© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Staatssecretaris Ank Bijleveld maakt keuze voor herindeling bekend

oever aan de vecht.jpg

Niet een maar 2 herindelingen in het Vecht-Plassen en Veengebied.

De voorstellen van de Staatssecretaris zijn ;
1 een herindeling Loenen, Breukelen en Maarssen
2 een herindeling De Ronde Venen met Abcoude
Een herindeling Loenen- Breukelen en een eventuele samenwerking met Maarssen bleek niet haalbaar.


vecht bij glashut tussen vreeland en loenen aan de vecht.jpg

De voorstellen zijn voorgelegd aan de Provinciebestuur voor een zienswijze.
Bij deze de tekst van de zienswijze van de provincie Utrecht

Onderwerp:
Zienswijze op concept-voorstel variant Vecht en Venen Voorgestelde behandeling: ter bespreking  
Aan Provinciale Staten,  
Inleiding
Op 14 mei 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen aangehouden.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op verzoek van de Kamer een onderzoek uitgevoerd naar varianten voor versterking van de bestuurskracht die op meer draagvlak kunnen rekenen dan het aangehouden wetsvoorstel. De staatssecretaris heeft het onderzoek afgerond en heeft een concept-voorstel voor de Tweede Kamer (zie bijlage) aan ons voorgelegd voor een zienswijze.  
De staatssecretaris heeft als belangrijke randvoorwaarde opgenomen dat een alternatieve variant een oplossing biedt voor de versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen.
Er zijn vijf varianten onderzocht: Herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen (referentievoorstel) Herindeling van Breukelen en Loenen, met of zonder samenwerking met Maarssen Herindeling van Breukelen, Loenen en Maarssen Herindeling van Abcoude en De Ronde Venen Herindeling van Abcoude, Breukelen en Loenen
De varianten 2 en 3 leiden alleen tot oplossing van de BAL-problematiek in combinatie met variant 4.  
Op 13 oktober hebben de gemeenteraden van Abcoude, Breukelen en Maarssen vastgesteld naar welke variant hun voorkeur uitgaat, op 15 oktober hebben de gemeenteraden van Abcoude en Breukelen dit gedaan.
De gemeenten hebben de volgende voorkeuren uitgesproken:
Gemeente Variant eerste voorkeur Variant tweede voorkeur Abcoude; 1e Vecht en Venen, 2e Vecht en Venen + Maarssen
Breukelen; 1e Breukelen + Loenen + Maarssen, 2e Breukelen + Loenen + samenwerking met Maarssen
De Ronde Venen; 1e Zelfstandige gemeente, 2e De Ronde Venen + Abcoude,
Loenen; 1e Loenen + Breukelen, 2e Loenen + Breukelen + Maarssen.
Maarssen;  1e  Zelfstandige gemeente, 2e Maarssen + Loenen en + Breukelen 
 
Dit alles overziende stelt de staatssecretaris voor om de bestuurskracht in het gebied te versterken door de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samen te voegen en de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen samen te voegen. De staatssecretaris heeft GS van Utrecht om en zienswijze gevraagd op haar voorstel.
Wij steunen het voorstel van de staatssecretaris.
Dit is in bijgaande brief verwoord.  
De uitvoering van het onderzoek naar alternatieve varianten is de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Zij zal, na ontvangst van onze zienswijze, het definitieve voorstel aan de Tweede Kamer sturen, waarna parlementaire behandeling kan plaatsvinden.  
Argumenten
De versterking van de bestuurskracht van Abcoude, Breukelen en Loenen is noodzakelijk en urgent. Het voorstel moet voldoen aan de criteria uit het beleidskader herindeling en een oplossing bieden voor de drie BAL-gemeenten. Wij steunen het voorstel van de staatssecretaris voor de versterking van de bestuurskracht in het gebied om de volgende redenen: De bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied wordt duurzaam versterkt. Er ontstaan twee gemeenten van voldoende omvang die in staat worden geacht hun taken op een adequate wijze uit te voeren; De staatssecretaris betrekt bij het bepalen van draagvlak de eerste Ťn tweede voorkeuren van de gemeente. De vorming van de nieuwe Vechtgemeente door samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen is de eerste voorkeur van de gemeenten Breukelen en Maarssen en de tweede voorkeur van de gemeente Loenen. Er is voldoende draagvlak voor de vorming van deze gemeente. De vorming van de nieuwe Venengemeente is de tweede voorkeur van de gemeente De Ronde Venen. De gemeente Abcoude is geen voorstander van deze variant. Het draagvlak voor de vorming van de nieuwe Venengemeente is daarmee zeer beperkt. Alles overziende moet echter geconstateerd worden dat voor de vorming van de twee nieuwe gemeenten door vier van de vijf betrokken gemeenten wordt genoemd als ťťn van de voorkeuren.
Tevens blijkt uit de uitspraken van de gemeenteraden dat er niet een gedragen alternatieve variant bestaat voor de versterking van de bestuurskracht. Voor het referentievoorstel Ė de vorming van de nieuwe gemeente Vecht en Venen Ė bestaat geen draagvlak. Daarmee is het voorstel van de staatssecretaris het best haalbare voorstel. Het regionale evenwicht is goed. Er worden twee nieuwe sterke gemeenten gevormd die op regionaal niveau van voldoende omvang zijn en een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking in Utrecht-West.   Kanttekeningen Het draagvlak voor de samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen is beperkt. Beide gemeenten geven de voorkeur aan een andere variant. Gezien de noodzaak en urgentie van de versterking van de bestuurskracht, steunen wij het voorstel van de staatssecretaris; De financiŽle uitgangspositie van de nieuwe Vechtgemeente is als laag aangemerkt in het financieel onderzoek naar de herindelingsvarianten Vecht- en Plassengebied. Dit maakt dat de nieuwe gemeente actief moet sturen op een financieel gezonde uitgangspositie. De interne samenhang van de nieuwe Venengemeente is goed, de interne samenhang van de nieuwe gemeente Maarssen is een aandachtspunt om twee redenen:
1) het stedelijk karakter van Maarssen wijkt af van het open, landelijke karakter van Breukelen en Loenen en
2) de samen te voegen gemeenten accentueren het bindende element van de Vecht, maar gaan voorbij aan het deel van de nieuwe gemeente dat in het Venengebied ligt.
o   De gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen hebben de besluitvorming over deelname aan het BRU doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad.
Dat betekent dat de nieuwe Vechtgemeente (cf. art. 41 lid 3 Wet Arhi), als rechtsopvolger van de oude gemeente Maarssen, in ieder geval in het jaar 2011 nog blijft deelnemen aan het BRU. Ook nemen de drie gemeenten deel aan het Samenwerkingsverband Utrecht West.  
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven Het is niet langer realistisch om te kiezen voor Vecht en Venen. Gezien het feit dat:
o   versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied noodzakelijk en urgent is;
o   het draagvlak voor de vorming van de gemeente Vecht en Venen het afgelopen half jaar verder is afgenomen;
o   dat de Tweede Kamer bijzonder hecht aan draagvlak voor een gemeentelijke herindeling;
o   dat een reŽel alternatief voor de versterking van de bestuurskracht ontbreekt; constateren wij dat de vorming van een Vechtgemeente door samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen en een Venengemeente door samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen het best haalbare voorstel is.   FinanciŽle consequenties nvt  
Vervolgprocedure/voortgang
Op 10 november 2009 hebben wij de concept-zienswijze vastgesteld.
Op 12 november is een extra overleg gepland met de statencommissie BEM over de concept-zienswijze. Eventuele opmerkingen van u zullen verwerkt worden in de zienswijze.  
De staatssecretaris van BZK heeft ons verzocht uiterlijk 13 november 2009 de zienswijze in te dienen op haar voorstel. Zij zal het voorstel nog in november aan de Tweede Kamer sturen. De verwachting is dat het aangepaste wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2010 in de Tweede Kamer wordt behandeld. De herindeling kan ingaan per 1 januari 2011.  
Concreet
Voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten Kunt u instemmen met het verzenden van bijgevoegde zienswijze op het voorstel van de staatssecretaris van BZK ter versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied?  
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,   R.C. Robbertsen
De secretaris,   drs. H.H. Sietsma

Inmiddels is bekend dat de Statencommissie / Provinciale Staten met de voorstellen hebben ingestemd.


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg