© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg


Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

VERBINDEN, SAMEN, OPEN EN TRANSPARANT

Brug in Breukelen 2017 1.jpg

HET VECHTSE VERBOND DICHT BIJ DE INWONERS

Hoe en waarin onderscheidt Het Vechtse Verbond zich van de andere partijen?

Het Vechtse Verbond is niet zomaar een politieke partij; het is een verbond tussen burger en raadslid om dat wat er speelt in de woonkernen serieus te nemen in het werk van de gemeente.

Dat vereist raadsleden die "dichtbij" en aanspreekbaar zijn, die weten wat er speelt en die bereid zijn hun nek uit te steken als belangen van burgers of de woonomgeving in het geding zijn.

Een verbond dat eist dat de participatie die wordt beloofd ook echt wordt uitgevoerd. Een verbond dat er voor in staat dat belangen van inwoners worden onderkent en zo nodig een stem krijgen in de gemeenteraad.

Een verbond dat de eisen van goed openbaar bestuur bewaakt en zo nodig bevecht. Dat is waar Het Vechtse Verbond voor staat.

Lees verder bij kopje PROGRAMMA Zie links inkolom


De inwoner staat centraal!


Het Vechtse Verbond is een partij die in de Gemeenteraad staat voor het belang van de inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht. Niet voor eigen eer en lof, maar om het hoogste rendement voor de inwoners te behalen. Uitgangspunt is een gelijke behandeling voor iedereen en een directe dialoog met de inwoners.

Op deze manier wil Het Vechtse Verbond de bijzondere leef- en wooncultuur binnen de gemeente niet alleen behouden maar samen met de inwoners verder ontwikkelen. Het Vechtse Verbond doet geen loze beloftes aan de burger maar zoekt naar realistische oplossingen van bestaande problemen of wensen die onder de mensen leven.

Het Vechtse Verbond zal altijd oplossingsgericht proberen te handelen en besluiten met als motto "niets is onmogelijk". De fractie van Het Vechtse Verbond is één met de regio en kent de lokale problematiek van de bewoners en zal zich daar voor inzetten.

Brug Loenen met kerktoren.jpg

Iedere woonkern is uniek.


De woonkernen in de gemeente zijn als pareltjes aan de Vecht geregen. Het Vechtse Verbond wil bijdragen aan het behoud van het eigen en uniek karakter van de dorpen in een gemeente Stichtse Vecht met haar boeiende verscheidenheid aan culturen: agrarisch, ondernemend en recreatief.

Het Vechtse Verbond staat voor de bestuurlijke (ver)binding van alle dorpen/wijken van Stichtse Vecht (Breukelen, Kerklaan, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Maarssenveen, Molenpolder, Nieuwersluis, Nieuwe ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Rode Dorp, Tienhoven en Vreeland) vanuit respect voor de eigen identiteit van de dorpen.

Glashut en Vecht 07-01-2010e.jpg

Goed beheer van erfgoed


Er is veel historisch erfgoed in onze gemeente waar wij trots op zijn. Hier dienen wij met respect mee om te gaan. Het unieke karakter van de Vechtstreek biedt ook kansen voor recreatie en ontspanning. Het Vechtse Verbond is ondernemingsgezind, maar een goede balans met de historische en landschappelijke waarden is een vereiste.

Buitenplaats aan de Vecht Nieuwersluis.jpg

Ondernemingsgezind


Het voortbestaan van de lokale middenstand naast de bestaande supermarkten is van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Het Vechtse Verbond zal stimuleren dat gemeente en winkeliers(verenigingen) gezamenlijk gaan bestuderen op welke wijze bestaande winkels ondersteund kunnen worden en vestiging van nieuwe winkels kan worden gestimuleerd en zal ieder initiatief hiervoor ondersteunen.

Hier past ook de vrijheid voor de ondernemer voor wat betreft de winkelopeningstijden op zondag. Een ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij wel of niet zijn winkel op zondag open doet. Kleine kernenbeleid is en was een van de speerpunten van Het Vechtse Verbond en loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma.

Vreeland brede school 10.jpg

Een goed leefmilieu


Een belangrijk punt vindt Het Vechtse Verbond de leefomgeving. Lawaai, licht en fijnstof worden maar al te vaak afgedaan als 'het is nu eenmaal zo'. De waarden worden zelfs opgerekt om projecten toch gerealiseerd te krijgen. Bewoners komen terecht in opstand als hun leefomgeving aangetast dreigt te worden.

Het Vechtse Verbond wil hier veel meer aandacht voor. Maatregelen om de waarden omlaag te brengen moet de hoogste prioriteit krijgen. Denk ook aan maatregelen bij de Zuilense Ring, N201 en de A2. Snelheid omlaag bij de Zuilense Ring en aanpassingen zoals stil asfalt doortrekken.

Franse klaprozen in de Boterwegtuin.jpg

SPEERPUNTEN VAN BELEID


1. De Gemeente als werkgever

2. Economie, werkgelegenheid, veiligheid, handhaving en financiën op orde
3. Wonen en bouwen: 30% voor de sociale sector inclusief langer thuis wonen
4. Participatie en Bestemmingsplannen
5. Leefomgeving, wijken, openbaar groen en welzijn
6. Goede communicatie gemeente met bedrijfsleven
7. Geen bezuinigingen in welzijn dorps/wijkraden en cultuursectoren
8. Het behouden van scholen in de kleine kernen
9. Sportaccommodaties en beweegplaatsen zoals speelplaatsen
10. Voorzieningen ouderen en minder validen en chronische zieken
11. Goed openbaar vervoer en gratis voor ouderen en bijstandsgerechtigden
12. Voorzieningen voor de jeugd
13. Veiligheid / criminaliteit / politie / handhaving
14. Drugsbeleid en alcohol en handhaving
15. Meer ruimte voor agrariërs voor nevenactiviteiten
16. Infrastructuur en wegenonderhoud
17. Ruimtelijke leefomgeving, geluid, licht en fijnstof 18. Woonbotenbeleid gelijke rechten
19. Maatwerk voor recreatie op de Vecht, Angstel en Plassen en op het land
20. Voorzieningen kleine kernen en brugwachters behouden
21. Betaalbare woningen
22. Recreatie op het land
23. Financiën

Een toelichting op deze punten kunt u vinden op de volgende pagina's

Langegracht Maarssen 1.jpg

1. De gemeente als werkgever


Het Vechtse Verbond wil dat de gemeente gebruik maakt van een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt. Oudere werknemers worden serieus genomen bij sollicitaties bij de gemeente. Zij zijn ervaren en niet extra duur of minder productief.

Het Vechtse Verbond wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door oudere werknemers volop kansen te geven. Ook gaat de gemeente daar waar mogelijk minder gebruik maken van flexwerkers.

Gemeente zal beter kunnen functioneren als het personeelsbeleid gebaseerd is op een diversiteit naar de beste kandidaten ongeacht etnische achtergrond, seksuele geaardheid, nationaliteit, leeftijd, opleiding, arbeidsongeschiktheid, sociaal economische achtergrond, religie, ouderschap en andere zorg. Het Vechtse Verbond zal dit beleid steunen en inbrengen.

Kockengense molen.jpg

2. Economie en werkgelegenheid


Behoud en bevordering van werkgelegenheid is voor onze dorpen van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat een gezond ondernemersklimaat gewaarborgd blijft. Handhaving van bestaande bedrijven is essentieel en hun eventuele uitbreidingsplannen moeten positief benaderd worden.

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat de reeds bestaande bedrijven/industrieterreinen zoals b.v. De Werf, Garsten-Noord en de Angstelkade alleen naar aangetoonde behoefte verder ontwikkeld mogen worden. Speciale aandacht is vereist voor een gezonde ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters in het buitengebied (zoals de Scheendijk in Breukelen en de Herenweg-Gageldijk in Maarssen).

Liever geen verdere aantasting en versnippering van de natuur in onze gemeente ten behoeve van nieuwe bedrijven en huidige industrieterreinen zoals bij de Werf als er geen aantoonbare of slechts een achterhaalde behoefte is. De puntenlijst hieronder genoemd, aangeleverd door de Kamer van Koophandel, zal Het Vechtse Verbond daar waar nodig is ondersteunen in de nieuwe raad. Een gezond ondernemersklimaat is belangrijk voor de werkgelegenheid van onze gemeente. Het Vechtse Verbond omarmt het rapport van ECORYS (deze organisatie doet onderzoeken naar doelmatigheid van gebiedsherinrichting) dat de ontwikkeling van de Breukelerwaard ziet als primaire locatie voor nieuwe bedrijvigheid t.b.v. een gezonde economische ontwikkeling van onze gemeente.

De Nederlanden.jpg

3. Wonen en bouwen, inclusief langer zelfstandig thuis wonen


Het Vechtse Verbond wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende geschikte en energiezuinige woningen te bouwen voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken.

De gemeente dient bij woningcorporaties aan te dringen op het in stand houden en vermeerderen van het aanbod aan sociale huurwoningen en waar nodig sociale woningbouw te stimuleren. Rekening wordt gehouden met een voldoende aantal leeftijdsbestendige woningen. De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd. Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden door de gemeente gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Het Vechtse Verbond is voorstander om de huursprong bij het verlaten van eengezinswoning naar een seniorenwoning tot niet meer dan € 50,00 te beperken.

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Daarnaast is het voor het integratieproces belangrijk dat zij snel de Nederlandse taal leren om zodoende sneller een baan te kunnen vinden.

Visie Nigtevecht 10.png

4. Participatie en Bestemmingsplannen


Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat alle betrokkenen bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan vanaf het begin volledig geïnformeerd worden en mee mogen denken over de invulling en realisatie van een bestemmingsplan. Het horen van en vooral ook luisteren naar een klankbordgroep moet vanzelfsprekend zijn en is een garantie voor meer draagvlak voor de betrokkenen.

Het Vechtse Verbond ondersteunt initiatieven voor het opzetten van digitale informatiebronnen en digitale verspreiding van dorps/kern informatie en zal gemeente stimuleren om aan deze initiatieven bij te dragen. Dit houdt ook in dat de digitale hulpmiddelen gebruik moeten kunnen maken van de digitale snelweg en de gemeente wordt ook gehouden om aanbieders van deze diensten optimaal te faciliteren. Inwonerparticipatie begint bij duidelijke en inhoudelijke communicatie naar betrokkenen en geïnteresseerden.

Naast de inzet van eigen middelen is het aan te bevelen meer te gaan samenwerken met en te investeren in de lokale media. Zij hebben immers een groot lokaal bereik en kunnen een bijdrage leveren aan het doel inwoners beter te informeren.

Visie Nigtevecht 5.png

5. Leefomgeving, wijken, welzijn


In een dorp wonen is plezierig en dat moet zo blijven. Dat betekent dat er voldoende voorzieningen gehandhaafd moeten worden om dat zo te houden. Dorps en- Wijkraden worden samen met de buurtbewoners actief betrokken bij de plannen over de ontwikkelingen die hen direct aangaan.

Het Vechtse Verbond wil dat begraafplaatsen in gemeentelijk beheer blijven.

Wijkagenten horen terug in alle wijken en dorpen. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in wijk en dorp. Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor eigen keuzes van de mensen. De gemeente stimuleert en ondersteunt een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong én oud in dorps-, buurt- en gemeenschapscentra.

Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar dat mag niet leiden tot verdringing. Vrijwilligersvergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld en mogen niet gekort worden op de uitkering. Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Verklaring Omtrent het Gedrag is door vrijwilligersorganisaties gratis aan te vragen. Als tegenprestatie zullen door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als langdurige bijstandsgerechtigden inzetten voor vrijwilligerswerk, dit geeft betrokkenen een grotere kans meer om weer een baan te vinden.

schaapskudde.jpg

6. Goede communicatie gemeente-bedrijfsleven


• Investeer in de bedrijventerreinen, stel een bedrijventerreinenvisie op met een financieel dichtgespijkerd budget.
• Zorg voor aantrekkelijke en bereikbare winkelgebieden, voer actief centrumbeleid.
• Aandacht voor snel groeiende groep zzp-ers.
• Ruimte voor passende economische activiteiten in het buitengebied.
• Goed en eerlijk aanbesteden en zoveel mogelijk lokaal.
• Veilige bedrijven en bedrijfsomgeving.
• Minder regels en bureaucratie.
• Transparante belastingen.
• Geen stijging lokale lasten.
• Denktank Bedrijfsleven-Gemeente-Dorps en Wijkraden

Boerderij ijs.jpg

7. Geen bezuinigingen in welzijn, dorpshuizen en cultuursectoren


Het verenigingsleven in onze dorpen is het cement van de samenleving. Het Vechtse Verbond vindt dit één van de pijlers. Hier mag niet op bezuinigd worden. Belangrijk is dat de (garantie)subsidies op het huidige niveau gehandhaafd blijven. De gemeente moet de verenigingen meer betrekken bij subsidiemogelijkheden.

t Web 1.jpg

8. Het behouden van basisscholen in de kleine kernen


Het Vechtse Verbond zal alles in het werk stellen om scholen, die niet aan het aantal leerlingen voldoet (opheffingsnorm), toch te behouden in de kleine kernen van onze gemeente. Het Vechtse Verbond wil graag met Ouders, Medezeggenschapsraad en Scholen helpen bij de adviseringstoets.

Het Vechtse Verbond vindt goede kwalitatief verantwoorde huisvesting belangrijk en dat kinderen in een veilige omgeving op loop- of fietsafstand naar school kunnen gaan.

Vreeland brede school 20.jpg

9. Sportaccommodaties en beweegplaatsen zoals speelplaatsen


Bewegen door jong en oud is één van de pijlers voor een betere gezondheid en een groter welzijn. Wij zullen alle initiatieven al dan niet in verenigingsverband, die het bewegen (gaan) stimuleren zeker steunen. Wij vinden het belangrijk dat de voorzieningen die hiervoor nodig zijn of nog gaan komen qua kwantiteit en kwaliteit van goed niveau moeten zijn dan wel bij achterstallig onderhoud op het gewenste niveau moeten worden gebracht.

Wij streven naar goed ingerichte sportaccommodaties voor zowel de grote als de kleine clubs Ook de rol van de (sport)verenigingen in onze gemeente moet niet worden onderschat als het gaat om het verbinden en samenbrengen van mensen. Wij vinden dat dit belangrijke aspect en zullen dit meenemen in de besluitvorming.

Vreeland brede school 7.jpg

10. Voorzieningen ouderen en minder validen en chronisch zieken


De vergrijzing van de bevolking vraagt aandacht. Wij vinden dat de voorzieningen voor de ouderen er op gericht moeten zijn de ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maatwerk is hiervoor belangrijk. Het is belangrijk hiervoor goede voorzieningen, zoals Tafeltje Dekje, Ouderenadviseur en Mantelzorg in stand te houden. Voor ouderen en minder validen en chronisch zieken is toegankelijkheid en veiligheid van winkelcentra, verenigingsgebouwen en openbare gebouwen van groot belang.

Daarnaast aandacht voor obstakels in openbare ruimte zoals stoepen en overhangend groen. Het Vechtse Verbond vindt deze voorzieningen zeer noodzakelijk en zal handhaving van de huidige voorzieningen ondersteunen en zich inzetten voor de nodige verbeteringen.

Het Vechtse Verbond zal pleiten voor een aparte portefeuille "ouderen, minder validen en chronisch zieken" die onder de verantwoordelijkheid van een wethouder wordt gebracht. Uitbreiden van het aantal ouderen en chronisch zieken coaches, en uitbreiden van hun (voorlichting) taken bij de sociale wijkteams, inclusief aandacht voor financiële vraagstukken.

nieuwersluis.jpg

11. Openbaar vervoer


Het openbaar vervoer zal meer afgestemd moeten worden op de lokale behoefte. Bijvoorbeeld betere verbindingen naar en van omliggende steden zoals Hilversum, Utrecht en Amsterdam.

Ook een goed openbaar vervoerverbinding naar het loket van burgerzaken in Maarssen is belangrijk. Verbeteringen zijn er omdat paspoorten al thuis bezorgd kunnen worden maar een vaste ochtend of middag in een dorpshuis zou veel beter zijn.

Hier gaat Het Vechtse Verbond zich voor inzetten. Daarnaast is het Vechtse Verbond groot voorstander om ouderen en uitkeringsgerechten binnen Stichtse Vecht gratis Openbaar Vervoer aan te bieden.

connexxionbusje.jpg

12. Voorzieningen jeugd


Het Vechtse Verbond zet zich ook in voor de jeugd. Er zal een vangnet moeten zijn voor een kleine groep jongeren die dit nodig heeft. De jongerenwerker valt in deze tijd niet meer uit het straatbeeld weg te denken en kan niet wegbezuinigd worden.

Meer aandacht besteden aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren is belangrijk. Meer richten op het actief vergroten van de betrokkenheid en kansen van jongeren binnen de gemeente om problemen te voorkomen.

IJspret februari 2012 IJslust 4.jpg

13. Veiligheid verbeteren en handhaving


Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat een wijkagent geregeld in een dorp te zien is, bij wie mensen met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Elkaar kennen en vertrouwen is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Net als genieten van de natuur of de historie in onze onmiddellijke omgeving.

Door middel van wijk- of dorpsraden problemen op het gebied van veiligheid oppakken en actie ondernemen. Overlast proberen te voorkomen door bij signalen in gesprek te gaan met betrokkenen om erger te voorkomen. Gemeente moet initiatieven van bewoners stimuleren en ondersteunen om het gevoel van veiligheid te vergroten, camera's op onveilige plekken, Apps' voor gezamenlijk toezicht/inbraak preventie e.d.

Het Vechtse Verbond wil vuurwerkvrije zones stimuleren en zal pleiten voor gemeentelijk professioneel vuurwerk. Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door waar mogelijk extra wijkagenten/buurtregisseurs in te zetten.

Meer controle op snelheidsovertreders in wijken, ook in 30 kilometerzones. Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente op de daders verhaalt.

fotopolitie1.jpg

14. Drugsbeleid en alcohol en handhaving


Stevig toezicht op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand naar scholen (minimaal 500 meter) van belang.

De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs.

Geluidsscherm Loenensloot 2 001.jpg

15. Meer ruimte voor agrariërs voor nevenactiviteiten


Agrarische activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met onze dorpen en ons landschap. Toch is ook bij ons de landelijke trend van terugloop in de agrarische sector ingezet.

Het Vechtse Verbond steunt initiatieven die de agrarische activiteiten in stand kunnen houden, zowel de hoofdactiviteiten als door middel van een ruimhartig vergunningenbeleid ten behoeve van nieuwe inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van eigen producten, kleinschalige campings en "bed en breakfast".

De toekomstige bestemmingsplannen voor de buitengebieden moeten hier ruimte voor bieden en de reeds bestaande bestemmingsplannen zo nodig worden aangepast.

Boerderij Nigtevecht.jpg

16.Infrastructuur en wegenonderhoud en verkeersveiligheid


Op dit moment behoeft situatie voor aanwonenden bij de Zuilensering de nodige aandacht. Het Vechtse Verbond zal voor de oplossingen voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving blijven inzetten. Lobbyen bij de provincie is hard nodig om de noodzakelijke doelen te kunnen bereiken. Ditzelfde geldt ook voor de situatie van de N201 bij Loenersloot en Vreeland.

Dit alles ook in het kader van Veiligheid en gezondheid In de komende gemeenteraad zal Het Vechtse Verbond zich sterk blijven maken voor een aquaduct bij de N201 in Vreeland en pleiten voor lobby bij de provincie.

Het Vechtse Verbond zal zich blijven inzetten om het doorgaande autoverkeer in de dorpskernen te beperken, zal aanleg van veilige fietspaden stimuleren, pleiten voor handhaving en meer toezicht van de politie op naleving van de regels op de weg, op het land en op het water.

salonboottochtje 23 mei 2010 085.jpg

17. Ruimtelijke leefomgeving en openbaar groen


Het Vechtse Verbond maakt zich sterk voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, het Gooi en Abcoude.

We zullen alert moeten blijven op ontwikkelingen en plannen van buiten de gemeente. spoorlijn, vliegroutes (overlast geluid, licht, fijnstof en verkeer). Bij ieder signaal moeten wij bestuurlijk daadkrachtig optreden en niet achteraf proberen te redden wat er te redden valt. Denk aan de Zuilense Ring of de N201 knooppunt Vinkeveen en de plannen om windmolens te plaatsen tegen de kern van Nieuwe Ter Aa.

Het Vechtse Verbond is tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid van een bebouwde kom. Daarnaast dient het openbaar groen op een ordentelijke manier onderhouden te worden waarbij de inwoners in de gelegenheid moeten worden gesteld om hierin een inbreng te kunnen krijgen.

Geluidsscherm westkant Loenersloot 1.jpg

18. Woonbotenbeleid


Het Vechtse Verbond wil duidelijkheid in het gemeentelijke en provinciale beleid voor woonboten. De huidige brei aan regelgeving geeft de woonbootbewoners regelmatig zorgen en behoeft verbetering. Wij zullen er alles aan doen om ook in de gemeente Stichtse Vecht een transparant beleid te bewerkstelligen.

Belangrijk is gelijkheid bij rechten voor op water en op de 'wal' wonen. Het Vechtse Verbond zal zich voor gelijke rechten voor woonbootbewoners ten opzichte van de 'wal' bewoners blijven inzetten.

voorjaar loenen aan de vecht.jpg

119. Maatwerk recreatie op de Vecht, Angstel en Plassen


Het Vechtse Verbond zal niet aan alle vormen van recreatie meewerken op en langs de Vecht, Angstel en plassen. Belangrijk is dat de leefomgeving niet wordt aangetast en beheersbaar blijft. Geen obstakels, zoals aanlegsteigers plaatsen, in beschermde dorpsgezichten zoals in Nigtevecht. Participatie met belanghebbenden dient bij alle voorstellen vanaf het begin plaats te vinden.

Daarnaast dient natuurbehoud op en rond de Vecht centraal te staan. Hier valt ook onder dat de Jaagpaden weer in ere hersteld moeten worden, de partyschepen niet zo groot als er nu soms varen worden toegestaan en een betere aanduiding voor de vaarsnelheid (niet harder dan 6km) moet komen en een betere handhaving daarvan. Zeker in het broedseizoen is het belangrijk dat men zich aan de vaarsnelheid houdt.

Nu worden met een zekere regelmaat de eieren uit de nesten 'geschud' door te snel varen. Ook de beschoeiingen hebben hier veel van te lijden. Meer voorlichting en duiden op het verantwoordelijkheidsgevoel van de verhuurders van sloepen, bootjes etc. zal het gedrag op het water en de 'waterbewoners' ten goede komen. We moeten zuinig zijn op onze flora en fauna en hier respectvol mee omgaan door het goed te beheren. Op vaarsnelheid moet streng gehandhaafd worden.

vecht bij vreeland.jpg

20. Voorzieningen kleine kernen en brugwachters


Het huidige voorzieningenniveau behouden of verbeteren daar waar het kan samen met de bewoners om betrokkenheid te vergroten. Leefbaarheid in alle dorpskernen binnen de gemeente voor iedereen; dat vindt Het Vechtse Verbond heel belangrijk. Daar waar nog gezondheidscentra in de kleine kernen zijn zoals consultatiebureaus etc. er alles aan doen om dit te behouden.

Wij koesteren de oude, vertrouwde kleinschaligheid, maar denken groot om het dorpse karakter van de verschillende dorpskernen met vernieuwing te combineren.

Het Vechtse Verbond wil de brugwachters behouden in Vreeland, Loenen aan de Vecht en Breukelen. Zij doen (en zien daarbij) veel meer dan alleen een brug open en dicht doen. Bediening op afstand is voor de kleine kernen niet handig omdat er minder overzicht is. Daarnaast zijn de genoemde bruggen technisch niet geschikt voor bediening op afstand en de aanpassingen zullen veel geld kosten.

Brug Vreeland met Hortensias.jpg

21. Betaalbare woningen


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters. Een starterssubsidie voor jongeren moet weer mogelijk worden Ook moet er meer gekeken worden naar de bestaande behoefte. Ieder nieuw plan moet ook bestaan uit sociale sectorwoningbouw, zowel koop als huur.

Minimaal 30% sociale sector woningbouw bij nieuwe projecten. Bij betaalbare woningen moet wel goed gekeken worden naar de noodzaak van het soort woningen tegen de achtergrond van een verwachte nabije krimp in de bevolking. Verstedelijking van de dorpen wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk voorkomen. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie.

Flats Maarssen.jpg

22. Recreatie op het land


Het Vechtse Verbond wil dat motorrijders en wielrenners op de buitenwegen en binnen de bebouwde kom aan banden wordt gelegd door ontmoedigende maatregelen te nemen zoals bv. verboden voor motorrijders en/of wielrenners en snelheidsbeperkingen opleggen Deze maatregelen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordeningen) opnemen en handhaving hiervan.

breukelen 1.jpg

23.Financien


Begrotingen moeten sluitend zijn door balans inkomsten en uitgaven en de structurele kosten altijd structureel gedekt zijn. Het Vechtse Verbond wil geen vanzelfsprekende verhoging van belastingen met meer dan de inflatiepercentage en gemeentelijke belastingen mogen alleen verhoogd worden als de noodzaak is aangetoond. Langdurige en kostbare onderzoeken wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk vermijden.

Rapporten kosten veel geld en tijd, terwijl er minder kostbare oplossingen mogelijk zijn. Bij projecten door de gemeente bewoners vanaf het begin betrekken. Denk aan het afvalbeleid wat nu al veel geld heeft gekost. Door te luisteren naar de wensen van de bewoners en waar mogelijk te honoreren wordt er meer draagvlak opgebouwd wat het proces ten goede kan komen.

Het Vechtse Verbond is van mening dat de gemeente zich actief moet bezighouden met het, waar mogelijk, tegengaan van nutteloze of tegenstrijdige regelgeving die in alle bedrijfstakken leidt tot overbodige kosten en frustratie. Minder regels, maar een efficiënt vergunningenbeleid zal velen tot tevredenheid stemmen.

Betaalbare woningen.jpg

Een stem op Het Vechtse Verbond 21 maart?


Omdat Het Vechtse Verbond een partij is die écht voor de inwoners opkomt Alle inwoners en kernen tellen mee in de gemeente Stichtse Vecht. Van jong tot oud.

We mogen trots zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar inwoners zich veilig moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen. In zo een gemeente moet het een voorrecht zijn om op te groeien, te wonen, werken/ondernemen en oud te worden.

Maarssen centrum.jpg


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg