© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Visie Dorpsraad Nigtevecht

Visie Nigtevecht Kerktoren.png

Op de website van www.dorpsraadnigtevecht.nl kunt u het volledige document downloaden.

Klik op onderstaande link,

Om het document groter te kunnen zien druk op Esc
http://www.dorpsraadnigtevecht.nl/upload/14_
newsletter.pdf


Voorwoord

In 2007 nam een aantal inwoners van Nigtevecht het initiatief om de Dorpsraad Nigtevecht op te richten. Sindsdien functioneert de Dorpsraad als een officieus vertegenwoordigend orgaan
namens de inwoners van Nigtevecht en als gesprekspartner met de gemeente Loenen.
In het voorjaar van 2009 is het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen.
De aanleiding hiervoor was de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. Want ook al gaf 80% van de inwoners van de gemeente Loenen drie jaar geleden te kennen dat ze er op tegen was, het ziet er toch naar uit dat Nigtevecht straks onderdeel wordt van een grotere gemeente. Wat hier de gevolgen precies van zullen zijn, is nog niet te overzien. Zeker is dat de afstand tot het nieuwe gemeentebestuur groter zal worden Moeten we maar afwachten en kijken of het nieuwe gemeentebestuur straks het beste met Nigtevecht voor heeft? En hopen dat de nieuwe bestuurders zorgzaam omgaan met onze belangen?
De Dorpsraad besloot aan de vooravond van de herindeling de regie in eigen hand te nemen en een dorpsvisie op te stellen.


Aanvankelijk leefde de gedachte binnen de Dorpsraad
om zelf vorm en inhoud voor zo'n visie te bepalen en dit vervolgens voor te leggen aan de inwoners. Echter al snel realiseerden wij ons dat hiermee het risico zou kunnen ontstaan dat dit wel eens een te eenzijdig en voorgekookt verhaal zou kunnen worden. Een dorpsvisie voor en door bewoners zou op veel meer draagvlak mogen rekenen en daarom werd een twintigtal betrokken bewoners gevraagd deel te nemen aan verschillende werkgroepen om zich te verdiepen in alle aspecten van de leefbaarheid van ons dorp.
In ruim een half jaar tijd werd in vele brainstormsessies een conceptdocument opgesteld. Vervolgens werden op 13 oktober 2009 de bewoners van Nigtevecht uitgenodigd om met elkaar in het Dorpshuis alle aspecten van de dorpsvisie met elkaar te delen.
De grote opkomst, de enthousiaste reacties, en de waardevolle op- en aanmerkingen tijdens deze avond hebben ons de overtuiging gegeven dat ons initiatief als geslaagd mag worden
beschouwd. Wij zijn daar trots op zoals wij ook trots zijn op de inzet van onze mede Nigtevechters die aan de basis hebben gestaan van deze dorpsvisie. Deze dorpsvisie is voor ons als Dorpsraad een belangrijk document waarin de inwoners van Nigtevecht duidelijk maken wat zij waardevol achten te behouden en welke zaken zij in de komende 15 -20 jaar verbeterd willen zien. Deze dorpsvisie gaat naar het bestuur van de huidige gemeente Loenen met het verzoek om deze visie op hoofdlijnen te onderschrijven en de aanbevelingen mee te nemen bij de overdracht aan het nieuwe gemeentebestuur. Bij het nieuwe gemeentebestuur komt dit startdocument ter sprake tijdens de eerste kennismaking.
De Dorpsraad Nigtevecht gebruikt deze visie als ijkpunt in de contacten met andere partijen.
Het stuk heeft geen juridische status maar wij verwachten van onze huidige en toekomstige bestuurders wel commitment. Het mag geen document worden waar mooie woorden aan gewijd
worden om vervolgens onder in een stoffige la te verdwijnen. Daar zullen wij als Dorpsraad voor waken!

Kees Neervoort
voorzitter Dorpsraad Nigtevecht


Visie Nigtevecht 4.png

Inhoudsopgave
2 Inleiding 4
3 Verantwoording 4
4 Wat is Nigtevecht? 6
5 Voorzieningen 6 5.1 Algemeen 6
5.2 Winkels en horeca 6
5.3 Gezondheids- en maatschappelijke zorgverlening 8
5.4 Openbaar vervoer 8
5.5 Dorpshuis 8
5.6 Culturele activiteiten 10
5.7 Recreatie 10
5.8 Sport 12
5.9 Onderwijs 12
5.10 Begraafplaats 12
5.11 Bibliotheek 12
5.12 Gemeentelijke diensten 12
6 Veiligheid 13
7 Vrijwilligerswerk 16
8 Burgerparticipatie, -initiatieven en relatie met het bestuur 16
9 Ruimtelijke ordening 16
10 Bijlagen 20
10.1 Bijlage 1 : Demografische gegevens 20
10.2 Bijlage 2: Lijst geïnterviewde instanties en personen 20
10.3 Bijlage 3: Kaart Nigtevecht 21
 
Namen van degenen betrokken bij het tot stand komen
van de dorpsvisie:
Arjan Verheul
Bart de Ridder
Ben Goes
Bert Sibum
Coen van der Lubbe
Dennis Jannette Walen
Edwin Hennipman
Frans Cladder
Frank Govers
Jasper Veldhuis
Johan Hübner
Klaas van der Lee
Norbert Masereeuw
Tim Gorter
Truus Brouwer
Wesley Verheul
Wim van Eeden
Wouter Pauw
Cees Boonacker (lid dorpsraad/secretaris,penningmeester)
Kees Neervoort (lid dorpsraad/voorzitter)
Bob ten Hoope (lid dorpsraad)


visie kerktoren Nigtevecht 2.png

2 Inleiding
De gemeente Loenen zal in 2010 waarschijnlijk fuseren met de gemeenten Breukelen en Maarssen. De gemeente Loenen met ongeveer 8.500 inwoners zal dan opgaan in een gemeente van circa 66.000 inwoners. Dat een dergelijke schaalvergroting voor een dorp als Nigtevecht met ongeveer 1.600 inwoners grote gevolgen zal hebben is onvermijdelijk.
Het gemeentebestuur komt op grotere afstand van de Nigtevechters te staan, het electoraat van Nigtevecht verschuift van 19% naar 3% van het totaal en het belang van de leefbaarheid van Nigtevecht zal worden afgewogen tegen de grotere leefgemeenschappen zoals Breukelen en Maarssen. Nigtevecht zal binnen de nieuwe gemeente dus een geheel andere positie krijgen. Naast de centralisering van het gemeentebestuur doen zich ook andere maatschappelijke ontwikkelingen voor die de leefbaarheid van Nigtevecht bedreigen zoals verstedelijking, regionalisering, vergrijzing, individualisering, afnemende burgerparticipatie en een terugloop van vrijwilligers. Naar aanleiding van deze ingrijpende veranderingen is de dorpsvisie Nigtevecht geschreven. Het document is een agenda voor de toekomst.
De huidige situatie van Nigtevecht wordt beschreven, in een maatschappelijke context geplaatst en gebruikt als vertrekpunt voor gewenste ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp behouden en verbeteren. De dorpsvisie Nigtevecht is bedoeld als leidraad en toetssteen bij gesprekken met het nieuwe gemeentebestuur. Het is een realistische koers voor de leefbaarheid van Nigtevecht die de bewoners zelf hebben uitgestippeld volgens een aantal kernthema's. Allereerst wordt een algemeen profiel van het dorp Nigtevecht geschetst waarin de ligging, cultuur en maatschappelijke context van het dorp worden beschreven. Vervolgens komen in afzonderlijke hoofdstukken veiligheid, voorzieningen, burgerparticipatie en vrijwilligerswerk, relatie met het bestuur en ruimtelijke ordening aan bod.
Het hoofdstuk voorzieningen moet in de breedste zin worden opgevat en houdt zich bezig met onderwijs, sport, recreatie, het dorpshuis, openbaar vervoer, gezondheidszorg, recreatie, culturele activiteiten en de begraafplaats. Elk hoofdstuk begint met een uiteenzetting over de huidige situatie van Nigtevecht rond dat thema. Het gaat daarbij om de aspecten die goed gaan en waar aandacht aan besteed zou moeten worden. Vervolgens wordt het toekomstbeeld uit de doeken gedaan. Dit toekomstbeeld beschrijven wij steeds in de tegenwoordige tijd: alsof een en ander gerealiseerd zou zijn.
Elk hoofdstuk sluit af met een beschrijving van gewenste ontwikkelingen die de leefbaarheid van Nigtevecht en daarmee de nieuwe gemeente ten goede zullen komen.


Visie Nigtevecht 5.png

3 Verantwoording
In deze verantwoording wordt aangegeven vanuit welke gedachten en op welke manier dit document, de dorpsvisie Nigtevecht, tot stand is gekomen. 
3.1 Uitgangspunten
De dorpsraad Nigtevecht heeft bij het opstellen van dit document de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De dorpsvisie moest een document 'van het dorp' en 'door het dorp' zijn en een toekomstbeeld uitdragen waar de overgrote meerderheid van de bewoners van het dorp zich in kon vinden. De dorpsbewoners moesten daarom betrokken worden bij de totstandkoming van de dorpsvisie.
De dorpsvisie moest tevens draagvlak hebben bij de bedrijven en maatschappelijke instellingen van het dorp.
De dorpsvisie moest een visie geven en geen beleidsnota worden.
Deze visie diende zich daarom te beperken tot het formuleren van gewenste ontwikkelingen en een koers aan te geven waarbinnen 'beleid' zich zou kunnen ontwikkelen. Beleid is daarbij de verantwoordelijkheid van gemeentebestuur
en andere overheden.
De dorpsvisie moest constructief, realistisch en voor de langere termijn, een periode van 15 à 20 jaar, geschreven zijn.
3.2 Werkwijze
3.2.1 Werkgroep
De dorpsraad Nigtevecht heeft begin 2009 een twintigtal inwoners van het dorp uitgenodigd voor een werkgroep 'Dorpsvisie'. Opzet was te komen tot een zo 'breed' mogelijke samenstelling. De leden van de werkgroep zijn actief in verschillende vormen van het dorpsleven zoals voetbalvereniging, tennis-vereniging, stichting dorpshuis, of het onderwijs. Ieder bracht zijn eigen
deskundigheid mee op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening, cultuur en bestuur.
3.2.2 Activiteiten
Als eerste bepaalde de werkgroep de doelen van de visie en er werd afgesproken welke onderwerpen in de dorpsvisie opgenomen dienden te worden.
Vervolgens werd er door middel van een brainstormsessie per onderwerp bepaald wat de sterke en zwakke punten zijn en wat de kansen en bedreigingen zijn.
De uitkomsten van de brainstormsessies werden in de werkgroep op elkaar afgestemd en per onderwerp uitgewerkt in een document. De documenten werden besproken en voorbereid voor een presentatie aan het dorp in de vorm van een conceptvisie.
Leden van de werkgroep hebben bedrijven en verenigingen in Nigtevecht geïnterviewd (zie bijlage 3). De uitkomsten van deze interviews zijn ook verwerkt.
Het eerste concept van de dorpsvisie Nigtevecht is op de website van de Dorpsraad Nigtevecht geplaatst. De bewoners hebben gedurende enkele maanden de mogelijkheid gehad om op-en/of aanmerkingen te maken. Dit kon schriftelijk of via de e-mail.
De ingestuurde opmerkingen zijn weer verwerkt.
Het proces werd ondersteund en geleid door Jasper Veldhuis, werkzaam bij 'Alleato' Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht.
De dorpraad heeft voor alle bewoners van het dorp een bijeenkomst georganiseerd op 13 oktober 2009.
Er waren tegen de 200 aanwezigen. De avond werd geleid door Güler van der Wekken, tevens werkzaam bij Alleato,
als neutrale voorzitter. De dorpsraad legde het concept van de dorpsvisie in de vorm van een aantal stellingen aan de aanwezigen voor. Tevens werd een samenvatting uitgedeeld. Het merendeel van de aanwezigen sprak zich positief uit over de inhoud. Na deze bijeenkomst konden de bewoners per e-mail en/
of schriftelijk reageren.Vervolgens heeft een kleine werkgroep de definitieve nota opgesteld waarin de opmerkingen uit het dorp zijn verwerkt.


Visie Nigtevecht 6.png

4 Wat is Nigtevecht?
4.1 Ligging
Nigtevecht maakt onderdeel uit van de provincie Utrecht, maar wordt voor driekwart omringd door de provincie Noord-Holland. Het heeft enerzijds een centrale ligging ten opzichte van de steden Amsterdam, Utrecht en Hilversum en anderzijds maakt het onderdeel uit van de Vechtstreek en het Groene Hart
en grenst het aan 't Gooi en het Veen-en Plassengebied. Kortom, een dorp met een landelijk en recreatief karakter omringd door stedelijke agglomeraties in de Randstad.
Nigtevecht is één van de vier kleine dorpskernen van de Gemeente Loenen.
De oever van de rivier de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Garstenpolder en de Aetveldsepolder begrenzen het dorp. Het dorp bestaat hoofdzakelijk uit woningbouw met een water- en wegennetwerk, enige lichte industrie en kleine ambachtsbedrijven en een landelijk buitengebied met agrarische bedrijven, woonarken en buitenhuizen.
4.2 Bevolkingsopbouw
Nigtevecht telt ongeveer 1600 inwoners. Bijna de helft van de Nigtevechters is er geboren en getogen of woont er langer dan 25 jaar. Minder dan 5% van de bewoners heeft een andere etnische achtergrond. Zie voor de leeftijdsopbouw van de bevolkin
bijlage 2.
4.3 Cultuur van het dorp
Nigtevecht kent een eigen dorpscultuur. De bewoners zijn trots op hun dorp, er is een rijk dorpsleven en een traditie van 'zelf doen'. De bewoners beleven hun dorp als een van de 'parels van de Vecht', waar het goed wonen is. Kinderen kunnen in een vertrouwde omgeving opgroeien. De sociale controle is groot,
iedereen mag mee doen, niemand hoeft. Er is verbondenheid en saamhorigheid via een actief verenigingsleven, de kerk, scholen, dorpshuis, winkel/ horeca, familiebanden, gedeelde interesses en organisatiecomités. Het jaarlijkse Oranjefeest is een voorbeeld van vitaliteit. Er zijn ook bewoners die alleen vanwege de rust en de natuur in het dorp wonen of een sociaal leven buiten
het dorp prefereren. Nigtevecht is een forensendorp. Relatief veel bewoners werken in de dienstverlenende sector, zijn zelfstandig ondernemer, agrariër of oefenen een ambacht uit. Samengevat typeert de cultuur van het dorp zich door een unieke mix van stadse karaktertrekken en een typische dorpsmentaliteit.
4.4 Maatschappelijke ontwikkeling
De basiszorg komt uit de gemeente Loenen en de provincie Utrecht. Ten aanzien van de aanvullende zorg, aanvullende (maatschappelijke) voorzieningen en werkgelegenheid ligt de oriëntatie op de Randstad en vooral op Weesp, Amsterdam en 't Gooi. Door centralisering en regionalisering komt Nigtevecht
als kleine dorpskern geografisch en gevoelsmatig verder van het centrum van de nieuwe gemeente af te staan. Dit heeft effect op de leefbaarheid van het dorp en vraagt maatwerk voor de gemeentelijke en provinciale basiszorg.
Het kleine aantal inwoners maakt het moeilijk om het voorzieningenniveau in stand te houden. Andere voorbeelden van ontwikkelingen met effecten zijn de toenemende vergrijzing, een leegloop van jonge volwassen, stagnerende aanwas voor het basisonderwijs, een terugloop aan vrijwilligers, beperkte
burgerparticipatie, economische invloeden en bezuinigingen, de afnemende werkgelegenheid en de verstedelijking. De specifieke ligging van Nigtevecht vraagt in haar ontwikkeling onvermijdelijk om bestuurlijke aandacht door toenemende grensoverschrijdende vraagstukken over bijvoorbeeld veiligheid, verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening, recreatie, openbaar vervoer en
aanvullende zorg.


Visie Nigtevecht 7.png
 • 5 Voorzieningen
 • 5.1 Algemeen
 • 5.1.1 Waar staan wij nu? 
 • •Het voorzieningenniveau in Nigtevecht op het gebied van (gezondheids) zorg, vervoer, winkels, opvoeding, onderwijs, sport, cultuur en dienstverlening is op basisniveau (nog) aanwezig. 
 • •Algemeen voorkomende processen als schaalvergroting, concentratie en veranderingen in het (koop)gedrag van consumenten brengen het voortbestaan van deze voorzieningen echter in gevaar.
 • 5.1.2 Toekomstbeeld
 • •De noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig en voldoen aan de eisen van de tijd.
 • 5.1.3Gewenste ontwikkelingen
 • Inzet is het behoud en versterken van de basisvoorzieningen die er nu zijn.
 • 5.2 Winkels en horeca
 • 5.2.1 Waar staan wij nu?
 • •Nigtevecht heeft enkele kleine winkels zoals een supermarkt, een bakker en er is een café.  
 • •Er is enige ambulante handel (bloemenstal).
 • 5.2.2 Aandachtspunten:
 • •Gezien het geringe inwoneraantal is het voortbestaan van deze winkels en ambulante handel niet vanzelfsprekend. Naast het (beperkte) inwoner aantal is de kooporiëntatie van de inwoners voor wat betreft de dagelijkse levensbehoeften bepalend voor de levensvatbaarheid van deze voorzieningen.
 • 5.2.3 Toekomstbeeld
 • •De bestaande voorzieningen blijven op peil en worden zo mogelijk versterkt. Dit mede gezien de komende vergrijzing in het dorp.
 • •Voorzieningen hebben naast hun gebruiksfunctie ook een belangrijke functie als ontmoetingsplaats. Het zoveel mogelijk ruimtelijk samenbrengen van verschillende voorzieningen zal dat versterken.
 • 5.2.4 Gewenste ontwikkelingen
 • •Bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners op de 'eigen' lokale voorzieningen. Dit is een verantwoordelijkheid van de burgers zelf.
 • •Wat de overheid en andere externe partijen betreft gaat het vooral om het bevorderen van de attractiviteit van het winkelmilieu, o.a. door het bieden van standplaatsmogelijkheden voor ambulante handel en het handhaven/ bieden van een acceptabel huurniveau, en een soepel vergunningenbeleid,
 • dat aan de lokale situatie is aangepast.
 • 5.3 Gezondheids- en maatschappelijke zorgverlening
 • 5.3.1 Waar staan wij nu
 • •Nigtevecht heeft één huisartsenpraktijk. Deze praktijk heeft een waarnemingsregeling met huisartsen in Vreeland en Loenen.
 • •De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn in het Gooi (Tergooiziekenhuis in Blaricum en Hilversum) en in Amsterdam (AMC).  
 • •De dichtstbijzijnde tandartsenzorg bevindt zich in Weesp en Loenen.
 • •Nigtevecht heeft een consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters.
 • •Voor Groene Kruisvoorzieningen moeten de bewoners naar Mijdrecht.
 • •Voor ouderen is er een maaltijdvoorziening. Vrijwilligers brengen de maaltijden rond. De maaltijden worden bereid in het Woonzorgcentrum 't Kampje in Loenen.
 • •Recentelijk heeft de Stichting HiP (Hulp in Praktijk) een helpdesk in de gemeente Loenen geopend. Deze stichting gaat uit van de Kerken en richt
 • zich op praktische hulpverlening aan mensen in nood.
 • 5.3.2 Aandachtspunten
 • •Nigtevecht is voor wat betreft de zorgverlening voornamelijk georiënteerd op Weesp, het Gooi en Amsterdam. Deze gebieden liggen alle in een andere provincie, namelijk Noord Holland. Dit vraagt om maatwerk en afstemming.
 • •Er ontstaat regelmatig discussie over het voortbestaan van de huidige basisvoorzieningen. Het effect is het ontstaan van een onzekerheidgevoel.
 • •De zorgverlening wordt vooral buiten het dorp aangeboden. Dit dwingt tot ongewenste mobiliteit van de bewoners.
 • •De toenemende privatisering van de zorgverlening zal een negatieve invloed hebben op de basisvoorzieningen in dorpskernen.
 • 5.3.3 Toekomstbeeld
 • •Voor iedereen is de zorgverlening bereikbaar en toegankelijk.
 • •Er is een adequaat en op maatwerk gericht aanbod van zorgverlening.
 • 5.3.4 Gewenste ontwikkelingen
 • •Het leveren van maatwerk voor de gezondheid- en maatschappelijke zorg verlening.
 • •Het maken van intergemeentelijke en interprovinciale afspraken die er voor zorgen dat de zorgverlening voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is.
 • •Het bevorderen van eerstelijns zorgverlening in Nigtevecht.
 • •Het anticiperen op de voorspelbare leeftijdsopbouw van Nigtevecht.
 • •Het stimuleren van de zelfredzaamheid, burenhulp en bewustwording van gezondheidsrisico's.
 • 5.4 Openbaar vervoer
 • 5.4.1 Waar staan wij nu?
 • •Er is een busverbinding tussen Nigtevecht en Weesp en tussen Nigtevecht en Loenen.
 • •De bussen rijden alleen op werkdagen tijdens kantoortijden met een frequentie van eens per uur.
 • •Er is een regiotaxi voor mensen die zelfstandig kunnen reizen. Passagiers mogen hun rolstoel of scootmobiel meenemen. Deze taxi rijdt 7 dagen per week van 06.00 uur tot 24.00 (op vrijdag- en zaterdagavond tot 01.30) van deur tot deur. De regiotaxi onderscheidt zich van een gewone taxi door dat de taxi's tijdens een rit ook andere passagiers mogen meenemen.
 • •Nigtevecht heeft een pontverbinding over de Vecht. Deze pontverbinding heeft niet alleen waarde voor recreanten maar ook voor de jeugd die in het Gooi naar school gaat: hun reistijd wordt aanzienlijk bekort.
 • 5.4.2 Aandachtspunten
 • •Bussen sluiten niet aan op het overige openbare vervoer in de regio.
 • •Het openbaar vervoer, vooral richting Weesp, is voor alle inwoners en in nog sterkere mate voor minder mobiele ouderen en schoolgaande kinderen, van groot belang.
 • •Het pontje heeft beperkte vaartijden en is vaak uit de vaart vanwege technische storingen.
 • 5.4.3 Toekomstbeeld
 • •Voor de bewoners van Nigtevecht is voldoende openbaar vervoer beschikbaar, ook 's avonds en in het weekeinde.
 • •De pont is bedrijfszeker en heeft ruime bedrijfstijden.
 • 5.4.4 Gewenste ontwikkelingen
 • •Gemeente bevordert afstemming aansluitingen openbaar vervoer.
 • 5.5 Dorpshuis
 • 5.5.1 Waar staan wij nu?
 • •Het dorpshuis is het sociale en culturele trefpunt in het dorp.
 • •Het gebouw is multifunctioneel: zo wordt de grote zaal gebruikt als gymnastiekzaal, maar ook voor culturele activiteiten.
 • •In/ bij het gebouw zijn ook de peuterspeelzaal en de praktijkruimten van de plaatselijke huisartsen, fysiotherapeuten en het consultatiebureau gevestigd.
 • •Het dorpshuis is eigendom van de zelfstandige stichting 'Dorpshuis Nigtevecht' die met de gemeente Loenen afspraken heeft over de exploitatie.
 • •De gymzaal voldoet aan de eisen voor gymnastieklessen voor de leerlingen van de lagere scholen.
 • •Veel plaatselijke verenigingen ontplooien hun activiteiten in het dorpshuis.
 • Van de activiteiten noemen wij: de ouderensoos, de seniorengymnastiek, de binnensportvereniging Nigtevecht (DAW). •De stichting SALTRO gebruikt het dorsphuis voor het prikken van bloed van patiënten.
 • 5.5.2 Aandachtspunten:
 • •Er heerst een toenemende vraag naar activiteiten in het dorpshuis. Deze zal op termijn de capaciteit van het dorpshuis overschrijden.
 • •De gebruiksmogelijkheden van het dorpshuis zijn beperkt. Dit doet afbreuk aan de multifunctionaliteit en mogelijkheden van deze voorziening.
 • 5.5.3 Toekomstbeeld
 • •Het dorpshuis Nigtevecht is een toegankelijk multifunctioneel centrum dat voldoet aan de behoeften van de dorpsbewoners. 5.5.4 Gewenste ontwikkelingen
 • • Behoud van de goede relatie tussen de Stichting Dorpshuis Ngtevecht en de gemeente.
 • •Vergroting van de capaciteit en multifunctionaliteit van het dorpshuis.
 • •Het, in samenwerking met de andere dorpskernen, realiseren van passende technische voorzieningen ten behoeve van meer professionele voorstellingen.
 • •Het dorpshuis moet in nog sterkere mate het 'ontmoetingscentrum' van het dorp worden.
 • 5.6 Culturele activiteiten
 • 5.6.1 Waar staan wij nu?
 • •Onder culturele activiteiten verstaan wij kunstuitingen als toneel, muziek, dans, film, letteren en beeldende kunst.
 • •In Nigtevecht worden al sinds jaren bijzondere cabaretvoorstellingen in het dorpshuis georganiseerd. De voorstellingen voorzien in een grote behoefte en zijn altijd uitverkocht. De bezoekers zijn voor een groot deel afkomstig
 • uit Nigtevecht, maar ook uit omliggende plaatsten is er veel belangstelling.
 • •De Stichting Culturele Raad Loenen organiseert in het dorpshuis met enige regelmaat kinder(theater)voorstellingen.
 • •In het dorpshuis worden steeds meer (foto)exposities gehouden.
 • 5.6.2 Toekomstbeeld
 • •Nigtevecht heeft een sterk cultureel profiel.
 • •Het bestaande aanbod van culturele voorzieningen blijft op peil. •Er is meer aanbod van culturele voorzieningen, zoals uitvoeringen in de kerken (eventueel) in een (te realiseren) muziektent.
 • 5.6.3 Gewenste ontwikkelingen
 • •Voor culturele doeleinden is het dorpshuis een belangrijke basisvoorziening.
 • Bij voorstellingen op het hoge niveau van de afgelopen tien jaar is het noodzakelijk om de technische mogelijkheden te verbeteren. Tevens is uitbreiding van de mogelijkheid tot materiaalopslag in het dorpshuis noodzakelijk.
 • •Door samenwerking met ander culturele instellingen kan gezamenlijk gebruik worden gemaakt van de binnen de gemeente aanwezige technische voorzieningen. De gemeente kan dit faciliteren.
 • •Voor een sterk cultureel profiel heeft Nigtevecht meer podia en presentieruimtes nodig, onder meer om jong talent en amateursook een buitenpodium te bieden.
 • •Er kan meer gebruik gemaakt worden van bestaande plekken en accommodaties ten behoeve van kunst en cultuur. Zo kan de kerk uitstekend benut worden voor specifieke activiteiten die geen afbreuk doen aan de basisfunctie van deze ruimte. Te denken valt hierbij aan concerten, poëzieavonden, lezingen en gespreksbijeenkomsten.
 • •Ook op en rond de Vecht kunnen evenementen worden georganiseerd.
 • •Van de gemeente wordt hierbij verwacht dat zij ruim baan geeft aan de culturele burgerinitiatieven door hiertoe de juiste voorwaarden te creëren.
 • Dit kan onder meer door te voorkomen dat een initiatief strandt in een woud van regels en door het beschikbaar stellen van de binnen de gemeente aanwezige voorzieningen.
 • 5.7 Recreatie
 • 5.7.1 Waar staan wij nu?
 • •Recreatie in Nigtevecht is kleinschalig en streekgebonden. Nigtevecht heeft goede mogelijkheden voor 'groene' recreatie zoals fietsen, wandelen, zwemmen etc.
 • •De jachthaven in het dorp heeft te weinig ligplaatsen om te voldoen aan de vraag uit het dorp. Deels worden boten achter de woningen, gelegen aan de Vecht, afgemeerd.En deels buiten het dorp. Voor passanten zijn er echter in voldoende mate ligplaatsen aanwezig.
 • •De oudere Nigtevechtse jeugd gaat 's avonds uit in de omliggende gemeenten.
 • 5.7.2 Toekomstbeeld
 • •De kleinschaligheid en de rust blijven behouden.
 • •Recreatiefaciliteiten zijn duurzaam en milieuvriendelijk en sluiten aan bij het groene karakter van Nigtevecht.
 • •Voor de oudere jeugd zijn er 's nachts veilige mogelijkheden voor vervoer.
 • 5.7.3 Gewenste ontwikkelingen
 • •Stimuleren van kleinschalige en milieuvriendelijke, op de eigen inwoners gerichte, initiatieven.
 • •Verlenging van de bedieningstijden en een bedrijfszekere exploitatie van het pontje over de Vecht
 • •Onderzoeken of een 'groene' wandelroute rondom het dorp gerealiseerd kan worden.
 • •De wenselijkheid (voor- en nadelen) en locatie van een fietsbrug over het ARK dienen onderzocht te worden, alvorens tot uitvoering wordt besloten.
 • •Onderzoek naar de behoefte aan aanlegplaatsen langs de Vecht voor zowel de bewoners als toeristen.
 • •Het benutten van mogelijk kansen voor meer horeca aan het water ten behoeve van recreanten.
 •  
 • 5.8 Sport
 • 5.8.1 Waar staan wij nu?
 • • De sportverenigingen geven het dorp kleur en zijn mede bepalend voor de dorpscultuur.
 • •De meeste sportverenigingen hebben een recreatief karakter.
 • •Sportfaciliteiten zijn goed te bereiken. Nigtevechters kunnen dicht bij huis sporten.
 • 5.8.2 Aandachtspunten
 • •De verenigingen 'vissen in dezelfde vijver' als het gaat om leden, vrijwilligers en sponsoren. Op alle onderdelen is sprake van een daling. Aangezien deze kleine verenigingen draaien op vrijwilligers, worden ze op termijn in
 • hun bestaan bedreigd.
 • •De faciliteiten van de sportverenigingen dienen gemoderniseerd te worden om ook op langere termijn te blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die de sporters stellen.  
 • •Het sportaanbod in de wintermaanden is beperkt, de huidige faciliteiten laten het niet toe om de verschillende sporten met slechte weersomstandigheden uit te voeren.
 • •Het ontbreekt aan 'maatwerk' voor ouderen, vrouwen en jeugd.
 • 5.8.3 Toekomstbeeld
 • •Sportverenigingen hebben de mogelijkheden en de ruimte om het hele jaar door toegankelijke voorzieningen en sportfaciliteiten te bieden voor alle Nigtevechters in alle leeftijdscategorieën. • Voorzieningen voldoen aan de eisen van de tijd, zijn veilig bereikbaar en bieden ruimte voor team- en individuele sporten. 5.8.4 Gewenste ontwikkelingen
 • •Behouden en verbeteren van de bestaande sportfaciliteiten. De sportverenigingen kunnen hun eigen cultuur bewaren en hoeven niet ingrijpend en organisatorisch te veranderen.
 • •De faciliteiten en voorzieningen moeten op het gewenste niveau worden gebracht.
 • •Het gemeentelijk beleid dient erop gericht te zijn de (sport)verenigingen op het gebied van overheidssubsidies en het ondersteunen van vrijwilligers te faciliteren en stimuleren.
 • •De gemeente dient onderzoek te doen naar de behoeften aan sportieve faciliteiten bij de Nigtevechtse bevolking, in het bijzonder die van vrouwen en ouderen.
 • 5.9 Onderwijs
 • 5.9.1 Waar staan wij nu?
 • •Het onderwijs in Nigtevecht bestaat uit de peuterspeelzaal, het basisonderwijs (een protestants-christelijke en een openbare school) en de buitenschoolse opvang.
 • •De aanwezigheid van onderwijs zorgt voor sociale cohesie in het dorp.
 • •De kracht van het onderwijs in Nigtevecht is de veilige en vertrouwde omgeving. Kinderen kunnen dicht bij huis naar school.
 • •De achterstallige voorzieningen in het basisonderwijs zijn slecht voor het functioneren van het basisonderwijs. Om dit probleem op te lossen zal er een samenwoonschool komen.
 • 5.9.2 Toekomstbeeld
 • •Er is basisonderwijs in Nigtevecht
 • •De kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd.
 • •Voor kinderen die speciaal onderwijs volgen zijn er voldoende faciliteiten.
 • •Het onderwijs in Nigtevecht is toegankelijk voor alle kinderen in Nigtevecht.
 • •De onderwijslocatie is goed en veilig te bereiken en geeft zo min mogelijk overlast voor de inwoners van het dorp.
 • 5.9.3 Gewenste ontwikkelingen
 • •Tot stand komen van de samenwoonschool waarbij zorg gedragen wordt voor een goede en veilige bereikbaarheid voor kinderen en bezoekers en een minimale overlast voor de inwoners van het dorp.
 • 5.10 Begraafplaats
 • 5.10.1 Waar staan wij nu
 • •Nigtevecht heeft een begraafplaats bij de kerk in het dorp.
 • •De begraafplaats heeft ruimtegebrek.
 • 5.10.2 Toekomstbeeld
 • •Iedereen die in Nigtevecht woont of heeft gewoond kan in het dorp begraven worden.
 • 5.10.3 Gewenste ontwikkelingen
 • •Het in stand houden van een begraafplaats met voldoende ruimte is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de dorpsgemeenschap en de gemeente. Er zal een oplossing moeten worden gevonden voor het ruimteprobleem.
 • 5.11 Bibliotheek
 • 5.11.1 Waar staan wij nu
 • •In Nigtevecht komt één keer per week een bibliotheekbus. Tot en met 2009 werd deze voorziening verzorgd door de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken ("SUB"). Voor het jaar 2010 zijn soortgelijke afspraken gemaakt met een particuliere onderneming t.w. Karmac Bibliotheek Service in Lelystad. Deze bibliotheekfunctie is van groot belang voor kinderen en
 • ouderen.
 • 5.11.2 Toekomstbeeld
 • •Nigtevecht heeft een bibliotheekbus of een daaraan gelijkwaardige voorziening.
 • 5.11.3 Gewenste ontwikkelingen
 • •Adequate bibliotheekvoorzieningen.
 • 5.12 Gemeentelijke diensten
 • 5.12.1 Waar staan wij nu
 • •Nigtevechters moeten voor het gemeentelijke loket naar het gemeentehuis in Loenen.
 • •De reguliere buitendiensten worden door de gemeente periodiek, planmatig of op aanvraag aangeboden.
 • 5.12.2 Aandachtspunten
 • •Het gemeentelijke loket komt na de gemeentelijke herindeling nog verder van Nigtevecht af te staan. De afstand tussen bewoner en gemeente wordt daarmee fysiek en gevoelsmatig groter.
 • •Enkele gemeentelijke buitendiensten worden uitbesteed aan particuliere bedrijven. Door scherpe contracten en minimale controles dreigt de kwalteit van deze dienstverlening terug te lopen.
 • •Door toenemende privatisering en verzelfstandiging van gemeentelijke diensten zullen knelpunten niet alleen met de gemeente, maar ook met andere partijen moeten worden besproken. Het oplossen van knelpunten wordt complexer.
 • •De gemeente kan in de toekomst taken afstoten die in het dorp wel wenselijk blijken te zijn. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van het dorp.
 • 5.12.3 Toekomstbeeld
 • •De gemeentelijke dienstverlening levert een actieve bijdrage aan de kwalteit van het leven en de leefbaarheid van het dorp.
 • •Het gemeentelijke loket is fysiek en virtueel bereikbaar en toegankelijk.
 • •Nigtevechters kunnen in hun eigen dorp terecht voor alle gemeentelijke diensten.
 • •De gemeente is het enige aanspreekpunt voor de totale gemeentelijke dienstverlening.
 • 5.12.4 Gewenste ontwikkelingen
 • •De gemeente richt een 'hulpsecretarie' in.
 • •De gemeente bevordert Internetvoorzieningen.
 • •De gemeente stelt een aanspreekpunt of accountmanager aan voor gemeentelijke dienstverlening voor het dorp.

Visie Nigtevecht 8.png
 • 6 Veiligheid
 • 6.1 Inleiding
 • Voor de leefbaarheid van Nigtevecht is het essentieel dat iedereen zich in het dorp veilig voelt. Veiligheid is een basisbehoefte van een mens en zorgt onder andere voor een aangename leefomgeving. Onze veranderende samenleving vraagt in toenemende mate om te anticiperen op veiligheidsrisico's.
 • Hierbij gaat het niet alleen om het beperken en wegnemen van bedreigingen en onveilige situaties. Het gaat vooral om het voorkomen en bewust worden van deze risico's. Dit hoofdstuk geeft aan wat in Nigtevecht anno 2010 de veiligheidsbeleving is en wat er nodig is om de veiligheid ook in de toekomst
 • te garanderen en waar nodig te verbeteren.
 • 6.2 Waar staan wij nu?
 • •Op tal van punten zijn de bewoners van Nigtevecht tevreden over de veiligheid in het dorp.
 • •De meeste bewoners hebben een groot veiligheidsgevoel.
 • •Het aantal branden en ongevallen is relatief laag.
 • •Criminaliteit en overlast komen relatief zelden voor.
 • • De sociale controle in het dorp zorgt voor oplettendheid en atentheid.
 • 6.3 Aandachtspunten:
 • •De aanrijdtijden van de politie en ambulance zijn relatief lang.
 • •Het voortbestaan van de lokale brandweerpost wordt bedreigd door gebrek aan vrijwilligers.
 • •Nigtevecht ligt op een grens van drie veiligheidsregio's. Als bij een melding 'elke seconde telt' leidt gebrekkige afstemming en samenwerking bij regionale hulpdiensten tot onnodige vertragingen van eerste hulp.
 • •Nigtevecht ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal, waar een intensivering van de scheepvaart voor toenemende veiligheidsrisico's zorgt.
 • •Toenemende of veranderende activiteiten van transport, opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen met kans op negatieve effecten voor de leefomgeving (waaronder de tankopslag van Gulf en het Amsterdam-Rijnkanaal) leiden tot verhoogde of onverantwoorde risico's.
 • •Mede door de toenemende intensiteit van het (vracht)verkeer blijkt periodiek onderhoud van het wegdek op de doorgaande gemeentelijke en provinciale wegen (Kanaaldijk) frequent noodzakelijk om de kwaliteit en verkeersveiligheid te borgen.
 • •Bestuurders van motorvoertuigen rijden in de bebouwde kom vaak veel harder dan de toegestane snelheid en vrachtauto's staan geparkeerd op plaatsen die het verkeersoverzicht belemmeren.
 • •De fietspaden naar Loenen en Weesp worden, vooral in de avond/nacht, als eng en onveilig ervaren.
 • •Lange leegstand van gebouwen werkt verpaupering in de hand. •Er bestaat voor de toekomst zorg over een toename van criminaliteit door (on)voorspelbare invloeden van buitenaf en stagnatie van de welvaart.
 • •Het veiligheidsgevoel en beleving onder de Nigtevechters is zodanig aanwezig dat dit leidt tot gebrek aan zelfredzaamheid, preventie en bewustwording van risico's.
 • 6.4 Toekomstbeeld
 • •Iedereen voelt zich in Nigtevecht veilig.
 • •Nigtevecht is een beschermde omgeving met minimale en beheersbare veiligheidsrisico's.
 • •De overheid onderkent deze veiligheidsrisico's en heeft maatregelen getroffen om deze risico's te beheersen.
 • 6.5 Gewenste ontwikkelingen
 • •Het maken van intergemeentelijke en interregionale afspraken die ervoor zorgen dat altijd de snelste hulp wordt ontvangen en in alle gevallen aan de landelijke normen voor aanrijdtijden van hulpdiensten wordt voldaan.
 • •Hulpverleners en handhavers zijn bereikbaar, aanspreekbaar en als je ze echt nodig hebt ook tijdig beschikbaar.
 • • Het borgen van een 24 uur/dag parate brandweerpost in Nigtevecht, of een gelijkwaardig alternatief indien het aantal vrijwilligers ontoereikend blijkt.
 • •Het anticiperen op een voorspelbare toename van de criminaliteit en het bevorderen van criminaliteitspreventie.
 • •Het structureel wegnemen of beheersen van de risico's van het
 • Amsterdam- Rijnkanaal en van transport, opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen in het bijzonder.
 • •Het stimuleren van de zelfredzaamheid en bewustwording van
 • veiligheidsrisico's onder de bevolking.
 • •Het bevorderen van preventieve veiligheidsmaatregelen in en om het huis, in de buurt en in openbare gebouwen.
 • •Structureel toezicht en handhaving inzake snelheidsovertredingen en onveilige parkeersituaties.
 • •Adequaat, periodiek en structureel onderhoud aan het wegdek van door gaande wegen.
 • •Het verhogen van het veiligheidsgevoel betreffende het gebruik van de fietspaden naar Loenen en Weesp.
 • •Het stimuleren van parkeergelegenheid voor vrachtwagens buiten de bebouwde kom.

Visie Nigtevecht 9.png

7 Vrijwilligerswerk
7.1 Waar staan wij nu?
• Er zijn voldoende vrijwilligers voor de diverse verenigingen,
maatschappelijke hulpverlening en evenementen.
7.2 Aandachtspunt:
• Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen dreigt een tekort aan vrijwilligers te ontstaan, waardoor het voortbestaan van de brandweer en en andere organisaties, die functioneren op basis van vrijwilligerswerk, in gevaar komt.
7.3 Toekomstbeeld
• In Nigtevecht zijn voldoende vrijwilligers actief om de maatschappelijke hulpverlening, sportverenigingen, en het dorpshuis in stand te houden.
7.4 Gewenste ontwikkelingen
• De gemeente bevordert, stimuleert en faciliteert vrijwilligerswerk daadwerkelijk, overeenkomstig de nota 'Vrijwilligersbeleid 2008' van de gemeente Loenen.
8 Burgerparticipatie, -initiatieven en relatie met het bestuur
8.1 Waar staan wij nu
• Het Gemeentehuis in Loenen is letterlijk en figuurlijk ver weg.
• In Nigtevecht functioneert een dorpsraad als officieuze gesprekspartner met de Gemeente Loenen.
8.2 Toekomstbeeld
• De gemeente voert beleid uit om de dorpsvisie te realiseren.
• De bewoners van Nigtevecht hebben reële invloed op de ontwikkeling van hun dorp.
• Burgers zijn op de hoogte van wat er in hun gemeente speelt.
• De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en vrijwilligers.
• Gemeentelijke diensten zijn op lokaal niveau beschikbaar.
8.3 Gewenste ontwikkelingen
• Institutionaliseren van de dorpsraad als gesprekspartner van het gemeente bestuur.
• De gemeente informeert en betrekt de dorpsraad actief en tijdig bij beleidsvoornemens.  
• Periodiek overleg tussen dorpsraad en gemeentebestuur op basis van deze visie.
• De gemeente faciliteert (niet-commerciële) burgerinitiatieven financieel en door een soepele toepassing van de bestaande regels.
9 Ruimtelijke ordening
9.1 Inleiding
Van de thema's die in de voorgaande hoofdstukken zijn aangedragen komen in dit hoofdstuk heel veel lijnen samen. Ze krijgen als het ware een vertaling in termen van de ruimtelijke ordeningsvoorstellen. In dit slothoofdstuk krijgt de
gemeentelijke overheid uitgangspunten aangereikt voor het ruimtelijk beleid op de korte en langere termijn, voor zover deze van invloed zijn op de Nigtevechtse leefgemeenschap.
Leidraad voor dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten, toekomstbeelden en gewenste ontwikkelingen zoals die zijn verwoord in de voorgaande hoofdstukken. Daarnaast is rekening gehouden met meer algemene ruimtelijk doelstellingen die van toepassing zijn op dit gebied .
9.2 Waar staan wij nu?
In de voorgaande hoofdstukken is voor de verschillende facetten van het dorpsleven aangegeven wat belangrijk is om te behouden en wat verbeterd kan worden.
In deze paragraaf is een voorlopige inventarisatie gemaakt van ruimtelijke knelpunten in het gebied. Eerder genoemde ruimtelijk relevante punten komen hier terug.


Visie Nigtevecht 10.png
 • Algemeen
 • • De verkeersproblemen langs de Kanaaldijk (richting Loenen en richting Weesp), Dorpsstraat, Klompweg en Vreelandseweg (druk, te hoge snelheden, te zwaar verkeer)
 • • Verpaupering van deelgebieden zoals delen van Garsten Noord. • De aanwezigheid van bedrijven die qua schaal en/of risico's niet passen in het gebied (Gulf, betonfabriek).
 • • De afstemming van het woningaanbod op de (toekomstige) woningvraag.
 • • De uitbreidings- en moderniseringsbehoefte van de sportverenigingen TVN en DOB (resp. behoefte aan een derde tennisbaan en modernisering van speelvelden).
 • • De (landschappelijke) inpassing van een te realiseren fietsbrug.
 • • Een hier en daar povere groenstructuur (weinig plantsoentjes, speelterreinen).
 • • Een ontoereikend Ontwerp Bestemmingsplan Nigtevecht (belangrijke te beschermen panden en groenelementen ontbreken in het beschermd dorpsgezicht, er is geen duidelijke visie op de herontwikkeling van vrijkomende locaties).
 • • Behoefte aan een 'centrum' .
 • • Het ontbreken van een (gedetailleerde) visie op de ontwikkeling resp. bescherming van het buitengebied (er liggen o.a. verschillende aanvragen voor niet-agrarische ontwikkeling). Initiatieven
 • Ten aanzien van een aantal van de bovengenoemde knelpunten hebben de gemeente en/ of private partijen initiatieven genomen:
 • • Bestemmingswijziging van Garsten Noord: de gemeente heeft een principebesluit genomen voor herontwikkeling waarbij het bedrijventerrein een woonbestemming krijgt.
 • • De gemeente heeft voor de te ontwikkelen samenwoonschool (locatie volkstuinen) een locatie voorgesteld ten noorden van de kern Nigtevecht.
 • Daarbij zijn nog vraagtekens ten aanzien van de ontsluiting en de invulling van de vrijkomende locaties.
 • • De gemeente heeft een principeovereenkomst gesloten met de firma Driessen over de bebouwingsmogelijkheden van het terrein aan de Oost-kanaaldijk.
 • • Er lopen onderhandelingen tussen gemeente en eigenaar over mogelijke herbestemming van agrarische panden tot wonen aan de Vreelandseweg.
 • • De gemeente en de provincies Noord-Holland en Utrecht voeren overleg over het realiseren van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (nabij fort Nigtevecht).
 • 9.3 Toekomstbeeld
 • • Een goed leefmilieu voor de lokale bevolking.
 • • Er wordt voldaan aan de lokale vraag naar huisvesting, sport en recreatie.
 • • Een versterking van het karakteristieke Vechtlandschap en de natuurlijke waarden in het gebied.
 • • Een dorpsstructuur en omgeving waarin de karakteristieke historische elementen behouden zijn.
 • • Geen overschrijding van de rode contouren (noodzaak door ligging in Groene Hart).
 • • Agrarische en kleinschalige overige werkgelegenheid die op peil zijn gebleven.
 • • De mogelijkheden voor extensieve vormen van recreatie (fietsen, wandelen, rustige recreatie op en aan de Vecht e.d.) zijn verbeterd.
 • • De mate van verkeersoverlast en overige vormen van hinder is beperkt.
 • • Kleinschalige, op de lokale behoeften gerichte voorzieningen (scholen, winkelvoorzieningen, gezondheidszorg) zijn in stand gehouden of verbeterd.
 • 9.4 Gewenste ontwikkelingen
 • 9.4.1 Beschermd dorpsgezicht
 • Gezien de beperkte reikwijdte van het recente Bestemmingsplan Nigtevecht dringen wij er op aan in de verplichte, nog op te stellen structuurvisie, de historisch waardevolle terreinen en monumentale panden die buiten het Bestemmingsplan Nigtevecht vallen een beschermde status te geven. De (nog te herziene) bestemmingsplannen dienen daarop te worden aangepast.
 • 9.4.2 Woningbouw
 • Wij bepleiten nader onderzoek naar de aard en omvang van de op Nigtevecht gerichte woningbehoefte van de plaatselijke bevolking. Daarop dient de woningbouw primair te worden afgestemd (eigen bewoners eerst).
 • Uitgaande van het laatste woningbehoefteonderzoek is er voor de komende 4 jaar een tekort aan 56 woningen in Nigtevecht (voor Nigtevechters en het saldo aan vestigers en vertrekkers).
 • Deze woningvraag kan deels opgevangen worden op de vrijkomende locaties van de scholen en wellicht deels in het gebied Garsten Noord. Ook biedt de woningbouwcapaciteit op andere locaties binnen de gemeente (maar buiten
 • Nigtevecht) opvangmogelijkheid.
 • 9.4.3 Garsten Noord
 • Het deelgebied Garsten Noord tot aan de grens van de bebouwde kom heeft thans deels een bedrijvenfunctie, deels een woonfunctie en is deels agrarisch gebied.
 • Mede gelet op de voorgenomen functieveranderingen op het bedrijventerrein, de landschappelijke waarde van het buitengebied en de aanwezigheid van een
 • aantal historische panden en tuinen, dringen wij aan op een zorgvuldige studie naar de mogelijke toekomstige inrichting van dit gebied. E.e.a. zal in een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgenomen.
 • Bij de bestemmingswijziging tot wonen van het bedrijventerrein Garsten Noord moeten de belangen van bedrijven die er gevestigd willen blijven zoveel mogelijk in het oog worden gehouden (indien mogelijk inpassing van bestaande bedrijven).
 • 9.4.4 Groenvoorzieningen
 • Op langere termijn kunnen groenvoorzieningen in en rond Nigtevecht worden uitgebreid (bijvoorbeeld richting Breevecht en Gulfterrein) en eventueel kunnen extra wandelroutes worden gerealiseerd.
 • 9.4.5 Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal
 • Het nut en de noodzaak van een brug over het ARK is niet duidelijk gezien de nabijheid van de bestaande bruggen en de onvermijdelijke aantasting van het open landschap. Wel vergroot een (extra) fietsbrug de routemogelijkheden voor het recreatieve fietsverkeer.
 • Absolute voorwaarde voor de realisatie van een fietsbrug is een
 • landschappelijk aanvaardbaar ontwerp.
 • 9.4.6 Gulfterrein
 • Het Gulfterrein zal vooralsnog niet in aanmerking komen voor andere doeleinden dan olieopslag. Voor de langere termijn zou aan een alternatieve invulling moeten worden gedacht: bijvoorbeeld woningbouw of kleinschalige bedrijvigheid.
 • Dit gezien de bestaande risico's bij calamiteiten, de ouderdom van de installaties en de niet passende schaal van de bedrijvigheid in dit gebied.
 • 9.4.7 Buitengebied
 • Voor het buitengebied willen wij komen tot een heldere visie, waarin een evenwicht wordt gevonden in het beschermen van de landschappelijke en natuurlijke waarden in het gebied en waar de agrarische functie voldoende ruimte krijgt voor de noodzakelijke dynamiek.
 • 9.4.8 Locatie Driessen
 • Voor wat betreft de locatie Driessen aan de Oostkanaaldijk staan wij achter de recente overeenkomst met Driessen waarbij op het terrein een beperkt aantal woningen kan worden gerealiseerd. De geldigheid van deze overeenkomst, die ook betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsverplaatsing en vervangende
 • woningbouw in Vreeland, vervalt echter, indien voor 1 januari 2012 geen geldig bestemmingsplan voor het gebied in Vreeland is opgesteld. Wij dringen er daarom op aan dat de benodigde bestemmingsplanprocedure tijdig wordt uitgevoerd.
 • 9.4.9 Verkeer
 • Ten aanzien van de geconstateerde problemen inzake verkeer/parkeren adviseren wij:
 • • een 30 km zone in te stellen op de Klompweg en de Vreelandseweg,
 • • een handhavingsbeleid, gekoppeld aan een verbod om vrachtwagens te parkeren in de dorpskern.
 • • het fietsgebruik te bevorderen door verbetering/uitbreiding van fietspaden (o.a. verbetering fietspad richting Loenen) en door het stimuleren van fietsgebruik naar scholen en (sport)verenigingen in samenwerking met de betreffende besturen.
 • 9.4.10 Locatie Samenwoonschool
 • De locatie van de samenwoonschool biedt op termijn wellicht kansen voor wenselijke ontwikkelingen. Zie 9.4.11 Locatie sportterreinen. 9.4.11 Locatie sportterreinen
 • Indien verplaatsing van een van de buitensportfaciliteiten vanuit functioneel en/of ruimtelijk ordeningsstandpunt noodzakelijk zou zijn dan dient de haalbaarheid onderzocht te worden van lokalisering van de sportfaciliteiten in de nabijheid van de samenwoonschool en buitenschoolse opvang.
 • 9.4.12 Begraafplaats
 • Op termijn zal de begraafplaats in Nigtevecht onvoldoende ruimte hebben voor de lokale vraag. Wij bevelen aan dit nader te onderzoeken en na te gaan of het vinden van extra ruimte binnen de kern Nigtevecht mogelijk is.
 • 9.4.13 Watergebonden horeca
 • Voor het bevorderen van de kleinschalige waterrecreatie verdient het aanbeveling de bestemming van het voormalige kantoor van Lengers (waar aanlegmogelijkheid voor passanten is) een dubbelfunctie wonen/horeca toe te kennen. De realisatie van een watergebonden horecagelegenheid lijkt hier kansrijk.
 • 9.4.14 Bevorderen centrumfunctie
 • Indien besloten wordt tot realisatie van extra faciliteiten voor culturele doeleinden (bijvoorbeeld in de vorm van een muziektent), dan verdient een locatie nabij het dorpshuis de voorkeur om zo de 'centrumfunctie' van dit deel
 • van het dorp te bevorderen.

fort nigtevecht.jpg

10 Bijlagen
Bijlage 10.1
Demografische gegevens Nigtevecht: Aantal inwoners 2008 (Bron: CBS)

Totaal 1595
Mannen 790
Vrouwen 800
Allochtonen 210
Westers 135
Niet-Westers 70
Particuliere huishoudens 635
Eenpersoons 140
Meerpers zonder kinderen 220
Met kinderen 275
Gem grootte 2,51

Nigtevecht: Leeftijdsopbouw bevolking 2008 in percentages
0-15     21
15-25   10
25-45   27
45-65   29
>= 65  13

Gemeente Loenen verwachte leeftijden bevolking tot 2025
 

              2010       2015     2020     2025
Totaal    8181       8009     7839     7705

% groei +0.6         -1.5       -3.6     -5.2

0 -9         867         672       686      718
10 - 19    1031       1004      767      630
20 - 29     738          772      795      773
30 - 44    1516        1297    1342    1385
45 - 64    2517        2620    2443    2255
65 - 79    1147        1272    1400    1471
> 80         325          372      406     473

Bijlage 10.2
Lijst geïnterviewde instanties en personen

Ds. Hans Schaap, Leden Kerkenraad,
Directeuren basisscholen "De Flambouw" en "De Tweemaster"", Voorzitter Stichting. Peuterspeelzaal "Het Hummeltje", Kinderopvang en B.S.O. "De Boerderij",
Bestuur Woningstichting "WUTA",
Bestuur Ouderensoos Nigtevecht,
Consulente Jeugdwerk, Bestuur Stichting.
Dorpshuis Nigtevecht,
Directie "Gulf Oil" Den Helder,
"Attent"-super Nigtevecht ,
De plaatselijke ondernemers Gebr. Valkenburg,
Agrariër Henk Jan Soede,
Ondernemers "Garsten-Noord"
 
foto's:
Truus Brouwer/Edwin Hennipman.
Opmaak:
wimvaneeden.nl


Visie Nigtevecht 11.png

10.3 Bijlage Kaart Nigtevecht


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg