© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

De toekomst van Loenen

Reactie van de gemeente Loenen op de nota van de Staatssecretaris naar aanleiding van het verslag van de Vaste Kamercommissie BZK

voortuin gemeentehuis loenen.jpg

Inleiding  
Met waardering hebben wij kennis genomen van de vele maar vooral kritische vragen die de Kamercommissie aan de Staatssecretaris heeft voorgelegd. Met belangstelling zagen we dan ook uit naar de antwoorden. Deze antwoorden zijn inmiddels beschikbaar via de Nota naar aanleiding van het verslag van de staatssecretaris. Omdat naar onze mening de antwoorden onvolledig en soms zelfs onjuist zijn, geeft de gemeente Loenen hierbij haar commentaar.

Ook Loenen pleit voor uitstel van de beslissing. Dit om de vele knelpunten, onduidelijkheden en andere praktische en organisatorische zaken beter in kaart te krijgen. Dit natuurlijk met in het achterhoofd dat alleen een goede, gedragen visie op de nieuwe gemeente(n) de basis kan vormen voor een dergelijke succesvolle bestuurlijke operatie.  

Herindelingadvies van de provincie  
Het herindelingadvies van de provincie is niet met ons, maar over en zonder ons tot stand gekomen. Voor Loenen is het voorstel van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten altijd volstrekt onaanvaardbaar geweest.  

Beleidskader  
De Raad van Loenen heeft unaniem in haar eerste schriftelijke reactie aangegeven dat zij op korte termijn niet betrokken wilde worden bij de ARHI-procedure. Uitgangspunt nadat de provincie dit had geweigerd was bestuurlijke kwaliteit en dienstverlening, in relatie tot een onderzoek naar opties als zelfstandig blijven, het BEL model, Samen En Toch Apart (SETA), herindeling in combinatie met kern- en wijkbudgetten enz. Dit betekent dat niet alleen een mogelijke herindeling, maar ook diverse vormen van niet vrijblijvende samenwerking aan de orde moeten komenÖ.".   Door de provincie zijn echter geen andere mogelijkheden dan herindeling onderzocht. Ook varianten van samenwerking op termijn met Wijdemeren en/of Maarssen zijn ondanks dringende verzoeken daartoe nooit onderzocht. In december 2008 ging Loenen akkoord met een herindeling met Breukelen.  

Draagvlak  
In de gemeente Loenen bestaat geen draagvlak voor het voorliggende herindelingadvies. Wel kwam uit de gehouden volksraadpleging de voorkeur voor een integratie van de beide ambtelijke apparaten met op termijn een herindeling van Breukelen/Loenen duidelijk naar voren. Een gemeente van 23.000 inwoners is heel goed in staat de taken die de rijksoverheid aan de gemeente oplegt, uit te voeren. Alleen al de provincie Utrecht kent dertien gemeenten die kleiner of van dezelfde grootte zijn als door ons voorgestelde variant Loenen/Breukelen. Recent zijn er herindelingen doorgevoerd in de grootte van Loenen/Breukelen. Ook ligt samenwerking, op bepaalde terreinen met de aangrenzende Vechtgemeente Maarssen zeer voor de hand. Loenen heeft een onberispelijke staat van dienst waar het gaat om het behoud van haar vijf historische kernen met 330 rijksmonumenten, honderden gemeentemonumenten en het Vechtlandschap. De bouw van drie brede scholen en de aanzienlijke uitbreiding van een vierde school binnen een raadsperiode zonder de inkomsten uit grootschalige nieuwbouw en zonder haar overige taken te verwaarlozen duidt op grote bestuurskracht. Dit alles met niet meer dan 54 fte een sluitende begroting en ondanks de ruim 16 miljoen die wij uitgeven aan scholenbouw een volgend jaar al weer herstelde, zeer behoorlijke algemene reserve.   De tegenstanders van "Vecht en Venen" voelen zich overigens ernstig geschoffeerd, omdat het gevoerde tweesporenbeleid door de Staatssecretaris gebruikt wordt om de voorgestelde herindeling door te drukken.      

Interne en regionale samenhang en evenwicht 
 
In het voorliggende voorstel ontbreekt ten enenmale interne en regionale samenhang. Twee heel verschillende gebieden, namelijk het Vechtgebied en het Veenweidegebied worden bij elkaar gevoegd. Deze verschillen zullen altijd een rol blijven spelen en maken daardoor de samenvoeging nog moeilijker en gecompliceerder dan een neutrale samenvoeging al is. Bovendien worden beide gebieden doorsneden door het Amsterdam Rijnkanaal, de A2 en het spoor. Deze corridor bemoeilijkt wederzijds contact aanzienlijk. Waar Loenen en Breukelen al jaren kiezen voor behoud van de cultuurhistorie van de Vechtstreek kiezen Ronde Venen maar ook Abcoude voor in verhouding sterke groei.  

FinanciŽle aspecten  
Mede gezien de huidige economische crisis achten wij het onverantwoord grote bedragen uit te geven aan een herindeling, zonder dat, zeker op korte termijn, kostenbesparing is te verwachten. Een gemeentelijke herindeling kent immers aanzienlijke opstartkosten. Bovendien dient voor een grote herindeling als "Vecht en Venen" het ambtenarenkorps te worden uitgebreid en nieuwe huisvesting te worden gezocht. Bovendien heeft het Kabinet recentelijk moeten besluiten de uitgaven van het Gemeentefonds te moeten bevriezen op het niveau van voor de recessie en is het derhalve reŽel te verwachten dat "Vecht en Venen" direct op een aanzienlijk begrotingstekort en uiteindelijk op een artikel 12 status aan zal koersen.  

De twee meest recente herindelingen in de provincie Utrecht hebben geresulteerd in het onder financieel toezicht stellen van Wijde Meren en zeer kritische opmerkingen over de zwakke financiŽle positie van De Utrechtse Heuvelrug in het provinciale financieel jaarverslag. De staatssecretaris schrijft dat aan de wensen van Ronde Venen tegemoet wordt gekomen omdat de uitkering herindeling is verhoogd van ca. 9 mln. naar 12 mln. Dat is echter geen juiste voorstelling van zaken. De verhoging van 9 naar 12 miljoen is een gevolg van het feit dat in het eerste voorstel uitgegaan is van foutieve kerngegevens voor de vier gemeenten. Dat is in een later stadium bijgesteld met als gevolg een hogere bijdrage in het kader van de herindeling. Dit is dus geen extra geld maar gewoon een gevolg van een herberekening.Deze verhoging biedt zeker gezien de te verwachten kosten en de bezuinigingen in het kader van het rijksbeleid geen enkel soulaas. Ter illustratie, de Utrechtse Heuvelrug heeft tot eind 2008 alleen al aan externen 10 miljoen moeten uitgeven.   Het voorgestelde herindelingbesluit is daarom zeker niet in het (financiŽle) belang van en daarmee niet uit te leggen aan de inwoners.  

Inwerkingtreding  
De Gemeente Loenen verzoekt om onderzoek naar een alternatieve herindelingsvariant, uitgaande van minimaal de samenvoeging van Loenen met Breukelen. Een nieuwe variant kan derhalve op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2011. De berichten over de vlotte voortgang van de voorbereiding op de variant Vecht en Venen spreken wij met klem tegen. Er bestaan grote verschillen van inzicht waar het gaat om organisatorische keuzes. Uit de recente, tot nu toe enige, bijeenkomst van de gemeenteraden bleek dat er grote tegenstellingen bestaan waar het gaat om beleidsvisie.                

Conclusie  
De gemeente Loenen is niet a priori tegen een herindeling. Een herindeling met de gemeente Breukelen is voor Loenen zeer wel aanvaardbaar.   Mocht naar de mening van de Vaste Kamercommissie de omvang van een gefuseerde Gemeente Breukelen/Loenen op langere termijn toch te klein zijn, dan willen wij uitstel van een jaar verzoeken om in dat jaar te onderzoeken of de samenvoeging van Breukelen/Loenen op termijn gevolgd moet worden door een samenvoeging  met de gemeente Maarssen of door een samenvoeging van  Breukelen/Loenen met Wijdemeren.   Zowel in de gemeente Breukelen, als in Loenen en ook in de gemeente Maarssen is een bereidheid deze variant serieus te onderzoeken. Een dergelijke samenvoeging dient echter zorgvuldig en na gedegen onderzoek plaats te vinden. Het is voor de betreffende gemeenten niet haalbaar binnen de nu gestelde termijn een herindeling per 1 januari 2010 te realiseren.   De gemeente Loenen is van mening dat zij er in de beantwoording door de Staatssecretaris niet alleen bekaaid vanaf komt maar dat de antwoorden op de vragen van de diverse fracties, naar wij vermoeden gebaseerd op de informatie vanuit de provincie Utrecht, wederom onjuiste informatie bevat.Zo hebben de zes gemeenten nooit een brief geschreven waarin zij instemmen met deze Arhi-procedure en heeft het college van Abcoude zonder zelfs haar eigen gemeenteraad laat staan de andere gemeenten te raadplegen de Arhi-procedure aangevraagd.   Graag verwijzen wij u naar de bijlage waar in blauw een aantal van uw vragen door ons zijn beantwoord teneinde tegenwicht te bieden aan de onjuiste voorstelling van zaken die middels de beantwoording van uw vragen wordt gegeven.   Het spijt ons te moeten constateren dat Loenen en Breukelen opnieuw niet serieus worden genomen.   De urgentie van deze herindeling en de noodzakelijke afronding van een proces dat al vijftien jaar zou duren zijn slechts provinciale hangijzers. Loenen en Breukelen kiezen voor elkaar op een moment dat beide gemeenten nog uitstekend in staat zijn hun inwoners kwaliteit te bieden en hun taken naar behoren uit te oefenen. Samenvoeging geeft de garantie op een in bestuurlijk opzicht duurzame gemeente die het conserverende beleid de komende tientallen jaren kan voortzetten. Dit onder het motto geen nota's maar uitvoering met zichtbare resultaten.    

Loenen, 19 april 2009    

Mevrouw M. Hoek, fractievoorzitter Het Vechtse Verbond Mijnheer J. Buitenga, fractievoorzitter VVD Mijnheer G. Jellesma, fractievoorzitter Streekbelangen/ Nigtevecht plus/ D66  


De gemeenteraad Loenen heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van dit prachtige gebied en de monumentale dorpskernen. Ondanks de geringe omvang van de gemeente is het voorzieningenniveau, scholen, dorpshuizen, sportvelden, heel behoorlijk. Wie onze dorpen vergelijkt met andere gemeenten uit het herindelingsproces ziet duidelijke verschillen. Breukelen, Maarssen, Abcoude zijn anders omgegaan met hun oude dorpskernen en Loenen heeft in tegenstelling tot Loosdrecht en Vinkeveen voor een heel ander soort toerisme gekozen. Wie over de Vecht vaart kan zien waar onze gemeente begint en eindigt.


Dat een kleine organisatie als de gemeente Loenen meer taken krijgt en kwetsbaar is zijn wij ons bewust. Wij kiezen daarom voor herindelen met Breukelen en zonodig samenwerking met Maarssen. Met als doel een gezamenlijke, effectief werkende, ambtelijke dienst met specialistische kennis gericht op goede en betaalbare dienstverlening aan burgers.


Met helaas de stemmen van CDA en PvdA tegen, vindt er op initiatief van Het Vechtse Verbond, de VVD en Streekbelangen+-D66 op 22 november tegelijk met de landelijke verkiezingen een raadpleging plaats. Wij willen zo snel mogelijk weten wat uw mening is want de provincie neemt al in januari 2007 een besluit.

Kies voor een zelfstandige gemeente Loenen met meer kwaliteit en tegen herindeling en schaalvergroting.


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg