© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Bedrijventerrein Garsten Noord in Nigtevecht krijgt woonbestemming

Garsten Noord 001.jpg

In de raadsvergadering van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Loenen unaniem ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de bestemming van het bedrijventerrein Garsten Noord in Nigtevecht om te zetten in een woonbestemming.

Na jarenlang overleg met alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen over, hoe het bedrijventerrein te herontwikkelen is men er niet uitgekomen. De gemeenteraad heeft een jaar gelden nog een budget beschikbaar gesteld door een mediation aan te trekken om als laatste poging de partijen nader tot elkaar te brengen. Helaas het is mislukt. De impasse was niet te doorbreken.
 


Garsten Noord 012.jpg

Dit alles komt het terrein en de omgeving niet ten goede. De verloedering slaat toe. In de vergadering van 26 mei 2009 stond het onderwerp weer op de agenda. Na alle insprekers te hebben gehoord en een schorsing is de raad tot de conclusie gekomen dat het zo niet langer kan doorgaan en heeft het College van B&W de opdracht gegeven om in de raadsvergadering van de 30 juni met een voorstel tot woonbestemming voor dit bedrijventerrein te komen. Dit voorstel is in deze vergadering unaniem door de raad aangenomen.
Zie hieronder het verslag van de vergadering van 26 mei 2009.
 


Garsten Noord 027.jpg

Transformatie bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht. 

Verslag raadsvergadering 26 mei 2009. 

De voorzitter; de heer Boekhoven stelt het agendapunt aan de orde en geeft eerst het woord aan inspreekster mevrouw Jacobs.  

Mevrouw Jacobs zegt dat zij als initiatiefnemer van de Vechtoever diverse gesprekken heeft gehad met de Nagels, zowel senior als junior. Zij is al bezig met het plan vanaf 2003, waarbij het in 2004 al bijna zover was dat er getekend zou gaan worden. Nu wordt er gezegd dat de eigenaren moeten proberen Nagel junior over de streep te halen en dat is eigenlijk een drama, want als iemand iets niet wil is dat moeilijk voor elkaar te krijgen. Als de grond verkocht moet worden, moet dat €10 miljoen opbrengen. Als die €10 miljoen verdisconteerd moet worden in de woningen die daar gebouwd gaan worden, is het plan niet haalbaar. Zij vindt dat de gemeente moet gaan proberen een oplossing te vinden door met Diana Nagel aan tafel te gaan zitten, zodat zij mogelijk kan blijven zitten in een kleine loods of opslag en dat de andere eigenaren verder kunnen gaan om er gezamenlijk een mooi plan van te maken. Nu gaat iedereen de wetgeving te buiten, is bezig te stapelen en dat is een rampzalig gebeuren. Zij wil terug naar af en wil geholpen worden door de gemeente, want zij zegt dat de eigenaren het niet alleen kunnen. Het is nu 2009 en het is nog steeds niets opgeschoten.  


Garsten Noord 032.jpg

Mevrouw Griffioen zegt dat de uitnodiging voor deze raadsvergadering met het agendapunt Transformatie bedrijventerrein Garsten-Noord, haar erg heeft verontrust. In1998 en 1999 werd oliehandel Griffioen en Zoon BV verplicht door de gemeente om haar bedrijfsgronden te reinigen. Er was sprake van dat op sommige plaatsen de grond sterk verontreinigd was, hoewel deze verontreiniging het grondwater niet bedreigde. In 1988 is een complete waterreinigingsinstallatie aangelegd, waarbij al het oppervlakte water naar een wateropvangput wordt geleid, daar automatisch gefilterd en schoon afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. Griffioen moest het terrein verkopen, want schoonmaken was te duur.
De gemeente en de Milieudienst zijn door Griffioen hierover uitvoerig geÔnformeerd. De gemeente had geen belangstelling voor aankoop van de grond. De voormalige boerderij Welgelegen, een bedrijfswoning, kon op schriftelijk verzoek aan de gemeente omgezet worden in een burgerwoning, zo werd toegezegd door de behandelende ambtenaar. Na de beŽindiging van het oliebedrijf werd aan haar man en haarzelf wisselgeld toegezegd door diezelfde ambtenaar. De grond is om niet verkocht, omdat er de schoonmaakplicht op rustte. Die plicht rustte op de betonfabriek Nigtevecht en op oud ijzerhandel Piet Nagel. 
 


Garsten Noord 023.jpg

Zij vraagt of de gemeenteraad weet dat de omzetting van de bedrijfswoning in burgerwoning nooit heeft plaatsgevonden en dat ook reiniging van het voormalige olieterrein nooit is gebeurd. In 2003 is een concept Streekplan ingediend bij de Provincie Utrecht met voor Garsten-Noord de bestemming woongebied. In 2003 gaf de heer Tasseron van betonfabriek Nigtevecht aan dat hij zijn bedrijf wenste te beŽindigen. Dit was een gouden kans voor de gemeente om een einde te maken aan een onhoudbare situatie. Want de betonfabriek werkt al tientallen jaren met een verouderde milieuvergunning met alle overlast van dien voor de bewoners aan de Vreelandseweg en de Korte Velterslaan. Een gouden kans ook dat de heer Tasseron en mevrouw Jacobs daarvoor in de plaats woningen willen bouwen. Eind 2005 hebben mevrouw Brouwer en mevrouw Griffioen, bewoners van Vreelandseweg 6, alle leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor een bezoek aan Garsten-Noord om te laten zien hoe de situatie op dat moment was. Toen ging Garsten-Noord leven bij de raad. Partijen op ťťn lijn krijgen was een moeilijke opgave, maar geen onmogelijke. Om partijdigheid uit te sluiten koos de gemeenteraad voor een intermediair die alle betrokken partijen uitvoerig heeft gehoord. Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Een flinke kink in de kabel was het faillissement van projectontwikkelaar Hoogevest. Haar vraag is of de gemeenteraad en het college Garsten-Noord uit handen gaan geven om bedrijven te laten gaan bepalen wat er met Garsten-Noord gaat gebeuren. Het ruimtelijke ordeningbeleid wordt naar haar mening toch door de gemeenteraad en het college bepaald. Zij vraagt aan de raad om Garsten-Noord geen ver van het bed gebied te laten worden. Hier ligt een kans om van een prachtig stukje terrein een mooie wijk te maken.  


Garsten Noord 030.jpg

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Jellesma.  

De heer Jellesma zegt dat uit de betogen van de beide insprekers veel frustratie klinkt, wat naar zijn mening niet onbegrijpelijk is. De gemeenteraad is daar inderdaad gaan kijken en er is een bijeenkomst geweest in het Dorpshuis in Nigtevecht waar deze zaak is besproken. De gemeente heeft ook geld ingezet om via mediation te kijken of de zaak geregeld kon worden. Dat is niet gebeurd en het is moeilijk om te bepalen hoe dat komt. De gemeenteraad heeft ook niet de middelen om daarmee verder te gaan, tenzij de gemeente zou starten met een onteigeningsprocedure, maar dat is vergaand en lang traject. Hij is niet gelukkig met het collegevoorstel, omdat hij vreest dat wat zich daar al jaren afspeelt gecontinueerd gaat worden en dat de verloedering alleen maar verder zal plaatsvinden. Als meerdere ondernemers besluiten om op hun terrein allerlei vormen van verwaarlozing en achterstallig onderhoud toe te staan, dan heeft de gemeente nauwelijks de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Het beeld is buitengewoon dramatisch, terwijl daar kansen liggen. Hij denkt dat er nog andere mogelijkheden zijn dan het collegevoorstel en hij wil met de fractiespecialisten even een korte schorsing houden om nog eens te kijken of tot iets beters met iets meer ambitie gekomen kan worden.  

De voorzitter de heer Boekhoven stelt voor om eerst de eerste termijn af te maken en daarna een schorsing te houden.   
 


Garsten Noord 029.jpg

De heer Verhage zegt dat het inderdaad een slepende kwestie is en uit de woorden van de insprekers klinkt frustratie en dat kan hij zich heel goed voorstellen. In maart 2007 heeft de gemeenteraad gezegd dat het zo niet langer kon. Toen is er unaniem een motie aanvaard. Er zou nog een poging gedaan worden met een intermediair om te kijken of er in onderling overleg tot een compromis gekomen zou kunnen worden. De gemeenteraad heeft zich op dat moment het recht voorbehouden om het gebied een exclusieve woonbestemming te gaan geven. De bemiddelingspoging heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Nu is het punt gekomen om actie te ondernemen en daar voldoet het voorstel van het college niet aan. Hij heeft een aantal vragen aan de wethouder namelijk hoe het gesteld is met de vergunningen, zowel bouw- als milieuvergunningen en in hoeverre de regels gesteld in de vergunningen worden overschreden. Als dat zo is, vraagt hij zich af waarom er niet handhavend wordt opgetreden en wat de consequenties zijn als de raad vanavond besluit om het voornemen in de motie gestand te doen, namelijk gaan voor een exclusieve woonbestemming. 


Garsten Noord 037.jpg

Mevrouw Hoek zegt dat dit al heel lang speelt. Er is van alles geprobeerd, maar het schiet niet op. Haar fractie had vorige keer verwacht dat iedereen zijn uiterste best zou doen om tot een oplossing te komen en zij heeft het idee dat niemand zijn best daarvoor heeft gedaan. Als mensen toegeven aan elkaar zou men er wel uit kunnen komen. Als er nu een besluit genomen zou worden tot woningbouw, vindt zij dat er in ieder geval ook sociale en starterswoningen moeten komen. Ten aanzien van wat mevrouw Jacobs zegt over de verloedering, zegt mevrouw Hoek dat iedereen wel de plicht heeft om het terrein te onderhouden. Zij is er ook voor om te schorsen binnen de raad. Het voorstel van het college om weer te gaan wachten lost niets op en dan zal er niets veranderen.  


Garsten Noord 035.jpg

De heer Hulsman zegt dat hij er ook voor is om even te schorsen. In het begin van Garsten-Noord was zijn fractie een voorstander van een bedrijventerrein in Nigtevecht. In overleg met de andere fracties heeft ook zijn fractie besloten tot woningbouw over te gaan. Het is heel erg jammer dat projectontwikkelaar Hogevest failliet is gegaan en gezien de huidige crisis denkt de heer Hulsman dat er ook niet zo snel een nieuwe projectontwikkelaar kan worden gevonden die het project oppakt om tot een goede oplossing te komen. Aan de andere kant hebben alle partijen een belang en velen ook een financieel belang. Weer twee jaar erbij schiet niet op aangezien er nu wel iets moet gaan gebeuren en misschien kunnen de fracties tijdens de schorsing met een fatsoenlijk voorstel komen.  


Garsten Noord 033.jpg

De heer Buitenga zegt dat er ook frustratie is binnen de gemeenteraad. Dit dossier speelt al heel lang. De gemeente heeft heel veel moeite, tijd en geld in dit traject gestoken en heeft een verantwoordelijkheid op zich genomen die veel verder gaat dan een gemeente eigenlijk zou moeten doen. Maar gezien de belangen die er spelen heeft de gemeente graag die faciliterende rol op zich genomen, maar helaas zonder resultaat. Er heerst ook een zeer onbevredigend gevoel ook over het voorstel dat er nu ligt van het college. De problematiek is dusdanig weerbarstig dat er blijkbaar niet een gemakkelijke oplossing voor is. Zijn fractie sluit zich dus aan bij de voorgaande sprekers om mogelijke alternatieven binnen een schorsing te bespreken. Hij wil nog een vraag toevoegen aan de andere vragen, namelijk wat de visie van de Dorpsraad is op deze problematiek en of de Dorpsraad mogelijke oplossingen heeft aangedragen.  


Garsten Noord 013.jpg

De heer Verhage voegt aan zijn betoog toe dat hij het liefst de problematiek binnen een openbaar debat zou willen bespreken en hij ziet niet in waarom dat binnen een besloten schorsing moet gebeuren. Hij wil ook eerst de beantwoording van de wethouder afwachten.

De heer Jellesma zegt dat na de schorsing hetgeen daar besloten is in het openbaar behandeld zal worden, maar aangezien het gaat over mensen en belangen is het soms goed om dat in verband met privacy in een besloten overleg te doen. Hij handhaaft zijn verzoek tot schorsing van de vergadering en gaat ervanuit dat de meerderheid van de raad dit steunt gezien de uitspraken daarover.


Garsten Noord 031.jpg

De voorzitter stelt voor dat de wethouder voor de schorsing eerst de vragen beantwoordt.  
Wethouder Rehbock zegt dat dit ook voor het college een uitermate frustrerende aangelegenheid is en het college is ook zeker niet tevreden over het voorstel, maar vindt de situatie redelijk hopeloos. Voor wat betreft de vergunningen heeft het college voor de raad vertrouwelijk een notitie ter inzage gelegd waarin het een en ander is toegelicht en waarin ook ingegaan is op milieuvergunningen die niet voldoen en tevens voldoet bij diverse bedrijven de bedrijfsvoering niet aan de regels. Er wordt particulier gewoond in bedrijfswoningen en er zijn over en weer handhavingverzoeken bij de gemeente ingediend tegen alle partijen die hier een belang hebben. Het is een buitengewoon ingewikkelde materie, maar het college heeft alle verzoeken tot handhaving even bevroren, omdat er misschien nog een uitkomst kan komen die ertoe leidt dat bepaalde handhavingverzoeken niet meer realistisch zijn, omdat er bijvoorbeeld dan gewoond zou mogen worden. Mocht het een bedrijventerrein blijven, dan zouden die handhavingtrajecten juist weer moeten worden ingezet. Maar het is zeker dat binnen het gebied veel illegaal gedaan wordt. Als de raad besluit tot wonen dan zitten daar bedrijven die niet weg willen en die moeten ofwel uitgekocht worden ofwel er zullen bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk worden opgestart en dit kan weer tot onteigening leiden. In zīn geheel kan het jaren gaan duren.
 


Garsten Noord 004.jpg

De Dorpsraad van Nigtevecht heeft een brief gestuurd aan het college met de volgende tekst: 'In de raadsvergadering van 21 april jl. is het stellen van de prioriteiten voor de sector Grondgebied aan de orde geweest. We zijn ons terdege bewust van het feit dat onder de gegeven omstandigheden keuzes dienen te worden gemaakt. Ook zijn wij ons bewust van het huidige economische klimaat dat de voortgang in een aantal projecten verstoord. Toch veroorloven wij ons u erop te wijzen dat bij een aantal dossiers zoals Garsten-Noord en Driessen het risico aanwezig is dat er alsnog door de betreffende partijen stappen kunnen worden ondernomen die de besluiten van de raad op losse schroeven zullen zetten. In het ergste geval zouden af te geven vergunningen tot onomkeerbare situaties kunnen leiden. Dorpsraad Nigtevecht stelt zich op het standpunt dat het bestuur van de gemeente Loenen alles in het werk moet stellen om dit te voorkomen. Een onderbezetting bij het ambtelijk apparaat kan en mag er niet de oorzaak van zijn dat fundamentele besluitvorming op basis van raadsbrede steun teniet wordt gedaan. In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft ondergetekende dit reeds aan de orde gesteld. In aanvulling hierop verzoeken wij u met klem alle aandacht aan deze kwestie te besteden en te zoeken naar oplossingen die de geschetste onomkeerbare scenario's zullen uitsluiten.'
 


Garsten Noord 007.jpg

De heer van Vliet zegt dat voor wat betreft de vastgestelde prioriteitenlijst het hem lijkt dat door het voorlopig afblazen van de herindeling binnen het ambtelijk apparaat wel wat ruimte komt.
De heer Buitenga vraagt of de Dorpsraad zelf heeft aangegeven in welke richting zij de oplossing ziet.
De wethouder antwoordt dat zij heeft begrepen uit gesprekken met de Dorpsraad dat zij voordelen ziet in een extra woongebied voor Nigtevecht.  
De voorzitter schorst de vergadering.  


Garsten Noord 005.jpg

De voorzitter de heer Boekhoven heropent de vergadering en geeft eerst het woord aan de heer Jellesma binnen de tweede termijn.  
De heer Jellesma zegt dat de raad een aantal problemen uit het verleden definitief wil oplossen. De fracties vrezen dat het raadsvoorstel dat nu voorligt niet gaat leiden tot een oplossing. Na overleg zijn de fracties tot de conclusie gekomen dat zij de lijn die ingezet is in 2007, namelijk als er niets gebeurt, gaat de raad over tot het instellen van een woonbestemming voor dit terrein, wil gaan doorzetten. Hij zegt dat dit kan betekenen dat de nieuwe gemeente, want deze gemeente zal hoe dan ook over een aantal jaar een grotere vorm hebben, het zal overpakken, onteigeningsprocedures in zal stellen en zelf zal gaan ontwikkelen met een projectontwikkelaar en dan staat niemand van de huidige eigenaren aan het roer. Bij een aantal fractievoorzitters is het voornemen om op korte termijn met een aantal, dat rond dit terrein danwel als eigenaar danwel als gebruiker een rol spelen nog een keer van gedachten te wisselen. Maar het heeft allemaal lang genoeg geduurd en de raad vindt niet dat het op deze manier kan blijven doorgaan. De raad gaat het college verzoeken een voorbereidingsbesluit te treffen en uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat er een woonwijk ontstaat. Daar zijn allemaal wettelijke regelingen en borgingen voor, maar dat is wel de lijn die de raad gaat inzetten.
  


Garsten Noord 010.jpg

De voorzitter vraagt of de insprekers gebruik willen maken van de tweede termijn, maar dat is niet het geval.  
De heer Verhage zegt dat het college inderdaad verzocht wordt om de volgende keer terug te komen met een voorbereidingsbesluit met daarin nadrukkelijk aangegeven dat er een bestemmingsplan in voorbereiding is richting woonbestemming. Zijn fractie heeft wat minder behoefte om nog een keer als raad als intermediair op te gaan treden, omdat er al zoveel energie in gestoken is. Het moet nu helder zijn dat de raad die kant opgaat met alle kanttekeningen die daarbij geplaatst zijn. Als er een initiatief is vanuit de raad om nog een keer met de fractievoorzitters of fractiespecialisten te spreken met de belanghebbenden, zal zijn fractie daarbij aanwezig zijn, maar dat gesprek is niet zijn eerste insteek.  
Mevrouw Hoek zegt dat haar fractie zich hierbij aansluit. Het wel of niet met elkaar in gesprek gaan laat zij even in het midden.
De heer Buitenga zegt dat zijn fractie zich aansluit bij het betoog van de heer Jellesma. Hij wil er nog aan toevoegen dat wat hem betreft de maat vol is. Het beleid wordt uitgevoerd zoals het eerder is ingezet en wat zijn fractie betreft gaat er ook keihard gehandhaafd worden.  
.


Garsten Noord 036.jpg

Wethouder Rehbock zegt dat zij met het college wil schorsen. Simpelweg de lijn van 2007 richting bestemming wonen, voortzetten klinkt heel daadkrachtig, maar daar zitten veel consequenties aan vast. Er moet een exploitatieopzet gemaakt worden en het bestemmingsplan moet sluitend en economisch uitvoerbaar zijn. Er is niet voor niets een vertrouwelijke notitie aan de raad gegeven waarin staat dat het college het plan nog eens heeft laten doorrekenen en het resultaat is niet gunstig. Het is niet voor niets dat ontwikkelaars tot nu toe hun vingers niet hebben willen branden aan dit plan.
De heer van Vliet zegt dat de heer Jellesma duidelijk verwoord heeft dat de beslissing die de raad gaat nemen de nodige consequenties heeft, maar dat het heel duidelijk is dat er iemand een beslissing moet nemen. Het feit dat een projectontwikkelaar zijn vingers er niet aan wil branden heeft misschien wel te maken met het feit dat hetgeen er zou gebeuren tot nu toe buitengewoon onduidelijk is geweest.
 


Garsten Noord 011.jpg

De wethouder zegt dat schorsen niet nodig is als de raad meegaat met wat de heer Verhage zegt, namelijk dat het college het voorstel terugneemt en de volgende keer terugkomt met een voorbereidingsbesluit. Het college kan de consequenties daarvan heel duidelijk in beeld brengen en ook de mogelijke risicoīs die de gemeente loopt.
De heer Verhage zegt dat dit niet de insteek was van zijn betoog. Er zal een voorbereidingsbesluit genomen gaan worden richting woningbouw en dat besluit wordt nu genomen.
De heer van Vliet zegt dat er geen bezwaar tegen is als de wethouder in een volgende vergadering met een voorbereidingsbesluit komt met de daaraan verbonden risico's, maar hij zou dan graag zien dat de wethouder die afzet tegen de risico's die de gemeente loopt als er nu niets gedaan wordt.
De heer Jellesma zegt dat de wethouder gerust kan zijn, want de fracties hebben kennis genomen van de consequenties zoals door de wethouder geschetst, maar de projectontwikkelaars waar tot nu toe mee gesproken is wilden allemaal een andere kant op en men kwam er niet uit. Op het moment dat de gemeente in een onteigeningsprocedure terecht komt, komen er veel minder goede grondprijzen uit dan wanneer men er onderling uitkomt. De rechter in Nederland gaat bij die bedragen niet aan de top zitten, maar gaat middelen en dat kan veel geld schelen. De raad wil deze te volgen weg ook niet, maar het is deze raad te min om deze situatie nog langer te laten voortbestaan. Dat zal ongetwijfeld financiŽle consequenties hebben, maar die zijn op dit moment gebaseerd op aannames, dus het is nog maar de vraag hoe dat gaat lopen. De fracties zijn bereid de consequenties te dragen Als het college het voorbereidingsbesluit vergezeld wil laten gaan van een aantal aannames waar het gaat om de financiŽle consequenties, dan is dat prima, maar dat is geen reden om op dit moment terug te komen op het besluit dat de raad net genomen heeft.
 


Garsten Noord 014.jpg

De heer Hulsman zegt dat er nu wel gesproken wordt over belastinggeld, dus als de risicoīs erg groot zijn wil hij dat wel van tevoren weten.
De heer Verhage zegt dat er nu een planologisch besluit genomen wordt. Er wordt niet besloten tot een project waarbij binnen twee jaar alles geregeld moet zijn. Er wordt positief bestemd voor woningbouw en er zal een overgangsperiode zijn. Dit beleid heeft consequenties voor het afgeven van vergunningen en voor het overtreden van die vergunningen en dus ook voor de handhaving. Een projectontwikkelaar vinden hoeft niet op hele korte termijn, dat kan ook wat later en dan liggen de kaarten misschien wel heel anders.
De wethouder zegt dat het opstellen van bestemmingsplannen ook de nodige tijd kost. Zij vraagt de voorzitter om een schorsing.  
De voorzitter heropent de vergadering na de schorsing en geeft het woord aan wethouder Rehbock namens het college.
Wethouder Rehbock zegt dat het college er geen bezwaar tegen heeft om de volgende raadsvergadering een voorbereidingsbesluit aan de raad voor te leggen voor een bestemmingsplan gericht op wonen.  


De voorzitter constateert dat het college het voorliggende voorstel intrekt en zal komen met een nieuw voorstel strekkende een voorbereidingsbesluit.
 
Voor de tekst van het genomen raadsbesluit op 30 juli 2009 kunt u kijken op;
www.loenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=419&stukid=2381

Garsten Noord 004.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg