© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Gemeenteraad van Loenen neemt besluit over herindeling

loenen vanaf de bloklaan.jpg

Het voorstel om te gaan herindelen met De Ronde Venen, Abcoude en Breukelen (Vecht en Venen) kon niet op voldoende draagvak rekenen waardoor het besluit door de 2e kamer is uitgesteld om te onderzoeken of er voor een andere variant meer draagvlak zou zijn. De Staatssecretaris mevrouw Ank Bijleveld heeft opgedragen om met 2 varianten te komen waar voldoende draagvlak voor is.

Er was keuze uit de onderstaande varianten;

a) het huidige wetsvoorstel Vecht en Venen (De Ronde Venen, Loenen, Breukelen en Abcoude);
b) herindeling gemeenten Breukelen en Loenen (met en zonder samenwerking met de gemeente Maarssen (naast variant d);
c) herindeling gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen (naast variant d);
d) herindeling gemeenten Abcoude en De Ronde Venen;
e) herindeling gemeenten Breukelen, Abcoude en Loenen.


Uitzicht naar Vreeland vanaf steiger.jpg

Om het draagvlak te meten zijn er 5 informatieavonden in de kernen gehouden en als ondersteuning een enquête onder de inwoners.
In totaal zijn 1.067 inwoners van de gemeente uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. De respons was 62%. Een grote meerderheid van de Loenense inwoners heeft aangegeven het liefst met Breukelen te willen herindelen. Voor het voorstel Vecht en Venen gaf 15% de voorkeur. Breukelen Abcoude (BAL) 14%, Breukelen en samenwerking Maarssen 15%. Herindelen met Maarssen 8%. De laatste 2 is samen 23%.


Garsten Noord 039.jpg

De gemeenteraad van Loenen heeft uiteindelijk gekozen als 1e variant herindelen met Breukelen en als 2e variant herindelen met Breukelen en Maarssen. Maarssen heeft gekozen als eerste variant zelfstandig blijven en als 2e variant herindelen met Breukelen en Loenen. Breukelen heeft gekozen als 1e variant herindelen met Loenen en Maarssen en als 2e variant herindelen met Loenen en samenwerken met Maarssen. Zowel Loenen als Breukelen hebben de variant Vecht en Venen resoluut afgewezen. Op  15 oktober heeft de raad van De Ronde Venen eveneens de variant Vecht en Venen resoluut afgewezen en gekozen als eerste variant zelfstandig blijven en als 2e variant herindelen met Abcoude. Abcoude heeft aangegeven voor de Vecht en Venen variant als 1e en als 2e Vecht en Venen + Maarssen. Nu alle besluiten genomen zijn is het aan de staatssecretaris om wederom een keuze te maken en een voorstel te doen aan de 2e kamer. In de 2e kamer zal in het voorjaar van 2010 het uiteindelijke besluit vallen.


vecht bij glashut tussen vreeland en loenen aan de vecht.jpg

Hieronder de het verslag (concept) van de raadsvergadering 13 oktober 2009

Opening

De voorzitter de heer Boekhoven opent de vergadering en zegt dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van de heer Buitenga.

De voorzitter zegt dat er vanavond van de gemeenteraad een uitspraak wordt verwacht, die ertoe moet leiden dat er op basis van de 5 onderzoeksmodellen uitspraken worden gedaan met betrekking tot het vervolg in het kader van de Arhi procedure. Gevraagd is door de staatssecretaris om een uitspraak te doen over de varianten voor wat betreft een eerste en een tweede voorkeur. Meegenomen moet worden dat de BAL-problematiek gezamenlijk opgelost wordt. In de brief van de staatssecretaris wordt ook gevraagd om een uitspraak te doen over al of niet deelname binnen BRU, maar dat ligt aan de gekozen variant. Er zijn in de afgelopen periode rapporten vervaardigd door het ministerie en door de drie gemeentesecretarissen van Loenen, Breukelen en Maarssen. Vervolgens heeft er nog een verdiepingsslag plaatsgevonden via een rapport van bureau Berenschot. De dorpsronde is gehouden, waarbij de inwoners zijn geraadpleegd. In sommige gevallen is het informatiebulletin wat laat bezorgd vanwege technische problemen. Er is ook een enquête gehouden waarvan de vragen kwalitatief goed beantwoord zijn door de inwoners van de gemeente Loenen.    

Besluitvorming over de gewenste herindelingvariant  

De voorzitter zegt het op prijs te stellen om in twee ronden te debatteren, waarbij hij hoopt dat de raadsleden in de eerste termijn niet interrumperen, zodat goed geluisterd kan worden naar wat collega-raadsleden te vertellen hebben en in de tweede ronde alleen interrumperen als nodig.

De heer Jellesma (SBN+D66) vraagt of er na de eerste termijn geschorst kan worden, zodat alle fracties van elkaars moties kennis kunnen nemen.

De voorzitter gaat akkoord met de schorsing en vraagt of de raadsleden de moties in de eerste termijn kunnen indienen, zodat daarover in de schorsing beraadslaagd kan worden.  

De voorzitter geeft vervolgens eerst het woord aan de heer Onnes die verzocht heeft te mogen inspreken.  

De heer Onnes zegt dat hij spreekt namens de groep van het Manifest. Hij wil antwoord geven op de vraag waarom een Vechtgemeente gevormd zou moeten worden naar zijn mening. Er liggen in de Vechtstreek vele gemeenschappelijke belangen, die op dit moment niet optimaal worden behartigd. De Vechtgemeenten hebben veel gemeen en vormen een logische combinatie. Dat kan niet worden gezegd van De Ronde Venen ten opzichte van de Vechtgemeenten. Hij maakt zich zorgen over de duurzame ontwikkeling van de Vechtstreek. Er moet voorkomen worden dat door versnipperde besluitvorming kwaliteitsverlies optreedt. Alle belangen die op het gebied inwerken vragen een hele goede tegenspeler van het openbaar bestuur. Het rapport Berenschot geeft aan dat er op bovengemeentelijk gebied betrekkelijk weinig gebeurt. Nodig is een effectievere belangenbehartiging naar de grotere spelers, zoals Rijkswaterstaat, de Spoorwegen, het Waterschap, de provincie en de buurgemeenten. De Vechtstreek loopt belangrijke geldstromen mis, omdat er geen plannen liggen. Zijn appel is dat in de Vechtstreek de zaken op een beter niveau moeten worden geregeld, zoals de Ruimtelijke Ordening, een integrale aanpak, geen aparte structuurvisies per gemeente, de schaarste die er is evenwichtig verdelen, elkaar vinden bij verkeersoplossingen, openbaar vervoer vanuit de gebruiker en niet vanuit de NS bekijken en recreatievoorzieningen mogelijk maken zonder schade of overlast.  Wat de drie gemeenten bindt, is het openhouden van het landschap. Dat vraagt om een uitgekiend beleid en om een goede plek voor de boeren die hun bedrijf moeten kunnen uitoefenen. Maatschappelijke voorzieningen zouden in een grotere gemeente een breder draagvlak kunnen krijgen en levensvatbaar kunnen blijven. Naar zijn mening biedt één Vechtgemeente de beste kansen voor een duurzame ontwikkeling binnen het gebied. Hij vraagt de raad deze laatste kans niet voorbij te laten gaan, want het besluit van de gemeenteraad van Loenen heeft niet alleen gevolgen voor Loenen maar voor de hele streek. Breukelen en Maarssen hebben gekozen voor Loenen, en hij vraagt of Loenen nu ook wil kiezen voor Breukelen en Maarssen.  

Eerste termijn  

De heer Verhage (PvdA) zegt dat het zijn fractie weleens verweten wordt dat zij niet naar de bevolking luistert en dat is niet waar naar zijn mening. Er wordt wel geluisterd, maar de fractie praat niet altijd na wat het gros van de inwoners vinden. Zijn fractie heeft van de gegevens die van de bevolking komen een interpretatie en daarnaast een visie en komt dan tot een slotsom. Iedere maand gaat zijn fractie naar één van de kernen van Loenen om te horen wat er leeft in de kernen en daar wordt doorgaans iets mee gedaan, maar wel vanuit de eigen visie van de fractie van de PvdA. Zo gaat het ook met het onderwerp dat vanavond aan de orde is. Zijn fractie heeft heel uitgebreid haar visie daarop naar voren gebracht in de kernavonden en in het informatiebulletin dat huis aan huis verspreid is. Zijn fractie is van mening dat, als de gemeente op de toekomst voorbereid wil zijn, er opgeschaald moet worden. Dan komt het vervolgens tot de afweging hoe datgene wat de fractie vindt ook gerealiseerd kan worden. Zijn fractie dacht al gewonnen te hebben toen de staatssecretaris het voorstel Vecht en Venen naar de Tweede Kamer bracht, maar er werd toch gezegd in de Kamer dat er gekeken moest worden in de regio of er varianten te vinden zijn die op meer draagvlak mogen rekenen, ervanuitgaand dat alle andere Arhi criteria overeind blijven. De gemeente Loenen heeft daar iets mee gedaan. Er is in de kernen over gedebatteerd en er zijn veel opmerkingen over gekomen vanuit de inwoners. In ieder geval is daar naar voren gekomen dat als de raad van Loenen invloed wil uitoefenen men de handen ineen moet slaan, want de verdeeldheid die er tot nu toe is geweest, leidt niet tot invloed in de regio. Daarnaast is er een methodologisch verantwoord onderzoek gedaan en daar staat in wat de inwoners willen. Dat kan de raad niet zomaar naast zich neerleggen. Zijn fractie blijft de visie houden dat er zodanig opgeschaald moet worden dat er een verzameling van kleine kernen in het open weidegebied aaneengeregen wordt om van daaruit het gebied het beste te kunnen beschermen, met een toekomstbestendig bestuur en samenhang. Als zijn fractie dat legt naast wat er in de enquête staat, dan is een grote gemeente niet wat de inwoners willen. Meer dan 50% van de inwoners die ondervraagd zijn willen Loenen en Breukelen samenvoegen en dat wordt nog een keer extra onderstreept doordat zij niet verder willen gaan dan daarnaast een samenwerking met Maarssen als het echt niet anders kan. Het is in die situatie niet zo'n makkelijke keuze voor de fractie van de PvdA om zo groot mogelijk te willen. Wat de heer Verhage wel opviel in de enquête is dat direct daarna de bevolking zich uitspreekt voor Vecht en Venen met 15% van de ondervraagden. Het samengaan met Maarssen staat niet op een tweede plaats. Zijn fractie vindt Maarssen ook geen optie, omdat Maarssen niet past in de visie van kleine kernen in het open landschap. Zijn fractie is bereid om een stap te maken richting de uitspraak van de inwoners, maar wil wel zeker gesteld zien dat die stap niet leidt tot een richting waarin er een kant opgegaan wordt die zijn fractie absoluut niet wil. Loenen en Breukelen samen staat in ieder geval een latere opschaling in het open weidegebied met Wijdemeren niet in de weg. Een samenvoeging met Maarssen is voor zijn fractie ongewenst. Hij legt een motie neer die uit twee delen bestaat, die aansluiten bij de vraagstelling in de raadsagenda, namelijk dat de raad van Loenen unaniem kiest voor samenvoeging met Breukelen ervanuitgaand dat De Ronde Venen en Abcoude elkaar ook vinden. Als tweede variant kiest zijn fractie voor de grote variant Vecht en Venen. Die combinatie is voor zijn fractie heel erg belangrijk, omdat daarmee de richting aangegeven wordt. Alleen onder die voorwaarden is de fractie van de PvdA bereid om haar visie even wat op te schorten en een tussenstap te maken naar Loenen en Breukelen. Als er sprake zal zijn van samenwerking of samenvoeging met Maarssen dan gaat zijn fractie weer voluit voor Vecht en Venen. Hij is heel benieuwd wat de andere fracties van dit voorstel vinden.  

Motie 1 ingediend door de fractie van de PvdA  
De gemeenteraad van Loenen in vergadering bijeen op 13 oktober 2009  

Overwegende:  
-       Dat de herindelingvariant Vecht en Venen het meest gewenst is;
-       Dat de bevolking dit een te grote stap vindt;
-       Dat de ontwikkelingen richting Maarssen niet gewenst zijn; -      
Alle overwegingen zoals geuit tijdens de kernavonden;  
Besluit:  
-       Als eerste variant te kiezen voor een fusie van Loenen en Breukelen.
-       Onlosmakelijk daaraan verbonden als tweede variant te kiezen voor de herindelingvariant Vecht en Venen.  
De fractie van de PvdA:
de heren Verhage en van Houweninge en mevrouw Groenewegen  

De heer Hulsman (CDA) zegt dat hij namens zijn fractie excuus aan wil bieden aan de Loenense inwoners en vooral aan de inwoners van die kernen waar het informatiebulletin te laat is binnengekomen. Zijn fractie vindt het heel spijtig dat het op sommige plaatsen mislukt is om het bulletin tijdig in de bus te krijgen. Deze avond dient de gemeenteraad van Loenen een keuze te maken voor de toekomst. Het gaat nu niet meer om de keuzes om zelfstandig te blijven of om een verdergaande samenwerking aan te gaan, maar om herindeling met één of meerdere buurgemeenten. Er zijn politieke partijen die lange tijd hebben gedacht dat Loenen zelfstandig zou kunnen blijven. Tijdens dit langlopende Arhi proces hebben zij aangegeven dat het een zwarte dag voor Loenen was toen ook zij moesten vaststellen dat de gemeente Loenen niet aan een herindeling kon ontkomen. De fractie van het CDA heeft het vasthouden aan het zelfstandig blijven van de gemeente Loenen gezien als het ontbreken van een visie voor de toekomst en is al lange tijd voor het aangaan van een herindeling met één of meerdere gemeenten. Behalve bij de fractie van de PvdA vond de fractie van het CDA eerder geen steun binnen deze raad voor haar standpunt. In eerste instantie is er in het verleden al gesproken over de BAL-variant, maar dat is op niets uitgelopen. En dit is nu voor de fractie van het CDA ook geen optie meer. Er is al eens geopperd of een samengaan met Breukelen en Wijdemeren tot de mogelijkheden behoorde en de fractie van het CDA was daar een groot voorstander van. Voordat echter enig overleg kon plaatsvinden, werd het door de meerderheid van de raad van Loenen naar de prullenbak verwezen. Toen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 de Arhi procedure werd opgestart op aangeven van de gemeente Abcoude, was al snel duidelijk dat Wijdemeren er niet in betrokken wenste te worden en Maarssen was van mening dat ze zelfstandig wilde blijven. Op dat moment bleven over Loenen, Breukelen, Abcoude en De Ronde Venen, waarbij De Ronde Venen aangaf dat zij wilde bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan bestuurskracht bij de drie kleinere gemeenten. Voor het CDA was de keuze toen snel gemaakt, namelijk het gaan voor een groene hartgemeente Vecht en Venen. Bij het CDA bleef echter de wens bestaan dat als er een kans zou zijn om alsnog een gemeente te vormen met Breukelen en Wijdemeren, deze kans aan te grijpen De meerderheid van de raad wilde hier echter niets van weten en wees elke vorm van een herindeling af. In juni 2007, de laatste vergadering voor het zomerreces, heeft de fractie van de CDA een poging ondernomen om tot een doorbraak te komen. Zijn fractie wilde trachten een meerderheid van de raad te interesseren voor een herindeling met Breukelen. Zelfs de fractie van de PvdA was op dat moment bereid om hierin mee te gaan, wat voor deze fractie een zeer grote ommezwaai was. Zowel de fractie van het CDA als de fractie van de PvdA wilden proberen om op deze manier een krachtig signaal af te geven. Het mocht echter niet baten, want nog altijd was de meerderheid van de raad niet te bewegen om te kiezen voor een herindeling met Breukelen. Voor de fractie van de CDA bleef toen niets anders over dan te gaan voor Vecht en Venen en dit is haar door de fracties HVV, VVD en SBN+D66 niet in dank afgenomen, maar men kon niet bij elkaar komen. Met wat de heer Hulsman hier naar voren brengt, wil hij zeggen dat er een aantal kansen zijn geweest om een duidelijk standpunt van de raad van Loenen uit te dragen in de lopende Arhi procedure. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer werd door diverse personen gesuggereerd dat Maarssen toch betrokken zou worden in de discussie voor de herindelingvarianten en later bleek dat Maarssen hier inderdaad ineens voor openstond. Ze wilde in eerste instantie wel herindelen met Breukelen en als het echt niet anders kon, mocht Loenen ook aanschuiven, voor Loenen geen hartelijk welkom. Toen de Tweede Kamer in mei 2009 het ingediende wetsvoorstel om te komen tot een Vecht en Venen gemeente niet in stemming wenste te brengen, omdat men twijfels had over voldoende draagvlak voor die variant, heeft de fractie van de CDA zich beraden hoe daarmee verder om te gaan. De Tweede Kamer wilde weten of eventuele andere varianten zouden kunnen rekenen op meer draagvlak. De fractie van het CDA heeft haar achterban geraadpleegd en kreeg steun voor het onderzoeken van een herindeling van Loenen en Breukelen met als tweede keuze Vecht en Venen. Uit het onderzoek van de staatssecretaris bleek dat de variant Vecht en Venen financieel de meest gunstige variant zou zijn en een herindeling met Breukelen en Maarssen kwam er financieel niet zo goed uit. Ook ambtelijk en bestuurlijk heeft de gemeente De Ronde Venen haar zaken goed op orde, beter dan Maarssen. Maarssen was en is bij de fractie van het CDA niet in beeld, niet voor wat betreft een herindeling en ook niet voor wat betreft een niet vrijblijvende samenwerking. De rapporten van de staatssecretaris, de gemeentesecretarissen en bureau Berenschot onderschrijven in feite de eerdere keuze van de fractie van het CDA voor Vecht en Venen en de fractie van het CDA heeft de variant Vecht en Venen dan ook nog steeds in beeld. Tijdens de gehouden kernavonden en in het verspreide informatiebulletin heeft de fractie van het CDA aangegeven waarom haar voorkeur uitgaat naar de varianten Loenen en Breukelen en Vecht en Venen. De gehouden enquête laat zien dat de Loenense bevolking duidelijk kiest voor een herindeling met Breukelen en dat er een geobjectiveerde voorkeur bestaat voor Vecht en Venen ten opzichte van een herindeling van Loenen, Breukelen en Maarssen. Vanavond moeten er keuzes gemaakt worden. Uit wat de heer Hulsman net heeft opgenoemd blijkt al dat de eerste voorkeur van de fractie van het CDA Loenen en Breukelen is en de tweede voorkeur, als dat aan de orde komt, Vecht en Venen. Zijn fractie heeft twee moties, waarvan hij er nu één indient.      

Motie 2 ingediend door de fractie van het CDA – primaire keus Loenen en Breukelen  
De gemeenteraad van Loenen in vergadering bijeen op 13 oktober 2009  
Overwegende dat:  
-       Door de staatssecretaris BZK aan de gemeente Loenen is verzocht om een keuze te maken inzake de lopende Arhi procedure;
-       Een zekere grootte van de nieuw te vormen gemeente noodzakelijk is om voldoende bestuurs-, draag- en daadkracht te realiseren;
-       Een fusie als ultieme vorm van samenwerking daaraan een goede bijdrage kan bieden;
-       Een oplossing voor de zogenaamde BAL-problematiek kan plaatsvinden door een fusie tussen de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude;
-       Voor een niet vrijblijvende samenwerking met grotere gemeenten in de Arhi regio gekozen kan worden vanuit de nieuw te vormen gemeente waardoor efficiëntie en daadkracht ook in de toekomst geborgd wordt;
-       Breukelen en Loenen gemeenten zijn die qua cultuur, historie én toekomst goed bij elkaar passen;
-       Het draagvlak voor een fusie van de gemeenten Loenen en Breukelen onder de bevolking groot is – gebaseerd op eigen contacten met de bevolking. maar ook op basis van de zorgvuldig gehouden enquête.  
Stelt voor:  
Om te besluiten dat een fusie tussen de gemeenten Loenen en Breukelen de primaire variant is voor de gemeenteraad van Loenen.  
En verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:  
-       Om richting de staatssecretaris BZK te melden dat de gemeente Loenen in haar vergadering van 13 oktober 2009 als primaire optie heeft gekozen voor een fusie met Breukelen (ongedeeld).
-       Om Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Utrecht mee te delen dat Loenen kiest voor een samenvoeging van Loenen met Breukelen (ongedeeld).
-       Om dit standpunt van de gemeente Loenen kenbaar te maken aan de burgemeesters, wethouders en raden van de andere Arhi gemeenten.  
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Loenen op 13 oktober 2009.  
De fractie van het CDA:
de heren Hulsman, Fokker en Bootsma    

De heer Hulsman (CDA) wil de tweede motie aanhouden tot na de schorsing of voor de schorsing als hetgeen naar voren gebracht wordt dit met zich meebrengt.  

De heer Jellesma (SBN+D66) zegt dat hij namens de fracties van Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66 naar voren wil brengen dat zij het debat niet opnieuw over willen doen, want het debat hierover heeft al uitputtend plaatsgevonden. Hij zal zich beperken tot een motivatie en een hele kleine terugblik op hetgeen gebeurd is. Op het moment dat het college van de gemeente Abcoude de Arhi procedure aanvroeg, was de gemeenteraad van Loenen nog van mening dat het te vroeg kwam en heeft toen gevraagd aan de provincie om met inhoudelijke argumenten te komen waaruit zou blijken dat herindelingen daadwerkelijk datgene opleveren, voor wat betreft het begrip bestuurskracht, als door de voorstanders wordt aangegeven. Dat rapport is er nu, drie jaar later, nog niet. Het is een motie van onvermogen om daar niet toe in staat te zijn. Hoe treurig de drie fracties het hele proces zowel inhoudelijk als procedureel van de Arhi procedure en het debat in de provincie hebben ervaren, zo tevreden zijn de drie fracties over de wijze waarop binnen de gemeente Loenen en met name met de inwoners hierover van gedachten is gewisseld. Loenen heeft een volksraadpleging gehouden met 5 kernavonden en een enquête en als men naar de uitslag van die enquête kijkt dan kan geconstateerd worden, dat de inwoners in een meerderheid van 53% gaan voor de kleinst mogelijke variant Loenen en Breukelen. Hij is blij met de uitslag en met het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen om in de tweede ronde nog een keer de inwoners op deze wijze te enquêteren en zich niet te beperken tot de kernavonden. Er zijn bijna 200 inhoudelijke reacties meegestuurd en er is de onvoorstelbaar hoge respons van 61%, waarvan 90% van de ondervraagden meldt goed te weten wat er speelt. Hij vindt de uitdrukking 'technische problemen', voor wat betreft het bezorgen van het informatiebulletin, een eufemisme. De raad is voor de tweede keer het slachtoffer geworden van het grootste Nederlandse postbestellerbedrijf, dat alweer zijn werk niet goed heeft gedaan. Hij spreekt zijn dank uit aan collega Mieke Hoek die in ieder geval in één kern heeft gezorgd dat de inwoners het bulletin alsnog op tijd kregen door het hoogstpersoonlijk te bezorgen. De drie fracties nemen nadrukkelijk afstand van het idee dat er pas na een herindeling kan worden begonnen met opbouwen, dat een lange periode van sudderen tot een einde komt en ook de daarin verborgen suggestie dat dit ambtelijk apparaat niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Er worden fouten gemaakt in Loenen, zoals in de grootste gemeenten van Nederland hele grote fouten worden gemaakt en in Loenen valt het met de hele grote fouten nog wel mee. Als men kijkt naar de voorzieningen in dit gebied, het feit dat er drie Brede scholen gerealiseerd worden, een vierde school opgeknapt wordt, een groot aantal andere zaken die tot stand gebracht zijn en dat men erin geslaagd is om bij alle 5 kernen de historische kernen te bewaren, dan vindt hij dat het ambtelijk apparaat goed gefunctioneerd heeft en brengt hij zijn complimenten daarover uit. De drie fracties hebben in het allereerste stadium gekozen voor een complete integratie van de ambtelijke apparaten met in eerste instantie een gescheiden bestuur van Loenen en Breukelen en dat is heel iets anders dan een beetje samenwerking. Toen bleek dat Breukelen daar niet voor voelde, heeft uiteindelijk de meerderheid van de raad gekozen om tot een totale herindeling over te gaan, maar dat was eigenlijk maar een kleine stap kijkend naar het eerste besluit dat deze raad daarover nam. De staatssecretaris, die ondanks duidelijke signalen toch meende haar eerste voorstel in de Tweede Kamer te moeten brengen, kon alleen een zware nederlaag afwenden door het voorstel opnieuw terug te nemen, nadat eerst het Kabinet al uitstel had gevraagd. In twee bijeenkomsten is de drie fracties gebleken dat de staatssecretaris nog steeds helemaal voor haar referentievoorstel Vecht en Venen gaat, terwijl de Tweede Kamer nadrukkelijk naar de Vechtstreek wees en wilde kijken naar de mogelijkheden die daar worden geboden. De drie fracties hebben dat opgepakt en het is duidelijk dat op het moment dat een dergelijke Arhi procedure start, in feite de autonomie van een gemeente al voor een deel verloren is. Een gemeente wordt vrijwel nooit in staat gesteld om autonoom te besluiten over haar toekomst, want zij wordt gedwongen om te kijken naar de besluiten van de andere gemeenten. De Ronde Venen en Maarssen zouden allebei sterk genoeg zijn om zelfstandig te blijven, maar voor Loenen, Breukelen en Abcoude geldt dat niet en schijnbaar ook niet voor Wijdemeren, gezien het feit dat zij in eerste instantie in de Arhi procedure werd betrokken. Hij wil zijn collega Hulsman in dit opzicht corrigeren, want wat voorlag was niet een voorstel om met Breukelen samen te gaan, maar alleen met Wijdemeren en dat voorstel is destijds afgewezen en Breukelen was daar op dat moment niet bij betrokken.  De drie fracties zien helemaal niets in Vecht en Venen. De Ronde Venen heeft zijn PR goed op orde, maar het rapport van BZK en de provincie waarin alles aangegeven is wat met water, wegen en met hun kernen te maken heeft, stamt uit 1997. Er liggen tientallen projecten te wachten in de Ronde Venen en als dat wordt afgetrokken van de financiële staat, dan komt er een heel ander beeld naar voren. Maar het financiële plaatje is naar zijn mening secundair. Hij vindt het nogal lachwekkend om naar het financiële plaatje te kijken wetend dat dezelfde staatssecretaris al gemeld heeft dat er maximaal sprake is van een korting van €3 miljard in het gemeentefonds. Als dat op de helft uitkomt, zal het ook voor De Ronde Venen een dermate grote financiële tegenslag betekenen, dat alle plussen en minnen van €0,5 miljoen waarover in het rapport gesproken wordt, daarbij in het niet vallen. De werkelijkheid zal er dus heel anders uit gaan zien dan in het rapport aangegeven wordt. De drie fracties hebben niet voor niets gekozen voor de enquête en hebben er destijds ook niet voor niets voor gekozen om een steekproef samen met de Tweede Kamerverkiezingen te houden. Als daar op ingezet wordt, moet de uitslag ook serieus genomen worden en uiteindelijk is de eerste variant de keuze die de raad nog een klein beetje autonoom kan maken. De staatssecretaris wil ook een tweede variant horen, hoewel er eigenlijk maar één besluit kan zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat er een soort optelsom plaatsvindt en daar moet uiteindelijk een variant uitkomen, want meer inhoud heeft hij in het proces niet kunnen ontdekken. Bij de tweede variant die gekozen moet worden, moet nadrukkelijk gekeken worden naar wat de andere gemeenten doen. De drie fracties zullen de tweede variant kiezen op grond van wat zij voor de gemeente in de toekomst willen behouden in de Vechtstreek en daarom is nadrukkelijk gekeken naar het Utrechtse deel van de Vechtstreek en zeker niet naar De Ronde Venen, want hij vindt het een ramp wat De Ronde Venen met haar dorp heeft gedaan. De drie fracties hebben niets met het gebied van De Ronde Venen, niets met haar keuzes en niets met haar visie, maar wel alles met de Vechtstreek. Hij geeft daarbij al aan in welke richting de drie in te dienen moties zullen gaan. De moties zullen in een bepaalde volgorde in stemming worden gebracht, want als de moties 1 en 2 worden aangenomen, is motie 3 overbodig en kan dan wat hem betreft teruggetrokken worden. Dit is naar zijn mening het moment waarop uiteindelijk bepaald zal worden welke kant het op zal gaan en hij denkt dat hierna het grote geloof in herindeling wel zal afnemen en dat zal alles te maken hebben met de toch wel teleurstellende opbrengsten van die herindelingen. Alle herindelingen hebben ook alleen maar meer in plaats van minder ambtenaren opgeleverd en dat is in het huidige politieke klimaat een cynische constatering. Hij dient de volgende twee moties in en de nog niet in te dienen derde motie verbindt beide varianten. De restproblematiek van de gemeente Abcoude moet ook opgelost worden binnen de twee ingediende moties, vandaar dat de drie fracties nadrukkelijk gesteld hebben als tegenhanger van de gekozen varianten dat Loenen voor een herindeling van De Ronde Venen met Abcoude is.  

Motie variant Loenen en Breukelen door de fracties Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66  (later in de vergadering ingetrokken ivm de gelijkluidende motie van het CDA)  
De raad van de gemeente Loenen in vergadering bijeen op 13 oktober 2009  
Overwegende dat:  
-       Een meerderheid van de Gemeenteraad van Loenen de afgelopen periode in meerdere raadsbesluiten haar voorkeur heeft uitgesproken voor een herindeling tussen Breukelen en Loenen;.
-       In deze raadsbesluiten en in de verslagen van de raad uitputtend is verwoord dat deze keuze is gebaseerd op de vele overeenkomsten tussen beide gemeenten, de gedeelde toekomstvisie en de gezamenlijke belangen;
-       Uit de in opdracht van de raad gehouden, onafhankelijke en representatieve enquête duidelijk blijkt dat de variant van herindeling met Breukelen de voorkeur heeft van het grootste deel van de inwoners en de raad recht wil doen aan deze uitkomst;
-       De Ronde Venen en Abcoude al jaren intensief samenwerken en een herindeling van deze twee gemeenten tevens een oplossing biedt voor het gebrek aan bestuurskracht van de gemeente Abcoude.          
Besluit:  
Dat de raad van Loenen als eerste variant kiest voor een Vechtstreekgemeente bestaande uit Loenen en Breukelen tezamen met een herindeling van De Ronde Venen met Abcoude.  
En gaat over tot de orde van de dag  
Namens de fracties:
Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66    

Motie 3 ingediend door de fracties Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66   De raad van de gemeente Loenen in vergadering bijeen op 13 oktober 2009  
Overwegende dat:  
-       Herindeling met Breukelen en Maarssen gezien de duidelijke gebiedsovereenkomsten en de grote voordelen die te behalen zijn met het gezamenlijk beheren van en vormgeven aan het Utrechtse deel van de Vechtstreek als tweede variant duidelijk haar voorkeur heeft;
-       De raad fel gekant is tegen de variant Vecht en Venen, omdat er zoals uitgebreid verwoord in vele raadsverslagen er geen enkele samenhang in deze variant zit;
-       De Ronde Venen en Abcoude al jarenlang intensief samenwerken en een herindeling van deze twee gemeenten tevens een oplossing biedt voor het gebrek aan bestuurskracht van de gemeente Abcoude.   Besluit:   Dat de Raad van Loenen als tweede variant kiest voor een Vechtstreekgemeente bestaande uit Loenen, Breukelen en Maarssen tezamen met een herindeling van De Ronde Venen en Abcoude.  
En gaat over tot de orde van de dag.  
Namens de fracties:
Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66  

Mevrouw Zeldenrust (VVD) zegt dat zij eigenlijk pas na de schorsing wilde reageren, maar ze heeft nu kennis genomen van de ingediende moties en daarom wil ze nu alvast een stemverklaring afleggen. Zij staat volledig achter het betoog van collega Jellesma, maar wil daar nog even iets aan toevoegen. De heer Hulsman had het over het ontbreken van visie en dat werpt haar fractie ver van zich af. De fractie van de VVD heeft destijds gekozen voor een complete integratie van de ambtelijke apparaten van Loenen en Breukelen, maar met bestuurlijke zelfstandigheid. Op een gegeven moment heeft haar fractie de politieke realiteit onder ogen gezien en gekozen voor een herindeling met Breukelen. Dat is niet het ontbreken van een visie geweest, maar daar zijn vele gedachten over gegaan en vele gesprekken over gehouden. De eerste keuze van de fractie van de VVD zal zijn een herindeling van Loenen en Breukelen, ook omdat de achterban en de inwoners van Loenen daar duidelijk voor kiezen. De tweede keuze is een strategische keuze en dat heeft te maken met de expansiedrift van De Ronde Venen en de cultuur die daar heerst, die beiden niet te combineren zijn met het conserverende beleid van de gemeente Loenen en Breukelen in het Vechtgebied. Daarom is de tweede keuze van haar fractie een herindeling van Loenen, Breukelen en Maarssen.  

Mevrouw Hoek (Het Vechtse Verbond) zegt dat tijdens de informatieavonden ook naar voren is gekomen dat men ooit dicht bij een herindeling van Loenen en Breukelen is geweest. Nu heeft de heer Hulsman al een paar keer gezegd dat ook de fractie van de PvdA dat heeft geuit en dat is naar haar mening nooit gebeurd in de openbaarheid. De heer Verhage (PVDA) zegt dat het wel gebeurd is, maar niet in de openbaarheid. De heer van Vliet (SBN+D66) zegt dat de voorzitter aangegeven heeft niet te interrumperen in de eerste termijn. Mevrouw Hoek zegt dat er nooit uitgesproken is door de fractie van de PvdA dat zij ook voor Loenen en Breukelen zou gaan. Haar fractie heeft naar aanleiding van de volksraadpleging gezegd niet te willen herindelen. Dat heeft zij heel lang vastgehouden, omdat zij de mening van de inwoners respecteert. Op een gegeven moment kwamen er zoveel signalen dat het niet meer haalbaar zou zijn, dat haar fractie meegegaan is in het idee om samen te werken met Breukelen met de intentie om op termijn op vrijwillige basis te gaan herindelen. Op een gegeven moment heeft de tijd dat ingehaald en is de motie aangenomen om te gaan herindelen met Breukelen ongedeeld. Ineens kwam de provincie toen met een nieuwe variant, namelijk Vecht en Venen. Daar heeft haar fractie zich vanaf het begin tegen verzet. Inmiddels doet de huidige situatie zich voor en moeten er twee varianten voorgelegd worden aan de staatssecretaris. Er is een enquête gehouden en daar is uitgekomen dat de meerderheid van de inwoners van Loenen heeft gekozen voor Breukelen en dat respecteert haar fractie, zodat zij in de eerste variant kiest voor herindeling Loenen en Breukelen. Aangezien zij niet weet of dit voldoende is en omdat de staatssecretaris naar een tweede variant heeft gevraagd, maakt haar fractie toch de keuze voor Maarssen, omdat er, als de nieuwe gemeente gerealiseerd wordt, door de bezuinigingen die eraan komen een hele andere financiële situatie zal ontstaan. Haar fractie vindt ook dat Loenen, Breukelen en Maarssen veel met elkaar gemeen hebben, omdat ze alle drie onderdeel uitmaken van de Vechtstreek en dat is een uniek gebied dat bij elkaar gehouden moet worden binnen het Utrechtse deel.  

De voorzitter vraagt aan de heer Hulsman of de bijdragen nog aanleiding hebben gegeven tot het indienen van een tweede motie.

De heer Hulsman (CDA) zegt dat hij de motie nog even aanhoudt.
De voorzitter zegt dat de ingediende moties gekopieerd en ter beschikking gesteld zullen worden en schorst de vergadering.  

De voorzitter opent de vergadering na de schorsing. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer Verhage.  

Tweede termijn  

De heer Verhage (PvdA) zegt dat alle raadsleden zo druk bezig zijn met hun eigen moties, dat ze niet gehoord hebben dat de fractie van de PvdA een handreiking heeft gedaan. Het is een grote stap voor zijn fractie om het proces van herindeling toch maar in twee stappen te doen op basis van de uitspraak van de inwoners. Er is geen enkele fractie die daarop gereageerd heeft, dus hij hoopt dat dat in de tweede termijn rechtgezet wordt. Het blijft zo dat zijn fractie niet richting Maarssen wil op basis van haar visie en de uitkomst van de enquête. Hij verbaast zich erover dat Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66 met z'n drieën kiezen voor samenvoeging met Maarssen als tweede variant. Dat staat haaks op wat de bevolking in de enquête heeft uitgesproken. De inwoners kiezen er, als je naar de percentages kijkt, heel nadrukkelijk voor om, als het niet Loenen en Breukelen wordt, met De Ronde Venen samen te willen gaan. Hij zou het heel prettig vinden als de fracties die Maarssen als tweede variant kiezen dat naar de inwoners uitleggen, want hij begrijpt niet hoe die fracties de uitspraak van de inwoners op die manier naast zich neerleggen. Zijn fractie handhaaft de motie en daarin is het voorstel vastgelegd dat hij in de eerste termijn heeft gedaan. Zijn fractie gaat in principe voor haar eigen visie, goed luisterend naar wat de inwoners aangeven en hij is benieuwd hoe de andere fracties kunnen verklaren dat ze de uitspraken van de inwoners naast zich neerleggen.  

De heer Hulsman (CDA komt toch nog even terug op de opmerking van mevrouw Hoek. In juni 2007 heeft de fractie van het CDA  een motie voorbereid om te gaan voor de herindeling van Loenen en Breukelen en dat zou ondersteund worden door de fractie van de PvdA.  Zijn fractie had er vertrouwen in dat de raad er onderling tijdens het zomerreces uit zou komen en heeft toen de motie niet ingediend, maar daar heeft hij later spijt van gehad. Hij zegt dat wat er in de eerste termijn gezegd is niet echt iets nieuws is, maar het is wel opmerkelijk dat vooral de fractie van de VVD, na vier jaar niets willen in de richting van herindeling, als tweede keuze voor een herindeling met Maarssen kiest. De fractie van de PvdA is altijd heel duidelijk geweest in haar stelling, maar hij denkt dat het niet goed is zoals de fractie van de PvdA het in de motie naar voren brengt. De Loenense inwoners hebben zich duidelijk uitgesproken in de enquête, maar zij hebben zich niet uitgesproken voor een koppeling van twee varianten. Bij de motie die de fractie van het CDA heeft ingediend is ook geen sprake van een koppeling, die gaat alleen over Loenen en Breukelen. De heer Hulsman heeft gezegd mogelijk in de tweede ronde nog een motie in te dienen, maar dat zal de fractie niet doen. Ten aanzien van wat de heer Jellesma heeft gezegd over de financiën, zegt de heer Hulsman dat er financiële rapporten zijn gemaakt en er moet straks bezuinigd worden. Maar ook Maarssen zal dan minder geld krijgen, dus het werkt twee kanten uit. De fractie van het CDA heeft, ook in de kernavonden, aangegeven dat Maarssen niet de partij is waar zij voor wil gaan en dat zijn fractie meer vertrouwen heeft in De Ronde Venen. In het beginstadium is gekozen door zijn fractie voor Vecht en Venen en in de loop van het proces is dat alleen maar bevestigd.  

De heer Jellesma (SBN+D66) zegt dat, behalve de duidelijke variant Loenen en Breukelen, er drie varianten zijn die 15%, 14% en 15% scoren. De fracties van Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66 willen duidelijk maken dat zij gehoor geven aan de uitspraak van de inwoners, maar zij willen geen koppeling van varianten maken in een motie. De drie fracties hebben geen enkele moeite met de wijze waarop de fractie van het CDA een en ander verwoord heeft in de motie, dus zij zijn bereid om de motie van de fractie van het CDA te steunen en dan heeft het weinig zin om de eigen eerste motie in stemming te brengen, omdat die vrijwel gelijkluidend is. Er wordt in de motie van het CDA tevens een oplossing geboden voor het feit dat mogelijk de gemeente Abcoude zou overblijven. De motie van de fractie van de PvdA is door de koppeling die zij maakt voor de drie fracties niet relevant en zij zullen deze motie niet steunen. Vervolgens hebben de drie fracties ook nog een 2e en een 3e motie.

De heer Jellesma (SBN+D66) zegt dat de drie fracties destijds heel goed hebben gekeken naar de uitkomst van die volksraadpleging en die gaf aan om niet te herindelen, maar om wel over te gaan tot integratie van de ambtelijke apparaten van Loenen en Breukelen. Op een bepaald moment bleek dat de provincie helemaal niet van plan was om de variant Loenen en Breukelen serieus te nemen door een variant voor te stellen waarbij ongeveer tweederde van het grondgebied van Breukelen weggegeven werd, waardoor Breukelen niet meer akkoord kon gaan. Daarmee was de variant Loenen en Breukelen getorpedeerd en tegelijkertijd was het zo dat Breukelen in ongedeelde vorm wel met Loenen wilde samengaan, maar dan wel binnen een herindeling. Toen is er dus een duidelijk, logische vervolgstap gemaakt. De eerste keuze van de inwoners, namelijk Loenen en Breukelen staat op nummer 1, maar de inwoners zijn er ook niet mee geholpen als de gemeenteraad negeert dat de staatssecretaris om een tweede variant vraagt en daarbij nadrukkelijk zegt dat ook naar de andere gemeenten gekeken moet worden. Het vizier van de drie fracties is gericht op de Vechtstreek en daarom zijn zij gedwongen, omdat andere gemeenten ook meebesluiten over de toekomst van Loenen, om ook een tweede variant in te zetten.

De heer Verhage (PvdA) zegt dat het de raad vrij staat om te zeggen tegen de staatssecretaris dat er maar één mogelijkheid is, namelijk Loenen en Breukelen en de raad kan daarmee dan niet op het verzoek ingaan van de staatssecretaris om een tweede variant te kiezen.

De heer Jellesma (SBN+D66) zegt dat hij begrijpt wat de heer Verhage wil, want de staatssecretaris heeft al gezegd dat zij haar consequenties zal trekken en zij kan alsnog zeggen dat het de variant Vecht en Venen wordt en strategisch begrijpt hij dat de heer Verhage dat wil. Maar de drie fracties willen dat niet, dus maken zij die keuze niet. De drie fracties brengen de motie met betrekking tot de tweede variant Loenen, Breukelen en Maarssen in stemming. De motie ten aanzien van de herindeling Loenen en Breukelen wordt ingetrokken in verband met de vrijwel gelijkluidende motie van de fractie van het CDA die de drie fracties zullen steunen. De derde motie van de drie fracties zal niet ingediend worden.  

Mevrouw Zeldenrust (VVD) zegt dat haar fractie veel overleg met de achterban heeft gepleegd en is tot de tweede keuze gekomen als strategische keuze. Dat heeft ook te maken met het ambtelijk apparaat van Maarssen dat ongeveer 75 inhuurkrachten heeft, want dat kan gunstig zijn voor de ambtelijke apparaten van Loenen en Breukelen.

De heer Verhage (PvdA) vraagt aan mevrouw Zeldenrust waarom ook zij niets heeft gezegd over de handreiking van de fractie van de PvdA en over de verbazing van de fractie van de PvdA dat de stap richting Maarssen heel ver weg ligt van de uitspraak van de inwoners.

Mevrouw Zeldenrust (VVD) zegt dat de eerste keuze van haar fractie de keuze is van haar achterban en van de inwoners en ten aanzien van de tweede keuze neemt haar fractie haar verantwoordelijkheid omdat dat een strategische keuze is.  

Mevrouw Hoek (Het Vechtse Verbond) zegt dat zij het jammer vindt dat binnen de motie van de fractie van de PvdA de keuze voor Loenen en Breukelen onlosmakelijk verbonden is met de variant Vecht en Venen en haar fractie is daar niet voor, dus kan haar fractie die motie niet steunen. Aangezien haar fractie niet voor Vecht en Venen gaat, moet er als tweede keuze een andere variant gekozen worden die de instemming moet krijgen van de staatssecretaris en van de Tweede Kamer. Omdat Loenen en Breukelen misschien te klein is, moet er toch ook verder gekeken worden en dan dus binnen de Vechtstreek.

De heer Verhage (PvdA) zegt dat Maarssenbroek qua aantal inwoners heel overheersend is. Mevrouw Hoek zegt dat Loenen, Breukelen en Maarssen Dorp samen net zo groot zijn als Maarssenbroek, dus dan zijn er twee krachten en daarmee moet geprobeerd worden om er een hele mooie gemeente van te maken. De heer Verhage zegt dat hij begrijpt dat dat de inhoudelijke argumentatie is, maar hij vraagt zich af hoe mevrouw Hoek dat rijmt met de enquête-uitslag.

Mevrouw Hoek (Het Vechtse Verbond) zegt dat binnen de enquête de inwoners van Loenen hebben gekozen voor Breukelen en wellicht wordt het dat ook wel, omdat er geen ondergrens is voor wat betreft het aantal inwoners.

Mevrouw Groenewegen (PvdA) vraagt of mevrouw Hoek bevestigt dat de tweede motie niet gedragen wordt door de inwoners van Loenen.

Mevrouw Hoek zegt dat ze dat niet gezegd heeft en nog niet uitgesproken is. Er moet verder gekeken worden, omdat er anders over de gemeente Loenen beslist wordt. Breukelen, Abcoude en De Ronde Venen scoort 15%, Breukelen en Abcoude scoort 15%, Breukelen en samenwerking met Maarssen scoort 15%, dat ligt allemaal binnen een bepaalde bandbreedte.

De heer Verhage zegt dat de herindeling met Breukelen en Maarssen 8% scoort.

Mevrouw Hoek zegt dat de percentages allemaal dicht bij elkaar liggen, dat het dus niet veel uitmaakt en dat haar fractie daarom gezegd heeft voor Maarssen te gaan en niet voor Vecht en Venen.

De heer Verhage (PvdA) zegt dat hij de BAL herindeling dan nog voor de hand liggender vindt gezien de enquête.  

De voorzitter zegt dat het verstandig is om de discussie nu te sluiten en tot een afronding te komen.  Hij stelt voor om de moties af te handelen en wil nu overgaan tot de stemverklaringen.

De heer Jellesma (SBN+D66) vraagt of de fractie van de PvdA haar motie in stemming brengt.

De voorzitter zegt dat de heer Verhage nu de gelegenheid krijgt om zijn opmerkingen naar voren te brengen ten aanzien van de motie die hij heeft ingediend.  

De heer Verhage (PvdA) zegt dat alle problemen in één keer opgelost zijn als alle raadsleden voor de motie van de fractie van de PvdA stemmen en daarmee is dan ook op alle vragen antwoord gegeven. Dan is het ook niet meer nodig om de andere moties in stemming te brengen die voor een gedeelte gelijkluidend zijn. Hij is wel benieuwd naar de uitspraak van de raad en in die zin handhaaft hij zijn motie, want zijn fractie wil nog steeds wel deze handreiking doen, maar als de koppeling vervalt door het vervallen van deze motie, dan gaat zijn fractie terug naar de visie van de variant Vecht en Venen.  

De heer Hulsman (CDA) zegt dat voor wat betreft de motie van de PvdA hij al heeft aangegeven dat zijn fractie met het eerste gedeelte kan leven, maar niet met de koppeling omdat de Loenense inwoners zich niet in die zin uitgesproken hebben, dus die motie zal zijn fractie niet steunen.  

De voorzitter geeft de motie van de PvdA nummer 1, de motie van het CDA nummer 2 en de tweede motie van HVV, VVD en SBN+D66 nummer 3. De eerste en derde motie van de drie fracties zijn ingetrokken. Er zijn dus drie moties aan de orde. In de aangegeven volgorde zal tot stemming over worden gegaan via hoofdelijke stemming.  

Motie 1 ingediend door de fractie van de PvdA  
De voorzitter brengt de motie in stemming via hoofdelijke stemming. De stemming wijst uit:
Voor: de heer van Houweninge, de heer Verhage, mevrouw Groenewegen
Tegen: de heer Hulsman, de heer Fokker, de heer Voogt, de heer Jellesma, mevrouw Hoek, de heer van Vliet, mevrouw Zeldenrust, de heer Bootsma, de heer Karmelk.
De voorzitter constateert dat 9 leden van de raad tegen de motie hebben gestemd en 3 leden voor de motie hebben gestemd. De motie is hiermee verworpen.  

Motie 2 ingediend door de fractie van het CDA  
De heer Verhage (PvdA)wil omtrent deze motie een stemverklaring afleggen. Zijn fractie heeft heel nadrukkelijk de koppeling met Vecht en Venen betoogd. De motie die nu voorligt opent de weg naar herindeling of samenwerking met Maarssen en dat is iets dat zijn fractie absoluut niet wil en daarom zal de fractie van de PvdA tegen deze motie stemmen.  

De voorzitter brengt de motie in stemming via hoofdelijke stemming.
De motie wijst uit:
Voor: de heer Karmelk, de heer Hulsman, de heer Fokker, de heer Voogt, de heer Jellesma, mevrouw Hoek, de heer van Vliet, mevrouw Zeldenrust, de heer Bootsma.
Tegen: de heer van Houweninge, de heer Verhage, mevrouw Groenewegen
De voorzitter constateert dat 9 leden van de raad voor deze motie hebben gestemd en 3 leden tegen deze motie hebben tegenstemt. De motie is daarmee aangenomen.  

Motie 3 ingediend door de fracties van HVV, VVD en SBN+D66
De heer Hulsman (CDA) wil over deze motie vooraf even iets zeggen. Hij heeft vanavond heel duidelijk gemaakt dat de fractie van het CDA helemaal niet voor Maarssen is, alleen voor Loenen en Breukelen en haar echte keuze is De Ronde Venen. Er zijn vanavond 12 raadsleden aanwezig en zijn fractie vindt dat er nu een keuze gemaakt moet worden. Er ontbreekt vanavond één raadslid, de heer Buitenga die voor zijn werk in Zuid-Afrika verblijft en absoluut niet in staat was om hier aanwezig te zijn om een meerderheid te realiseren. Binnen het proces van de afgelopen jaren is steeds een verhouding van 7/6 ontstaan. Bij het staken van de stemmen  zal een nieuwe vergadering moeten worden uitgeschreven en dan zal de motie die hier voorligt worden aangenomen. Zijn fractie benadrukt nogmaals dat zij het niet eens is met deze motie, want zij gaat voor Vecht en Venen, maar zijn fractie wil geen stem uitbrengen en zal zich tijdens de stemming terugtrekken. De heren Hulsman, Bootsma en Fokker verlaten de raadszaal.  

De heer Verhage (PvdA) zegt dat hij ook een stemverklaring wil afleggen. In het voortraject heeft hij heel nadrukkelijk aangekondigd dat zijn fractie niet richting Maarssen wil om vele redenen. Zijn fractie vindt het zodanig belangrijk dat zij wel stemt, omdat zij van het democratisch recht gebruik wil maken. Zijn fractie zal tegen deze motie stemmen.  

De heer Jellesma (SBN+D66) zegt dat zijn fractie het, samen de fractie van het CDA, betreurt dat er bij een aantal van de stemmingen over dit onderwerp altijd een 7/6 stemming is geweest. In een periode voorafgaand aan deze raad heeft hier ook een raad gezeten die altijd bestond uit partijen met 7 zetels en 6 zetels oppositie. Toen is de goede gewoonte ontstaan om wanneer de stemmen dreigen te staken en er een besluit uit zou komen dat geen recht deed aan de werkelijke verhouding in de raad, om te pairen. Zijn fractie waardeert het zeer dat de fractie van het CDA recht wil doen aan de feitelijke meerderheid binnen deze raad.
De fracties van Het Vechtse Verbond, VVD en SBN+D66 zullen uiteraard hun eigen motie steunen.  

De voorzitter brengt de motie in stemming via hoofdelijke stemming.
De stemming wijst uit:
Voor: de heer Voogt, de heer Jellesma, mevrouw Hoek, de heer van Vliet, mevrouw Zeldenrust, de heer Karmelk
Tegen: mevrouw Groenewegen, de heer van Houweninge, de heer Verhage.

De voorzitter constateert dat 6 leden van de raad voor de motie hebben gestemd en dat 3 leden van de raad tegen de motie hebben gestemd. De motie is daarmee aangenomen.  

De voorzitter bedankt de raadsleden voor de beraadslagingen en de wijze waarop het proces in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Hij had gehoopt dat de raadsleden erin geslaagd zouden zijn om een eenheid van opvatting te verkrijgen, maar dat is niet mogelijk gebleken rondom dit dossier. Hetgeen de raad heeft besloten zal medegedeeld worden aan de staatssecretaris, de gemeentebesturen en het provinciaal bestuur.    

Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  
  


DSC_0156 [50%].jpg


Het is nu aan de Staatssecretaris Ank Bijleveld welke keuze ze gaat voorleggen aan de 2e kamer en hoe de 2e kamer zal besluiten.


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg