari 2011. De verkiezingen zullen dan in november 2010 plaatsvinden.

REACTIE VAN DE GEMEENTE LOENEN N.A.V. DE BEANTWOORDING OP DE VAN DE STAATSSECRETARIS OP DE VRAGEN GESTELD DOOR DE LEDEN VAN DE VASTE KAMERKOMMISSIE 2eKAMER BZK N.A.V. DE HOORZITTING GEHOUDEN OP 19 MAART IN BREUKELEN.

Herindeling Loenen, Breukelen, De Ronde Venen en Abcoude. 

Inleiding
Met waardering hebben wij kennis genomen van de vele maar vooral kritische vragen die de Kamercommissie aan de Staatssecretaris heeft voorgelegd. Met belangstelling zagen we dan ook uit naar de antwoorden. Deze antwoorden zijn inmiddels beschikbaar via de Nota naar aanleiding van het verslag van de staatssecretaris. Omdat naar onze mening de antwoorden onvolledig en soms zelfs onjuist zijn, geeft de gemeente Loenen hierbij haar commentaar.

Ook Loenen pleit voor uitstel van de beslissing. Dit om de vele knelpunten, onduidelijkheden en andere praktische en organisatorische zaken beter in kaart te krijgen. Dit natuurlijk met in het achterhoofd dat alleen een goede, gedragen visie op de nieuwe gemeente(n) de basis kan vormen voor een dergelijke succesvolle bestuurlijke operatie.  

Herindelingadvies van de provincie  
Het herindelingadvies van de provincie is niet met ons, maar over en zonder ons tot stand gekomen. Voor Loenen is het voorstel van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten altijd volstrekt onaanvaardbaar geweest.  

Beleidskader  
De Raad van Loenen heeft unaniem in haar eerste schriftelijke reactie aangegeven dat zij op korte termijn niet betrokken wilde worden bij de ARHI-procedure. Uitgangspunt nadat de provincie dit had geweigerd was bestuurlijke kwaliteit en dienstverlening, in relatie tot een onderzoek naar opties als zelfstandig blijven, het BEL model, Samen En Toch Apart (SETA), herindeling in combinatie met kern- en wijkbudgetten enz. Dit betekent dat niet alleen een mogelijke herindeling, maar ook diverse vormen van niet vrijblijvende samenwerking aan de orde moeten komenÖ.".   Door de provincie zijn echter geen andere mogelijkheden dan herindeling onderzocht. Ook varianten van samenwerking op termijn met Wijdemeren en/of Maarssen zijn ondanks dringende verzoeken daartoe nooit onderzocht. In december 2008 ging Loenen akkoord met een herindeling met Breukelen.  

Draagvlak  
In de gemeente Loenen bestaat geen draagvlak voor het voorliggende herindelingadvies. Wel kwam uit de gehouden volksraadpleging de voorkeur voor een integratie van de beide ambtelijke apparaten met op termijn een herindeling van Breukelen/Loenen duidelijk naar voren. Een gemeente van 23.000 inwoners is heel goed in staat de taken die de rijksoverheid aan de gemeente oplegt, uit te voeren. Alleen al de provincie Utrecht kent dertien gemeenten die kleiner of van dezelfde grootte zijn als door ons voorgestelde variant Loenen/Breukelen. Recent zijn er herindelingen doorgevoerd in de grootte van Loenen/Breukelen. Ook ligt samenwerking, op bepaalde terreinen met de aangrenzende Vechtgemeente Maarssen zeer voor de hand. Loenen heeft een onberispelijke staat van dienst waar het gaat om het behoud van haar vijf historische kernen met 330 rijksmonumenten, honderden gemeentemonumenten en het Vechtlandschap. De bouw van drie brede scholen en de aanzienlijke uitbreiding van een vierde school binnen een raadsperiode zonder de inkomsten uit grootschalige nieuwbouw en zonder haar overige taken te verwaarlozen duidt op grote bestuurskracht. Dit alles met niet meer dan 54 fte een sluitende begroting en ondanks de ruim 16 miljoen die wij uitgeven aan scholenbouw een volgend jaar al weer herstelde, zeer behoorlijke algemene reserve.   De tegenstanders van "Vecht en Venen" voelen zich overigens ernstig geschoffeerd, omdat het gevoerde tweesporenbeleid door de Staatssecretaris gebruikt wordt om de voorgestelde herindeling door te drukken.      

Interne en regionale samenhang en evenwicht  
In het voorliggende voorstel ontbreekt ten enenmale interne en regionale samenhang. Twee heel verschillende gebieden, namelijk het Vechtgebied en het Veenweidegebied worden bij elkaar gevoegd. Deze verschillen zullen altijd een rol blijven spelen en maken daardoor de samenvoeging nog moeilijker en gecompliceerder dan een neutrale samenvoeging al is. Bovendien worden beide gebieden doorsneden door het Amsterdam Rijnkanaal, de A2 en het spoor. Deze corridor bemoeilijkt wederzijds contact aanzienlijk. Waar Loenen en Breukelen al jaren kiezen voor behoud van de cultuurhistorie van de Vechtstreek kiezen Ronde Venen maar ook Abcoude voor in verhouding sterke groei.  

FinanciŽle aspecten  
Mede gezien de huidige economische crisis achten wij het onverantwoord grote bedragen uit te geven aan een herindeling, zonder dat, zeker op korte termijn, kostenbesparing is te verwachten. Een gemeentelijke herindeling kent immers aanzienlijke opstartkosten. Bovendien dient voor een grote herindeling als "Vecht en Venen" het ambtenarenkorps te worden uitgebreid en nieuwe huisvesting te worden gezocht. Bovendien heeft het Kabinet recentelijk moeten besluiten de uitgaven van het Gemeentefonds te moeten bevriezen op het niveau van voor de recessie en is het derhalve reŽel te verwachten dat "Vecht en Venen" direct op een aanzienlijk begrotingstekort en uiteindelijk op een artikel 12 status aan zal koersen.  

De twee meest recente herindelingen in de provincie Utrecht hebben geresulteerd in het onder financieel toezicht stellen van Wijde Meren en zeer kritische opmerkingen over de zwakke financiŽle positie van De Utrechtse Heuvelrug in het provinciale financieel jaarverslag. De Staatssecretaris schrijft dat aan de wensen van Ronde Venen tegemoet wordt gekomen omdat de uitkering herindeling is verhoogd van ca. 9 mln. naar 12 mln. Dat is echter geen juiste voorstelling van zaken. De verhoging van 9 naar 12 miljoen is een gevolg van het feit dat in het eerste voorstel uitgegaan is van foutieve kerngegevens voor de vier gemeenten. Dat is in een later stadium bijgesteld met als gevolg een hogere bijdrage in het kader van de herindeling. Dit is dus geen extra geld maar gewoon een gevolg van een herberekening. Deze verhoging biedt zeker gezien de te verwachten kosten en de bezuinigingen in het kader van het rijksbeleid geen enkel soulaas. Ter illustratie, de Utrechtse Heuvelrug heeft tot eind 2008 alleen al aan externen 10 miljoen moeten uitgeven.   Het voorgestelde herindelingbesluit is daarom zeker niet in het (financiŽle) belang van en daarmee niet uit te leggen aan de inwoners.  

Inwerkingtreding  
De Gemeente Loenen verzoekt om onderzoek naar een alternatieve herindelingsvariant, uitgaande van minimaal de samenvoeging van Loenen met Breukelen. Een nieuwe variant kan derhalve op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2011. De berichten over de vlotte voortgang van de voorbereiding op de variant Vecht en Venen spreken wij met klem tegen. Er bestaan grote verschillen van inzicht waar het gaat om organisatorische keuzes. Uit de recente, tot nu toe enige, bijeenkomst van de gemeenteraden bleek dat er grote tegenstellingen bestaan waar het gaat om beleidsvisie.                

Conclusie  
De gemeente Loenen is niet a priori tegen een herindeling. Een herindeling met de gemeente Breukelen is voor Loenen zeer wel aanvaardbaar. Mocht naar de mening van de Vaste Kamercommissie de omvang van een gefuseerde Gemeente Breukelen/Loenen op langere termijn toch te klein zijn, dan willen wij uitstel van een jaar verzoeken om in dat jaar te onderzoeken of de samenvoeging van Breukelen/Loenen op termijn gevolgd moet worden door een samenvoeging  met de gemeente Maarssen of door een samenvoeging van  Breukelen/Loenen met Wijdemeren. Zowel in de gemeente Breukelen, als in Loenen en ook in de gemeente Maarssen is een bereidheid deze variant serieus te onderzoeken. Een dergelijke samenvoeging dient echter zorgvuldig en na gedegen onderzoek plaats te vinden. Het is voor de betreffende gemeenten niet haalbaar binnen de nu gestelde termijn een herindeling per 1 januari 2010 te realiseren.  

De gemeente Loenen is van mening dat zij er in de beantwoording door de Staatssecretaris niet alleen bekaaid vanaf komt maar dat de antwoorden op de vragen van de diverse fracties, naar wij vermoeden gebaseerd op de informatie vanuit de provincie Utrecht, wederom onjuiste informatie bevat.Zo hebben de zes gemeenten nooit een brief geschreven waarin zij instemmen met deze Arhi-procedure en heeft het college van Abcoude zonder zelfs haar eigen gemeenteraad laat staan de andere gemeenten te raadplegen de Arhi-procedure aangevraagd. Graag verwijzen wij u naar de bijlage waar in blauw een aantal van uw vragen door ons zijn beantwoord teneinde tegenwicht te bieden aan de onjuiste voorstelling van zaken die middels de beantwoording van uw vragen wordt gegeven.  

Het spijt ons te moeten constateren dat Loenen en Breukelen opnieuw niet serieus worden genomen. De urgentie van deze herindeling en de noodzakelijke afronding van een proces dat al vijftien jaar zou duren zijn slechts provinciale hangijzers. Loenen en Breukelen kiezen voor elkaar op een moment dat beide gemeenten nog uitstekend in staat zijn hun inwoners kwaliteit te bieden en hun taken naar behoren uit te oefenen. Samenvoeging geeft de garantie op een in bestuurlijk opzicht duurzame gemeente die het conserverende beleid de komende tientallen jaren kan voortzetten. Dit onder het motto geen nota's maar uitvoering met zichtbare resultaten.    

Loenen, 19 april 2009    

Mevrouw M. Hoek, fractievoorzitter Het Vechtse Verbond
Mijnheer J. Buitenga, fractievoorzitter VVD
Mijnheer G. Jellesma, fractievoorzitter Streekbelangen/ Nigtevecht plus/ D66  


Vragen van de Vaste Kamercommissie 2e kamer BZK n.a.v de hoorzitting 19 maart 2009. Na ieder vraag in het cursief de antwoorden van Loenen.

Nr. 31 840  Samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen

Verslag    

Vastgesteld 1 april 2009  

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1), belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.
Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.  

Inhoudsopgave 
 
1.      Inleiding
2.      Herindelingsadvies van de provincie
3.      Beleidskader
4.      Draagvlak
5.      Interne en regionale samenhang en evenwicht
6.      FinanciŽle aspecten
7.      Inwerkingtreding    

1.      Inleiding  

De leden van de CDA-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende voorstel. Zij hebben over het voorstel een aantal vragen.  

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het dit wetsvoorstel. Ook bij hen leven enkele vragen hierover.  

De leden van de SP-fractie hebben met grote verbazing kennisgenomen van dit voorstel voor gemeentelijke herindeling.  
De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen.  

De leden van de CU-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel om de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen samen te voegen tot een nieuwe gemeente genaamd De Ronde Venen. Deze leden hebben echter nog enkele vragen.  

De leden van de SGP-fractie hebben bedenkingen bij de vraag of het wenselijk is om de vier gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen samen te voegen tot ťťn gemeente Vecht en Venen. Die bedenkingen komen voort uit het gebrek aan draagvlak voor deze herindeling in diverse gemeenten die het betreft, de wijze waarop alternatieven zijn overwogen en de grootte van de gemeente.    

2.      Herindelingsadvies van de provincie  

De leden van de SGP-fractie vragen aandacht voor het feit dat de provincie het herindelingsadvies heeft opgesteld op verzoek van de gemeente Abcoude. Vervolgens stelt de regering dat de overige betrokken gemeenten hiermee instemden. Graag vernemen deze leden wat deze instemming precies inhield. Wat is naar het oordeel van de regering de status van deze instemming geweest? Er kan toch niet gesteld worden dat bij elk van de betrokken gemeenten die instemming ook gericht was op de wenselijkheid van herindeling?
 
Commentaar Loenen

- Het college van Abcoude heeft, in eerste instantie zonder instemming van haar gemeenteraad, als enige gemeente de provincie verzocht de arhi-procedure te starten, gericht op versterking van de bestuurskracht van Abcoude.  

- De brief van de zes betrokken gemeenten waarnaar de staatsecretaris verwijst als bewijs van instemming met de ARHI procedure was geen brief maar een verslag van een bijeenkomst van burgemeesters. Hetgeen daarin is opgenomen is nooit aan de raden overlegd noch zijn de raden van het verslag van deze bijeenkomst op de hoogte gesteld. Er kan dan ook niet van instemming door de gemeenten gesproken worden.  

- De raad van Loenen heeft expliciet om uitstel van de procedure gevraagd. Toen de ARHI-procedure trein begon te lopen heeft De Ronde Venen (DRV ingestemd met de ARHI-procedure, uitsluitend vanuit haar bredere bestuurlijke verantwoordelijkheid: De raad van de gemeente De Ronde Venen op 27 september 2007 vastgesteld binnen "het nu opgelegde herindelinsproces" (Ö) "geen aanleiding noch behoefte tot herindeling" te zien. (Ö) Indien herindeling onvermijdelijk is de voorkeur uit te spreken voor een herindeling van De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen. Later koppelde DRV hier een financiele voorwaarde aan.  

- Vanaf het begin waren er maar drie gemeenten onderwerp van de ARHI procedure: Loenen, Breukelen en Abcoude. Alle andere gemeenten (Wijdemeren, Maarssen, Ronde Venen) waren expliciet geen onderwerp hiervan, deze konden hooguit bijdragen aan een mogelijk oplossing. Het is discutabel om bij het meten van instemming en draagvlak ook andere gemeenten te betrekken die zelf geen onderwerp van de ARHI procedure zijn en ook geen eigen behoefte hieraan hebben..
  

3.    Beleidskader  

De leden van de CDA-fractie merken op dat Abcoude en De Ronde Venen al lang, tot wederzijdse tevredenheid samenwerken. De Kamer heeft in december 2008 de motie-Bilder c.s. (TK 31700 VII nr. 22) aangenomen waarin samenwerking als alternatief voor herindeling wordt bepleit. Waarom is er niet gekozen voor verbreding van de goede lopende samenwerking in plaats van gedwongen herindeling?  

Commentaar Loenen

Gedeputeerde Saten hebben besloten dat dit niet opportuun was. Daarnaast hebben zowel Loenen als Breukelen in de eerste consultatieronde aangegeven dat zij ook graag een samenwerkingsvariant Loenen-Breukelen onderzocht wilden zien. Dat was een meerderheid (twee van de drie) van de gemeenten die onderwerp van de ARHI procedure waren. Zonder duidelijke argumentatie is dit advies ter zijde gelegd door Gedeputeerde Staten ondanks de uitdrukkelijke opdracht van PS om ook samenwerkingsverbanden te onderzoeken.  

Voorts vragen deze leden hoe de regering dit herindelingvoorstel plaatst in het kader van het coalitieakkoord waarin staat dat herindelingen alleen plaatsvinden bij voldoende lokaal draagvlak?  

Graag worden de leden van de VVD-fractie door de regering nader geÔnformeerd over de argumentatie voor de opvatting dat het ontvangen herindelingsadvies van Provinciale Staten van Utrecht goed past binnen de uitgangspunten van het Beleidskader gemeentelijke herindeling en de afspraken in het coalitieakkoord. 

Commentaar Loenen

- Het herindelingsadvies past noch binnen de tot voor kort vigerende beleidskaders herindeling, noch binnen de onlangs door de Ministerraad gepubliceerde en vastgestelde nieuwe beleidskaders. De herindeling is door slechts door het college van de gemeente Abcoude geÔnitieerd. De drie andere betrokken gemeenten (Breukelen, Loenen en De Ronde Venen) hebben hier niet om verzocht. Daarnaast is er geen sprake van voldoende draagvlak zoals dat in beide beleidskaders wordt voorgeschreven.  

- De provincie heeft tijdens de procedure de nadruk op het belang van voldoende draagvlak verlegd naar de snelheid van de procedure en het vermeende belang van voldoende bestuurskracht.    

4.      Draagvlak  

De leden van de CDA-fractie vragen of de conclusie juist is dat de gemeente "De Ronde Venen" het herindelingvoorstel alleen wil steunen als er wordt voldaan aan een aantal financiŽle voorwaarden? Is het de regering bekend dat het voorliggende voorstel daarom door de raadsmeerderheid , die herindeling bespreekbaar vindt, wordt afgewezen?  

Deelt de regering de conclusie van deze leden dat het voorliggende voorstel nog maar door ťťn gemeente (Abcoude) wordt gesteund? Staat de onvrijwilligheid bij het voorliggende voorstel de kans op succes in de weg?  

Valt er aan de ervaringen met eerdere onvrijwillige herindelingen een conclusie te verbinden? Deze leden ontvangen graag een reactie van de regering op deze punten.  

Het baart de leden van de PvdA-fractie zorgen dat er in het betrokken gebied verdeeldheid bestaat over deze samenvoeging van gemeenten. Zo vragen deze leden zich af of er wel sprake is van voldoende draagvlak als twee van de vier betrokken gemeenteraden geen steun uitspreken voor deze samenvoeging?  

Daar tegenover staat, zo menen deze leden, dat er goede inhoudelijke overwegingen zijn aangevoerd voor deze samenvoeging. Bovendien hebben GS en PS van de provincie Ut recht zich hiervoor uitgesproken en heeft deze samenvoeging een lange voorgeschiedenis van het zoeken naar andere oplossingen voor de bestuurlijke problemen in het gebied. Hoe beoordeelt de regering het ontbreken van een stevig draagvlak in relatie tot de zwaarwegende overwegingen voor deze samenvoeging? In hoeverre kan het ontbreken van draagvlak bij een deel van de betrokkenen een probleem opleveren voor het functioneren van de nieuwe gemeente?  

Commentaar Loenen

- Door niet te voldoen aan de financiŽle voorwaarden van DRV vervalt de instemming van DRV. Met gebrek aan instemming van drie van de vier betrokken gemeenten is er geen draagvlak. Ook al is het de primaire rol van de provincie om dit vast te stellen, is dit een feit dat ook door het parlement in haar eigen verantwoordelijkheid geconstateerd kan worden.  

-  Het gebrek aan draagvlak wordt ingegeven door onder meer financiele argumenten, het ontbreken van samenhang in het gebied, de fysieke scheiding, de vergroting van de afstand bestuur-bevolking,  het verschil in focus waar het gaat om beleidsvisie (groei versus conserveren) en culturele verschillen

- Een voorbeeld van dat laatste is dat de raad van DRV aan het begin van het voorbereidingstraject besloot dat dit niet op basis van gelijkheid zou moeten plaatsvinden (elke gemeente gelijkelijk vertegenwoordigd in het voorbereidingstraject) maar op basis van inwonertal. Dit zou een zeer dominante positie voor DRV betekenen(ongeveer 50%). Ondanks dat dit later is herroepen heeft dit een zeer verkeerde toon naar de andere gemeenten gezet wat bijdraagt aan het gevoel van overgenomen te worden in plaats van te fuseren, van wantrouwen en dat de gemeenten niet bij elkaar passen.  

- Vele onvrijwillige herindelingen laten zien tot jarenlange bestuurlijke en culturele controverses leiden en tot verhoging van de uitgaven die de efficiency doelstelling teniet doen.  

Deze leden vragen voorts wanneer de gemeenteraad van Loenen zich heeft uitgesproken voor samenvoeging van Loenen, Breukelen en Abcoude? (zie blz. 2 MvT)

Welke inhoudelijke argumenten hebben de huidige gemeenteraad van dat standpunt afgebracht?  

Commentaar Loenen

- In 2001 heeft de raad van  Loenen zich in meerderheid uitgesproken voor deze mogelijke variant in het kader van het vooroverleg Wet Arhi. Daar zou echter wel een grondig onderzoek (financiŽle consequenties, draagvlak, etc.) aan vooraf moeten gaan. Zover is het nooit gekomen omdat de herindelingsprocedure niet werd voortgezet.

- Gegeven de slechte ervaringen om tot een mogelijke herindeling te komen, nieuwe onderzoeken over de effectiviteit van herindelingen, maar bovenal een duidelijker zichtbaar geworden onderstroom in de bevolking om niet te herindelen hebben de huidige raad ertoe gebracht in te zetten op samenwerking met Breukelen volgens het Blaricum, Eemnes, Laren model.
Doel was om daarmee bestuurlijke zelfstandigheid te waarborgen, met een mogelijkheid op vrijwillige basis te komen tot een herindeling op termijn ('de weg van geleidelijkheid'). Gegeven een andere visie van Breukelen hierop heeft de raad
van Loenen in December 2008 besloten zich uit te spreken voor een herindeling met een ongedeeld Breukelen. Vanaf het begin van deze raadsperiode is er een zich niet wijzigende meerderheid in de raad van Loenen over dit onderwerp.  

Hoe beoordeelt de regering deze argumenten? En hoe moet worden omgegaan met wisselende meerderheden in een zorgvuldig en derhalve vaak langdurig herindelings-proces?  

Commentaar Loenen

Daarnaast kan de vraag gerechtvaardigd zijn hoe de regering omgaat met wisselingen in Gedeputeerde en Provinciale Staten tijdens een ARHI procedure zoals hier gebeurt is. Tijdens de procedure is nadruk van de focus veranderd van draagvlak naar bestuurskracht en was een gemeente van rond de 20.000 inwoners voor wat betreft schaal eerst wel acceptabel voor de Gedeputeerde Staten en later niet.  

Is de regering het met de leden van de PvdA-fractie eens dat bij iedere samenvoeging de betrokkenheid van de afzonderlijke kernen bij het bestuur een aandachtspunt is en dat deze gebaat is bij vormen van vertegenwoordiging die kan dienen als aanspreekpunt voor het gemeentebestuur, zoals dorpsraden? Is de regering bereid dit onder de aandacht te brengen van de nieuwe gemeente?  

Voor de leden van de SP-fractie zijn belangrijke criteria ter beoordeling van de noodzaak van herindeling de bestuurskracht van gemeenten en, in de eerste plaats, het draagvlak onder de inwoners. Ook de regering zegt dat herindelingen alleen plaats kunnen vinden van onderaf, als hiervoor steun is van de bevolking. Hoe oordeelt de regering over het draagvlak onder de bevolking in de betreffende gemeenten? Hoe hebben inwoners zich voor of tegen voorgenomen herindeling kunnen uitspreken? Voor welke problemen is deze herindeling een oplossing, zo vragen deze leden.  

De gemeenteraden van Loenen en Breukelen hebben zich tegen dit voorstel voor herindeling uitgesproken. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft voorwaarden gesteld, vooral op financieel gebied, waar niet aan is tegemoetgekomen. Slechts de gemeenteraad van Abcoude ondersteunt het voorliggende voorstel. Deze leden ontvangen graag een nadere beschouwing van de regering dat het draagvlak voor deze herindeling toch toereikend is.  

Uit de ingediende reacties en de bijdragen aan de hoorzitting is de leden van de VVD-fractie gebleken dat er in het gebied zeer verschillend wordt gedacht over het voorliggende voorstel. Kort samengevat blijkt dat de gemeente De Ronde Venen extra voorwaarden stelt in financiŽle zin, de gemeente Abcoude akkoord gaat en de gemeenten Breukelen en Loenen zich niet kunnen vinden in dit voorstel.  

De leden van de VVD-fractie vragen daarom een nadere uiteenzetting van de regering ten aanzien van het draagvlak van dit voorstel.  

De leden van de CU-fractie constateren dat de betrokken gemeenten verschillende voorkeuren hebben ten aanzien van herindeling. De leden vragen om een nadere onderbouwing van de stelling dat het huidige voorstel kan rekenen op voldoende draagvlak binnen de verschillende gemeenten. De leden van de SGP-fractie vinden het opmerkelijk dat eigenlijk alleen Abcoude positief gestemd is over de voorgestelde herindeling. De andere gemeenten zijn of zeer negatief of gaan alleen onder voorwaarden akkoord. Dat is deze leden onlangs nog gebleken bij het werkbezoek dat de Kamercommissie aan het gebied heeft gebracht. De stelling van de regering dat er 'voldoende draagvlak' bestaat voor deze herindeling roept vragen op. Kan worden toegelicht wat de regering hiermee bedoelt? Op politiek-bestuurlijk niveau kan er gesproken worden over al dan niet enthousiast draagvlak voor deze herindeling. Dat wil nog niet zeggen dat dit draagvlak er ook maatschappelijk gezien is. Uit de vele inspraakreacties blijkt ook dat dit draagvlak er bij een belangrijk deel van de bevolking niet is. In hoeverre heeft dit verschil voor de regering nog een rol gespeeld bij de overwegingen inzake deze herindeling? Is een eenzijdige oriŽntatie op bestuurlijk draagvlak niet een te enge interpretatie van het draagvlakprincipe uit het beleidskader, dat ook uitdrukkelijk spreekt over de burgers?  

De regering schrijft in de toelichting dat het (lokale) draagvlak niet maximaal is, maar wel voldoende. De leden van de SGP-fractie vragen zich af wanneer er in de ogen van de regering wel sprake zou zijn van onvoldoende draagvlak bij de bevolking. Wat voor criteria worden daarbij gehanteerd? Hoe wordt voorkomen dat het uitgangspunt, dat een herindeling van onderop moet komen, een uitgangspunt zonder concreet effect wordt? Deze leden ontvangen graag een reactie van de regering op deze punten. Meer concreet vragen de leden van de SGP-fractie of wel zorgvuldig is vastgesteld dat het draagvlak voor een gemeente Vecht en Venen groter is dan het draagvlak voor een Veenweidengemeente en een Vechtgemeente. Is samenvoeging van de gemeenten Breukelen en Loenen in de ogen van de regering per definitie een onjuiste keuze, die onvoldoende toekomstgericht is? Welk onderzoek is daarnaar verricht, zo vragen zij. In dit verband zouden deze leden ook de visie van de regering willen vernemen op de veel grotere afstand tussen burgers en bestuur die zal ontstaan als gevolg van de samenvoeging van de vier gemeenten, zeker ook gezien de barriŤres van weg, water en spoor en de verschillende oriŽntatie van de burgers die hiermee samenhangen.  

Commentaar Loenen

- Er is geen grondig onderzoek verricht naar de gevolgen van een nieuwe gemeente. In het Herindelingsadvies wordt geen probleemstelling genoemd, geen oplossing aangedragen en de gevolgen worden niet in beeld gebracht. In het Herindelingsadvies wordt doelgericht gewerkt naar Herindeling. Samenwerking wordt net als andere zaken niet onderzocht. De provincie heeft in een klachtenprocedure verklaard in de afweging zorgvuldigheid versus tijd voor tijd te hebben gekozen.   

- Er heeft geen eenduidige draagvlakmeting binnen het totale gebied, noch in afzonderlijke gemeenten plaatsgevonden naar ťťn of meerdere varianten voor een herindeling anders dan de visie van de raden. Aannames daarover kunnen dan ook niet gebaseerd zijn op feitelijke constateringen.

5.      Interne en regionale samenhang en evenwicht  

De leden van de CDA-fractie constateren dat de gemeentebesturen van  Breukelen en Loenen benadrukken, gesteund door hun inwoners, dat er weinig tot geen banden bestaan met de gemeente De Ronde Venen. Er wordt gerept over grote verschillen in ambitie: de Vechtgemeenten willen conserveren, De Ronde Venen wil ontwikkelen. Heeft dit gegeven een rol gespeeld bij de gemaakte keuzes? En zo ja hoe? Diverse insprekers uit Loenen en Breukelen gaven tijdens de hoorzitting aan geen problemen te kennen,  en van mening te zijn dat de herindeling vooral een oplossing is voor de problemen van Abcoude. Graag ontvangen de aan het woord zijnde leden een reactie van de regering op deze kritiek. Voorts vragen zij welke consequenties dit herindelingvoorstel met zich brengt voor de intergemeentelijke samenwerking in het gebied, nu er steeds meer taken door de grotere (nieuw gevormde) gemeenten in het eigen gemeentehuis kunnen worden uitgevoerd. En welke gevolgen heeft dit voorstel voor de resterende gemeenten, met minder dan 60.000 inwoners, in het gebied? Zij ontvangen graag een reactie van de regering op deze punten.  

De leden van de SP-fractie vragen welke problemen van de gemeente Abcoude door deze herindeling worden opgelost? Waarom is het niet mogelijk om deze problemen op een andere wijze op te lossen, bijvoorbeeld door nauwere samenwerking met omliggende gemeenten?  

Voorts vragen deze leden of de regering hun opvatting deelt dat in de voorgestelde herindeling sprake is van twee heel verschillende gebieden, die bovendien worden gescheiden door een muur van infrastructuur. In dit licht ontvangen deze leden ook graag antwoord op enkele concrete vragen. Waar komt het gemeentehuis van de nieuwe gemeente?  

Hoe lang duurt het om met het openbaar vervoer van Kockengen naar het huidige gemeentehuis van De Ronde Venen te komen?  

Hoe lang bedraagt de reistijd naar dat gemeentehuis vanuit respectievelijk Breukelen, Vreeland, Loenen en Nigtevecht?  

Commentaar Loenen

De openbaar vervoersvoorzieningen tussen de diverse kernen in het gebied (ook tussen de hoofdkernen) is een probleem. Aanvullende voorzieningen zullen moeten worden getroffen om het nieuwe gemeentehuis, in welke kern die ook zal komen, bereikbaar te maken voor mensen zonder eigen vervoer.  

Bestuurskracht en duurzaamheid  

De leden van de CDA-fractie stellen vast dat de gemeenten Breukelen en Loenen willen samengaan. Er ontstaat dan een gemeente met circa 23.000 inwoners met een conserverende taakstelling. Recent zijn er in de provincies Noord- en Zuid-Holland door herindeling gemeenten met eenzelfde inwoneraantal ontstaan. Is deze vrijwillige herindeling niet de verkiezen boven het voorliggende voorstel, zo vragen deze leden.  

De leden van de PvdA-fractie lezen in de MvT dat er sprake is van een noodzakelijke en urgente samenvoeging. Deze leden hebben behoefte aan een nadere toelichting op dit punt.  Wat gaat er mis als deze samenvoeging niet plaatsvindt, maar er geen, of een andere samenvoeging plaatsvindt? Deze leden stellen prijs op een antwoord per betrokken gemeente.  

Commentaar Loenen

Een herindeling van Loenen en Breukelen zal voldoende bestuurskracht tot stand brengen, een standpunt wat ook het vorige college van gedeputeerde staten in deze ARHI procedure huldigde toen een herindeling van Loenen en een (vierduizend inwoners kleiner) gedeeld Breukelen werd voorgesteld (afgewezen door de gemeenten vanwege het delen van Breukelen).

De vraag naar versterking van de bestuurskracht mag dan volgens de leden van de SGP-fractie belangrijk zijn, maar daarvoor dient wel vastgesteld te worden dat er ook daadwerkelijk sprake is van een gebrek aan bestuurskracht dat niet op een andere manier kan worden opgelost. Het is deze leden onvoldoende duidelijk geworden in hoeverre er serieus is gekeken naar alternatieven anders dan gemeentelijke herindeling, zoals intensieve samenwerking of dienstverlening voor bepaalde thema's door een naburige gemeente. Kan hier nader op worden ingegaan, zo vragen zij de regering. 

Commentaar Loenen

Het samenwerkingsverband Utrecht-west (SUK) heeft een actieve status en omvat zelfs een grotere regionale dekking, omdat naast Abcoude, Breukelen, Loenen en De ronde Venen ook Woerden, Montfoort, Oudewater en Lopik participeren.  Onder het motto 'met acht meer kracht' willen de (acht) gemeenten hun krachten bundelen om hun zeggenschap in deze regionale ontwikkelingen te vergroten. Samenwerkingsverband Utrecht-West is voor de deelnemende gemeenten een samenwerkingsverband voor gemeenschappelijke en/of grensoverschrijdende zaken. Het kan gaan om beleidsafstemming en belangenbehartiging, maar ook om de aanpak van concrete uitvoerende projecten.
Centraal in de samenwerking staan de portefeuillehoudersoverleggen op de diverse beleidsterreinen. 

(https://secure.derondevenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&onderdeel=bri&stukid=5958 http://www.bvr.nl/gedocumenteerd/405-samenwerkingsverband-utrecht-west.html)    

Het gebrek aan bestuurskracht op korte termijn kan een reden zijn om over te gaan tot herindeling. Bij de vorming van een zo grote gemeente als voorgesteld, moet er ook uitdrukkelijk aandacht zijn voor de vraag in hoeverre het ook logisch is om te veronderstellen dat ook op lange termijn daadwerkelijk sprake is van problemen ten aanzien van de bestuurskracht. De leden van de SGP-fractie zijn er nog niet van overtuigd geraakt dat bij de toepassing van alternatieven die problemen moeilijk om op te lossen zijn. In dit verband wijzen de leden van de SGP-fractie op de visie van Gedeputeerde Staten van Utrecht  over de samenhang tussen de toekomstbestendigheid van de te vormen gemeente en de omvang van de gemeentelijke opgaven.  

In hoeverre heeft het gebrek aan bestuurskracht niet ook in belangrijke mate te maken met eventuele overdracht van bevoegdheden aan gemeenten door een volgend kabinet? Gaat het niet vooral om problemen die (nog) niet spelen, zo vragen zij.  

Alternatieven 

De leden van de CDA-fractie vragen of de opstelling van Maarssen, dat kennelijk bereid is tot samenwerking en eventueel samengaan met Breukelen en Loenen een rol gespeeld in de afwegingen. Zo ja, welke rol, zo vragen deze leden.  

De leden van de PvdA-fractie wijzen op het feit dat de Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden vreest dat een duurzame toekomst voor het gebied bedreigd wordt door een onlogische herindeling van het gebied. Deze commissie pleit voor een Vechtgemeente die tenminste Maarssen, Breukelen en Loenen omvat. Wat is nu het laatste standpunt van de gemeenteraad van Maarssen, zo vragen de leden van de PvdA-fractie zich af? Wat is de opvatting van de regering over deze opvatting van deze door het provinciaal bestuur van Utrecht ingestelde gebiedscommissie?  

De leden van de SP-fractie vragen aandacht voor het feit dat de gemeenten Loenen en Breukelen hebben aangegeven wel iets te voelen voor onderlinge samenvoeging. Hoe staat de regering hier tegenover, zo vragen deze leden. De Ronde Venen is bereid samen te gaan met Abcoude, op voorwaarde dat de gemeente er financieel niet op achteruit gaat. Waarom kan de regering niet aan deze wens met deze voorwaarde voldoen?  

Uit mondelinge en schriftelijke bijdragen is de leden van de VVD-fractie gebleken dat om heel verschillende redenen de gemeentebesturen van Loenen en Breukelen en een aantal belangenorganisaties een sterke voorkeur hebben voor de samenvoeging van Loenen en Breukelen. Deze leden ontvangen gaarne een opvatting van de regering ten aanzien van dit alternatief. Is de regering het met hen eens dat het samenvoegen van slechts deze twee gemeenten voor de toekomst een te kleinschalige bijdrage is voor de oplossing van de geconstateerde bestuurlijke problematiek? Uit gesprekken en uit de hoorzitting is dezelfde leden ook gebleken dat er echter veel steun is voor het  samenvoegen van de gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen tot een Vechtgemeente. Bij brief van 18 november 2008 hebben de politieke partijen van de gemeente Maarssen zich met een brief tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht, waarin zij zich uitspreken voor de totstandkoming van een dergelijke Vechtgemeente. De brief was ondertekend door het CDA, de VVD, M2000 en Groen Links. Met dit voorstel ontstaat een krachtige Vechtgemeente met veel parallelle belangen en een inwonertal van boven de 40.000 inwoners. Gaarne vernemen deze leden de opvatting van de regering over dit alternatief.
Met het samenvoegen van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude zou dan een bestuurskrachtige Venengemeente ontstaan van ruim 40.000 inwoners. Ook ten aanzien van dit alternatief vragen de leden van de VVD-fractie de opvatting van de regering.  

De leden van de SGP-fractie brengen in herinnering dat in een eerder stadium werd gesproken over een herindeling waarbij twee nieuwe gemeenten gevormd werden, ongeveer ten westen en ten oosten van de A2. De regering stelt in dit verband dat geen van de varianten kon rekenen op voldoende draagvlak. De leden van de SGP-fractie zouden graag van de regering vernemen hoe dit gebrek aan draagvlak precies is afgewogen ten opzichte van het eveneens ontbrekende draagvlak voor de vorming van ťťn grote gemeente. Is wel zorgvuldig vastgesteld dat het draagvlak voor een gemeente Vecht en Venen groter is dan het draagvlak voor een Veenweidengemeente en een Vechtgemeente? Is samenvoeging van de gemeenten Breukelen en Loenen in de ogen van de regering per definitie een onjuiste keuze, die onvoldoende toekomstgericht is? Welk onderzoek is daarnaar verricht?  

Kockengen  

De leden van de CU-fractie merken op dat Kockengen eventueel bij een toekomstige herinrichting van Utrecht Zuid-West wordt samengevoegd met Woerden. Deze leden vragen op welke termijn deze afweging wordt gemaakt. Bovendien vragen de leden zich af of de huidige procesgang extra kosten met zich meebrengt, doordat Kockengen eerst wordt samengevoegd wordt met de gemeente Vecht en Venen en vervolgens eventueel weer wordt losgemaakt van deze gemeente.  

Het zou naar de mening van de leden van de SGP-fractie, gezien de visie van veel inwoners van Kockengen dat een overgang naar de gemeente Woerden gewenst is, voor de hand hebben gelegen wanneer ook tenminste Kockengen bij dit herindelingsadvies betrokken was geweest. Waarom is dit niet gedaan, zo vragen zij.  

Ter inzage legging gewijzigde herindelingsvariant  

De leden van de SP-fractie constateren dat bij een eerste ontwerp van herindeling de zogenoemde Arhi-procedure is gevolgd. Dit voorstel stuitte op weerstand van de bevolking. De provincie Utrecht kwam vervolgens met een nieuw voorstel, waarvoor, naar de mening van de aan het woord zijnde leden, echter niet de gebruikelijke procedure is gevolgd. Wat is de reactie van de regering op de uitspraak van bestuurskundigen van de Universiteit van Amsterdam, die de handelwijze van de provincie Utrecht 'onbehoorlijk en zelfs onwetmatig' hebben genoemd? Waarom heeft de regering, ondanks de procedurele gebreken, dit voorstel voor herindeling toch naar de Tweede Kamer gestuurd? 

Tijdens de ter inzage legging van varianten van het herindelingontwerp is door twee gemeenten een nieuwe variant aangedragen op basis van de zienswijzen. De leden van de CU-fractie vragen of ook in de andere gemeenten soortgelijke varianten genoemd werden of dat enkel uit de genoemde twee gemeenten deze variant naar voren kwam. Deze leden zouden graag nader toegelicht zien waarom de ter inzage legging van een nieuwe variant niet noodzakelijk is op grond van artikel 8 lid 3 en 4 Wet-Arhi. Deze leden zijn met name benieuwd naar de gevolgen van het inbrengen van een variant door de ene gemeente en de gevolgen voor betrokken andere gemeenten en de precedentwerking van de huidige procedure.

6.      FinanciŽle aspecten  

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering inzicht te verschaffen in de financiŽle positie van alleen een samengevoegd Abcoude en De Ronde Venen en een samengevoegd Loenen en Breukelen, en deze gegevens af te zetten tegen de financiŽle positie van de nu voorgestelde gemeente Vecht en Venen. Zij ontvangen deze informatie graag met het oog op de opvattingen in De Ronde Venen hierover.  

De leden van de SP-fractie hebben vragen over de financiŽle aspecten. De regering geeft aan dat de nieuwe gemeente € 1,5 mln. minder gaat ontvangen aan algemene uitkering uit het gemeentefonds, dan nu het geval is bij de som van de algemene uitkeringen. Zij verwacht dat deze structurele verlaging opgevangen wordt door de te verwachten vermindering van de bestuurskosten en andere efficiencyvoordelen. Deelt de regering de vrees van de leden van de fractie van de SP dat de herindeling gepaard zal gaan met aanloopkosten? Is de regering bereid financieel bij te springen als blijkt dat de voorgenomen bezuiniging niet wordt gehaald?  

De leden van de SGP-fractie merken op dat de gemeente De Ronde Venen als voorwaarde voor herindeling heeft gesteld dat er sprake moet zijn van een 'gezonde financiŽle basis' voor de nieuwe gemeente en de beschikbaarheid van extra middelen. Deze leden vragen zich af in hoeverre nu voldaan is aan deze voorwaarden en wat het ontbreken daarvan betekent voor het draagvlak bij deze gemeente.    

7.      Inwerkingtreding  

De leden van de PvdA-fractie vragen wat er mis gaat als deze samenvoeging niet per 1 januari a.s. plaatsvindt. Zij stellen prijs op een antwoord per betrokken gemeente.  

Ten aanzien van de inwerkingtreding hebben de leden van de VVD-fractie zorgen over de datum van 1 januari 2010. Gezien de grote verschillen van opvatting in het gebied is er nog veel te doen voordat alle voorbereidingen zijn getroffen. Ook weigeren gemeentebesturen thans nog om mee te werken aan de voorbereiding omdat zij hopen op een ander eindresultaat. Lijkt het niet verstandig om na het definitieve besluit iedereen een jaar extra de tijd te geven ten behoeve van de realisering van het voorstel? De ingangsdatum zou dan kunnen zijn: 1 januari 2011. Wat is de opvatting van de regering ten aanzien van dit aspect? Gaarne krijgen de leden van de VVD-fractie een reactie van de regering. 

De voorzitter van de commissie,
Leerdam  
Adjunct-griffier van de commissie,
Hendrickx  


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg