© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg


Verkiezingsprogramma 2014 -2018

Muziekavond Vreeland Tommy Hannie Volkstuin 052.jpg

Verkiezingsrogramma voor Stichtse Vecht 2014 - 2018

HET VECHTSE VERBOND DICHT BIJ DE BURGER

Hoe en waarin onderscheidt Het Vechtse Verbond zich van de andere partijen?


Het Vechtse Verbond wil niet zomaar een politieke partij zijn zoals de andere, al bestaande partijen, maar een partij waarbij de afstand tussen de burger en de partij/politiek wordt overbrugd. De menselijke benadering van de inwoners staat daarbij voorop met de nadruk op het inventariseren van de persoonlijke problemen en eigen ideeën van de burger.

Het Vechtse Verbond wil niet alleen een luisterend oor zijn maar ook daadkracht tonen bij het oplossen van die problemen. Het Vechtse Verbond streeft naar een heldere besluitvorming over belangrijke gemeentelijke zaken.

Het Vechtse Verbond zit als volksvertegenwoordiger in de Gemeenteraad, niet voor eigen eer en zaligheid, maar om het hoogste rendement te halen voor de inwoners.

Het Vechtse Verbond doet geen loze beloftes aan de burger maar zoekt naar realistische oplossingen van bestaande problemen of wensen die onder de mensen leven. het Vechtse Verbond zal altijd oplossingsgericht proberen te handelen en besluiten. De fractie van Het Vechtse Verbond is één met de regio en kent de lokale problematiek als bewoners binnen het gebied waar Het Vechtse Verbond zich hard voor maakt.

Uitgangspunt is een gelijke behandeling voor iedereen en een directe dialoog met de inwoners. Op deze manier wil Het Vechtse Verbond de bijzondere leef- en wooncultuur niet alleen behouden maar ook verder ontwikkelen.


Winkelcentrum, centrum Loenen 039.jpg

De politiek is er voor de inwoners en niet andersom.

De partij stelt lokale thema`s centraal en blijft landelijke thema`s kritisch volgen. De naam Het Vechtse Verbond staat voor de bestuurlijke (ver)binding van alle dorpen van Stichtse Vecht ((Loenen aan de Vecht, Vreeland, Loenersloot, Nigtevecht, Kerklaan, Nieuwersluis, Breukelen, Nieuwe ter Aa, Kockengen, Maarssen, Maarssenbroek, Maarsseveen, Tienhoven en
Oud-Zuilen) vanuit respect voor de eigen identiteit van de dorpen. De dorpen hebben een eigen, uniek karakter. De gemeente Stichtse Vecht heeft een boeiende verscheidenheid aan culturen: agrarisch, ondernemend, en recreatief. En niet te vergeten veel historie. Belangrijk is het om deze karakters te behouden, en te versterken. Het voortbestaan van de lokale middenstand naast de bestaande supermarkten is van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Het Vechtse Verbond zal stimuleren dat gemeente en winkeliers(verenigingen) gezamenlijk gaan bestuderen op welke wijze bestaande winkels ondersteund kunnen worden en vestiging van nieuwe winkels kan worden gestimuleerd en zal ieder initiatief hiervoor ondersteunen. Hier past ook in de vrijheid voor de ondernemer voor wat betreft de winkelopeningstijden op zondag. Kleine kernenbeleid is een van de speerpunten van Het Vechtse Verbond en loopt als een rode draad door ons programma.


Garsten Noord 0012.jpg

Economie en werkgelegenheid

Behoud en bevordering van werkgelegenheid is voor onze dorpen van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat een gezond ondernemersklimaat blijft gewaarborgd. Handhaving van bestaande bedrijven is essentieel en hun eventuele uitbreidingsplannen moeten positief benaderd worden.
Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat de reeds bestaande bedrijven/industrieterreinen (De Werf, Garsten-Noord en de Angstelkade) alleen naar aangetoonde behoefte ontwikkeld worden. Speciale aandacht is vereist voor een gezonde ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters in het buitengebied (zoals de Scheendijk in Breukelen en de Herenweg-Gageldijk in Maarssen).
Wij zijn tegen verdere aantasting en versnippering van de natuur in onze gemeente ten behoeve van nieuwe bedrijven en huidige industrieterreinen zoals bij de Werf als er geen aantoonbare of achterhaalde behoefte is.
De 10-puntenlijst hieronder genoemd, aangeleverd door de Kamer van Koophandel, zal Het Vechtse Verbond zeker ondersteunen in de nieuwe raad. Deze punten zijn van groot belang voor een gezond, ondernemersklimaat.

Goede communicatie gemeente-bedrijfsleven
Investeer in de bedrijventerreinen, stel een bedrijventerreinenvisie op
Zorg voor aantrekkelijke en bereikbare winkelgebieden, voer actief centrumbeleid
Aandacht voor snel groeiende groep zzp-ers
Ruimte voor passende economische activiteiten in het buitengebied
Goed en eerlijk aanbesteden
Veilige bedrijven en bedrijfsomgeving
Minder regels en bureaucratie
Transparante belastingen
Geen stijging lokale lasten.
Denktank bedrijfsleven-gemeente

Een toelichting op deze punten kunt u vinden aan het einde van dit document  

Het Vechtse Verbond is van mening dat de gemeente zich actief moet bezighouden met het, waar mogelijk, tegengaan van nutteloze of tegenstrijdige regelgeving die in alle bedrijfstakken leidt tot overbodige kosten en frustratie.
Minder regels, maar efficiënte handhaving.


fotopolitie1.jpg

Veiligheid verbeteren

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat een wijkagent geregeld in het dorp te zien is, bij wie mensen met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Elkaar kennen en vertrouwen is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Net als genieten van de natuur of de historie in onze onmiddellijke omgeving. Door middel van wijkraden problemen op het gebied van veiligheid serieus nemen en actie ondernemen. Naast directe aanpak overlast is ook preventie belangrijk.


Vreeland brede school 16.jpg

Het behouden van scholen in de kleine kernen
Het Vechtse Verbond zet zich in voor het behoud van de scholen in alle dorpskernen van Stichtse Vecht en een daarbij behorende kwalitatief verantwoorde huisvesting. Wij vinden dat er scholen moeten blijven in alle dorpskernen ook al komen ze onder de quota. Kinderen behoren in een veilige omgeving op loop of fietsafstand naar school te kunnen gaan.


Muziekavond Vreeland Tommy Hannie Volkstuin 066.jpg

Geen bezuinigingen in welzijn- en cultuursectoren
Het verenigingsleven in onze dorpen is het cement van de samenleving. Het Vechtse Verbond vindt dit één van de pijlers waarop niet in het wilde weg bezuinigd mag worden en zal er alles aan doen om dit nu en in de toekomst te voorkomen of tot het minimum te beperken. Belangrijk is dat de (garantie)subsidies op het huidige niveau gehandhaafd blijven.
Als  Stichtse Vecht bewoner moet je er toch niet aan denken .... onze zwembaden gesloten, een bijna lege agenda.....het doek gaat niet meer open, de instrumenten van de fanfare en bigband  blijven in de koffers, kunstwerken verstoffen achter een dichte museumdeur en geen Muziek aan de Vecht, Theekoepelparade, Johannes Passion meer. Daarnaast kunnen subsidies ook worden gebruikt om een activiteit op te starten of om zeer gewenste zaken in stand te houden bv. een bibliotheek of een voorziening in de kleine kernen.
 
Sportaccommodaties
Wij streven naar goed ingerichte sportaccommodaties maar wel naar gelijkheid. Het is geld van de belastingbetaler daar heeft iedere club naar evenredigheid recht op. Zowel grotere als kleiner clubs. De bevoorrechting van de Hockeyclub in Loenen aan de Vecht ten opzichte van de clubs in de kleinere kernen, waar wij het niet mee eens waren, in de afgelopen raadsperiode mag zich niet herhalen. Het Vechtse Verbond zal hier scherp op toezien.


Tafeltje dekje.png

Voorzieningen ouderen en minder validen
De vergrijzing van de bevolking is een feit. Wij vinden dat de voorzieningen voor de ouderen er op gericht moeten zijn de ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het is belangrijk hiervoor goede voorzieningen, zoals Tafeltje Dekje, Ouderenadviseur en Mantelzorg in stand te houden. Voor ouderen en minder validen is toegankelijkheid en veiligheid van winkelcentra, verenigingsgebouwen en openbare gebouwen van groot belang. Het Vechtse Verbond vindt dit een absoluut vereiste en zal handhaving van de huidige voorzieningen ondersteunen en zich inzetten voor de nodige verbeteringen.


Bus 1.jpg

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer zal meer afgestemd moeten worden op de lokale behoefte. Bijvoorbeeld betere verbindingen naar en van omliggende steden zoals Hilversum, Utrecht en Amsterdam. Ook een goede openbaar vervoerverbinding naar het loket van burgerzaken in Maarssen. Van Nigtevecht naar Maarssen is al bijna een uur reizen met eigen auto maar die heeft niet iedereen al wordt daar wel gemakshalve vanuit gegaan.


Voorzieningen jeugd
Het Vechtse Verbond zet zich ook in voor de jeugd en jongeren. Er zal een vangnet moeten zijn voor een kleine groep jongeren die dit nodig heeft. De jongerenwerker valt in deze tijd niet meer uit het straatbeeld weg te denken en kan niet wegbezuinigd worden. Verder moet de gemeente meer aandacht besteden aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren, zich meer richten op het actief vergroten van de betrokkenheid en kansen van jongeren binnen de gemeente dan op het achteraf verhelpen van de problemen.


Betaalbare woningen
Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters. De starters subsidie is onlangs middels een motie, die Het Vechtse Verbond heeft ondersteund mogelijk geworden. Ook moet er meer gekeken worden naar de bestaande behoefte. Ieder nieuw plan moet ook bestaan uit sociale woningbouw, zowel koop als huur. Bij betaalbare woningen moet wel goed gekeken worden naar de noodzaak van het soort woningen tegen de achtergrond van een nabije krimp in de bevolking. Verstedelijking van de dorpen wil Het Vechtse Verbond voorkomen door uitbreiding in de authentieke Vechtse stijl met diverse woningbouw in alle prijsklassen dan op te gaan in een groter anoniemer geheel.


Betaalbare woningen.jpg

Meer ruimte voor Agrariers voor nevenactiviteiten
Agrarische activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met onze dorpen en ons landschap. Toch is ook bij ons de landelijke trend van terugloop in de agrarische sector ingezet. Het Vechtse Verbond steunt initiatieven die de agrarische activiteiten in stand kunnen houden, zowel de hoofdactiviteiten als door middel van een ruimhartig vergunningenbeleid ten behoeve van nieuwe inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van eigen producten, kleinschalige campings en "bed en breakfast". De toekomstige bestemmingsplannen voor de buitengebieden moeten hier ruimte voor bieden en de reeds bestaande bestemmingsplannen zo nodig worden aangepast.


.


Boerderij ijs.jpg

Infrastructuur
Het Vechtse Verbond zet zich ervoor in doorgaand autoverkeer in de dorpskernen te beperken, zal aanleg van veilige fietspaden stimuleren, pleiten voor handhaving en meer toezicht van de politie op naleving van de regels op de weg, op het land en op het water.
In de nieuwe gemeenteraad zal Het Vechtse Verbond zich sterk maken voor een aquaduct bij de N201 in Vreeland en pleiten voor lobby bij de provincie.

Ruimtelijk groen
Het Vechtse Verbond maakt zich sterk voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Amsterdam, Almere, het Gooi en Abcoude. We zullen alert moeten blijven op ontwikkelingen en plannen van buiten de gemeente. Denk o.a. verbredingen van A2, spoorlijn, vliegroutes (overlast geluid, fijnstof en verkeer).  Bij ieder signaal moeten wij bestuurlijk daadkrachtig optreden en niet achteraf proberen te redden wat er te redden valt (denk aan de A2 verbreding bij Loenersloot of de plannen om windmolens te plaatsen tegen de kern van Nieuwe Ter Aa. Het Vechtse Verbond is tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid van een bebouwde kom.

Woonbotenbeleid
Het Vechtse Verbond wil duidelijkheid in het gemeentelijke en provinciale beleid voor woonboten. De huidige brei aan regelgeving geeft de woonbootbewoners veel ergernis en behoeft verbetering. Wij zullen er alles aan doen om ook in de gemeente Stichtse Vecht een transparant beleid te bewerkstelligen. Belangrijk is gelijkheid bij rechten voor op water en op de 'wal' wonen. Het Vechtse Verbond zal zich voor gelijke rechten voor woonbootbewoners ten opzichte van de 'wal' bewoners blijven inzetten.

Recreatie op de Vecht, Angstel en Plassen
Het Vechtse Verbond zal er aan meewerken dat alle soorten van recreatie op en langs de Vecht, Angstel en plassen beheersbaar blijft en natuurbehoud op en rond de Vecht centraal komt te staan. Dat betekent onder meer dat de Jaagpaden weer in ere hersteld moeten worden, de partyschepen niet zo groot als er nu soms varen worden toegestaan en een betere aanduiding voor de vaarsnelheid (niet harder dan 6km) moet komen en een betere handhaving daarvan. Zeker in het broedseizoen is het belangrijk dat men zich aan de vaarsnelheid houdt. Nu worden met een zekere regelmaat de eieren uit de nesten 'geschut' door te hard varen. Ook de beschoeiingen hebben hier veel van te lijden. Meer voorlichting en duiden op het verantwoordelijkheidsgevoel van de verhuurders van sloepen, bootjes etc. zal het gedrag op het water en de 'waterbewoners'  ten goede komen. We moeten zuinig zijn op onze flora en fauna en hier respectvol mee omgaan door het goed te beheren.


Moby 12.jpg

Deze megaboten horen niet op de Vecht.

Recreatie op het land
Het Vechtse Verbond wil dat de scheurende motorrijders en de dol racende wielrenners op de buitenwegen en binnen de bebouwde kom aan banden wordt gelegd door ontmoedigende maatregelen te nemen zoals bv. verboden voor motorrijders en/of wielrenners en snelheidbeperkingen opleggen Deze maatregelen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordeningen) en handhaving hiervan.

Financiën
Begrotingen moeten sluitend zijn door balans inkomsten en uitgaven en de structurele kosten altijd structureel dekken. Het Vechtse Verbond wil geen vanzelfsprekende verhoging van belastingen met meer dan de inflatiepercentage en gemeentelijke belastingen mogen alleen verhoogd worden als de noodzaak is aangetoond.
Langdurige en kostbare onderzoeken wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk vermijden. Al die rapporten kosten veel geld en tijd, terwijl er minder kostbare oplossingen mogelijk zijn. Met redelijkheid kom je een heel eind.
Een financieel voordeel bevalt te behalen in het nieuwe grotere ambtenaren apparaat door zo snel mogelijk te integreren waardoor er zo min mogelijk dure experts van buiten behoeven te worden ingehuurd.

Voorzieningen
Geen verdere afbraak van het voorzieningenniveau, maar verbetering van de leefbaarheid in alle dorpskernen binnen de gemeente voor iedereen; dat vindt Het Vechtse Verbond belangrijk. Daar waar nog gezondheidscentra in de kleine kernen zijn zoals consultatiebureaus etc. er alles aan doen om dit te behouden.


Wij koesteren de oude, vertrouwde kleinschaligheid, maar denken groot om het dorpse karakter van de verschillende dorpskernen met vernieuwing te combineren.

Centrumplannen
De plannen voor het nieuwe centrumplan in Loenen aan de Vecht gaan de goede kant op maar we zijn er nog niet. Wel is het belangrijk dat het er komt alleen niet ten koste van alles. De wensen en de garanties voor de bewoners in het beoogde gebied dienen gerespecteerd te worden. Daar zal Het Vechtse Verbond zich voor inzetten.
Ook voor plannen die in de gemeente Stichtse Vecht zullen worden ontwikkeld zal de burger voor ons centraal staan.

Brugwachters behouden in Vreeland, Loenen aan de Vecht en Breukelen Het Vechtse Verbond vindt het heel belangrijk de brugwachters de behouden. Zij doen en zien veel meer dan alleen een brug open en dicht doen. Bediening op afstand zien wij totaal niet zitten. Daarnaast zijn de genoemde bruggen technisch totaal niet geschikt voor bediening op afstand en de aanpassingen zullen vele tonnen kosten. De investering terugverdienen is kansloos. Ook zal de bediening op afstand veel overlast gaan geven voor de direct aanwonenden.
14 februari 2014


Garsten Noord 013.jpgTIENPUNTENLIJST BEDRIJFSLEVEN

De tienpuntenlijst is opgesteld door Kamer van Koophandel Midden-Nederland, MKB-Utrecht en VNO-NCW Utrecht in samenwerking met de volgende ondernemersverenigingeN.
Het Vechtse Verbond ondersteund deze punten.
 
- Nautisch Centrum Breukelen
- Ondernemersvereniging Hart van Maarssen
- Ondernemersvereniging Kockengen
- Vobmo
- VOLG
- Winkeliersvereniging Bisonspoor
- ZZP Stichtse VechtZZP Stichtse Vecht

Goede communicatie gemeente-bedrijfsleven
Goed contact tussen gemeente en bedrijfsleven is zeer belangrijk voor de lokale economie. Het bedrijfsleven vraagt de gemeente hier zowel bestuurlijk als ambtelijk grote aandacht voor te hebben. In ambtelijk contact is een volwaardige afdeling EZ inclusief een bedrijfscontactfunctionaris (iets wat geen van de fuserende gemeenten nu heeft) een eerste vereiste in de dienstverlening richting de 5500 bedrijven in de nieuwe gemeente.


Garsten Noord 005.jpg

Investeer in de bedrijventerreinen, stel een bedrijventerreinenvisie op
Bedrijventerreinen zijn de belangrijkste werkgelegenheidslocaties. Een visie op de toekomst van (en de samenhang tussen) het tiental grote en kleine bedrijventerreinen in Stichtse Vecht is dringend gewenst. Revitalisering en bereikbaarheid zijn voor diverse bedrijventerreinen belangrijk aandachtspunten. Een acuut knelpunt is de bereikbaarheid van het snel groeiende bedrijventerrein Angstelkade. Bedrijventerreinen zijn in de context van het Groene Hart een schaars goed. Transformatie van bestaande bedrijventerreinen tot woningbouwlocaties moet gecompenseerd worden met nieuwe ruimte voor bedrijven elders in de gemeente.


Zorg voor aantrekkelijke en bereikbare winkelgebieden, voer actief centrumbeleid en veruiming van openingstijden voor winkels.
In de kernen van zowel Loenen, Breukelen als Maarssen lopen al geruime tijd centrumprojecten. Deze plannen moeten de komende jaren slagvaardig tot uitvoering komen. Vitale winkelcentra zijn van groot maatschappelijk belang. De gemeente garandeert een goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid en zorgt eventueel voor een parkeerregulering in goed overleg met de ondernemersvereniging. Voor effectief centrummanagement is medewerking van de gemeente onontbeerlijk. Een belangrijk punt op het gebied van bereikbaarheid winkelgebieden is een andere Vechtbrug in Breukelen.


Aandacht voor snel groeiende groep zzp-ers
Meer dan de helft van de 5500 bedrijven in de nieuwe gemeente bestaat uit zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). Deze groep is de afgelopen tien jaar in aantal verdubbeld. De gemeente kan op de volgende manieren inspelen op wensen en behoeften van deze flexibele professionals: - medewerking verlenen aan initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen en/of het tijdelijk benutten van leegstaand vastgoed voor deze doelgroep; - bedrijf aan huis mogelijk maken in alle bestemmingsplannen voor woonwijken; - bij uitbesteding van 'kleine klussen' in eerste instantie kijken naar het aanbod van zzp-ers in de eigen gemeente.  

Ruimte voor passende economische activiteiten in het buitengebied Regelgeving is vaak een onnodig belemmerende factor voor de economie in het buitengebied. Stichtse Vecht kent een uitgestrekt buitengebied. Er is vraag naar bedrijfsruimte in het buitengebied en er is aanbod (vrijkomende agrarische gebouwen). Met maatwerk en een duidelijk beleid, gebaseerd op behoud van landschappelijke waarden en het tegengaan van (verkeers)overlast, kan de economie én de leefbaarheid van het buitengebied een belangrijke impuls krijgen. Speciale aandacht is vereist voor een gezonde ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters in het buitengebied (zoals de Scheendijk in Breukelen en de Herenweg-Gageldijk in Maarssen).  


Garsten Noord 032.jpg

Goed en eerlijk aanbesteden
Maak (samen met buurgemeenten) een transparant aanbestedingsbeleid zonder onnodige eisen. Focus op prijs/kwaliteit, streef daarbij naar lokaal uitbesteden. Zet als gemeente minstens 50% van je aanbestedingen uit in de eigen regio. Knip de opdrachten daartoe waar mogelijk op. Zaken doen met lokale bedrijven zorgt voor beperking van verkeersbewegingen en draagt bij aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.  

Veilige bedrijven en bedrijfsomgeving
Houd aandacht voor samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven inzake veiligheid op basis van bestaande initiatieven zoals de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen en ook door toepassing van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden en Bedrijfsterreinen. Een speerpunt op het gebied van veiligheid is verbeterde camerabewaking bedrijventerrein Maarssenbroek.  Minder regels en bureaucratie
Ondernemers zijn er in de eerste plaats om te ondernemen. De gemeente kan ondernemers ondersteunen door zich klantgericht op te stellen en zich te committeren aan duidelijke servicenormen. Afspraken over doorlooptijden van vergunningen moeten altijd hard zijn. Het bedrijfsleven verwacht een goed werkende gemeentelijke frontoffice/backoffice organisatie. Een bedrijfscontactfunctionaris begeleidt ondernemers in complexere vergunningsaanvragen langs de verschillende gemeentelijke loketten. Zorgvuldig werkende ondernemers worden niet belast met overbodige controles van vergunningen. 
 


Garsten Noord 030.jpg

Transparante belastingen
Geen stijging lokale lasten gedurende de economische crisis.  

Denktank bedrijfsleven-gemeente
Formeer een denktank bedrijfsleven-gemeente, voor inventarisatie economische knelpunten en mogelijkheden tot verbeteringen. Benut deze denktank voor kennisoverdracht naar elkaar toe en meer onderling begrip. De fuserende gemeenten maken nu te weinig gebruik van de kennis van het lokale bedrijfsleven en huren onnodig veel kennis in. Het bedrijfsleven wil graag betrokken worden bij de lokale ontwikkelingen en inspelen op plannen van de overheid.


Uw mening telt!

Op welke plaats moet het nieuwe gemeentehuis komen zodat het voor iedereen ongeveer een gelijke afstand is? Het is bewezen dat de plaats bepalend is voor het ontwikkelen van het gebied.
Tommy kartonnen doos.jpg
Breukelen Dannegracht 1.jpg
uil.jpg
hortensia met rijp.jpg