© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 (concept) (kopie)

De inwoner staat centraal!


Het Vechtse Verbond is een partij die in de Gemeenteraad staat voor het belang van de inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht. Niet voor eigen eer en glorie, maar om het hoogste het beste voor de inwoners te behalen. Uitgangspunt is een gelijke behandeling voor iedereen en een directe dialoog met de inwoners.

Op deze manier wil Het Vechtse Verbond de bijzondere leef- en wooncultuur binnen de gemeente niet alleen behouden maar samen met de inwoners verder ontwikkelen. Het Vechtse Verbond doet geen loze beloftes aan de inwoners maar zoekt naar realistische oplossingen van bestaande problemen of wensen die onder de inwoners leven.

Denken in mogelijkheden en niet denken in onmogelijkheden, is het motto van Het Vechtse Verbond.

Brug Loenen met kerktoren.jpg

Iedere woonkern is uniek.


De woonkernen in de gemeente zijn als pareltjes aan de Vecht geregen. Het Vechtse Verbond wil bijdragen aan het behoud van het eigen en uniek karakter van de dorpen binnen de gemeente Stichtse Vecht met haar boeiende verscheidenheid aan culturen: agrarisch, ondernemend en recreatief. Vanuit respect voor de eigen identiteit en karakter van de kernen, staat Het Vechtse Verbond voor een bestuurlijke verbindende schakel tussen alle dorpen/wijken van Stichtse Vecht.

(Breukelen, Kerklaan, Kockengen, Spengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Maarssenveen, Molenpolder, Nieuwersluis, Nieuwe ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Rode Dorp, Tienhoven en Vreeland)

Glashut en Vecht 07-01-2010e.jpg

Goed beheer van erfgoed


Er is veel historisch erfgoed in onze gemeente waar wij trots op zijn. Hier dienen wij met respect mee om te gaan. Het unieke karakter van de Vechtstreek biedt ook kansen voor recreatie en ontspanning. Het Vechtse Verbond is ondernemingsgezind, maar een goede balans met de historische en landschappelijke waarden is een vereiste.

Buitenplaats aan de Vecht Nieuwersluis.jpg

Ondernemingsgezind


Het voortbestaan van de lokale middenstand en de bestaande supermarkten is van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Het Vechtse Verbond zal stimuleren dat gemeente en winkeliers(verenigingen) gezamenlijk een plan maken om bestaande winkels te ondersteunen en vestiging van nieuwe winkels te stimuleren. Het Vechtse Verbond zal ieder initiatief hiervoor ondersteunen.

Hier past ook de vrijheid voor de ondernemer voor wat betreft de winkelopeningstijden op zondag. Kleine kernenbeleid is en was een van de speerpunten van Het Vechtse Verbond en loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma.

Vreeland brede school 10.jpg

Een goed leefmilieu


Een belangrijk aandachtspunt voor Het Vechtse Verbond is de leefomgeving. Lawaai, licht en fijnstof worden maar al te vaak afgedaan als 'het is nu eenmaal zo'. De normen worden zelfs opgerekt om projecten toch gerealiseerd te krijgen. Inwoners komen terecht in opstand als hun leefomgeving aangetast dreigt te worden.

Het Vechtse Verbond wil hier veel meer aandacht voor. Maatregelen om de uitstoot-normen omlaag te brengen moeten de hoogste prioriteit krijgen. Denk hierbij aan maatregelen bij de Zuilense Ring, de N201 en de A2. Snelheid omlaag op provinciale wegen zoals bij het Kruispunt Spengen N401 bij Kockengen en de Zuilense Ring en aanpassingen zoals stil asfalt doortrekken.

Franse klaprozen in de Boterwegtuin.jpg

SPEERPUNTEN VAN BELEID


1. Economie, werkgelegenheid
2. Betaalbare woningen en gebouwen
3. Participatie en Bestemmingsplannen
4. Energietransitie
5. Leefomgeving, wijken en welzijn
6. Goede communicatie gemeente-bedrijfsleven
7. Geen bezuinigingen in welzijn dorpshuizen en cultuur
8. Het behouden van basisscholen in de kleine kernen
9. Sportaccommodatie en beweegobjecten zoals speelplaatsen
10. Voorzieningen ouderen, minder validen en chronische zieken
11. Openbaar vervoer
12. Voorzieningen jeugd
13. Veiligheid verbeteren handhaving, drugsbeleid, lachgas, alcohol
14. Meer ruimte voor agrariërs voor nevenctieviteiten
15. infrastructuur en wegenonderhoud en verkeersveiligheid
16. ruimtelijke leefomgeving en openbaar groen
17. Woonbotenbeleid
18.Maatwerk recreatie de Vecht, Angstel en Plassen
19. Vo orzieningen kleine kernen / brugwachters
20. Recreatie op het land en meer openbare toiletten
21.Financiën

Op stapel staande (grote) projecten en lopende projecten
23. nawoord

Langegracht Maarssen 1.jpg

1. Economie en werkgelegenheid


Behoud en bevordering van werkgelegenheid is voor onze dorpen van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat een gezond ondernemersklimaat gewaarborgd blijft. Handhaving van bestaande bedrijven is essentieel en hun eventuele uitbreidingsplannen moeten daar waar het kan positief benaderd worden.

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat de reeds bestaande bedrijven/industrieterreinen zoals b.v. De Werf, Garsten-Noord en de Angstelkade alleen naar aangetoonde behoefte verder ontwikkeld mogen worden. Speciale aandacht is vereist voor een gezonde ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters in het buitengebied (zoals de Scheendijk in Breukelen en de Herenweg-Gageldijk in Maarssen). Geen industrie herontwikkelen op plaatsten waar oorspronkelijk tussen de huizen kleine bedrijfjes zich hebben ontwikkeld maar die zich inmiddels op bedrijventerreinen hebben gevestigd. De oude bestemmingen omzetten bv groen.

Een gezond ondernemersklimaat is belangrijk voor de werkgelegenheid van onze gemeente. Het Vechtse Verbond omarmt het rapport van ECORYS (deze organisatie doet onderzoeken naar doelmatigheid van gebiedsherinrichting) dat de ontwikkeling van de Breukelerwaard ziet als primaire locatie voor nieuwe bedrijvigheid t.b.v. een gezonde economische ontwikkeling van onze gemeente.

De Nederlanden.jpg

2. Betaalbare woneningen en bouwen


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters. Een starterssubsidie voor jongeren moet mogelijk blijven. Ook moet er meer gekeken worden naar de bestaande behoefte. Ieder nieuw plan moet ook bestaan uit sociale sectorwoningbouw, zowel koop als huur. Minimaal 30% sociale sector woningbouw bij nieuwe projecten.

Het Vechtse Verbond wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende geschikte en energiezuinige woningen te bouwen voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken.

De gemeente dient bij woningcorporaties aan te dringen op het in stand houden en vermeerderen van het aanbod aan sociale huurwoningen en waar nodig sociale woningbouw te stimuleren.
Rekening wordt gehouden met een voldoende aantal leeftijdsbestendige woningen.
De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.

Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden door de gemeente gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.
Verstedelijking van de dorpen wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk voorkomen. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie.
Het Vechtse Verbond is het eens met de Ouderenbonden dat de schuld van de wooncrisis onterecht op de schouders gelegd wordt van honkvaste ouderen.
Er zou geringe doorstroming van ouderen zijn van grote naar kleinere woningen.

De gemeente dient een visie te ontwikkelen op de veranderende demografische ontwikkelingen. Ouderen willen wel doorstromen, maar er zijn onvoldoende betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, in hun eigen wijk, dichtbij zorg en maatschappelijke instellingen.

Er zullen initiatieven ontwikkeld moeten worden door gemeente en projectontwikkelaars voor betaalbare seniorenwoningen of appartementen.
Betrek ouderen bij deze initiatieven.
Het Vechtse Verbond is voorstander om de huursprong bij het verlaten van eengezinswoning naar een seniorenwoning tot maximaal € 50,00 te beperken.

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in gelijke verdeling met eigen inwoners. Daarnaast is het voor het integratieproces belangrijk dat statushouders snel de Nederlandse taal leren om zodoende sneller een baan te kunnen vinden.

Er moeten meer betaalbare woningen komen. Er moet meer aandacht zijn voor het optimaal gebruik maken van opkoopbescherming. Een doelgroepenbeleid in samenspraak met woningcorporaties welk beleid het mogelijk maakt starters weer een kans te geven op de woningmarkt.
Daarnaast moet de gemeente een scherper beleid voeren met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten. Eengezinswoningen moeten worden bewoond door gezinnen, beleid moet worden uitgevoerd, ontwikkeld en gehandhaafd. het Vechtse Verbond is voorstander van een hardere aanpak van woonfraude.
Bij nieuwe bouwprojecten moeten eisen gesteld worden aan projectontwikkelaars, ook te willen bouwen in de betaalbare segmenten voor starters en jongeren.

Betaalbare woningen 1.jpg

3. Participatie en Bestemmingsplannen


Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat alle betrokkenen bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan vanaf het begin volledig geïnformeerd worden en mee mogen denken over de invulling en realisatie ervan. Het horen van en vooral ook luisteren naar een klankbordgroep moet vanzelfsprekend zijn en is een garantie voor meer draagvlak voor de betrokkenen.

Het Vechtse Verbond ondersteunt initiatieven voor het opzetten van digitale informatiebronnen en digitale verspreiding van dorps/kern informatie en zal gemeente stimuleren om aan deze initiatieven bij te dragen. Hierbij is het van belang grote aandacht en zorg te hebben voor onze ouderen, voor wie digitale informatiebronnen toegankelijk moeten zijn, hierbij is kennis en hulp voor de toegang tot digitale informatiebronnen onontbeerlijk en behoeft aandacht, zodat onze ouderen niet "buitenspel" gezet worden.
Dit houdt ook in dat de digitale hulpmiddelen gebruik moeten kunnen maken van de digitale snelweg. Het Vechtse Verbond zal de gemeente ook houden aan het feit om aanbieders van deze diensten optimaal te faciliteren. Dit ten dienste van de inwoners.
Wel blijft Het Vechtse Verbond voorstander van papieren wijkberichten en een papieren huis aan huisblad zoals de VAR met daarin een gemeentepagina met informatie voor de inwoners.

Inwonerparticipatie begint bij duidelijke en inhoudelijke communicatie naar betrokkenen en geïnteresseerden. Naast de inzet van eigen middelen is het aan te bevelen meer te gaan samenwerken met en te investeren in de lokale media. Zij hebben immers een groot lokaal bereik en kunnen een bijdrage leveren aan het doel inwoners beter te informeren. Elke inwoner heeft recht op dezelfde informatie, inclusie, is een item in deze. Het Vechtse Verbond zal zich hard maken om in dit kader de inclusie meer en meer te realiseren.

Visie Nigtevecht 5.png

4. Energietransitie


Het Vechtse Verbond is tegen windmolens op land indien deze te dicht bij woningen worden geplaatst en overlast veroorzaken, Hetzelfde geldt uiteraard voor windturbines die net buiten onze gemeentegrenzen zijn gepland. Het Vechtse Verbond is zeer kritisch over de aanleg van zonneweiden zeker als deze gepland zijn in natuur of agrarische gebieden. Ons landschap en milieu moet gevrijwaard blijven van megawindmolens, grote zonneweiden en biomassacentrales.
Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat de zonneladder wordt gehanteerd. Dat betekend dat eerst zoveel mogelijk daken worden voorzien van zonnepanelen en dat de bermen langs wegen zoals de A2 worden vol gelegd met zonnepanelen. Om dat mogelijk te maken dient de elektriciteits-infrastructuur voor het 'terug leveren' van de opgewekte energie aangepast te worden. +
Het Vechtse Verbond is geen voorstander van het van het gas halen van woonwijken, zeker nu vanuit Brussel het gas als groene energie is bestempeld. Er is nog teveel onzekerheid ook met betrekking van de financiele gevolgen die dit zal hebben voor de inwoners. Dus stoppen met het aardgasvrij maken van bestaande woningen en bedrijven.

Energie 1.jpg

5. Leefomgeving, wijken, welzijn


In een dorp wonen is plezierig en dat moet zo blijven. Dat betekent dat er voldoende voorzieningen gehandhaafd moeten worden om dat zo te houden. Dorps en- Wijkraden worden samen met de buurtbewoners actief betrokken bij de plannen over de ontwikkelingen die hen direct aangaan.

De zorg voor onze openbare ruimte is een belangrijk item, die nog steeds de nodige aandacht verdient. Groenonderhoud en hondenpoep, zwerfvuil, veilige fietspaden en veilige trottoirs zijn bijvoorbeeld items die veelvuldig naar boven komen in gesprekken met inwoners als ernstige vormen van ondervonden overlast.
Initiatieven van inwoners ter verbetering van de leefomgeving zullen door de gemeente omarmt en ondersteunt moeten worden. Hondenpoep, vuilnis, herrie en andere overlast kunnen uw woongenot verminderen. De gemeente krijgt er steeds meer mee te maken en kan er nauwelijks op handhaven. De politie is er voor criminaliteitsbestrijding; voor handhaving van de ergernissen moet het aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) verdubbelen. Dat wil Het Vechtse Verbond doen. Wijkagenten horen terug in alle wijken en dorpen, zij zijn de oren en de ogen in de wijk en aanspreekpunten. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in wijk en dorp. Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor eigen keuzes van de inwoners.
De wijkagenten hebben een sterke binding met hun wijk. Zij zorgen ervoor dat zij bekend, bereikbaar en benaderbaar zijn (kennen en gekend worden). Zij weten wat er leeft in de wijk en leveren een bijdrage aan het verbinden van inwoners, politie, gemeente en andere relevante partners.
Het Vechtse Verbond is voorstander van projecten die de sociale omstandigheden verbeteren zoals het opleiden en begeleiden van inwoners die te maken hebben met armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven, opleidingen voor laaggeletterden, terugdringen van (soft) drugsgebruik en het bevorderen van nuttige dagbesteding.

De gemeente stimuleert en ondersteunt een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong én oud in dorps-, buurt- en gemeenschapscentra.

De boa wordt niet standaard benoemd als belangrijke schakel in de wijk. Het Vechtse Verbond stelt dat de BOA naast de wijkagent een belangrijke rol heeft in de wijk. Het Vechtse Verbond wil pleiten voor de terugkeer van politiebureaus/ huiskamers in de wijken en woonkernen. Daarnaast moet de afstemming tussen de instanties in de wijken beter. Hier ligt, volgens Het Vechtse Verbond een taak voor de wijkagent met behulp van de BOA.

Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar dat mag niet leiden tot verdringing. Vrijwilligersvergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld en mogen niet gekort worden op de uitkering.
Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
Verklaring Omtrent het Gedrag is door vrijwilligersorganisaties gratis aan te vragen. Als tegenprestatie zullen door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties gestimuleerd worden om langdurige bijstandsgerechtigden in te zetten voor vrijwilligerswerk, dit geeft betrokkenen een grotere kans om weer een baan te vinden.

Het Vechtse Verbond verwerpt discriminatie. Iedereen wordt gelijk behandeld. Wettelijke rechten en plichten zijn op iedereen in dezelfde mate van toepassing. De gemeente voert een actief en effectief beleid om de inburgering van nieuwkomers in de samenleving te bevorderen. We sluiten niemand uit. Er zijn in onze gemeente veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Het Vechtse Verbond is tegen het handhaven van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen de gemeente Stichtse Vecht.

schaapskudde.jpg

6. Goede communicatie gemeente-bedrijfsleven


• Investeer in de bedrijventerreinen, stel een bedrijventerreinenvisie op met een financieel dichtgespijkerd budget.
• Zorg voor aantrekkelijke en bereikbare winkelgebieden, voer actief centrumbeleid.
• Aandacht voor snel groeiende groep zzp-ers.
• Ruimte voor passende economische activiteiten in het buitengebied.
• Goed en eerlijk aanbesteden en zoveel mogelijk lokaal.
• Veilige bedrijven en bedrijfsomgeving.
• Minder regels en bureaucratie.
• Transparante belastingen.
• Geen stijging lokale lasten.
• Denktank Bedrijfsleven-Gemeente-Dorps en Wijkraden

Boerderij ijs.jpg

7. Geen bezuinigingen in welzijn, dorpshuizen en cultuursectoren


Het verenigingsleven in onze dorpen is het cement van de samenleving. Het Vechtse Verbond vindt dit één van de pijlers. Hier mag niet op bezuinigd worden. Belangrijk is dat de (garantie)subsidies op het huidige niveau gehandhaafd blijven. De gemeente moet de verenigingen meer wijzen op de diverse subsidiemogelijkheden.

Het verenigingsleven en de cultuursector hebben zwaar te lijden van de coronacrisis. Het Vechtse Verbond heeft altijd lokale initiatieven ondersteunt en zal ook in de toekomst lokale initiatieven blijven ondersteunen. Het cultuurfonds is hierbij van belang. De dorpshuizen, verenigingen en de culturele instellingen verdienen onze steun, zij zijn het cement van de kernen.

t Web 1.jpg

8. Het behouden van basisscholen in de kleine kernen


Het Vechtse Verbond zal alles in het werk stellen om scholen, die niet aan het aantal leerlingen voldoet (opheffingsnorm), toch te behouden in de kleine kernen van onze gemeente. Het Vechtse Verbond wil graag met Ouders, Medezeggenschapsraad en Scholen helpen bij de adviseringstoets.

Het Vechtse Verbond vindt goede kwalitatief verantwoorde huisvesting belangrijk en dat kinderen in een veilige omgeving op loop- of fietsafstand naar school kunnen gaan.

Het Verbond zal zich inzetten voor meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met een fysieke handicap. In de gemeente moet het mogelijk worden om leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school te kunnen laten gaan, het zal bijdragen aan een inclusiever onderwijs.
Het maakt het mogelijk dat kinderen niet meer in een maatschappelijk isolement geraken. De gemeente en onderwijsinstellingen zullen in navolging van de landelijke maatregelen hierop nog meer moeten investeren.

Vreeland brede school 20.jpg

9. Sportaccommodaties en beweegobjecten bij bv speelplaatsen


Het Vechtse Verbond onderschrijft de missie van de gemeente dat "iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en / of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten". Bewegen door jong en oud is één van de pijlers voor een betere gezondheid en een groter welzijn.
Het Vechtse Verbond zal alle initiatieven al dan niet in verenigingsband, die het bewegen (gaan) stimuleren zeker steunen. Wij vinden het belangrijk dat de voorzieningen die hiervoor nodig zijn of nog gaan komen qua kwantiteit en kwaliteit van goed niveau moeten zijn.
Het achterstallig onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties zal zo snel mogelijk aangepakt moeten worden, zodat de accommodaties op het gewenste niveau worden gebracht, welk niveau voldoet aan de gestelde eisen.

In het bijzonder de natuur- en kunstgrasvelden van de 9 voetbalverenigingen dienen overeenkomstig het meest recente rapport van Bureau Middelkoop te worden gerenoveerd dan wel vervangen alvorens de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud aan de verenigingen zal worden overgedragen.

De financiering van de vervanging van de sportvelden is en blijft een eerste verantwoordelijkheid van de gemeente, het aandeel dat de verenigingen zullen bijdragen dient op basis van redelijkheid en billijkheid én in goed onderling overleg met de verenigingen te worden bepaald, waarbij een gezonde exploitatie van de verenigingen voorop staat.

De harmonisatie onderhoud sportvelden zal voor Het Vechtse Verbond een speerpunt zijn. Er zal goed beleid moet worden ontwikkeld die alle sportverenigingenbestaansrecht garandeert. Wij streven naar goed ingerichte sportaccommodaties voor zowel de grote als de kleine clubs.
Ook de rol van de (sport)verenigingen in onze gemeente moet niet worden onderschat als het gaat om het verbinden en samenbrengen van mensen.

Een aparte status ziet Het Vechtse Verbond voor OSM’75 Atletiek. Deze vereniging heeft een belangrijke functie op het gebied van een veelzijdig sportaanbod, voor zowel jong als oud. OSM’75 Atletiek heeft een prima concept ontwikkeld, waar zij mee aan de slag willen om de accommodatie te laten voldoen aan de huidige eisen, zodat onze sportende inwoners van een veilige, professionele accommodatie gebruik kunnen maken.
Het Vechtse Verbond is voor een snelle start van de werkzaamheden zodat de nieuwe accommodatie in 2022 in gebruik kan worden genomen.

Zwembad ’t Kikkerfort heeft een regionale belangrijke maatschappelijke functie, Het Vechtse Verbond heeft in eerdere discussies hier al aandacht voor gevraagd. Het zwembad ’t Kikkerfort moet blijven, de functie en maatschappelijke betekenis moet behouden blijven.
Naar de toekomst zal gekeken moeten worden op welke wijze investeringen geborgd kunnen worden om in de komende jaren een zekerstelling te krijgen voor een verbouwing of vernieuwing. Het Vechtse Verbond ziet dit als één van haar speerpunten!

Vreeland brede school 7.jpg

10. Voorzieningen ouderen en minder validen en chronisch zieken


De vergrijzing van de bevolking vraagt aandacht. Wij vinden dat de voorzieningen voor de ouderen er op gericht moeten zijn de ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen zo lang zij dat zelf willen en kunnen. Maatwerk is hiervoor belangrijk. Het is belangrijk hiervoor goede voorzieningen, zoals Tafeltje Dekje, Ouderenadviseur en Mantelzorg in stand te houden.
Voor ouderen en minder validen en chronisch zieken is toegankelijkheid en veiligheid van winkelcentra, verenigingsgebouwen en openbare gebouwen van groot belang.
Daarnaast aandacht voor obstakels in openbare ruimte zoals stoepen en overhangend groen. Het Vechtse Verbond vindt deze voorzieningen zeer noodzakelijk en zal handhaving van de huidige voorzieningen ondersteunen en zich inzetten voor de nodige verbeteringen.

Het Vechtse Verbond zal pleiten voor een aparte portefeuille "ouderen, minder validen en chronisch zieken" die onder de verantwoordelijkheid van een wethouder wordt gebracht. Uitbreiden van het aantal ouderen en chronisch zieken coaches, en uitbreiden van hun (voorlichting) taken bij de sociale wijkteams, inclusief aandacht voor financiële vraagstukken.

nieuwersluis.jpg

11. Openbaar vervoer


Het openbaar vervoer is personenvervoer dat openbaar toegankelijk is, dat wil zeggen dat iedereen die dat wil van de vervoersdienst gebruik kan maken. Dat vraagt een investering. Het openbaar vervoer zal meer afgestemd moeten worden op de lokale behoefte. De kernen zullen goed bereikbaar moeten blijven/worden. Omliggende steden rond de kernen moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het loket burgerzaken in Maarssen zou door een frequenter openbaar vervoer beter bereikbaar moeten zijn. Het Vechtse Verbond ziet verbeteringen in de service naar inwoners toe, het gebruik maken van een tijdelijk loket in het dorpshuis in de kleinere kernen zou ook in deze service / bereikbaarheid een rol kunnen spelen.

Hier gaat Het Vechtse Verbond zich voor inzetten. Daarnaast is het Vechtse Verbond groot voorstander om ouderen en uitkeringsgerechten binnen Stichtse Vecht gratis Openbaar Vervoer aan te bieden.

connexxionbusje.jpg

12. Voorzieningen jeugd


Het Vechtse Verbond onderschrijft de stelling van het Nederlands Jeugdinstituut, dat "Ieder kind het recht heeft om kansrijk op te groeien". In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen staan gemeenten in hun lokale jeugdbeleid voor grote uitdagingen.

Steeds meer jongeren doen een beroep op jeugdhulp, hierdoor zien gemeenten zich geconfronteerd met grote financiële tekorten op jeugdzorg. Daarbij heeft de huidige situatie rond corona grote invloed op het leven van jongeren, waardoor sommigen in een kwetsbare positie terecht komen. Dat baart Het Vechtse Verbond zorgen.

De gemeente zal meer als regisseur moeten optreden en een krachtig netwerk vormen met de maatschappelijke partners. Dit zal leiden tot een effectiever en efficiënter jeugdbeleid. Denk hierbij aan huisartsen, kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en sport- en cultuurverenigingen. Er zal voldoende zicht moeten komen op de vragen en problemen waar kinderen en jongeren en gezinnen in wijken tegenaan lopen.

Het Vechtse Verbond vindt het van belang dat jongeren een toekomstperspectief wordt geboden. Kans ongelijkheid, armoede, woningnood en klimaat zijn onderwerpen die grote gevolgen hebben voor het leven en de toekomst van jongeren. Daarom is het van belang om ook hun perspectief mee te nemen in de gemeenschappelijke besluitvorming.

Er zal een vangnet moeten zijn voor een kleine groep jongeren die dit nodig heeft. Meer aandacht besteden aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren is belangrijk. Meer richten op het actief vergroten van de betrokkenheid en kansen van jongeren binnen de gemeente om problemen te voorkomen.

Denk verder aan: betaalbare jongerenhuisvesting, duidelijke en laagdrempelige toegang tot de hulp, voldoende en goede hulp voor jongeren in heel kwetsbare positie. Kijk daarbij ook naar te veel en belemmerende maatregelen, maak het pakket transparanter en toegankelijker voor jongeren en gezinnen.

IJspret februari 2012 IJslust 4.jpg

13. Veiligheid verbeteren en handhaving, drugs, criminaliteit

De gemeente Stichtse Vecht biedt veiligheid en draagt zorg voor openbare orde. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en de beschermde omgeving van ons eigen huis. Hert Vechtse Verbond stelt dat een veilige woonomgeving een verantwoordelijkheid is van gemeente en inwoners samen.

Grote zorg is er voor de ontwikkelingen met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit. Zorg voor slachtoffers van loverboys, een item dat nog steeds relevant is. Zeker in deze corona tijd ook letten op huiselijk geweld en vormen van mensenhandel.

Met preventie voorkomen dat inwoners slachtoffer worden en tevens zorgen dat mensen niet vervallen in criminaliteit. Daarbij is een koppeling met het zorgdomein en onderwijs erg belangrijk. Het is noodzakelijk zaken in een zo vroeg stadium te signaleren, zodat des te sneller ingegrepen kan worden. Preventie begin eigenlijk al in het gezin. Voorkomen van het afglijden van jongeren naar ongewenst of zelfs crimineel gedrag is de basis van een samenhangende ( keten) aanpak binnen het jongeren beleid.

Ouders hebben de verantwoordelijkheid er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen zich aan de regels houden. Daar waar dat niet lukt moeten ouders aangesproken worden en moeten ouders hulp geboden worden. Het Vechtse Verbond is voorstander van voorlichting op scholen en verenigingen, noodzakelijk om jeugd te confronteren met allerlei vormen zoals pesten, internetgedrag, gevaren van sociale media. Daarbij ook aandacht voor het gebruik van alcohol, lachgas, drugs. (preventief kluiscontrole op scholen frequent uitvoeren)

Als het regelen van zaken vanuit preventie niet mogen baten, dan moet repressie volgen. Dan moet alles in het werk gesteld worden daders op te sporen. Schade moet verhaalt worden op de dader. Veelplegers binnen de gemeente Stichtse Vecht moeten op de voet gevolgd worden. De persoonsgerichte aanpak (PGA) moet adequaat uitgevoerd worden.

Drugsgebruik is slecht voor de gezondheid. Het heeft grote invloed op mensen en leidt tot schooluitval, schulden, slecht functioneren, criminaliteit en daarmee een grotere kans op werkloosheid. Het is zaak hier inzicht in te krijgen door een intensieve samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, scholen, politie en hulpverlening. De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken, lachgas en drugs.

In de gemeente Stichtse Vecht zijn dealers van soft- en harddrugs actief, drugscriminaliteit kent geen grenzen. Het Vechtse Verbond is groot voorstander van samenwerking met omliggende gemeenten, tot het veelvuldig gecombineerd projectmatige actie voeren en alle mogelijkheden die de wet daartoe heeft te benutten. Het Vechtse Verbond heeft 13 januari 2022 succes geboekt met het indienen van een motie lachgas, om verbodsgebieden aan te wijzen tegen het gebruik en handel van lachgas.

In de gemeente Stichtse Vecht zijn dealers van soft- en harddrugs actief, drugscriminaliteit kent geen grenzen. Het Vechtse Verbond is groot voorstander van samenwerking met omliggende gemeenten, tot het veelvuldig gecombineerd projectmatige actie voeren en alle mogelijkheden die de wet daartoe heeft te benutten. Het Vechtse Verbond heeft 13 januari 2022 succes geboekt met het indienen van een motie lachgas, om verbodsgebieden aan te wijzen tegen het gebruik en handel van lachgas.

Cameratoezicht kan een belangrijk instrument zijn in de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het Vechtse Verbond is voorstander van de inzet van cameratoezicht als onderdeel van de aanpak in probleemwijken/ probleemgebieden. Sommige gebieden binnen de gemeente Stichtse Vecht   zijn door hun ligging kwetsbaar voor criminaliteit. Criminelen van buiten onze gemeente kunnen ongezien in en uit.
Daarbij gaat het vooral om woninginbraken, bedrijfsinbraken en autokraken. Het Vechtse Verbond wil cameratoezicht en kentekenregistratie op de belangrijkste toegangswegen zodat mobiele bendes, criminelen worden afgeschrikt.

Het Vechtse Verbond is voorstander voor het stimuleren van preventieprojecten voor de beveiliging van woningen. Gemeente moet initiatieven van inwoners stimuleren en ondersteunen om het gevoel van veiligheid te vergroten, camera’s op onveilige plekken, Apps’ voor gezamenlijk toezicht/inbraak preventie e.d.

Het geweld tegen handhavers, baart Het Vechtse Verbond grote zorg. Het Vechtse Verbond stelt dat ook in de gemeente Stichtse Vecht het geweld tegen politie en BOA’s onacceptabel is. 
Dit is dan ook de reden waarom Het Vechtse Verbond voorstander is te bekijken de uitrusting van de BOA uit te breiden met een camera. Bij geweld tegen politie en BOA’s verwacht Het Vechtse Verbond een harde aanpak van de daders en het verplicht volgen van een cursus “sociaal gedrag” van daders.
Tevens moeten ouders aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen.

In het verlengde hiervan ligt elke vorm van geweld tegen, hulpverleners, ambtenaren en politieke ambtsdragers, dit is voor Het Vechtse Verbond onacceptabel.
Het Vechtse Verbond pleit voor meer steun aan hulpverleners, politie bij het verwerken van traumatische ervaringen.

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat een wijkagent geregeld in een dorp te zien is, bij wie mensen met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Elkaar kennen en vertrouwen is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Overlast proberen te voorkomen door bij signalen in gesprek te gaan met betrokkenen om erger te voorkomen.

De gemeente en de wijkagent geven voorlichting over preventiemaatregelen zoals de introductie van de buurt-app. Buurt-apps helpen buurtbewoners met elkaar te communiceren waardoor buurtpreventie effectiever wordt, het aantal inbraken vermindert en het veiligheidsgevoel verbetert.

Het Vechtse Verbond wil vuurwerkvrije zones stimuleren en zal pleiten voor gemeentelijk professioneel vuurwerk.

Meer controle op snelheidsovertreders in wijken, ook in 30 kilometerzones. Het Vechtse Verbond vraagt daarbij tevens om duidelijke en heldere verkeersregels en overzichtelijke verkeersituaties. Dit draagt bij aan de veiligheid, draagt bij dat inwoners zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Voor schoolgaande kinderen is dat een veilige fietsroute naar school. Voor ouderen met vervoershulpmiddelen zijn dat toegankelijke paden en wegen.

Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente op de daders verhaalt.

Het Vechtse Verbond pleit er voor dat inwoners dichtbij huis makkelijk toegang houden tot de politie. Het doen van aangifte moet relatief eenvoudig zijn en adequaat te worden behandeld en afgehandeld. Dit betekent ook een terugkoppeling binnen gestelde termijnen. Meldingen van inwoners moeten binnen 5 werkdagen leiden tot een antwoord. De inwoner moet ervaren dat het doen van aangifte en het doen van een melding zinvol is.

Veiligheid is een basisbehoefte in de samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen moeten voelen. Dit geldt dus voor iedereen maar nog meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Dit vraagt een grote verantwoordelijkheid van ons allen. Inwoners vormen zelf de basis voor die veiligheid en leefbaarheid.

Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk, waarbij zij moeten kunnen vertrouwen op een open, integere, betrokken, behulpzame en ondersteunende gemeente Stichtse Vecht!

fotopolitie1.jpg

14. Meer ruimte voor agrariërs voor nevenactiviteiten


Agrarische activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met onze dorpen en ons landschap. Toch is ook bij ons de landelijke trend van terugloop in de agrarische sector ingezet.
Het Vechtse Verbond steunt initiatieven die de agrarische activiteiten in stand kunnen houden. Het Vechtse Verbond ziet kansen, wanneer naast zowel de hoofdactiviteiten een ruimhartig vergunningenbeleid ten behoeve van nieuwe inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van eigen producten, kleinschalige campings en "bed en breakfast" mogelijk wordt gemaakt.
De toekomstige bestemmingsplannen voor de buitengebieden moeten hier ruimte voor bieden en de reeds bestaande bestemmingsplannen kunnen zo nodig worden aangepast.

Boerderij Nigtevecht.jpg

15. Infrastructuur en wegenonderhoud en verkeersveiligheid


Op dit moment behoeft situatie voor aanwonenden bij de Zuilensering de nodige aandacht. Het Vechtse Verbond zal zich voor de oplossingen voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving blijven inzetten. Lobbyen bij de provincie is hard nodig om de noodzakelijke doelen te kunnen bereiken. Ditzelfde geldt ook voor de situatie van de N201 bij Loenersloot en Vreeland. Bij de N401 het kruispunt Spengen - Kockengen en de N402 bij het sportcomplex De Heul in Loenen a/d Vecht.
Veiligheid en gezondheid zijn kernpunten in dit kader
In de komende gemeenteraad zal Het Vechtse Verbond zich sterk blijven maken voor een aquaduct bij de N201 in Vreeland en pleiten voor lobby bij de provincie.

Het Vechtse Verbond zal zich blijven inzetten om het doorgaande autoverkeer in de dorpskernen te beperken, zal aanleg van veilige fietspaden stimuleren, pleiten voor handhaving en meer toezicht van de politie op naleving van de regels op de weg, op het land en op het water.

salonboottochtje 23 mei 2010 085.jpg

16. Ruimtelijke leefomgeving en openbaar groen


Het Vechtse Verbond maakt zich sterk voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, het Gooi en Abcoude.
Wij zullen alert moeten blijven op ontwikkelingen en plannen van buiten de gemeente. Spoorlijn, vliegroutes (overlast geluid, licht, fijnstof, windmolens en verkeer).
Bij ieder signaal moeten wij bestuurlijk daadkrachtig optreden en niet achteraf proberen te redden wat er te redden valt. Denk aan de Zuilense Ring of de N201 knooppunt Vinkeveen en de plannen om windmolens te plaatsen tegen de kern van Nieuwe Ter Aa of aan de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht met Utrecht en Amsterdam.

Het Vechtse Verbond is tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid van een bebouwde kom en het willekeurig aanleggen van zonneweides.
Daarnaast dient het openbaar groen op een ordentelijke manier onderhouden te worden waarbij de inwoners in de gelegenheid moeten worden gesteld om hierin een inbreng te kunnen krijgen.

Geluidsscherm westkant Loenersloot 1.jpg

17. Woonbotenbeleid


Het Vechtse Verbond wil duidelijkheid in het gemeentelijke en provinciale beleid voor woonboten. De huidige brei aan regelgeving geeft de woonbootbewoners regelmatig zorgen en behoeft verbetering. Wij zullen er alles aan doen om ook in de gemeente Stichtse Vecht een transparant beleid te bewerkstelligen.

Belangrijk is gelijkheid bij rechten voor op water en op de 'wal' wonen. Het Vechtse Verbond zal zich voor gelijke rechten voor woonbootbewoners ten opzichte van de 'wal' bewoners blijven inzetten.

voorjaar loenen aan de vecht.jpg

18. Maatwerk recreatie op de Vecht, Angstel en Plassen


Het Vechtse Verbond zal niet aan alle vormen van recreatie meewerken op en langs de Vecht, Angstel en plassen. Belangrijk is dat de leefomgeving niet wordt aangetast en beheersbaar blijft. Geen obstakels, zoals aanlegsteigers plaatsen in beschermde dorpsgezichten zoals in Nigtevecht. Participatie met belanghebbenden dient bij alle voorstellen vanaf het begin plaats te vinden.

Daarnaast dient natuurbehoud op en rond de Vecht centraal te staan. Hieronder valt ook onder dat de Jaagpaden weer in ere hersteld moeten worden. Daarbij is het van belang dat de afmetingen van de partyschepen, beperkt moeten worden. Er zal een betere aanduiding voor de vaarsnelheid (niet harder dan 6km) moeten komen. Ook vraagt Het Vechtse Verbond een adquater / strengere handhaving met betrekking tot de vaarsnelheid. en een betere handhaving daarvan. Zeker in het broedseizoen is het belangrijk dat men zich aan de vaarsnelheid houdt. Zeker in het broedseizoen is het belangrijk dat men zich aan de vaarsnelheid houdt.

Nu worden met een zekere regelmaat de eieren uit de nesten 'geschud' door te snel varen. Ook de beschoeiingen hebben hier veel van te lijden. Meer voorlichting en duiden op het verantwoordelijkheidsgevoel van de verhuurders/eigenaren van sloepen, bootjes etc. zal het gedrag op het water en de 'waterbewoners' ten goede komen. We moeten zuinig zijn op onze flora en fauna en hier respectvol mee omgaan door het goed te beheren.

vecht bij vreeland.jpg

19. Voorzieningen kleine kernen en brugwachters


Het huidige voorzieningenniveau behouden of verbeteren daar waar het kan samen met de inwoners om betrokkenheid te vergroten. Leefbaarheid in alle dorpskernen binnen de gemeente voor iedereen; dat vindt Het Vechtse Verbond heel belangrijk. Daar waar nog gezondheidscentra in de kleine kernen zijn zoals consultatiebureaus etc. zal alles in het werk gesteld moeten worden deze te behouden.
Wij koesteren de oude, vertrouwde kleinschaligheid, maar denken groot om het dorpse karakter van de verschillende dorpskernen met vernieuwing te combineren.

Het Vechtse Verbond wil de brugwachters behouden in Vreeland, Loenen aan de Vecht en Breukelen. Zij doen veel meer dan alleen een brug open en dicht doen. Brugwachters heben een sociale/maatschappelijke, signalerende functie. Bediening op afstand is voor de kleine kernen niet handig omdat er minder overzicht is. Daarnaast zijn de genoemde bruggen technisch niet geschikt voor bediening op afstand en de aanpassingen zullen veel geld kosten. Bij calamiteiten kunnen brugwachters een soms levensreddende rol vervullen.

Brug Vreeland met Hortensias.jpg

20. Recreatie op het land


Het Vechtse Verbond wil dat motorrijders en wielrenners op de buitenwegen en binnen de bebouwde kom aan banden wordt gelegd door ontmoedigende maatregelen te nemen zoals snelheidsbeperkingen opleggen Deze maatregelen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordeningen) opnemen en handhaving hiervan. Recreanten moeten zich gewenst weten in onze gemeente, het moet echter niet zo zijn dat zij een verstorende factor zijn, van natuur en inwoners in onze gemeente.

breukelen 1.jpg

21. Financiën


Het Vechtse Verbond wil geen vanzelfsprekende verhoging van belastingen met meer dan de inflatiepercentage en gemeentelijke belastingen mogen alleen verhoogd worden als de noodzaak is aangetoond.

Langdurige en kostbare onderzoeken wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk vermijden.
Rapporten kosten veel geld en tijd, terwijl er minder kostbare oplossingen mogelijk zijn. Kijk naar de aanwezige expertise binnen de eigen organisatie in plaats van aantrekken dure externe onderzoeksbureaus
Bij projecten door de gemeente, bewoners vanaf het begin betrekken. Denk aan het afvalbeleid wat nu al veel geld heeft gekost. Door te luisteren naar de wensen van de bewoners en waar mogelijk te honoreren wordt er meer draagvlak opgebouwd wat het proces ten goede kan komen.

Het Vechtse Verbond is van mening dat de gemeente zich actief moet bezighouden met het, waar mogelijk, tegengaan van nutteloze of tegenstrijdige regelgeving die in alle bedrijfstakken leidt tot overbodige kosten en frustratie. Minder regels, maar een efficiënt vergunningenbeleid zal velen tot tevredenheid stemmen.

Het Vechtse Verbond is geen voorstander van verhoging van gemeentelijke belastingen, zij kijkt hierbij ook naar een “oude” discussie met betrekking tot de hondenbelasting. Het Vechtse Verbond is voorstander om deze belasting, net zoals bij omliggende gemeenten te schrappen.

Betaalbare woningen.jpg

22. Op stapel staande grote projecten en lopende projecten


Er staan de komende jaren grote projecten op stapel in onze gemeente. Denk hierbij aan Bisonspoor, Planetenbaan Maarssen broek, Fujiji torens Maarssenbroek, Daalsehoek Maarssen, Haagstede Maarssenbroek, oprit A2 Maarssenbroek, Garsten Noord Nigtevecht, Cronenburgh Loenen aan de Vecht.
Maar ook de lopende projecten zoals Kockengen Waterproof en Herenweg-Gageldijk zijn voor Het Vechtse Verbond grote aandachtspunten.
Het Vechtse Verbond ziet de uitvoering van projecten en de financiële onderbouwing met zorg aan. Het verleden heeft nu niet een geruststellend gevoel gegeven. Het overschrijden van projectbudgetten heeft grote financiële consequenties op de gemeentelijke begroting, waardoor andere belangrijke zake niet kunnen worden gerealiseerd.

Grootschalige vernieuwing, grote woningbouwprojecten en renovatie van bedrijventerreinen zijn noodzakelijk om de Gemeente Stichtse aantrekkelijk te houden voor inwoners en bedrijven. Hierbij ook aandacht voor het beleid met betrekking tot de aanbestedingen. Het is gebleken dat de gemeente deze zaken niet op orde heeft, met grote financiele consequenties voor de gemeente. Hierbij is het van belang dat deze ontwikkelingen op een project overstijgend niveau worden gecoördineerd en geregisseerd. Ervaringen zoals bij grootschalige projecten de Herenweg-Gageldijk moeten hierbij als voorbeeld dienen. Het ambtelijke apparaat zal hierin een andere visie moeten ontwikkelen, leren van het verleden.

Het Vechtse Verbond ziet de eerder genoemde ontwikkelingen, met betrekking tot woningen bij Bisonspoor en Planetenbaan en het transportoverslagbedrijf als een zware belasting van de huidige infrastructuur. Vervoersbewegingen zullen hierdoor toenemen, waardoor bij Het Vechtse verbond zorg is over de leefbaarheid in de nabij gelegen wijken.

Dorpen en kernen zijn de omgevingen waar mensen wonen, werken, ontmoeten, leren, recreëren, winkelen en ontspannen. Het is aan de gemeente om de leefbaarheid, vitaliteit en weerbaarheid van dorpen en kernen in stand te houden en waar nodig te verbeteren. De gemeente doet dit in dienst van de bewoners, de ondernemers en overige organisatie, zoals scholen, verenigingen, maatschappelijke instellingen.

Met de eventuele inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de gemeente de bewoners eerder te betrekken bij nieuwe plannen over de directe openbare leefomgeving. Het beleid dient ruimte te bieden voor burgerinitiatieven. De plannen moeten getoetst worden op levensvatbaarheid en van toegevoegde waarde, zoals de gemeente en de bewoners voor ogen hebben. Dat is een wezenlijk verschil met de huidige situatie. Het Vechtse Verbond zal zich inzetten om partijen zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen, zodat er een win-win situatie ontstaat.

Klimaatadaptatie en de energietransitie zijn hierbij opgaven vanuit het Rijk waarmee rekening gehouden dient te worden. Op lokaal niveau zal ook goed gekeken moeten worden naar woonbehoefte en natuurbehoud. Gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn ook belangen die hierbij aandacht vragen. Bij het plannen van grootschalige projecten moet terdege rekening worden gehouden met de ruimtelijke kenmerken per buurt. Het Vechtse Verbond vindt het van belang dat er passende maatregelen gevonden worden die passen bij de buurt en de inwoners.

Maak woonbuurten aantrekkelijk, door bouwen mét de natuur. Kijk naar stressoren zoals hittestress, droogte, wateroverlast, ziektes en bodemdaling. Deze kunnen allemaal een negatief effect hebben op de gebouwde omgeving en het welzijn van de inwoners.

Laat de belangen van de inwoners en hun zienswijzen bij deze projecten zwaar meewegen. Maak een gedegen afweging hierin, laat projectontwikkelaars niet de leidende factor zijn, probeer een balans te vinden tussen economische belangen en belangen/ wensen van onze inwoners.

Broeckland nieuw plan met rechts nieuwbouw woningen 2 rijen. Tennisbanen linksboven de tennisbanen op het voetbalveld.jpg

Waarom een stem op Het Vechtse Verbond 16 maart?


Omdat Het Vechtse Verbond een partij is die écht voor de inwoners opkomt

Alle inwoners en kernen tellen mee in de gemeente Stichtse Vecht. Van jong tot oud.
Wij mogen trots zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar inwoners zich veilig moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen. In zo een gemeente moet het een voorrecht zijn om op te groeien, te wonen, werken/ondernemen en oud te worden.

Laat Het Vechtse Verbond Uw stem zijn in de gemeenteraad!

Maarssen centrum.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg