© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Stichtse Vecht in 2011 circa 63.000 inwoners

breukelen 1.jpg

De gemeente Stichtse Vecht heeft twaalf kernen die in aard en omvang heel verschillend zijn, namelijk: Nigtevecht, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en Oud-Zuilen.


salonboottochtje 23 mei 2010 074.jpg

Ook al vormen deze kernen straks allemaal de gemeente Stichtse Vecht, maar aan de naam van uw kern of dorp verandert niets.
Alle kernen blijven gewoon onder hun eigen naam bestaan, zoals dat ook nu al het geval is. En zo blijft veel hetzelfde.


Langegracht Maarssen 1.jpg

Alleen de gemeentelijke taken, van het groenonderhoud in uw straat tot aan de zorg voor goede scholen, worden geregeld door de nieuwe gemeente.
Dat is belangrijk omdat de nieuwe sterkere gemeente beter en efficiënter het werk voor de inwoners kan doen.


e-Rose-voor-Sterrenschans.jpg

De fusie is dan ook vooral nodig omdat er steeds meer taken op de gemeenten afkomen: één grotere gemeente kan die beter aan.


2023.jpg

Toekomstvisie in concept  Stichtse Vecht:
"het buiten van de Randstad"


De nieuwe gemeente wordt in de conceptvisie omschreven als een duurzame en krachtige gemeente met de volgende kernwaarden:

•Landschappelijk en cultureel karakter
•Zelfredzame samenleving
•Hoge participatie- en organisatiegraad
•Ruimte voor eigenheid en diversiteit
•Duurzaam in relaties, economie en ecologie

De gemeente Stichtse Vecht profileert zich als een krachtige partner in de regio. Zij kiest voor duurzaamheid van het eigen leefklimaat. Zij kiest daarmee voor haar eigen inwoners.


nieuwersluis.jpg

De gemeente Stichtse Vecht is er voor iedereen,
jong en oud, rijk en minder bedeeld, starter en pensionado.
Diversiteit met respect voor uiteenlopende waarden en balans tussen de verschillende waarden kan worden gezien als een belangrijk uitgangspunt voor het besturen van de gemeente.
De gemeente vindt leefbaarheid, sociale cohesie,
participatie en korte lijnen met de politiek, het bestuur en de gemeentelijke organisatie belangrijk.
De gemeente vervult hierin een faciliterende rol en levert maatwerk.


Diversen 096.jpg

De kern- en wijkgerichte aanpak vormt hierbij een van de belangrijkste pijlers. Binnen deze aanpak staat het behoud van de eigenheid van de kernen en wijken voorop.
De 'groene buffer' tussen Amsterdam en Utrecht moet behouden blijven. Een groen en recreatief beleid kan hier een bijdrage aan leveren met een belangrijke rol voor de agrarische sector.
In de gemeente Stichtse Vecht is het prettig wonen in de veelal kleinere kernen met een dorpskarakter, met een voorzieningenniveau op maat.
Kortom: Stichtse Vecht is 'het buiten van de Randstad'.


theekoepel oud over.jpg


De gemeente vindt een duurzaam gerichte ontwikkeling belangrijk. Een belangrijke mogelijkheid kan worden gevonden in het revitaliseren van bestaande bedrijvigheid, zoals het winkelaanbod, recreatie en horeca. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat jong en oud een wooncarrière kunnen vinden in de nieuwe gemeente.


Zomertuin 13 juli 2009 Boterweg 027.jpg

Stichtse Vecht wil "vijf beloften aan de burger" waarmaken

Een nieuwe gemeente met moderne dienstverlening, waar klantgerichtheid, professionaliteit en bereikbaarheid voorop staan. Dat is waar het dienstverleningsconcept van de gemeente Stichtse Vecht voor staat. In het plan van aanpak staat hoe de gemeente in een aantal jaar de dienstverlening op het gewenste niveau kan brengen. Er is nadrukkelijk sprake van een groeimodel.


brug nigtevecht.jpg

Gemeente Stichtse Vecht wil tegemoetkomen aan verwachtingen van mensen, die gewend zijn hun vakantie via internet te boeken en elektronisch te bankieren. Stichtse Vecht wil een moderne dienstverlening realiseren voor haar klanten: inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.


nigtevecht waterpomp-1.jpg

Het is - zeker in de huidige tijd - van belang dat de publieke dienstverlening kostenbewust georganiseerd wordt.
Daarom zet de gemeente Stichtse Vecht in op zoveel mogelijk digitale dienstverlening en op persoonlijke dienstverlening op één centrale balie in het (nieuwe) gemeentehuis met ruime en eenduidige openingstijden. Zodat inwoners er op vooruit gaan. Voor bijzondere groepen, zoals ouderen die slecht ter been zijn en moeilijk het gemeentekantoor kunnen bereiken, wordt zoveel mogelijk dienstverlening op maat aangeboden.


nigtevecht a.jpg

In het dienstverleningsconcept wordt aangehaakt op landelijke ontwikkelingen en wordt gebruik gemaakt van ervaringen bij andere gemeenten.
Zo staan de "vijf beloften aan de burger" van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten centraal:
1) Onze dienstverlening is mensgericht
2) Klanten kunnen rekenen op professionele en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
3) Klanten kunnen hun zaken snel en zeker regelen
4) We maken het de klant zo eenvoudig mogelijk
5) We zijn transparant en aanspreekbaar
De verdere uitwerking en implementatie loopt door in de tweede helft van 2010, om een goed begin te kunnen maken met het centraal stellen van de burger in onze dienstverlening.

Bron tekst: www.fusiegemeentestichtsevecht.nl


Geluidsscherm Loenensloot 2 002.jpg

Opmerkingen van Het Vechtse Verbond op; "Relevante thema's voor een strategische visie voor de gemeente Stichtse Vecht"  

Buiten de thema's in het stuk dienen de punten infrastructuur en gemeentefinanciën en veiligheid nader ingevuld en meegenomen te worden.  


torenstraat loenen kerkplein.jpg

Infrastructuur   

Goed op elkaar afgestemd openbaar vervoer tussen de kernen (ook regiotaxi, buurtbus etc.) en direct omliggende steden zoals Hilversum Amsterdam en Utrecht; 

Sluipverkeer in kernen en doorgaande routes weren; 

In de bebouwde kernen 30 km zones, in de gehele gemeente Stichtse Vecht; 

Verkeer zo snel mogelijk afwikkelen via de hoofdassen A2, N236, N201, N401/N212 en N230; 

Veilige fietsroutes voor scholieren naar en van school en voor recreanten;
  


Winkelcentrum, centrum Loenen 045.jpg


Financiën

Meerjarenramingen sluitend door balans uitgaven en inkomsten;

Structurele kosten altijd structureel dekken;

Geen vanzelfsprekende verhoging van belastingen met meer dan het inflatiepercentage;

Gemeentelijke belastingen met meer dan de inflatiecorrectie alleen verhogen als de noodzaak is aangetoond; 
 


054.jpg

Veiligheid

Via integrale en interactieve aanpak het veiligheidsniveau zowel feitelijk als qua beleving verhogen voor de inwoners. (gevoel versus feiten;

Aanwezigheid politiesurveillant handhaven (preventie);

D.m.v. wijkraden problemen op het gebied van veiligheid signaleren;

Invoeren/ continueren Burgernet;

Naast directie aanpak overlast ook preventie;      


039.jpg

Samen bouwen aan een duurzame en krachtige gemeente

Hoe kan het behoud van de groene buffer tussen Amsterdam en Utrecht gewaarborgd worden?

Welk recreatief beleid past hierbij?

Welk soort bedrijvigheid past bij de nieuwe gemeente?

Hoe wordt de relatie tussen leefbaarheid, economie en mobiliteit gezien?

Conserverend beleid, geen woningbouw buiten de huidige rode contouren;
   


021.jpg

Waar mogelijk leegstaande bedrijventerreinen benutten voor woningbouw of herinrichten naar aangetoonde behoefte;
 
Verruiming regels agrariërs voor bv. realiseren "bed en breakfast", landwinkels, minicamping etc. (recreatie bij de boerderij);

Woningbouw voor starters en ouderen in de 1e plaats voor de eigen inwoners. Ieder nieuw plan moet bestaan uit 30% sociale woningbouw, zowel koop als huur;  DSC_0122 [50%].jpg

Een gemeente, twaalf kernen      

Het kern-/wijkgericht werken vraagt om een aantal richtinggevende uitspraken. Deze hebben betrekking op de inzet van het instrumentarium (wijkbudgetten, wijkplannen), de keuze om wel of geen kern-/wijkwethouders aan te stellen. Ook ligt de vraag voor of en zo ja, welke rol de raad zou willen spelen binnen het kern-/wijkgericht werken.
Eveneens is van belang wie als aanspreekpunt voor de gemeente kan fungeren. Dat kunnen bestaande dorps- en wijkcommissies (-raden) zij, maar er zijn ook andere mogelijkheden voor de relatie tussen de gemeente en al dan niet georganiseerde burgers.
Dit thema kan de komende maanden nader uitgewerkt worden.
  De Vecht Vreealnd 1_[50%].jpg


Heel belangrijk vind Het Vechtse Verbond de balans tussen de voorzieningen waardoor het voor iedereen aantrekkelijk is en blijft om in een (kleine) kern te wonen of om er te gaan wonen; Onderwijs en huisvesting is een speerpunt. Bij goed divers onderwijs en goede huisvesting komen en blijven de jonge gezinnen in de gemeente wonen;
Evenzo het behouden van de huidige winkelbestanden en zorgvoorzieningen zoals daar waar het nu is bv. een dokterspost c.q. consultatiebureau of zorgcentrum en sportaccommodaties;


woonvilla loenersloot.jpg


Ruimte 

Voor het thema zullen een aantal zaken nader moeten worden uitgewerkt. Er zullen drie - of meerdere scenario's worden uitgewerkt. Daarbij zal met name aandacht gevraagd worden voor de vraag hoe de groene buffer tussen Amsterdam en Utrecht binnen de ruimtelijke ontwikkelingen gewaarborgd kan worden

Verder is tijdens de raadsconferentie gekozen voor het scenario Stichtse Vecht Stabiel. 

Door de voorzieningen op peil te houden blijft het voor jonge gezinnen aantrekkelijk om zich te vestigen en voor ouderen om er te blijven;

Een aantal kernen is afgebouwd. Bekeken moet worden waar nog gebouwd kan worden, Starters- en Senioren woningen moeten flexibel worden gebouwd zodat ze eenvoudig aan te passen zijn;  


Winkelcentrum, centrum Loenen 036.jpg

Economie 

Geen nieuwe bedrijventerreinen, maar bij aangetoonde noodzaak herinrichting van de bestaande terreinen;

Lokale initiatieven stimuleren te ontwikkelen. Denk aan landwinkels, Bed and Breakfast, culturele evenementen zoals Loenen Cultuur, Muziek aan de Sluis, recreatie en toerisme;

Goed openbaar vervoer voor bereikbaarheid;

Geen zware industrie toestaan;

Horeca in de restauratieve sfeer ondersteunen;

Belangrijk is een balans tussen wonen, werken en leven;

Een bioscoop voor de nieuwe gemeente zou een welkome aanvulling zijn voor de jeugd    


veulentjes.jpg

Samenleving

Dit thema vraagt om een nadere uitwerking en een aantal richtinggevende uitspraken van de raad. De eerste betreft de keuze om in te zetten op een zelfredzame samenleving en een verbindende, faciliterende gemeente. Dit principe is ook doorgevoerd in de keuze voor de sociale infrastructuur c.q. het verenigingsleven 

Een adequaat jeugd- en seniorenbeleid o.a. het behouden van de jongerenwerkster(s);

WMO gelden besteden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn;

Bevorderen lang zelfstandig blijven wonen;

Meer aandacht voor vrijwilligers- en verenigingswerk; ·         Culturele Raden behouden;

Subsidies(garantie) nut en noodzaak behouden;

Goed en divers onderwijs en zorgen voor een juiste huisvesting;

Aandacht en aanpassingen in de openbare ruimte voor obstakels in zijn algemeenheid voor minder valide inwoners;

Gelijke rechten voor woonbootbewoners ten opzichte van aan de wal en op de wal wonen.


frankrijk mei 2010 + vaartochtje Piet en Gerda 139.jpg

Duurzaamheid  

Dit thema is nieuw voor de gemeenten. Er wordt daarom in eerste instantie ingezet op bewustwording van en draagvlak onder de bevolking. Vraag is hier hoe de raad hier tegen aan kijkt.

Naast deze lijn zijn er verschillende mogelijkheden benoemd om de duurzaamheid te versterken, waaronder het opstellen van een duurzaamheidsagenda, zoals de provincie voorstaat.   ·
        

Heel belangrijk is het om alert te blijven bij de ontwikkelingen en plannen van buiten de gemeente;

Denk aan o.a. verbreding van A2, spoorlijn, Vliegroutes (overlast van geluid, fijnstof, verkeer )

De gemeente moet bij ieder signaal bestuurlijk daadkrachtig optreden en niet achteraf proberen te redden wat er te redden valt (denk aan A2verbreding bij Loenersloot); 


Vreeland brede school 20.jpg

Ook waterrecreatie moet beheersbaar blijven (handhaving) We moeten zuinig zijn op onze flora en fauna en water en dit goed beheren;

Ruimte voor de bewoners om alternatieve energiebronnen toe te passen (zonnepanelen);

Het welzijn en een gezond leefklimaat van onze inwoners moet voorop staan:

Geen windenergie in de nabijheid van de bebouwde kom.


Vreeland brede school 16.jpg

Bestuur        

Het thema bestuur vraagt om richtinggevende uitspraken van de raad op het gebied van de publieke dienstverlening. Daarnaast ligt de keuze voor of de raad raadsvergaderingen op locatie zou willen houden om zo het contact met de bevolking te versterken en of de raad eventueel zou willen experimenteren met andere vergadervormen. 

De subwerkgroep Bestuur zal de aankomende maanden dit thema nader uitwerken ten behoeve van de maatschappelijke consultatie. De keuzes zullen daarbij nader worden onderbouwd met analyses en beschikbaar cijfermateriaal.


frankrijk mei 2010 + vaartochtje Piet en Gerda 199.jpg

Bestuur dichtbij is belangrijk voor de kernen die aan de buitenkant van de gemeente liggen (denk aan o.a. Nigtevecht, Kockengen, Tienhoven en Nieuwe ter Aa.

De bereikbaarheid, dienstverlening en de klantvriendelijkheid voor de inwoners moet centraal staan;

Duidelijke actieve en effectieve communicatie naar de inwoners is van groot belang;

Aandacht voor overlegmomenten en inspraakrecht in vergaderingen voor de inwoners.


Geluidsscherm Loenensloot 2 007.jpg

Voorlichting en mogelijkheid tot discussie tussen inwoner(s) en gemeente dienen plaats te vinden voordat er formele procedures gaan lopen;

Het Teleweideconcept is een stap in de goede richting maar behoeft een professionele ondersteuning. Dit moet nog verder uitgediept en verbreed worden.

Een bestuurlijk loket voor de simpele aanvragen (paspoort, rijbewijzen etc.) in de dorpshuizen/wijkgebouwen zou een oplossing kunnen zijn;


Garsten Noord 0012.jpg

Ook zou een vorm van een bibliobus/combinatie  die op vaste tijden/dagen de kernen aandoet een optie kunnen zijn;  

Belangrijk is dat we een gemeente ontwikkelen waar het fijn is om te wonen te werken en te leven met een toegankelijk, bereikbaar, daadkrachtig en slagvaardig bestuur wat er voor de inwoners is en niet andersom.


salonboottochtje 23 mei 2010 087.jpg

.


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg