© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

5 Informatieavonden in de kernen over de aankomende herindeling

vecht in vreeland.jpg

De opmerkingen die gemaakt zijn op de avonden in Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis staan hieronder.
De opmerkingen die gemaakt zijn in Vreeland en Loenen a/d Vecht volgen nog.
Aan het einde van de avonden werden de aanwezige bewoners in de gelegenheid gesteld om ook andere zaken onder de aandacht van de Raads- en Collegeleden te brengen.

Opmerkingen bij de kernavond Nigtevecht in het kader van de herindelingsvarianten (10 september 2009)  

De volgende vragen werden gesteld
Wat is het standpunt van de gemeente Maarssen. Binnen het ambtelijk apparaat van Maarssen zijn 85 mensen ingehuurd. Dit is een zorgelijk punt, zowel bij een samenvoeging als een samenwerking met de gemeente Maarssen. 

Wat zijn de financiŽle consequenties van de diverse varianten. Naar aanleiding van deze vraag wordt toegezegd dat het rapport van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties 'Financieel onderzoek herindelingsvarianten Vecht en Plassengebeid' op de gemeentelijke website wordt geplaatst.

Vervelend dat de flyer niet voorafgaand aan deze avond in Nigtevecht is verspreid. Nu zijn de inwoners van Nigtevecht niet vooraf geÔnformeerd over de kernavond.

Het is jammer dat de BAL-variant vanavond niet aan de orde is.

Voorkeur om zo klein mogelijk te blijven, dit mede om de betrokkenheid en korte lijnen tussen burger en bestuur.

Moeilijk om een voorkeur voor een bepaalde variant uit te spreken. Je moet kijken naar concrete zaken.

Wat zijn de financiŽle gevolgen voor de inwoners van Nigtevecht.

Wat voor plannen zijn er binnen de diverse varianten met de kern Nigtevecht. Het moet tastbaar zijn. Dan kan men een keuze maken.

Als het een optie is om met Maarssen samen te werken, dan kan een andere optie toch zijn om samen te werken met De Ronde Venen. Loenen werkt al samen met andere gemeenten. Kan het zo niet blijven om  incidenteel samen te werken en daar dan je voordeel mee te doen. 

Overige zaken die aan de orde zijn gesteld
Dorpsraad heeft een dorpsvisie opgesteld. 13 oktober wordt deze gepresenteerd aan de inwoners van Nigtevecht (in het dorpshuis). Het definitieve stuk zal aan de raad en het college worden gepresenteerd. Bedoeling is om dit als een zogenaamd convenant af te sluiten met het nieuwe gemeentebestuur.

Er zijn geluiden dat de activiteiten m.b.t. de samenwoonschool in Nigtevecht voorspoedig verlopen. De dorpsraad heeft ook nog een alternatief aangegeven. De vraag is wat er met dit alternatief is gedaan en of de activiteiten inderdaad voorspoedig verlopen.

Aandacht voor het fietspad van Nigtevecht naar Loenen. In verband met de boomwortels verkiest men de rijbaan boven het fietspad, dit geeft gevaarlijke situaties op de weg.

Opmerkingen bij de kernavond Loenersloot in het kader van de herindelingsvarianten (14 september 2009)

De volgende vragen werden gesteld

Wat is de stand van zaken in de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, ondernemen zij ook nog acties richting de inwoners.

Waarom is de BAL geen optie voor de raadsleden. Samen met Abcoude is beter dan met De Ronde Venen, gezien ligging aan de Vecht/Amsterdam Rijnkanaal/A2. Abcoude moet niet in de steek worden gelaten.

De strategie is heel belangrijk. Welke omvang van een gemeente is voldoende voor een goede strategie.

Samenwerking met Maarssen, hoe krachtig is dat.

Is een niet-vrijblijvende samenwerking met Maarssen niet per definitie een opmaat voor een fusie. Bij een herindeling met Maarssen zal Maarssen de maat slaan.

De Staatssecretaris zegt dat Loenen en Breukelen onvoldoende is. Wat is de meerwaarde van samenwerking met Maarssen ten opzichte van de bestaande samenwerkingsverbanden. Is dat niet de 1e stap op weg naar iets wat je niet zou willen.

De voorkeur van de raad is een samenvoeging van Loenen met Breukelen met een samenwerking met Maarssen. Wat wil Maarssen. Wat wordt er verstaan onder samenwerking. Hoe vrijblijvend kan een niet-vrijblijvende samenwerking zijn.

De strategie van samenwerking kan in Den Haag leiden tot een fusie.

Als er moet worden gekozen tussen een herindeling van Loenen-Breukelen-Maarssen en Vecht en Venen welke optie heeft dan de voorkeur van de fracties.

Wat is het standpunt van Breukelen.

Is het niet verstandig om binnen de  raad een eenduidig standpunt in te nemen voor samenvoeging van Loenen met Breukelen.

Wordt er ook een keuze gemaakt over de vorm van samenwerking met Maarssen en wie maakt die keuze.

Waarom denkt de PvdA dat een herindeling met Maarssen anders zal zijn dan met De Ronde Venen.

Een herindeling met De Ronde Venen zou gelijkmatiger zijn. Het zijn gemeenten van gelijke omvang.  

In de folder stelt de PvdA dat Loenersloot geen relatie met de Vechtstreek zou hebben. Dit is onjuist, er is wel degelijk een relatie met de Vechtstreek.

Als de staatssecretaris akkoord gaat met een samenvoeging van Loenen en Breukelen met een samenwerking met Maarssen, blijven De Ronde Venen en Abcoude over. Wat gebeurt er dan met Maarssen.

Vecht en Venen is op zich niet zo'n slecht idee. Er zijn verschillende kernen die beter bij ons passen dan Maarssen.

Het kan dat we straks toch verplicht worden om samen te gaan met Maarssen.

Het financiŽle verhaal wordt gemist, dat is belangrijk voor de burger. Daar moet de raad oog voor hebben. Vecht en Venen is een slechtere optie dan de Vechtgemeenten. Volg het stroomgebeid van de Angstel.

De A2, het Amsterdam Rijnkanaal, de fysieke barriŤres. De bestuurlijke kracht ligt daarin als je die afbakening volgt.

Mensen in Vinkeveen en Wilnis klagen dat alle aandacht en geld naar Mijdrecht gaat.

Als men vindt dat het Breukelen-Loenen met een samenwerking met Maarssen moet worden moet men zich daarvoor hard maken en de krachten bundelen.

Overige zaken die aan de orde zijn gesteld
Kwestie van het geluidscherm. De groenstrook behoeft ook geluidsvoorzieningen

Bij de C1000 ontbreekt een invalidenparkeerplaats. Vanuit de huidige plek bij het kerkje is het trottoir te hoog en het voetpad voor minder validen slecht toegankelijk. Ook staan er allerlei obstakels. In Loenersloot zijn 2 lage stoepen voorzien van een lantaarnpaal. Graag aandacht voor de toegankelijkheid van het voetpad voor minder validen.

Graag aandacht voor de Binnenweg. Daar zijn kuilen en gaten in het wegdek. Ook heeft de Binenweg te maken met geluidsoverlast van al het verkeer dat naar het Conmedraterrein moet. Bij het tunneltje bij de Binnenweg/Westkanaaldijk is geen voet/fietspad. Dat is gevaarlijk voor schoolgaande kinderen.

Gevaarlijke situatie hoek Kruiswijkstraat (vanaf Voorburgstraat). Verzoek hier een spiegel te plaatsen.

Verzoek om over geluidscherm contact met Abcoude op te nemen. Overlast van het geluid stopt niet bij de gemeentegrens. 

Opmerkingen bij de kernavond Nieuwersluis in het kader van de herindelingsvarianten (21 september 2009)
  
Jaren geleden speelde de discussie over de herindeling al. Had toen de knoop doorgehakt. Als er wordt samengewerkt of heringedeeld met Maarssen zal de bestuurlijke potentie zich op het zuiden richten.

Nigtevecht, Loenen a/d Vecht en Loenersloot zijn de blindedarm. Er zijn dan geen mogelijkheden meer om voor de lokale belangen op te komen, dat is een zorg.

Stel dat er een patstelling ontstaat, wie neemt dan de beslissing. Voorkomen moet worden dat anderen gaan uitmaken hoe de herindeling gaat plaatsvinden.

Als de raad het liefst een samenvoeging met Breukelen wil, twee gemeenten die veel gemeen hebben, sla dan de handen ineen en kom met ťťn standpunt. Bij verdeeldheid beslist een ander.

Wat zijn de financiŽle consequenties van de diverse varianten.

Wat is de optimale gemeenteomvang waar je jaren mee verder kunt.

Stimuleer dorpsraden of bewonersverenigingen met subsidies zodat zij in een groter verband toch de lokale belangen kunnen behartigen.
Verwezen wordt naar de gemeente Emmen. Een fusie is complex. Begin, niet te groot, met Breukelen. Dan kan op termijn altijd worden bekeken of het wenselijk is om er nog meer partners bij te betrekken.

Overige zaken die aan de orde zijn gesteld
Aanpak Oud Over verkeerssituatie, wat is de stand van zaken Straatweg Nieuwersluis. Hulpdiensten kunnen er niet door. Er moet op korte termijn een oplossing komen, vb. stoplichten.

Burgemeester zegt toe dat dit in het college zal worden besproken.

Worden de Mijndensedijk en het Zandpad na aanleg riolering weer goed toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

Komen er nu meer ligplaatsen voor woonarken bij het Jaagpad. Het Jaagpad van Nieuwersluis naar Loenen is slecht begaanbaar door de brandnetels.

Kunnen de lantaarnpalen in Nieuwersluis worden vervangen door historische lantaarnpalen.

Wat is de stand van zaken inzake herprofilering Stationsweg. Bewoners zullen binnenkort bij de gemeente met een plan komen.

Hieronder de aanleiding voor de kernavonden

Uw mogelijkheden als inwoner

Nu de staatssecretaris het oorspronkelijke herindelingsvoorstel, de zogenaamde grote variant, heeft aangehouden (geen besluit heeft genomen) omdat er onvoldoende draagvlak voor bestaat, bekijken de betrokken gemeenten welke mogelijkheden wel voldoende draagvlak (zowel bestuurlijk als maatschappelijk) hebben. De raad van Loenen wil daarom graag de mening horen over de vijf herindelingsvarianten die voorliggen.

De 5 te onderzoeken varianten zijn;

a)
het huidige wetsvoorstel Vecht en Venen (De Ronde Venen, Loenen, Breukelen en Abcoude);
b) herindeling gemeenten Breukelen en Loenen (met en zonder samenwerking met de gemeente Maarssen (naast variant d);
c) herindeling gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen (naast variant d);
d) herindeling gemeenten Abcoude en De Ronde Venen;
e) herindeling gemeenten Breukelen, Abcoude en Loenen.


Voor de herindelingsflyer zie onderstaande link.
http://www.loenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=60&stukid=3422
Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft een financieel onderzoek naar de herindelingsvarianten Vecht en Plassengebied gedaan.
Voor het rapport klik op onderstaande link.
http://www.loenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=60&stukid=3428


molen de hoop vanuit tuin gemeentehuis.jpg


Breukelen, Loenen en Maarsen doen ook een eigen onderzoek

De gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen doen daarnaast een eigen onderzoek naar;
a) een variant met een herindeling van Breukelen en Loenen en een niet vrijblijvende samenwerking met Maarsen;
b) een variant met herindeling van Breukelen, Loenen en Maarssen.

Daarbij wordt gekeken of een herindeling Breukelen, Loenen en Maarssen (gezamelijk ca 63.000 inwoners), danwel een variant waarbij de heringedeelde gemeenten Breukelen en Loenen (samen ca 23.000 inwoners) niet vrijblijvend samenwerkt met Maarssen (ca 40.000 inwoners) mogelijk is.
In dit onderzoek is gekeken naar de verschillende mogelijkheden waarbij ook de eigen organisties onder de loep zijn genomen.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft een financieel onderzoek naar de herindelingsvarianten Vecht en Plassengebied gedaan.
Voor het rapport klik op onderstaande link.
http://www.loenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=60&stukid=3428


mijndense_dijk_loenen_aan_de_vecht_bij_bloklaan.jpg

Het standpunt van HET VECHTSE VERBOND

Loenen en Breukelen samen groot genoeg

Het Vechtse Verbond heeft zich samen met VVD, D66 en SBN+ fel verzet tegen de vorming van Vecht en Venen ( Loenen, Breukelen, De Ronde Venen, Abcoude) De tweede kamer heeft geluisterd en het voorstel van het kabinet afgewezen. Deze kans moeten we benutten en er voor zorgen dat de kamer in het belang van Loenen een goed besluit neemt. 16 juni heeft de raad een besluit genomen om middels een enquÍte te laten onderzoeken wat uw mening is ten aanzien van:

- herindeling Loenen met Breukelen
- herindeling Loenen met Breukelen met een nauwe samenwerking met Maarssen
- Herindeling Loenen, Breukelen en Maarsen

Deze nieuwe volksraadpleging weegt terdege mee in de besluitvorming in de extra raadsvergadering op 13 oktober, waar het definitieve standpunt van de gemeente Loenen wordt vastgesteld.

Het Vechtse Verbond wil dat er in het belang van de inwoners van de gemeente Loenen een toekomstbestendig besluit genomen wordt. In 2006 kozen we ook al, samen met VVD, D66 en SBN+ voor  samenvoeging van de ambtelijke apparaten van de gemeenten Loenen en Breukelen en samenwerking met Maarssen. Loenen moest zelfstandig blijven en alleen op vrijwillige basis met Breukelen te fuseren. Nu drie jaar later gaan we een stap verder en kiezen we voor herindeling met Breukelen in 2011. 

Waarom herindelen met Breukelen

Loenen en Breukelen zijn authentieke Vechtgemeenten en kennen weinig sociale problemen. Herindeling met Breukelen versterkt het ambtelijk apparaat en biedt garanties voor het voorzieningenniveau. Er wordt al veel gebruik gemaakt van elkaars voorzieningen, zoals middelbare scholen en sportaccommodaties bv. hockeyvelden en zwembaden. De financiŽle positie van Loenen en Breukelen is goed te noemen. Loenen staat er goed voor met de uitbreiding van ťťn school en de bouw van drie nieuwe brede scholen. Daarmee blijven onze monumentale kernen ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen.


klompweg nigtevecht.jpg

Waarom samenwerken met Maarssen

Maarssen is in de eerste plaats een vechtgemeente maar kent op kleine schaal net als Mijdrecht grootstedelijke, problemen. Naast de Vecht delen Loenen en Breukelen ook de A2 het kanaal en het spoor met Maarssen. Door samen te werken met Maarssen op het gebied van bouw en woningtoezicht, infrastructuur, handhaving en gebiedsontwikkeling kunnen we geld besparen. De nieuwe gemeente van 23000 inwoners bestaande uit Loenen en Breukelen, is niet te groot en uitstekend in staat om al haar dorpen mooi en leefbaar te houden.

Samenwerking met Maarssen is bovendien financieel voordeliger dan herindeling met Maarssen

Elke gemeente krijgt een uitkering, een basisbedrag, uit het gemeentefonds. Dat basisbedrag wordt vermeerderd op basis van de oppervlakte van de gemeente, het aantal inwoners, de sociale samenhang en nog wat factoren. Alle gemeenten, die bij de herindeling betrokken zijn krijgen elk een basisbedrag, dus 3 basisbedragen. Indien er 1 nieuwe gemeente wordt gevormd krijg je nog maar 1 keer het basisbedrag. Je gaat dus elk jaar 2 basisbedragen missen.


Indien gekozen wordt voor samenwerking behoudt Maarssen haar jaarlijkse uitkering ter grootte van bijna een 1/2 miljoen euro. Een bedrag dat je bij herindeling met Maarssen verliest.

brug loenen aan de vecht brugstraat.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg