© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Coalitieprogramma 2011 -19 maart 2014

Coalitieprogramma Stichtse Vecht als PNG.png 6.png


Stabiliteit en vertrouwen  
Coalitieprogramma 2011 Ė 2014
Gemeente Stichtse Vecht

Inhoudsopgave 
     
Inleiding           

Aanbieding coalitieprogramma
                                     
Bestuurlijke visie op Stichtse Vecht:                            
de relatie gemeente en inwoners

Hoofdstuk 1      Bestuur van Stichtse Vecht 
 
Hoofdstuk 2      Wijken en kernen van Stichtse Vecht   Hoofdstuk 3      Veiligheid en handhaving in Stichtse Vecht  
Hoofdstuk 4      Samenleven en werken in Stichtse Vecht   Hoofdstuk 5      De leefomgeving van Stichtse Vecht   Hoofdstuk 6      De financiŽn van Stichtse Vecht                                                                                                             Inleiding
 
Aanbieding coalitieprogramma

Een nieuw begin

Met trots en genoegen bieden de fracties van de VVD, CDA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en de ChristenUnie-SGP u hierbij het coalitieprogramma 2011-2014 met als titel " Stabiliteit en Vertrouwen" aan. Het is het resultaat van onze intensieve samenwerking van de afgelopen weken onder de bevlogen leiding van formatie-voorzitter Wouter Kolff.

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 van start gegaan. Een historisch moment voor een gebied met veel historische waarde. De fusie van de drie gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen is daarmee een feit. De verwachtingen ten aanzien van de nieuwe gemeente zijn hoog gespannen. In de voorbereiding hebben de drie gemeenten in een zeer korte periode veel werk verricht om op 1 januari de dienstverlening goed te starten.

Het moment van 1 januari 2011 is snel genaderd. Vanuit de vele overdrachtsdocumenten wordt nu de nieuwe gemeente 'opgebouwd'. Dat vraagt de eerste jaren veel aan inrichting en 'op orde' komen. In de eerste periode zal veel energie zitten in kennismaken, oriŽntatie, inrichten en inwerken. Ervaring bij andere fusies leert dat er een eerste collegeperiode nodig is om te kunnen spreken van een goed functionerende en samenwerkende gemeente Stichtse Vecht. In de komende 3,5 jaar willen wij een goed fundament leggen voor een mooie nieuwe gemeente met nieuw ťlan en perspectief! Dat betekent ook 'goed management van verwachtingen'. En we hebben ook ambities! Dat vraagt van ons en van de ambtelijk verantwoordelijken realisme in dadendrang. Samen de vinger aan de pols houden om dit fundament gefaseerd en gecontroleerd te leggen en daarbij balans te houden tussen de te verrichten harmonisatietaken, dadendrang en de beschikbare middelen. Dat vraagt gezamenlijke regie! Wij nemen ook de verantwoordelijkheid om samen met anderen de eerste stappen te zetten op het pad van de noodzakelijke verandering.

Stichtse Vecht is voor ons niet het realiseren van een koude harmonisatie tussen de drie gemeenten en gemeenschappen. Een verbindend element voor het gebied van Stichtse Vecht is de rivier de Vecht waaraan de prachtige historische dorpen liggen. Daarnaast heeft Stichtse Vecht natuurgebied, agrarisch gebied en de stedelijke wijk Maarssenbroek. Al die verschillende identiteiten in Stichtse Vecht moeten tot hun recht komen en elkaar versterken. Voor ons betekent de harmonisatie dat we vanuit bestaande identiteiten en kernen samen de regie nemen op de nieuwe uitdaging. De agenda daarvan bepalen we samen! Wij vragen daarbij uw tijd en aandacht om mee te bouwen aan de nieuwe gemeente. 

De formatie van een nieuw dagelijks bestuur in de vorm van een College van Burgemeester en Wethouders is nu afgerond.  De inzet is ook te komen tot breed draagvlak in de raad en bij de bevolking. Zeker in de eerste bestuursperiode dient het accent te liggen op gezamenlijk bouwen aan onze onderlinge relatie en aan de relatie met onze inwoners. Dat kan alleen door kritisch naar onze bestuursstijl te blijven kijken. Een stabiel en slagvaardig bestuur dat gekenmerkt wordt door op een respectvolle en bindende wijze de relaties aan te gaan. Een bestuursstijl die vertrouwen uitstraalt en geeft. Dat houdt niet in een bestuur dat het principe "U vraagt, wij draaien'' huldigt, maar een bestuur dat vanuit het algemeen belang redenerend de dialoog aan gaat. Wij hopen dat ook de gemeenteraad deze stijl kiest.  

Wij bespeuren bij onze bevolking een teneur van wantrouwen en onrust als het gaat om Stichtse Vecht. Het lage opkomstpercentage bij de verkiezingen zegt genoeg. Wat is ons antwoord hierop en hoe gaan wij werken aan herstel van vertrouwen? De prangende vraag ligt voor ieder op tafel:  wat brengt de nieuwe gemeente Stichtse Vecht ons? Is het alleen een 'bestuurlijke fusie' of is het een buitenkans om vertrouwen terug te winnen?

Wij hebben wat goed te maken.  Om die reden hebben wij lang stil gestaan bij de vraag hoe wij die nieuwe stijl neer kunnen zetten om het vertrouwen te herstellen. Wij willen elkaar waardering geven ondanks verschillen van opvatting. Wij willen werkwijzen ontwikkelen, die open en ruimtegevend zijn. Wij maken tijd om te luisteren, tijd om creativiteit te ontwikkelen: elkaar versterken en verbeteren. Niet gericht op machtsuitoefening maar op gemeenschappelijk leiderschap. Naar onze opvatting het belangrijkste fundament voor een bloeiende gemeente Stichtse Vecht: wij vertrouwen erin en gaan ervoor!!

Wij realiseren ons dat dit een andere attitude en werkwijze vraagt en het aangaan van een andere relatie. De schaal van Stichtse Vecht is onvergelijkbaar met de schaal van de bestaande gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Vanuit die invalshoek is Stichtse Vecht voor iedereen nieuw: een nieuwe samenhang, een nieuwe constellatie, een nieuw begin, een unieke kans, waarbij het resultaat meer zal zijn dan de optelsom der delen!  De opgave daarbij is de sterke en bindende elementen met name in de kernen te behouden. Wij zullen ons ten volle inzetten om rekening te houden met de inwoners en om de nieuwe bestuursstijl van Stichtse Vecht te realiseren.
 
Kathalijne de Kruif, fractievoorzitter VVD
Bertine Oosthoek, fractievoorzitter CDA
Linda Hogeveen, fractievoorzitter D66
Renie Vis, fractievoorzitter Streekbelangen
Mieke Hoek, fractievoorzitter Het Vechtse Verbond
Jan Boogerd, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP  

Piet Ploeg, wethouder VVD
Klaas Wiersema, wethouder VVD
Jaap Verkroost, wethouder CDA
Gera Helling, wethouder CDA
Pieter de Groene, wethouder D66
Vital van der Horst, wethouder Streekbelangen

VISIE OP BESTUREN IN STICHTSE VECHT:
De relatie gemeente en haar bewoners

Voorafgaand aan de inhoudelijke coalitiebesprekingen hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over de verhouding tussen gemeente en inwoners. 'Inwoners' is voor ons het verzamelbegrip van inwoners, instellingen en bedrijven. Wij vinden het essentieel over de nieuwe verhoudingen met elkaar gedachten en ideeŽn uit te wisselen.

In de Contourennota is daartoe een aanzet gegeven. In het hoofdstuk 'de burger centraal' wordt ingegaan op het principe van de zelfredzame en zorgzame samenleving, de hoge participatiegraad onder de bewoners en de manier waarop het gemeentebestuur daar mee om zou kunnen gaan. Het gaat dan onder meer om leefbaarheid, participatie, het kernen- en wijkenbeleid en voorzieningen. Het is een eerste impressie van de startsituatie van Stichtse Vecht, aangevuld met de ontwikkelrichtingen op de verschillende terreinen, waar nader keuzen in gemaakt zullen worden. Wij willen samen met u die keuzen maken. De Contourennota is voor ons een belangwekkend overdrachtdocument dat de gezamenlijke start Stichtse vergemakkelijkt en ons helpt de gewenste richtingen in te slaan.

Er zijn twee thema's die voor ons een vast ijkpunt vormen bij de realisatie van ons programma: vergrijzing en duurzaamheid. Deze belangrijke 'rode draden' zullen in onze beleidsvoorstellen zichtbaar worden gemaakt. Zo zal in elk college- of raadsvoorstel naast een financiŽle paragraaf, tevens een duurzaamheidparagraaf zijn opgenomen. Ten aanzien van vergrijzing geldt dat we daar, voor zover van toepassing, bij alle beleids- en planvorming rekening mee houden.

Tegenstrijdige trends in onze samenleving worden scherper zichtbaar. Globalisering versus versteviging  van de lokale gemeenschap(pen), collectivisering versus individualisering, het primaat van de overheid versus het primaat van de inwoner. Het wordt steeds meer de kunst voor de gemeentelijke overheid van Stichtse Vecht de betekenis van deze tegenstellingen en hun effecten op de lokale gemeenschap samen met deze samenleving een plaats te geven in de gewenste harmonische ontwikkeling van Stichtse Vecht.

Daarnaast zal een schaalsprong ontstaan: het gemeentebestuur komt staan in fysieke zin per definitie verder van de inwoner af te staan. Dat vraagt heroriŽntatie op bestaande relaties en een professionele wijze van werken. De verhouding tussen de lokale samenleving en de gemeente krijgt, afhankelijk van de maatschappelijke vraagstukken, veel meer dan nu het geval is een horizontaal karakter. 

Dat betekent dat niet de gemeente Stichtse Vecht, haar bestuur en organisatie in toenemende mate centraal zal staan maar de inwoner zelf, diens verbanden en organisaties en de lokale gemeenschappen. 'De inwoner' bestaat voor ons niet: we zijn ons er steeds meer van bewust dat er veel verschillende soorten inwoners zijn: kiezer, klant, belastingbetaler, belangenbehartiger, lid van vereniging, vrijwilliger etc. Ook dat er verschillende kernen zijn met eigen gegroeide identiteiten. Wij herkennen en waarderen deze verschillende rollen.

Georganiseerde belangen van inwoners zijn in toenemende mate dagelijkse aanspreekpunten van de gemeente (sportverenigingen, wijk/kernnetwerken/dorpsraden, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, ondernemersverenigingen  etc.) zijn in toenemende mate dagelijkse aanspreekpunten van de gemeente, wetend dat de kwaliteit en organisatiegraad verschilt qua legitimering, schaal en situatie. Van een hiŽrarchisch bestuursmodel is geen sprake meer. Daarvoor in de plaats komt of is een netwerksamenleving waar inwoners in staat zijn in netwerken contacten te leggen en verbintenissen aan te gaan.

De gemeentelijke taak en rol wordt gekenmerkt door het steeds meer gezamenlijk met inwoners en hun instituties ambities realiseren, waarbij de gemeente wil faciliteren en eventueel te regisseren, stimuleren en coŲrdineren. Inwoners, instellingen, bedrijven en bestuur zijn continu en intensiever samen aan het werken aan veranderingen en verbeteringen.

Wij voorzien dat de inwoners van Stichtse Vecht in toenemende mate gaan bepalen welke bestuurscultuur in Stichtse Vecht passend is bij vraagstukken. Bestaande verschillen in de drie gemeenten komen in ieder geval als gevolg van de harmonisatie aan de orde en vormen de opmaat voor de maatvoering van de veranderingen. Bijvoorbeeld onder invloed van het wijkgericht samenwerken  waar het gaat om het aangaan van samenwerkingsverbanden en bindingen met inwoners en instellingen, de stijl van regie voeren, de inzet en competenties van bestuurders en ambtenaren.

Van belang is een herziening en aanscherping van de wijze waarop overheid en inwoners zich tot elkaar verhouden en een beroep op elkaar doen. Het uitgangspunt in dit coalitieakkoord is dat de zelfredzaamheid van inwoners maximaal wordt aangesproken en primair wordt gefaciliteerd met passende interventies of investering in een goede sociale  infrastructuur.  De toekomstige inzet is om de zelfredzaamheid via een vernieuwde sociale infrastructuur te versterken, onze 'interventies' te beoordelen, te richten en te beperken in relatie tot de aanwezigheid van die sociale infrastructuur. Onze inzet bij de individuele ondersteuning wordt bepaald op basis van zorgzaamheid. Naar onze opvatting creŽren de bestaande netwerken in onze samenleving veel zelfredzaamheid. Daarnaast zijn er inwoners die daar bewust niet in willen participeren of dat niet kunnen: daar komt het spook van eenzaamheid en sociale uitsluiting om de hoek kijken. Ook deze groep willen wij bereiken en erbij houden. 

Een specifiek aandachtspunt voor de komende periode is het 'doormaken van de schaalsprong'. Wij roepen op te investeren in die nieuwe schaal: op die schaal inventariseren wat er leeft en wat daarbij aan oplossing kan worden geboden. Dat betekent ook het loslaten van de bestaande 'lokale' beelden en opvattingen. Deze dienen plaats te maken voor de `beelden en werkelijkheden van Stichtse Vechtī.  

Niet alleen de bestuursstijl maar ook de omvang van het takenpakket en daarbij behorende financiŽle middelen zijn onderwerp van gesprek. Belangrijk om met inwoners te delen en in gesprek te gaan over wat de spanningen zijn tussen kosten en opbrengsten. Maar ook is het belangrijk om in gesprek te gaan over het nemen en invullen van de eigen verantwoordelijkheid op basis van door ons te geven richtinggevende kaders.

Deze nieuwe wijze van samen besturen vraagt om nieuwe verhoudingen in de verantwoordelijkheden tussen inwoners en overheid op het gebied van besluitvorming en betrokkenheid. Dat vraagt om maatwerk: de kernen en inwoners vragen verschillende wijzen van invulling. De verdere doorontwikkeling en harmonisatie van de bestaande situaties in Stichtse Vecht krijgen bij ons een belangrijke prioriteit.              

Hoofdstuk 1   Bestuur van Stichtse Vecht

In de invulling van onze rol als gemeente willen we faciliteren, enthousiasmeren, motiveren en ondersteunen. Verder zorgen we voor een concreet bestuursprogramma met concrete doelstellingen en werken we aan zichtbare effecten die transparant en controleerbaar zijn.

Karakter
Wij staan voor een integer, professioneel, efficiŽnt en transparant bestuur. We zijn toegankelijk voor inwoners, (belangen)verenigingen, instellingen en ondernemers en stellen ons dienstbaar op. De 1-loket gedachte (met vaste aanspreekpunten en zonder onnodige schakels) staat centraal bij ons werk.

Wij luisteren en gaan naar de inwoners toe. Wethouders nemen hierbij het voortouw en houden spreekuren in de wijken en kernen waarvoor zij verantwoording dragen. Deze wijkspreekuren worden geŽvalueerd en de uitkomsten aan de raad voorgelegd. Wijkgericht werken valt binnen de portefeuille van een van de wethouders en er worden wijkwethouders geÔntroduceerd.

Wij bevorderen onze professionaliteit en die van onze ambtenaren en zijn transparant in ons handelen en onze besluitvorming. Open communicatie is daarbij vanzelfsprekend. Hierbij wordt aangesloten op de nieuwste ontwikkelingen.

Rolverdeling
Wij streven naar gezamenlijke besluitvorming met de raad: we willen collegiaal en los van de traditionele 'oppositie en coalitierollen' besturen.

Wij faciliteren en ondersteunen de raad bij haar zoektocht naar een passend vergadermodel en gaan daarbij experimenten niet uit de weg. We beseffen dat er Ė met een dergelijk groot aantal partijen en 33 zetels Ė gezocht moet worden naar een vergadervorm die goed past. EfficiŽnt vergaderen, het vermijden van dikke pakken papier, onnodige discussies en herhalingen van standpunten staan centraal.

In deze eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente adviseren wij de raad de verschillende fracties te faciliteren met een 'opstartbudget' en daaraan gekoppelde doelomschrijving. Dit budget kent een vast bedrag per fractie en een opslag per raadslid. Het doel van dit budget is om de professionaliteit binnen de fracties in de eerste periode na de fusie te vergroten en de kennis op de schaal van Stichtse Vecht te brengen. Bijvoorbeeld door middel van scholing.

Bestuurs- en organisatiecultuur
Door de schaalsprong naar 63.000 inwoners zullen de huidige structuren en culturen opgaan in een nieuwe grootschalige gemeentelijke organisatie. De uitdaging is een nieuwe organisatiecultuur te ontwikkelen die aansluit bij deze schaalsprong en de gezamenlijke cultuurwaarden als bindende factor beschouwd. Deze gezamenlijke cultuurwaarden moeten overigens aantoonbaar bijdragen aan een goede dienstverlening en aan een werkklimaat waarin het open en constructief samenwerken is. Wij zijn van mening dat in de gemeente Stichtse Vecht daarom de volgende cultuurwaarden centraal moeten staan: betrokken, aanspreekbaar, kwaliteitgericht en klantgericht.

Wij zijn betrokken
Betrokkenheid is voor ons cruciaal. Onder het motto "twaalf kernen, ťťn gemeente" komen we als bestuurders op voor de belangen van alle inwoners van de gemeente. Ook is er betrokkenheid tussen bestuur, de politiek en de ambtelijke organisatie. Het wederzijds respecteren van elkaars taken en verantwoordelijkheden zorgt voor duidelijkheid en transparantie in het duale stelsel.

Wij zijn aanspreekbaar
Een gezonde bestuurscultuur komt alleen tot stand wanneer houding en gedrag bespreekbaar worden gemaakt. Hiervoor is het van belang dat alle participanten zich aanspreekbaar opstellen. Wij laten ons aanspreken door inwoners, ambtenaren en elkaar en werken aan een goede samenwerking. Een open en eerlijke houding wordt beloond en ongewenst gedrag dient te worden besproken. We behandelen elkaar met respect. We zorgen voor de waarborging van een onafhankelijke behandeling van bezwaren en beroepen.

Wij zijn kwaliteitgericht
Kwaliteit is ťťn van onze speerpunten. We werken dan ook hard aan een betere kwaliteit van besturen. Binnen deze verbeterde bestuurskwaliteit staan openheid, eerlijkheid en respect centraal.

Wij zijn klantgericht
Wij zijn betrokken en aanspreekbaar en maken optimaal gebruik van de beschikbare expertise en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Op deze manier dragen we bij aan de kwaliteit van besluiten en de klantgerichtheid en duidelijkheid richting inwoners. Om te voorkomen dat de waan van de dag regeert baseren wij ons handelen op een lange termijn visie. Dit uiteraard zonder de flexibiliteit van het dagelijks handelen geweld aan te doen. Tot slot nemen wij in alles onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld.

Bestuurlijke vernieuwing, regie en participatie
In de nieuwe bestuurscultuur zijn de vier 'ambtelijke' cultuurwaarden (betrokken, aanspreekbaar, kwaliteitgericht en klantgericht) als vertrekpunt terug te vinden. Op die manier wordt het bestuurlijk en ambtelijk samenspel benadrukt en wordt naar de inwoner als ťťn herkenbare overheid geopereerd. Gezamenlijke regie op het realiseren van de gewenste cultuur is namelijk noodzakelijk.  

Ook de afwikkeling van het fusieproces en harmonisatie, bestuurlijke vernieuwing en inwonersparticipatie (inclusief interactieve beleidsvorming en communicatie) vragen gezamenlijke regie. Deze onderwerpen raken nadrukkelijk alle andere portefeuilles. Scenario's worden besproken en vastgesteld in college en raad. We streven deze raadsperiode naar vernieuwingen die dit mogelijk maken. In de tweede helft van deze collegeperiode zullen we de resultaten van de gekozen methodieken evalueren.

Om de gezamenlijke regie te realiseren wordt in 2011 ingezet op een haalbare ontwikkeling van bestuur en ambtelijke organisatie, zowel voor 2011 als de jaren daarna: samenspel en afstemming in de ontwikkeling. Per kwartaal zal er een ijkmoment zijn om die ontwikkeling te delen en af te stemmen. Balans is onontbeerlijk voor het gezamenlijke succes. 

Participatie
Sommige inwoners uiten hun zorg dat (door de schaalvergroting) de afstand tussen burgers en bestuur groter zal worden.  Wij zijn van mening dat deze afstand in de praktijk voor inwoners niet toe hoeft te nemen. Daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo betrekken politici en ambtenaren de inwoners zo veel mogelijk bij zaken die hen aangaan door participatie-, inspraak- en informatieavonden te organiseren. Ook kunnen inwoners, instellingen en belangengroepen vroegtijdig worden betrokken door middel van interactieve beleidsvorming.

Krachtig in de regio
Als derde gemeente in grootte binnen de provincie Utrecht, wordt Stichtse Vecht een serieuze partner in de regio. Wij willen verder bouwen aan een krachtige positie en uitgroeien tot een stevige gesprekpartner met een positie die recht doet aan de gemeenteomvang. Daarom willen wij vertegenwoordigd zijn binnen de belangrijkste beleidvormende en subsidieverstrekkende organen. We zullen bestaande contacten evalueren, desgewenst voortzetten en mogelijk uitbreiden. Richtinggevend kader is voor ons te allen tijden de meerwaarde van deelname: nut en noodzaak dienen tegen elkaar te worden afgewogen. Het behartigen van de belangen van (de inwoners van) Stichtse Vecht staat centraal.

In bijna alle gemeenten in onze regio zijn in maart 2010 verkiezingen geweest. Naar aanleiding daarvan zijn bestuurders benoemd in de verschillende besturen. Wij maken ons sterk voor een nieuwe positie in de regio en willen deze te gelde maken zodra er een vacature in enig bestuur ontstaat. In voorkomende gevallen kan Stichtse Vecht een functie als voorzitter of lid van het dagelijks bestuur claimen. Bestuurszetels die al door Breukelen, Loenen of Maarssen werden bezet, worden voortgezet.

Verbonden partijen
Uit inventarisatie blijkt dat de drie gemeenten veelal verbonden waren aan dezelfde partijen. Zo neemt Stichtse Vecht deel aan onder meer: Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV), GR plassenschap Loosdrecht, recreatieschap Stichtse Groenlanden, welstand en monumenten Midden Nederland, Afvalverwijdering Utrecht, Sociale Werkvoorziening (Pauw-bedrijven), Streekarchief, GGD, Milieudienst, Veiligheidsregio en het primair onderwijs. Wij zullen in 2011 de nodige besluiten nemen om doublures op te heffen. Vooralsnog is Stichtse Vecht aangesloten bij het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Wij wegen de voors en tegens van voortzetting van deelname aan het BRU en andere Gemeenschappelijke Regelingen kritisch tegen elkaar af en leggen dit aan de gemeenteraad voor.    

Dienstverlening
Onze dienstverlening is betrouwbaar, eigentijds, bereikbaar en efficiŽnt. Wij vinden dat onze inwoners recht hebben op kwalitatief goede en moderne dienstverlening. Dit leggen wij in kwaliteitshandvesten als belofte aan de inwoners vast. Daarnaast verwachten inwoners ruime openingstijden en beperkte wachttijden. Wij komen tegemoet aan deze verwachtingen. Bovendien dringen wij de regeldruk terug door overbodige regels te schrappen.

Wij willen de digitale dienstverlening en de voorlichting optimaliseren. Voor bijzondere groepen (mensen die fysiek niet in staat zijn het gemeentekantoor te bezoeken) bieden we een extra service aan door aan huis te komen voor het aanvragen en verstrekken van een reisdocument of het in behandeling nemen van een WMO-aanvraag. We streven er naar de bereikbaarheid van de huidige locatie van het gemeentekantoor te optimaliseren

Vanaf 2015 is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van inwoners en instellingen aan de overheid. Wij zetten de voorbereiding daartoe in gang. In het dienstverleningsconcept staan de ambities en ontwikkelingen van Stichtse Vecht op de langere termijn (tot 2015) beschreven. Wij vinden het noodzakelijk om te werken met lange termijn ambities om de nieuwe organisatie te kunnen voorbereiden, in te richten en afwegingen te kunnen maken in investeringen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen weten welk niveau van dienstverlening zij kunnen verwachten van hun nieuwe gemeente.

Inzet digitale dienstverlening
De klant kan rekenen op hetzelfde niveau van dienstverlening, ongeacht via welk kanaal men ons benadert. We bevorderen het gebruik van het digitale loket: de ontwikkeling van de digitale dienstverlening heeft voor ons dan ook prioriteit. We zetten in op digitale dienstverlening op hoog niveau: 80% van onze producten wordt uiterlijk 2014 digitaal aangevraagd.  En we versterken de informatiefunctie van de website.

Naast de digitale dienstverlening hechten wij veel waarde aan een professionele fysieke, schriftelijke en telefonische dienstverlening. We vinden het belangrijk dat de klant vakkundig te woord wordt gestaan en streven naar het zoveel mogelijk in een keer afhandelen van telefonisch vragen, zonder onnodige doorverbindingen.

Het nieuwe werken
Het Nieuwe Werken (HNW) betreft het samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.

Wij zien het HNW als middel om tot de beste overheid te komen door werken effectiever, efficiŽnter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Dit wordt gerealiseerd door de medewerker, als de meest kritische schakel, in de werkprocessen centraal te stellen en door hem Ė binnen bepaalde grenzen - de ruimte en vrijheid te geven in hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Het biedt aanknopingspunten om de meer traditionele rollen van ambtenaren te moderniseren en nieuwe rollen te ontwikkelen. Recente ontwikkelingen bieden uitgelezen mogelijkheden om juist nu deze veranderingen te realiseren. 

In onze ogen biedt het HNW een uitgelezen kans, waar het college en de raad aan mee willen werken en ruimte voor willen geven. De gemeente Stichtse Vecht kan hierdoor haar medewerkers nog beter laten presteren en de dienstverlening verbeteren. Het is een impuls om de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie nog slimmer en efficiŽnter te maken.

HNW is een basisgedachte bij de uitwerking van centrale huisvesting voor de gehele organisatie, raad en college. We beginnen HNW met een pilotafdeling, bij voorkeur niet later dan in 2012. Wij nemen in 2011 een definitief besluit over centrale huisvesting en maken voor 1 januari 2012 een keuze over de locatie van de centrale huisvesting. Hierbij gelden als randvoorwaarden: de kosten (neutraal), de zorgvuldige afwikkeling van de eventueel te verlaten gebouwen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.    

Hoofdstuk 2   Kernenbeleid: wijk- en dorpsgericht werken  

Stichtse Vecht kent 12 in omvang en karakter zeer verschillende kernen1. De 12 kernen zijn: Breukelen, Kockengen, Nieuwer Ter Aa, Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Oud Zuilen, Tienhoven/Molenpolder/Oud Maarsseveen, Loenen a/d Vecht,  Nieuwersluis, Vreeland, Nigtevecht en Loenersloot. Het gebiedsgericht werken is een werkwijze om de 12 kernen in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht goed en gelijkwaardig te (blijven) bedienen.

Doelstelling voor gebiedsgericht werken in de kernen

1.     We respecteren de identiteit van de kernen: 

    - We verbeteren of behouden de fysieke leefbaarheid per kern door maatwerk

    - We verbeteren of behouden de sociale leefbaarheid en de sociale veiligheid door maatwerk.

2.     We bevorderen participatie: eigen kracht, creativiteit en verantwoordelijkheid van inwoners benutten en activeren.

3.     We behouden de korte lijnen tussen bestuur en inwoners; inwoners worden betrokken bij gemeentelijk beleid dat hen aangaat en het belang van de inwoners staat centraal.  

We streven ernaar dat deze doelstellingen ook gedragen worden door de inwoners en  professionele partners als (woningbouw)verenigingen, politie en welzijnswerk.

Hoe gaan we dat doen?
Belangrijke ingrediŽnten voor onze aanpak zijn:

Ten aanzien van doelstelling 1

- We hebben een gedifferentieerde aanpak door maatwerk per kern. Dit maatwerk kan gelden voor:

    - de organisatievorm, rollen en bevoegdheden van wijkcommissies/dorpsraden en andere georganiseerde groepen;

    - de professionele partners die betrokken worden bij de aanpak van een kern;

    - het voorzieningenniveau.

- We benaderen de kernen en wijken integraal met daarin aandacht voor wonen, welzijn, veiligheid en beheer en inrichting van de openbare ruimte.

- We maken per kern een analyse van de aanwezige en gewenste functies, de behoefte en het daarbij passende voorzieningenniveau.

- We maken actieplannen voor de korte termijn en een visie op sociale en fysieke leefbaarheid voor de langere termijn per gebied. Hierin worden algemene gemeentelijke belangen en algemeen beleid omgezet in een uitwerking per gebied.  

Ten aanzien van doelstelling 2

- We activeren de betrokkenheid van bewoners: we ontwikkelen nieuwe participatievormen en koesteren daarnaast de oude aanspreekpunten.

- We zorgen er voor dat alle kernen een eigen vertegenwoordiging krijgen en dat bij kernen waarbij dit nog niet is ingevuld, dit zo snel mogelijk gebeurt.

- We beschrijven de rollen van wijkcommissies/dorpsraden (ook in relatie tot de gemeente).

- We stellen budgetten beschikbaar om initiatiefkracht te stimuleren. Voor informatie naar de inwoner (2-3 maal per jaar)  en voor grotere projecten is een centraal budget beschikbaar dat evenwichtig uitputbaar is voor alle wijken/kernen. Regulier onderhoud etc. valt hier niet onder.  

Ten aanzien van doelstelling 3

- Er is een wethouder die de algemene werkwijze van gebiedsgericht werken in zijn/haar portefeuille heeft. Daarnaast zijn er gebiedswethouders: een aantal wethouders heeft naast de inhoudelijke portefeuilles die zij beheren een gebied onder zich waarvoor zij aanspreekpunt zijn. De zaken die zij er tegenkomen worden afgestemd met de inhoudelijk verantwoordelijk wethouder voor dat bepaalde thema. Periodiek informeert het College de Raad over de bevindingen en over de voortgang van het gebiedsgericht werken.

- We spelen slagvaardig in op wensen en behoeften van inwoners. De gemeente Stichtse Vecht kent ongeveer 40 wijkcommissies/dorpsraden. We onderzoeken of en waar we schaalvergroting kunnen realiseren.    

Hoofdstuk 3   Veiligheid  en handhaving  in Stichtse Vecht  

Wij ambiŽren een positie in de top 5 van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht in 2014. Basis voor het beleid is een Integraal Veiligheidsplan, ingaande in 2012, met heldere en meetbare doelstellingen en vernieuwende interventies. In de tussentijd wordt het huidige beleid gecontinueerd en aangevuld met onderstaande doelen. Strategische en beleidsmatige keuzes komen tot stand op basis van trends en ontwikkelingen en niet op basis van incidenten. Wij houden hierbij rekening met de regionale (provinciale) veiligheidsstrategie zoals afgesproken tussen gemeenten, politie en het openbaar ministerie. De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan moet leiden tot een sterker gevoel van veiligheid bij de inwoners van Stichtse Vecht.
 
Inwonersvoorlichting
We faciliteren inwoners om zich adequater voor te bereiden op onveiligheid en crises en rampen, door onder andere Burgernet, voorlichting en preventiecampagnes.  

Criminaliteit en overlast
Wij zetten ons in voor de bestrijding van overlast en criminaliteit en ontwikkelen activiteiten om deze overlast terug te dringen. Dit geldt voor zowel de directe woon- en leefomgeving als voor winkelcentra, uitgaanscentra, op bedrijventerreinen en in de stationsgebieden. Samenwerking wordt gezocht met wijkcommissies/dorpsraden, bedrijven en andere betrokken organisaties. Ook vormen van criminaliteit waarmee de burger niet dagelijks te maken heeft, zoals hennepkwekerijen en overige georganiseerde criminaliteit, zijn onderdeel van de aanpak.  

- We investeren in preventie, in samenwerking met de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), maatschappelijke organisaties en buurgemeenten.

- We pakken de veroorzaakte overlast, van onder andere veelplegers, stevig aan. Waar mogelijk wordt de aangerichte schade op de dader(s) verhaald.

- Toezicht in de vorm van politiesurveillanten en cameratoezicht zijn essentieel voor de aanpak van verschillende vormen van (kleine) criminaliteit en overlast. We investeren hierin, zodat deze instrumenten daadwerkelijk resultaat opleveren.

- In deze collegeperiode zetten we ons preventief en repressief in voor verkeersveiligheid, voor de aanpak van woninginbraken, overlastgevende jeugd, alcohol en drugsgebruik, huiselijk geweld, fietsendiefstallen en de overlast van brommers,  scooters en overige weggebruikers. In het Integraal Veiligheidsplan wordt dit verder gespecificeerd en geprioriteerd.

- We hanteren de 0-optie, c.q. uitsterfbeleid voor coffeeshops, bordelen en gokhallen.

- De invloed van de gemeenteraad op het optreden en de prioriteiten van de politie wordt versterkt. De gemeente houdt de regie op de inzet van de politiesurveillanten door middel van jaarlijkse werkplannen.

- Organisatoren van commerciŽle evenementen dragen bij aan de kosten van politietoezicht.  

Crisisbeheersing en rampbestrijdingsplan
Wij zijn ons er van bewust dat Stichtse Vecht zich op een risicovol snijpunt bevindt van snelwegen, vaarwegen, spoorwegen en aanvliegroutes.

- Wij dragen zorg voor afdoende voorbereidingen en veiligheidsmaatregelen en zijn continu in gesprek met de randgemeenten en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) om deze plannen afgestemd te houden. Landelijke eisen en verwachtingen op het terrein van terrorisme, grieppandemieŽn en andere denkbare rampen maken onderdeel uit van deze voorbereidingen.

- We houden het crisisbeheersingsplan en bijbehorende draaiboeken actueel.

- We hebben specifieke aandacht voor het herhaaldelijk opleiden en oefenen om goed voorbereid te zijn voor het geval zich werkelijk een calamiteit voordoet.  

Brandweer en VRU
We onderkennen en faciliteren zaken als afdoende aanrijtijden en de noodzaak van vrijwilligers voor de brandweer in de diverse kernen en de samenwerking in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Handhaving
Het doel van de handhaving van wet- en regelgeving
is een veilige en prettige woon-, werk- en leefomgeving en veilige gebouwen voor mensen, dieren en goederen, alsmede het voorkomen van rechtsongelijkheid. Om dit te bereiken wordt gehandhaafd op transparante en consequente wijze, op basis van een door de raad vastgesteld handhavingsbeleid. Gevolg hiervan is dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd en de beslissingen en maatregelen worden begrepen door de burger. Daarbij kiezen wij een integrale aanpak. Dit betekent dat we kiezen voor een planmatige aanpak, met een duidelijke prioriteitstelling die is vastgelegd in een handhavingsprogramma. Gelet op het belang van die integrale benadering zoeken we bovendien op dit terrein de samenwerking met andere overheidsinstanties.  
 
Hoofdstuk 4   Samenleven en werken in Stichtse Vecht  

Wij stellen onze inwoners centraal. Onze inwoners moeten zich in Stichtse Vecht thuis voelen, zich laten inspireren en op steun kunnen rekenen als dat nodig is. Dat betekent dat de gemeente zorgt voor goede dienstverlening en de zelfredzaamheid en participatie van inwoners stimuleert. We faciliteren alleen indien er extra inzet nodig is.  

Kunst  en cultuur
Kunst- en cultuurbeleid zijn bij uitstek een middel waarmee de gemeente haar eigen identiteit tot uitdrukking kan laten komen en kan versterken door initiatieven te ondersteunen. Verder is het van belang dat inwoners kennis kunnen nemen van en kunnen deelnemen aan uiteenlopende culturele uitingsvormen, omdat deze bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en aan sociale samenhang.  

De eigen beleving van en participatie aan cultuur per kern dienen behouden te blijven. We kiezen voor een integrale benadering van cultuur in samenhang met toerisme, recreatie, monumenten en economie. Financiering en levensvatbaarheid van kunst en cultuur is zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid van particulier initiatief. Daarbij is het van belang dat nieuwe initiatieven worden gestimuleerd, maar niet vanzelfsprekend gefinancierd. We sporen culturele organisaties aan tot cultureel ondernemerschap.
 
Aandachtspunten voor de komende periode:

- Vaststellen van een integrale nieuwe Nota Kunst en Cultuur, waarbij de rol van de gemeente voorwaardenscheppend, initiatief ondersteunend en harmoniserend is. 

- Evaluatie van de activiteiten van het Cultuurplatform Vechtstreek, met als doel de verbindende en regisserende rol van dit platform tussen doelgroepen, gemeente en aanbieders te versterken.

- Bijhouden en inzichtelijk maken van een cultuuragenda voor Stichtse Vecht. We onderzoeken of een bestaande website (Vechtkronkels, een particulier initiatief) deze rol kan vervullen in samenwerking met de cultuurconsulent.

- Cultuureducatie voor kinderen is van belang en we stimuleren dit bijvoorbeeld door de inzet van een combinatiefuctionaris. 


Evenementen
Evenementen zijn welkom in Stichtse Vecht. Wij beschouwen evenementen als een belangrijk middel om de aantrekkelijkheid en de positieve beleving van de gemeente en haar 12 kernen bij bezoekers en bewoners te bevorderen en de gemeente te promoten.
 
- De gemeente stelt een evenementenbeleid op, met de nadruk op het stimuleren, reguleren en faciliteren van kleinschalige evenementen.

- We stellen spreidingscriteria op, waarbij rekening gehouden wordt met de belastbaarheid van gebieden en inwoners. Speciale aandacht verdienen die activiteiten die impact hebben op het openbaar gebied. We onderzoeken wanneer inzet van publieke middelen kan worden  doorberekend aan de organisator. 

Sport en bewegen
Wij vinden het maatschappelijk belang van sport van grote waarde en willen sportdeelname dan ook bevorderen. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking en jongeren. Sport bevordert de gezondheid van mensen, draagt bij aan individuele ontplooiing en is een maatschappelijk bindmiddel. Sport levert ook positieve economische effecten, vormt van jongs af aan waarden en normen ('fair play') en activeert mensen. Een gevarieerd (multifunctioneel) aanbod van sport is hiervoor nodig.
 
- We ontwikkelen samen met genoemde doelgroepen en met sportverenigingen een integraal en samenhangend sportbeleid. De gemeente neemt hierbij de regierol en stimuleert zelfredzaamheid van sportorganisaties, waarbij maatwerk gewenst is.

- We richten een sportraad Stichtse Vecht op die gevraagd en ongevraagd advies geeft.

-We geven in bestemmingsplannen veel ruimte voor de bestemming sport.

- We bieden de jeugd via de sportverenigingen de mogelijkheid om met sport in aanraking te komen via speciale kennismakingscursussen/proeflessen.

- We stimuleren sportverenigingen via inzet van de combinatie/sportfunctionaris om het aanbod te vergroten van sport aan specifieke doelgroepen, in samenwerking met o.a. scholen en kinderopvang.  

Toerisme en recreatie
De landschappelijke omgeving en de cultuurhistorische waarden zijn de bindende elementen in Stichtse Vecht. Zij bieden een goede uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Om goed in overweging te nemen welke ontwikkelingen we willen stimuleren, ontwikkelen we een duidelijke visie. Daarin wordt gekeken naar uitbreiding van kleinschalige, extensieve voorzieningen. Daarbij wordt de mogelijke overlast voor omwonenden steeds meegenomen in de besluitvorming Om die reden en gezien het cultuurhistorische en kwetsbare landschap zijn authenticiteit en exclusiviteit mogelijke  uitgangspunten; massatoerisme past niet bij Stichtse Vecht. Voorbeelden van ingrediŽnten voor de visie:
 
- Recreatievaart en horeca aan het water. Uitbreiding van het voorzieningenniveau: fiets-, wandel-, hardloop-, en kanoroutes, kleinschalige verblijfsrecreatie zoals B&B's en boerencampings. 

- De ontsluiting van het gebied.

- Toeristische Opstapplaatsen (TOP's) (aan de grenzen van de gemeente) waar recreanten hun auto parkeren om te voet, per fiets of anderszins het gebied te verkennen.

- Een gedegen, actief, alert en professioneel promotie- en marketingbeleid. Gemeente en partners binnen de toeristisch-recreatieve sector (waaronder de lokale ondernemers en de provincie) slaan de handen ineen om Stichtse Vecht op de kaart te krijgen en extra levendigheid te waarborgen. In dat kader past overigens ook de relatie met een aansprekend evenementenbeleid.  

Economie en ondernemerschap
Wij willen het ondernemersklimaat in de Stichtse Vecht stimuleren en ontwikkelen hiertoe samen met de ondernemers een ruimtelijk economische visie, waarbij alle capaciteiten en branches aan bod komen. Een goed economisch klimaat draagt namelijk bij aan de leefbaarheid van de kernen, aan werkgelegenheid voor de inwoners en aan de ontwikkeling van de jeugd, door samenwerking met het onderwijs. Het economisch 10-punten plan voor de gemeente Stichtse Vecht, dat ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel momenteel vormgeven, kan hierop aansluiten.

- Waar mogelijk wordt bij aanbestedingen gegund aan lokale ondernemers.

- De gemeente maakt op professionele wijze gebruik van regelingen en subsidiemogelijkheden.

- Het aantal koopzondagen wordt niet verder uitgebreid.

- Wij staan positief ten opzichte van particulier initiatief ter realisatie van open glasvezelnetwerk.    

Onderwijs, jeugd, gezin, opvoeding en opvang
De jeugd van Stichtse Vecht moet zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende mensen.

Daarin hebben de gemeente, ouders, maatschappelijk middenveld, maar ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het onderwijs een belangrijke rol.
 
Belangrijke items hierbij zijn:

- Tegengaan van ontgroening door een aantrekkelijk voorzieningenniveau te bieden voor jonge gezinnen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur. Omdat ruimte schaars is, stellen wij een integraal accommodatiebeleid op: een lange termijn visie op de huisvesting van bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en buurtvoorzieningen, in relatie met bevolkingsprognoses en gewenste economische ontwikkeling.

- De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn laagdrempelig en voorzien in goede informatie en ondersteuning voor ouder en kind.

- We zorgen voor een optimale samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties binnen het CJG en we houden de regie in de voorbereiding van de overname van de Jeugdzorg van de Provincie in 2015.

- We faciliteren kinderopvangvoorzieningen.

- Op een aantal plaatsen nemen we spoedig maatregelen op het gebied van onderwijshuisvesting.

- Wij streven naar brede scholen in de gemeente. In het concept van de brede school komen onderwijs en opvang met sluitende dagarrangementen bij elkaar. Door middel van combinatiefuncties kunnen sport, onderwijs en cultuur aan elkaar worden geknoopt. Bovendien kan een brede school een meer algemene buurtfunctie vervullen.

- We zetten in op het voorkomen van schooluitval door een preventieve en repressieve aanpak samen met het onderwijs.

- Het voorzieningenniveau voor jongeren krijgt een nadere beschouwing. Hierbij en bij andere onderwerpen die hen aangaan wordt de doelgroep op eigentijdse en passende wijze betrokken en uitgedaagd om eigen initiatieven te ontplooien.        

Werk en Inkomen  

Economische en maatschappelijke zelfredzaamheid van mensen zijn belangrijke vertrekpunten voor ons college. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid. Het hebben van werk of een andere zinvolle dagbesteding biedt de grootste bijdrage aan zelfredzaamheid en voorkomt sociaal isolement. Daarom verdient het prioriteit. Alle inwoners, moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Ook voor het welbevinden is mee kunnen doen belangrijk. Sociale minima worden daarbij actief benaderd. Het hebben van werk is het doel. Ook inkomensondersteunende maatregelen zijn beschikbaar.
 
- We ontwikkelen een visie op regionale en ketensamenwerking, met als uitgangspunt een integrale dienstverlening en realisatie van een optimaal aanbod van werk. Bij contractverleningen aan re-integratiebedrijven gebruiken we prestatiecontracten. ∑         We onderzoeken welke groepen tot de minima in de gemeente Stichtse Vecht behoren en welk sociaal beleid gemaakt dient te worden in het kader van armoedebestrijding. De uitvoering van regelingen, bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, kan op verschillende manieren plaatsvinden.

- We onderzoeken welke vorm van ondersteuning het meest effectief en het meest kostenefficiŽnt is. Een herijking van het minimabeleid is noodzakelijk vanwege de fragmentatie, dubbelingen met de belastingdienst en de bezuinigingen. 

- We streven naar ėėn cliŽntenraad voor Stichtse Vecht.
 
- Rechtstreekse gunning aan Pauwbedrijven heeft onze voorkeur.
- We streven naar 'social return' bij aanbestedingsbeleid, waarbij bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden in dienst worden genomen bij de gegunde partij.    

Gezondheid, welzijn en maatschappelijke ondersteuning Een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen, is ook hier uitgangspunt. Iedereen doet mee, ook mensen met een beperking. We nemen hierbij een faciliterende en verbindende rol. Hierdoor versterken we het zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft. Anderzijds houden we de (zorg)kosten voor de gemeente beheersbaar.  

We zien er op toe dat er voldoende basisvoorzieningen zijn die een voorwaarde vormen voor de sociale cohesie in een kern of wijk en voor zelfredzaamheid van mensen. Per kern wordt een analyse gemaakt van de eigenheid van de kern, de gewenste functies en het daarbij passende en realiseerbare voorzieningenniveau. Een gedifferentieerde en gespreide sociale infrastructuur is van belang. Bij subsidiŽring kijken we naar de maatschappelijke meerwaarde en de bijdragen die de organisaties aan gemeentelijke doelstellingen leveren.

Daarnaast nemen we de verantwoordelijkheid voor mensen die niet (meer) kunnen zorgen om o.a. armoede, eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. We bieden hiertoe een vangnet. Ook deze groepen stellen wij in staat om zichzelf te helpen. 

-  We behouden de U-pas in Stichtse Vecht.

- We stellen een nieuwe WMO-beleidsnota op, waarin het lokale gezondheidsbeleid integraal verwerkt wordt. 

- Wij stimuleren het onderwijs actief om aandacht te schenken aan verslavingspreventie.

- We bestrijden drugsgebruik op schoolpleinen, kinder-, sport- en speelplaatsen.

- We ondersteunen het streven om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de vertrouwde woonomgeving. Dit vergt een lange termijnvisie voor levensloopbestendig bouwen, zorg en voorzieningen, openbare ruimte en mobiliteit. Hiervoor is het nodig dat er een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd wordt, waar mogelijk per kern. Het (verder) ontwikkelen van woonservicezones in verschillende dorpskernen is hiervoor een goed instrument. 

- Binnen de WMO onderzoeken we de mogelijkheden om de klantgebonden kosten, met name van hulp bij het huishouden, te reduceren Het automatisme van de verstrekking wordt vervangen door een gesprek op maat over het aanbod. 

- We bevorderen participatie op WMO-gebied. We streven naar ėėn WMO-raad.

- We stimuleren en faciliteren de vestiging van een 24-uurs apotheekhoudende huisartsenpost, alsmede een hospice in Stichtse Vecht. 

-  De GGD zoekt de samenwerking met de eerste lijnszorg en werkt vraaggericht.

- Naast inzet van middelen om mee kunnen doen, bevorderen we een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties, geloofsgemeenschappen, seniorenraad en vrijwilligersorganisaties om eenzaamheid te voorkomen. 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Vrijwilligers vormen het cement  van de samenleving en dragen bij aan de leefbaarheid in de wijken en kernen. We vinden het belangrijk dat er een bloeiend verenigingsleven aanwezig is. Het blijkt steeds moeilijker te worden om voldoende vrijwilligers en bestuurders voor deze organisaties te vinden. Vrijwilligersactiviteiten op een breed gebied (o.a. zorg, sport, landschapsbeheer, cultuur en kunst) verdienen onze optimale stimulans. We zien voor onszelf een voorwaardenscheppende en vraaggestuurde rol weggelegd.  

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de informele zorg. Gelet op de toenemende vergrijzing zal het beroep op mantelzorgers in de toekomst alleen nog maar toenemen. Wij zoeken samen met het verenigingsleven naar wegen om de infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken.

- We organiseren in samenwerking met lokale partijen jaarlijks een beursvloer voor vrijwilligers.

- De maatschappelijke stages zorgen in de toekomst voor vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale is de schakel voor de inzet van de stagiaires bij sportverenigingen, culturele en zorginstellingen.

- Mantelzorgers verdienen erkenning, waardering en dienen ondersteund te worden, zeker om te voorkomen dat ze overbelast raken.  

Millenniumgemeente
We streven er naar de titel van millenniumgemeente in 2015 te behalen. 

Hoofdstuk 5   De leefomgeving van Stichtse Vecht

Algemeen

Het gebied van de gemeente Stichtse Vecht valt op door het prachtige, grotendeels open landschap tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam. De Vechtgemeenten wijzen er op,  dat het gebied niet alleen de corridor is tussen beide grote steden, met A2, spoorlijn en Amsterdam-Rijnkanaal, maar dat het gebied groenblauwe kwaliteiten heeft met de Vecht, de Angstel en schitterende plassen. In De Vechtstreek, het buiten van de Randstad is die visie uitgewerkt.

De gemeente Stichtse Vecht kent de stedelijke wijk Maarssenbroek, waar de bewoners in grote meerderheid tevreden wonen. Het opvallendst in de gemeente Stichtse Vecht zijn de prachtige historische dorpen en de buitenplaatsen langs de Vecht.

We zetten in op behoud van de kwaliteit, zowel in de bebouwing als in het landschap. Door bestuurlijke aandacht, door middel van visies en de uitvoering daarvan werken wij aan die doelen.

Bouwen en wonen
We zetten in op behoud van de kwaliteit van de bebouwing. Bovendien moet het prettig en ontspannen wonen zijn in Stichtse Vecht. Ons uitgangspunt is dat er voldoende woningen voor onze eigen inwoners zijn. Vergunningsaanvragen worden snel behandeld.
 
- We stellen een integrale woonvisie op.

- Centraal staan de vestigingsmogelijkheden van de eigen inwoners in de kleine kernen, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau.

- Wij maken hierbij geen onderscheid tussen bewoners van woningen, bewoners van woonboten en bewoners van woonwagens.

- Bij de uitbreiding van beschermde dorpsgezichten in de oude kernen is het zogenaamde 'Vechtse bouwen' architectonisch uitgangspunt. Dit geldt ook voor behoud van de karakteristieke boerderijen en het cultuurlandschap in het buitengebied. ∑        

- Gelet op het woningbehoeftenonderzoek hanteren we als uitgangspunt voor de woningbouw een ongeveer gelijk blijvende bevolking, namelijk tussen de 62.000 en 64.000 inwoners. Het woningbouwprogramma wordt op deze keuze voor een stabiele bevolking afgestemd en is gericht op noodzakelijke diversiteit en levensloopbestendig wonen. We bezien de mogelijkheden voor duurzaam bouwen bij alle bouwprojecten in Stichtse Vecht. ∑        
- Per project wordt bezien wat het aandeel sociale woningbouw zal zijn, waarbij uitgangspunt bij nieuwbouw dertig procent is.

- We voeren een duidelijk en uitvoerbaar welstandsbeleid, met gebiedsgerichte benadering, waarbij de aanvrager van een vergunning snel weet waar hij aan toe is.

- wij vinden de uitvoering van het bestaande bouwprogramma, onder andere het vierde kwadrant Kockengen, en de revitalisering van oude bedrijventerreinen en panden van belang. Daarbij willen we het groen behouden, zowel in het buitengebied als in woongebieden. We denken in creatieve en duurzame oplossingen.            

Monumenten en archeologie

Stichtse Vecht is een gemeente met ca. 690 monumenten die samen de Vechtstreek uniek maken.  Wij gaan zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed op een transparante wijze, zodat keuzes op het gebied van monumenten en archeologie voor een ieder duidelijk zijn. De zorg voor monumenten en de dienstverlening aan de inwoners staat hierbij voorop. Belangrijke elementen bij het beleid zijn de participatie van inwoners en de beschikbaarheid van voldoende deskundigheid. Gelet op de bijzondere positie van de gemeente als zesde monumentengemeente in Nederland spelen wij een belangrijk rol bij de monumentenzorg. 

- We stellen een samenhangende en harmoniserende beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed en Archeologie op, gericht op het conserveren van het erfgoed, zowel boven als onder de grond. Beleidsmatige kaders komen onder andere uit de "Vechtvisie" en "Vechtsnoer" en verder uit de vele publicaties over de Vechtstreek.

- We stellen een cultuurhistorische wandelkaart op met als basis een inventarisatie van monumenten en landschapselementen, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Buitenplaatsen.

- In de gehele gemeente Stichtse Vecht wijzen we gemeentelijke monumenten aan.    

- De historische kernen in Stichtse Vecht worden gekenmerkt door bijzondere architectuur. Via beeldkwaliteitplannen, het welstandsbeleid, bestemmingsplannen en de handhaving van de bouwvoorschriften, wordt voorkomen dat de bestaande monumentale en beeldbepalende bouw onrecht wordt aangedaan.
- De gemeente Stichtse Vecht blijft deelnemen aan de Open Monumentendag. ∑
 
- 2012 is het jaar van de historische buitenplaatsen. Stichtse Vecht is de gemeente met het grootst aantal buitenplaatsen: in 2011 wordt een promotieplan opgesteld.  

Planvorming
Zoals eerder aangegeven, gaan wij uit van een lange termijnvisie. Daarbij is de contourennota een opmaat tot een structuurvisie Stichtse Vecht. Daarnaast willen we diverse beleidsonderwerpen uitwerken in beleidsnota's.
 
- Bestemmingsplannen zijn actueel; eventuele achterstand moet ingelopen worden. 

- Nieuwe bestemmingsplannen zijn voldoende flexibel en geven rechtszekerheid, waardoor een duidelijk kader wordt geboden voor de bescherming van het karakter van Stichtse Vecht. Dit heeft mede ten doel het aantal ontheffingen en de administratieve lasten voor de inwoners te beperken.

- Wij besteden aandacht aan visies die zijn opgesteld voor afzonderlijke kernen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de uitwerking van de Toekomstvisie Maarssenbroek. 

- Op grond van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke en gelet op de daarin genoemde zorgplichten, stellen we een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 op (VGRP).

- We integreren de beheerplannen per gebied betreffende de openbare ruimte in de gemeente Stichtse Vecht. Daartoe stellen we integrale beheerplannen op voor wegen, groen, riolering en ander beheer van de openbare ruimte, waarbij veiligheid van de openbare voorzieningen prioriteit heeft.    

Verkeer en vervoer
Om de verkeersdruk te verminderen en sluipverkeer tegen te gaan, stellen we een integrale verkeersvisie op met een breed maatschappelijk draagvlak en nemen we maatregelen op de korte termijn. Bij deze visie worden onder andere alle bestaande documenten en besluiten betrokken, evenals initiatieven als het aquaduct bij Vreeland. Het openbaar vervoer (trein/bus) wordt geoptimaliseerd en de inwoners worden gestimuleerd zich duurzamer te verplaatsen. Fietsvoorzieningen worden waar nodig verbeterd.   

- Op korte termijn worden alternatieve plannen gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan en om de verkeerscirculatie beter te faciliteren. Hierop vooruitlopend verwijderen we de bussluis in Maarssen-dorp.

- We nemen  het plan tot aanleg van een randweg bij Loenen in uitvoering. Na realisatie daarvan wordt het deel van de N402 (rijksstraatweg) dat door de bebouwde kom van Loenen aan de Vecht loopt, inclusief het onderhoudsbudget overgedragen door de provincie Utrecht  aan de gemeente, zodat eventuele herinrichting mogelijk is.

- Wij nemen stelling tegen het voornemen van de minister van Infrastructuur en Milieu  tot verhoging van de maximale snelheid op de A2 van 100 naar 120 km/uur.

- Er wordt ťťn maximum snelheid voor de woonwijken ingevoerd van 30 km/uur. Buiten de bebouwde kom geldt een snelheid van 60 km/uur.

- We voeren het beleid op het gebied van schoolzones gemeentebreed in.  

Bescherming Landschap
Uitgangspunt is behoud van het open, typische Hollandse weidelandschap, de Vecht en het unieke cope-landschap. Het open en groen karakter van het buitengebied verdient bescherming evenals de bijzondere waarden die de Vechtstreek kenmerken, zoals de karakteristieke buitenplaatsen, de parken en landhuizen. De nieuwe gemeente vormt een noodzakelijke groene buffer tussen grote steden. Waarin we de overbelasting door recreatie willen voorkomen.  

- De positie van de landbouw en van diverse soorten recreatie wordt verstevigd. Agrarische ondernemers zijn heel belangrijk in dit kader. Hun voortbestaan bepaalt  mede het voortbestaan van dit landschap.

- Wij vinden dat economische landbouw mogelijk moet blijven. De agrariŽrs krijgen een grotere rol bij aanleg en beheer van de natuur, ook in samenwerking met natuurorganisaties. Behoud van cultuurlandschap en biodiversiteit verdienen hierbij aandacht.
- Natura 2000, als onderdeel van het  Europese netwerk van natuurgebieden geldt als het kader om het natuurgebied Oostelijke Vechtplassen bijzonder te beschermen en uit te breiden.  

Milieu en duurzaamheid
Wij vervullen een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaamheid en streven ernaar de inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid te stimuleren. Bij ruimtelijke beleidsplannen en verkeersplannen kijken we naar geluidswaarden en luchtkwaliteit. Bij de Noordelijke Randweg Utrecht dringen wij aan op het tegengaan van geluidsoverlast en fijnstofproblemen door het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de toepassing van geluidswerende maatregelen.  

- We zetten het SLOK (subsidielokaal klimaatbeleid) van de drie gemeenten voort.

- Gelet op de ligging van Stichtse Vecht ten opzichte van de luchthavens van Schiphol en Hilversum, neemt de gemeente actief deel aan overleg op het gebied van overlast die te maken heeft met de aanvliegroutes (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol: CROS).

- Ons afvalbeleid is gericht op een doelmatige en duurzame inzamelinfrastructuur en verwerking voor alle afvalstromen. Bovendien dient het inzamelen klantvriendelijk te gebeuren. Bij huishoudelijk afval streven we naar een optimaal scheidingsresultaat: zoveel mogelijk herbruikbaar afval uit het restafval. Een haalbaarheidsstudie wordt verricht naar het vernieuwen en optimaliseren van gemeentelijke afvalscheidingstations.

Hoofdstuk 6   De financiŽn van Stichtse Vecht  

Wij staan voor een degelijk en solide financieel beleid. Een sluitende begroting, ook in meerjaren perspectief, waarbij het totaal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten duurzaam in evenwicht is, is voor ons essentieel. Evenals het aanhouden van een verantwoorde reservepositie.

Financieel perspectief van Stichtse Vecht
Door Rijksbezuinigingen en decentralisatie van rijks- en provinciale taken gaan wij van start met een voorzien structureel tekort van ruim € 1,7 miljoen voor 2011, oplopend naar ruim € 6,5 miljoen in 2014 op basis van de huidige inzichten. Hierbij wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid en is nog geen rekening gehouden met nieuw beleid. Dit betekent zwaar weer voor de nieuwe gemeente.

Het betekent ook dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Het uitgangspunt hierbij is dat de (meerjaren-)begroting duurzaam sluitend is. Het maken van dergelijke keuzes vergt een gedegen en zorgvuldige aanpak.

In de periode januari tot en met maart 2011 zullen de effecten van het coalitieakkoord, met de mogelijk hieruit voortvloeiende meerkosten en opbrengsten, worden toegevoegd  in de concept begroting 2011 Ė 2014. Daarmee wordt bereikt dat samen met de heroverwegingsoperatie  een integraal beeld zal worden verkregen van de financiŽle mogelijkheden van Stichtse Vecht. De begrotingsbehandeling voor 2011 (inclusief het meerjarenperspectief), die voorzien is in de periode tot 1 april 2011 is het platform om te komen tot een evenwichtige en integrale aanpak en visie op een financieel gezonde gemeente Stichtse Vecht op basis van hierna volgende bouwstenen en uitgangspunten.

Financieel beleid:
Gezonde gemeentelijke financiŽn
Wij denken aan een structuur gebaseerd op drie pijlers, die zowel maatregelen voor de korte termijn bevatten als een stelsel van maatregelen dat op de lange termijn tot een sluitende begroting moet leiden.

1.    Optimaal benutten ruimte in bestaande begroting

We zoeken de ruimte in de bestaande begroting, door het nemen van financieel technische maatregelen, zoals:

- Herziening van budgetten (inclusief projecten), door budgetten reŽel te ramen.

- Voor zover nog mogelijk het verwijderen van  "lucht" uit de begroting, inclusief de afwikkeling van oude stelposten. ∑        

- Het doorvoeren van een algemene, generieke korting op de exploitatiebudgetten.

- Indien deze maatregelen niet leiden tot een sluitende begroting, dan kan de begroting 2011 bij hoge uitzondering sluitend worden gemaakt door een incidentele onttrekking aan de Algemene reserve. Voorwaarde hiervoor is dat hier een deugdelijk en gemotiveerd voorstel aan ten grondslag ligt en dat er geen andere opties zijn om het tekort te dekken.  

2.    Efficiencymaatregelen en verlagen kosten bedrijfsvoering
 
We besparen door efficiencymaatregelen en we zoeken naar ruimte in de kosten van onze eigen bedrijfsvoering. Wij zien het als onze eerste taak om direct te focussen op een gedegen analyse van de noodzakelijke taken en werkzaamheden  en hierbij de effecten van het nieuwe werken te betrekken. Totdat dit proces is afgesloten, kennen we een strategische vacaturestop.
 
3.    Strategische heroriŽntatie

In het voorjaar 2011 zal hard gewerkt moeten worden aan de strategische heroriŽntatie, welke als input dient voor een sluitende begroting 2012 en volgende. Hierbij wordt gekeken welk beleid in de toekomst zal worden voortgezet of versterkt en welke beleidsvelden het met minder of geen middelen moet stellen. De strategische heroriŽntatie zal samen met de betrokken maatschappelijke organisaties, instellingen en de inwoners moeten gebeuren. Immers hier zit veel kennis waardoor de kwaliteit van besluitvorming wordt verbeterd. Het scheppen van (financiŽle) ruimte voor nieuw beleid zal onderdeel moeten zijn van deze heroriŽntatie. Dit betekent dat er oud beleid heroverwogen en beŽindigd wordt om nieuw beleid mogelijk te maken.  

De onder 1 tot en met 3 genoemde zaken kunnen gezien worden als een drietrapsraket: eerst 1, dan 2 en vervolgens 3. Primair is de focus erop gericht om de begroting 2011 sluitend vast te stellen. Wij willen daarvoor de maatregelen uit de 1e en 2e pijler die voor de korte termijn resultaat hebben inzetten. 
 
Uitgangspunten en kaders voor het financieel beleid

Bij het financieel beleid horen de volgende uitgangspunten en kaders:

- Structurele uitgaven worden gedekt uit structurele inkomsten en incidentele uitgaven worden gedekt uit incidentele inkomsten.

- Tegenvallers worden gedekt uit meevallers, dan wel uit
aanvullende ombuigingen. 

- Voor alle beleidsterreinen geldt dat de hoogte van de middelen wordt afgestemd met en afhankelijk is van de beoogde beleidsdoelstellingen en maatschappelijke effecten. Hierbij geldt een realistisch ambitieniveau.

- We zijn terughoudend met nieuw beleid, met uitzondering van beleid dat wordt gefinancierd met externe middelen als ze geen structurele lasten voor de gemeente opleveren (subsidies Rijk, provincie e.d.) dan wel wordt bekostigd door (extra) ombuigingen.

- Nieuw beleid wordt gedekt uit de reŽle (meerjaren-)begroting. 

- Bestaand beleid wordt geharmoniseerd, hierbij geldt dat dit binnen de totale bestaande budgettaire kaders plaats dient te vinden.

- De reservepositie is gezond en voldoet  aan de eisen van de provinciale toezichthouder, een en ander in relatie met het gestructureerde  risicomanagement.

- Ieder plan, programma en raadsvoorstel bevat een heldere financiŽle paragraaf, met dekking.

- Ondanks de grotere omvang van de nieuwe gemeente moeten we keuzes maken welke taken en tot welk niveau wij deze willen uitvoeren. Hierbij kijken wij ook nadrukkelijk naar het uitvoeren van taken in samenwerkingsverband, uitbesteding of het zelf uitvoeren van taken. Hiervoor gelden wel specifieke randvoorwaarden zoals politieke gevoeligheid, financiŽle onderbouwing  en democratische legitimatie.

- Ten aanzien van gemeentelijk vastgoed wordt beoogd om voor het strategisch vastgoed een rendementseis in te voeren en niet strategisch vastgoed af te stoten. Hierdoor worden de kosten van het gemeentelijk vastgoed beter inzichtelijk en kunnen heldere keuzes worden gemaakt.  

In het onderstaande worden enkele punten uit deze paragraaf nader toegelicht.

Reservepositie en risicomanagement
In 2011 worden eerst alle reserves en voorzieningen geÔnventariseerd om zicht en grip te krijgen op de reservepositie. Op basis van nut en noodzaak wordt vervolgens bepaald welke reserves en voorzieningen in stand moeten worden gehouden. Tevens wordt reserve beleid geformuleerd, waarbij o.a. rentebijschrijving wordt herzien, evenals de totale omvang van de Algemene reserve. De mogelijkheid om kapitaallasten te verlagen door het (gedeeltelijk) afboeken van investeringen van "maatschappelijk nut", willen wij nadrukkelijk in samenhang bezien met het reservebeleid als geheel en de totale reservepositie.

Primair vinden wij dat de Algemene reserve is bestemd om financiŽle risico's en onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. De hoogte van de algemene reserve is in overeenstemming met de omvang van de gemeente  van 63.000 inwoners en dient in samenhang met het voorzieningenniveau en de risico's te worden bepaald.

De hoogte wordt onder meer bepaald door:
 
- de normering van de provincie;

- de omvang van de financiŽle risico's, voortvloeiend uit een structureel uitgevoerd risicomanagement; 

- de benodigde buffer voor het opvangen van de effecten van openeinde regelingen.  

De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de raadsperiode tenminste op een min of meer gelijk niveau als aan het begin, maar het liefst hoger. Het sparen is geen doel op zich.

Bestemmingsreserves worden alleen ingesteld op basis van specifieke bestedingsdoelen, waarbij de omvang reŽel is bepaald en gekoppeld aan de omvang van dat bestedingsdoel. 
 
Belastingen, rechten en leges
Wij achten een verhoging van OZB-opbrengsten onwenselijk, behoudens indexeringen en areaaluitbreidingen.

Tarieven en heffingen moeten kostendekkend zijn, waarbij eerst gekeken wordt naar de kostencomponent. Hierop wordt een uitzondering gemaakt indien kostendekkendheid bij bepaalde rechten of leges  tot ongewenste maatschappelijke effecten leidt. De hoogte van de kosten of wettelijke voorschriften bepalen het tarief.

FinanciŽle functie
Ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad wordt een Auditcommissie en een Rekenkamer ingesteld. De Auditcommissie van de raad heeft tot doel om de specifieke planning en controlproducten door te ontwikkelen. Ook de bij de jaarrekening behorende accountantscontrole en accountantsverklaring en boardletters zijn te bespreken onderwerpen. Wij streven naar een verantwoord financieel beleid, met ondersteunende instrumenten als risicomanagement en een adequaat en op maat ingerichte moderne planning en controlcyclus. De  producten uit de planning en controlcyclus zijn kort, bondig en goed gespreid over het jaar, waardoor de raad op hoofdlijnen kan (bij)sturen.  
1 Kernen kunnen een dorp zijn, een of enkele buurtschappen of een gebied dat uit meerdere wijken bestaat, zoals de kernen Maarssenbroek, Maarssen-dorp en Breukelen. 

3 Januari 2011


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg